Power BQ

เด็กยุคใหม่ ทำไมต้องมี Power BQ ติดอาวุธให้ลูกฉลาดรอบด้าน

Alternative Textaccount_circle
event
Power BQ
Power BQ

เพราะโลกใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทุกๆ วัน เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย โรคภัย มลภาวะต่างๆ จากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน การใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ผู้คนใจร้อนขึ้น การแข่งขันที่สูงขึ้น ไม่เฉพาะกับคนเก่ง แต่เด็กรุ่นใหม่ยังต้องสู้กับคู่แข่งหน้าใหม่ที่ฉลาดรอบรู้อย่าง AI อีกด้วย พ่อแม่ยุคนี้เจอโจทย์ที่ยาก และท้าทายมาก ว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เติบโต อยู่รอด และประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้า ที่ยังต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงอีกมาก แม่ยุคใหม่จึงต้องมีสติและสตรอง แม่ต้องเป็น Power Mom ที่มีความรู้ในเรื่อง Power BQ (Power Baby & Kids Quotients) ติดอาวุธให้ลูกฉลาดรอบด้าน เพราะเด็กยุคนี้มีแค่ IQ และ EQ นั้นไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ยังมี Quotient ต่างๆ ถึง 10Q นั่นคือ “10 ความฉลาด” ที่คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมให้ลูกได้ครบไปพร้อมกัน

Power BQ ความฉลาด 10 ด้าน ที่เด็กยุคใหม่ควรมี

#1 IQ: Intelligence Quotient ฉลาดสมองดี

คุณพ่อคุณแม่คงคุ้นเคยกับคำว่า IQ กันดีอยู่แล้ว IQ หมายถึง ความฉลาดทางสติปัญญา เด็กฉลาดจะได้เปรียบในเรื่องความคิด ความจำ การใช้เหตุผล การคำนวณ และการเชื่อมโยง ความฉลาดเป็นศักยภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิด หากพ่อแม่ฉลาดก็จะส่งผลให้ลูกฉลาดด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ความฉลาดสามารถสร้างได้ ด้วยอาหารและการเลี้ยงดูที่เหมาะสมของคุณพ่อคุณแม่ นอกจากนี้ เด็กฉลาดไม่ใช่แค่เก่งวิชาการเท่านั้น ยังมีความฉลาดด้านอื่นๆ เช่น ดนตรี กีฬา การเข้าใจตนเอง ก็นับรวมเป็นความฉลาดทางสติปัญญาหรือ IQ เช่นเดียวกัน คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยสังเกตลูกว่าชอบอะไร ถนัดด้านไหน แล้วส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญาของลูกไปในทางนั้น ลูกก็จะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้

บทความแนะนำ : 10 วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด สอนลูกฉลาดรู้ ฝึกลูกฉลาดทำ โดยรศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์

ความฉลาด 10 คิว

#2 EQ: Emotional Quotient ฉลาดทางอารมณ์

EQ หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ เด็กที่ฉลาดทางอารมณ์จะสามารถจัดการกับอารมณ์ ควบคุมความคิดของตนเองได้ สามารถรับรู้เข้าใจอารมณ์ของคนอื่น  และแสดงออกมาทางพฤติกรรม เช่น มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดที่จะทำสิ่งดีๆ มีความอ่อนโยนต่อผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักและเอ็นดู จึงทำให้เข้าสังคม และรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เด็กที่มี EQ ดีจะเป็นเด็กที่มีความสุข อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและทำงานเป็นทีมได้ดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากในเด็กยุคใหม่ เนื่องจากสภาพสังคมที่เร่งรีบ ผู้คนต่างใจร้อน หงุดหงิดง่าย คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถควบคุมตัวเองและควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

บบทความแนะนำ : 10 ทักษะสร้างหลักคิดเพื่อพัฒนาอารมณ์ EQ ของลูกน้อย

#3 MQ: Moral Quotient ฉลาดคุณธรรม

MQ หมายถึง ความฉลาดทางคุณธรรม เป็นความฉลาดที่คุณพ่อคุณแม่ต้องปลูกฝังให้กับลูกตั้งแต่เล็ก เริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุด ที่เรียกว่าครอบครัว ให้เด็กเกิดการซึบซับความดีงาม การมีจริยธรรมและศีลธรรม เข้าไปในจิตใจ เพื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต การหล่อหลอมให้ลูกเป็นคนดีของสังคม คู่ไปกับการเป็นคนเก่ง จำเป็นอย่างมาก เด็กที่มี MQ ฉลาดคุณธรรม จะสามารถควบคุมตนเองให้มีระเบียบวินัย ทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นนิสัย เช่น พูดจาดี มีกิริยามารยาท มีกาลเทศะ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รวมถึงความคิดดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ไม่ให้ทำสิ่งผิด เชื่อมั่นความถูกต้อง มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความกตัญญู

บทความแนะนำ 6 เทคนิคดี ๆ สร้าง MQ (Moral Quotient) ให้รู้ผิดชอบชั่วดี โตมาให้เป็นเด็กดีในสังคม

#4 SQ: Social Quotient ฉลาดเข้าสังคม

SQ หมายถึง ความฉลาดในการเข้าสังคม เด็กที่มี SQ จะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมได้ เพื่อที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในอนาคต SQ ยังรวมไปถึง การวางตัวดี แต่งตัวมีกาลเทศะ บุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส มารยาทดี มีความอ่อนน้อม ให้ความร่วมมือ และรู้รับผิดชอบ ซึ่งมีการวิจัยออกมาแล้วว่า คนที่มี SQ ดีนั้นจะสามารถเข้าใจและบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เข้ากับคนอื่นได้ดี และจะมีบุคลิกที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากคนหมู่มากอีกด้วย ซึ่งคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดีนี่เอง จึงจะสามารถอยู่รอดได้ในอนาคต

บทความแนะนำ สร้างลูกให้มี SQ (Social Quotient) ไม่ก้าวร้าว ไม่เอาเปรียบ ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตอย่างมีความสุข

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

#5 CQ: Creativity Quotient ฉลาดคิดสร้างสรรค์

CQ หมายถึง ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นความฉลาดที่จะพัฒนาอยู่ในสมองซีกขวาของมนุษย์ เป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ การต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างไม่สิ้นสุด อีกทั้งการคิดนอกกรอบยังเป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้นำที่ดีในอนาคตอีกด้วย คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกเกิดไอเดียใหม่ๆ ผ่านการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการ เช่น การเล่นอิสระ วาดรูป ปั้นแป้งโดว์ ต่อเลโก้ การทำงานศิลปะ การประดิษฐ์สิ่งของจากสิ่งของใกล้ตัว การเล่านิทาน สิ่งเหล่านี้จะพัฒนาความฉลาดให้ลูกจากการฝึกคิดเป็นภาพและสร้างจินตนาการเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย

บทความแนะนำ : สังเกตตรงไหน ลูกเรามีความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่า

iq eq aq pq sq cq

#6 PQ: Play Quotient ฉลาดเล่น

PQ ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น คือการเล่นที่เกิดขึ้นควบคู่กับการเรียนรู้นั่นเอง นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ได้กล่าวไว้ว่า “งานของเด็กคือการเล่น” สำหรับเด็กในวัย 2-7 ขวบการเล่นจึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก และความฉลาดที่เกิดจากการเล่น มาจากความเชื่อที่ว่า การเล่นพัฒนาความสามารถของเด็กได้หลายทาง เช่น ด้านร่างกาย ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ และสังคม ดังนั้น พ่อแม่ควรปล่อยให้ลูกได้เล่น วัยเด็กพ่อแม่มีเวลาที่จะเล่นกับลูก พอเข้าโรงเรียนก็ได้เล่นกับเพื่อน คุณหมอประเสริฐยังกล่าวอีกด้วยว่า “การเล่นไม่มีข้อเสีย เพราะการเล่นคือภารกิจ การเล่นคือการทำงาน และเด็กสร้างโลกด้วยการเล่น ไม่แม้กระทั่งเสียเวลา การใช้เวลาที่คุ้มค่าที่สุดกับเด็ก คือการเล่น” การเล่นของเด็กจึงเป็นส่วนช่วยพัฒนาการมี PQ ที่ดี ส่งผลให้เกิดคุณสมบัติที่ดีในตัวเองคือ เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นหลักสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้

บทความแนะนำ “ยิ่งเล่น ยิ่งฉลาด “ พัฒนา PQ (Play Quotient) สร้างลูกให้ฉลาดแข็งแรงจากการเล่นแสนสนุก

#7 AQ: Adversity Quotient ฉลาดเผชิญปัญหา

AQ หมายถึง ความฉลาดในการเผชิญปัญหา เป็นความสามารถในการเผชิญอุปสรรค มีความพยายาม มุ่งมั่น อย่างไม่ย่อท้อ และสามารถแก้ไขปัญหา แก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยตัวเอง Q ตัวนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากให้ลูกมีไว้ติดตัว คล้าย ๆ กับยันต์ที่จะบอกว่า “จงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง” เด็กที่มี AQ ดีเกิดได้จากปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเลี้ยงดูและสอนให้ลูกได้รู้จักกับความอดทนตั้งแต่เล็ก  เพื่อที่จะพยายามแก้ปัญหา ฝ่าฟันกับอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้ เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self-Esteem)

ทั้งนี้มีงานวิจัยพบว่า คนที่มี AQ สูง จะมีสุขภาพแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วย ไม่เหยาะแหยะ หากเจ็บป่วยจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนที่มี AQ ต่ำ ซึ่งเกิดความรู้สึกท้อแท้ตลอดเวลา  หากอยู่ในภาวะแบบนี้มากเข้าก็อาจถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ ดังนั้นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน AQ ให้ลูกฉลาดเผชิญปัญหา ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ

บทความแนะนำ 4 ข้อที่บอกว่า ลูกมี AQ (Adversity Quotient) ฉลาดแก้ปัญหา เอาชนะอุปสรรค รู้จักเอาตัวรอด

#8 HQ: Health Quotient ฉลาดสุขภาพดี

HQ คือความฉลาดในการดูแลรักษาสุขภาพ คนที่มี HQ ดี จะรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เช่น กินอาหารที่ดี ครบ 5 หมู่ ขับถ่ายดี ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของตัวเอง ฯลฯ สำหรับเด็กเล็กเราอาจจะยังไม่เห็นพัฒนาการด้านนี้ชัดเจน แต่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มปลูกฝังและใส่ใจเรื่องสุขภาพ การดูแลร่างกายในการทำกิจวัตรประจำวันได้ทุกวัน เพื่อให้ลูกซึมซับและดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเอง ซึ่งก็จะเป็นการสร้าง HQ ที่ดีในตัวลูกได้

ยิ่งในปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บมีเยอะขึ้น โรคใหม่ๆ แปลกๆ เชื้อโรคที่พัฒนาขึ้นจาก สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และมลภาวะต่างๆ เราจึงต้องสอนให้ลูกของเราฉลาดใส่ใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยต่างๆ รอบตัว เพราะการไม่มีโรค คือลาภอันประเสริฐ

บทความแนะนำ 7 เคล็ดลับ สอนลูกดูแลสุขภาพ มี HQ (Health Quotient) สร้างภูมิต้านทาน แข็งแรง ไม่ป่วยบ่อย

ความแตกต่างของ iq eq aq mq sq

#9 OQ: Optimist Quotient ฉลาดคิดบวก

OQ หมายถึง ความฉลาดด้านการมองโลกแง่ดี มองในมุมบวก พร้อมรับและมองเห็นข้อดี เด็กที่มี OQ นั้นจะทำให้มองเห็นคุณค่าในตัวเองและรู้จักให้คุณค่าต่อผู้อื่นด้วย เป็นองค์ประกอบของจิตใจที่ดี ทำให้เป็นเด็กที่ร่าเริง แจ่มใส กล้าที่จะยอมรับผิดเพื่อที่จะแก้ไขให้ดีและถูกต้อง โดยรวมแล้วเป็นการมองทุกสิ่งในแง่ดีมากกว่าแง่ร้ายนั่นเอง ซึ่งคนที่มี OQ ดีก็จะทำให้เป็นคนมีสุขภาพจิตดีด้วย เมื่อเกิดปัญหาก็มีสติตั้งรับที่จะแก้ไข ไม่เครียดจนเกินไป ทำให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างให้ลูกเป็นเด็กฉลาดคิดบวกได้ เริ่มต้นจากการเลี้ยงลูกเชิงบวกนั่นเอง

บทความแนะนำ 8 วิธีเลี้ยงลูก ให้มี OQ (Optimist Quotient) ฉลาดมองโลกในแง่ดี ส่งผลดีต่อชีวิต

#10 TQ: Thinking Quotient ฉลาดคิดเป็น

TQ หมายถึง ความฉลาดในการคิดดีและมีคุณค่า สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและงานต่าง ๆ ได้ เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดประยุกต์ ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในยุคนี้ที่เด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ มากมายได้อย่างง่ายดาย แต่ยังไม่รู้ว่าอะไรผิดถูก ยังกลั่นกรองไม่เป็น พ่อแม่จึงต้องสอนให้ลูกรู้จักคิดเป็น ไม่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง การบูลลี่ การล่อลวง หรือสิ่งไม่ดีต่างๆ โตขึ้นลูกจะสามารถเป็นคนที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถคิดไตร่ตรองสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด และคิดเลือกทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้

บทความแนะนำ เลี้ยงลูกอย่างไรให้มี TQ (Thinking Quotient) ฉลาดในการคิด เก่ง และประสบความสำเร็จ

Power BQ ความฉลาดทั้ง 10 ด้านนี้ จะเป็นอาวุธสำคัญให้ลูกของเราเติบโตอย่างมีคุณภาพ และสามารถเอาตัวรอดในอนาคตได้ ไม่ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนแค่ไหนก็ตาม ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกมีครบได้ เพื่อเป็นรากฐานที่ดีของลูกน้อยที่จะติดตัวลูกไปในอนาคต

 

ติดตามเทคนิคเลี้ยงลูกให้มี Power BQ ความฉลาดรอบด้านครบทั้ง 10Q ผ่าน Amarin Baby & Kids ได้ทุกช่องทาง

เว็บไซต์ : www.amarinbabyandkids.com

Facebook : www.facebook.com/AmarinBabyAndKids

LINE : @amarinbabyandkids หรือคลิก >> https://lin.ee/ACRiTxB

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : momandbaby.net, www.mangozero.com, www.dek-d.com

อ่านต่อบทความที่น่าสนใจอื่นๆ

ของเล่น เด็ก 5 ขวบ เลือกซื้ออย่างไรให้ลูกเล่น เสริมความฉลาด

สอนลูกมีความฉลาดทางอารมณ์ ด้วยการสร้าง 7 นิสัยเพิ่มสุขนี้!

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up