ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย 200 ชื่อมงคล ความหมายดี ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์

event
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

เพราะการตั้งชื่อที่ดี..ก็เป็นศรีแก่ตัวลูกได้ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย หากคุณพ่อคุณแม่กำลังหาไอเดียตั้งชื่อลูก ต้องห้ามพลาด 200 ชื่อความหมายดีๆ ชื่อมงคล สำหรับลูกน้อย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย 200 ชื่อมงคลสำหรับลูกน้อย

การตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ถือเป็นเรื่องความเชื่อที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงทุกวันนี้ ถ้าความหมายของชื่อไม่ดีก็อาจจะส่งผลทางด้านลบต่อเจ้าของชื่อได้ ซึ่งพ่อแม่มักถือว่าการตั้งชื่อที่ดีจะต้องมีความหมายที่เป็นสิริมงคล มีความไพเราะ และถูกต้องตามหลักวิชาโหรศาสตร์นั้นๆ ด้วย ซึ่งหากคุณแม่บ้านไหนอยาก ตั้งชื่อลูกก่อนคลอด หรือกำลังมองหาไอเดีย ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ที่เป็นชื่อความหมายดีๆ ต้องห้ามพลาดบทความนี้

สำหรับการตั้งชื่อ ตามหลักทักษาปกรณ์ ห้ามใช้อักขระ วรรคกาลกิณี และในชื่อเด็กผู้ชายมักใช้ วรรคเดช นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ ส่วนเด็กผู้หญิงมักจะใช้ วรรคศรี นำหน้า ซึ่งหากอยาก ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ชื่อที่ดีควรมีภาษาและคําแปลที่ดีเป็นมงคล ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อด้วย

โดยหลักเกณฑ์ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย นี้เป็นการตั้งชื่อตามวันเกิดของไทย โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก “คู่มือตั้งชื่อลูก” ของ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต ใช้หลักเกณฑ์การเลือกอักษร เพื่อใช้ประกอบการตั้งชื่อลูกที่มีความหมายมงคล

อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกน้อยคลอดออกแล้ว หากทราบวันเกิดของลูกเป็นที่แน่นอน คุณพ่อคุณแม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของชื่อให้ตรงตามหลักเกณฑ์ของการตั้งชื่อลูกตามวันเกิดควบคู่ไปด้วยนะคะ

ทั้งนี้เพื่อเป็นไอเดีย ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ทีมแม่ ABK จึงได้รวบรวมพร้อมคัดสรร ชื่อมงคล ชื่อและความหมาย ซึ่งเป็นชื่อดี มาให้กว่า 200 ชื่อ สำหรับตั้งให้ลูกเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตลูก นำมาซึ่งโชคลาภ เกียรติยศ ชื่อเสียง และทรัพย์สินเงินทอง จะมี ชื่อความหมายดีๆ ที่เป็นชื่อเพราะๆ ชื่อมงคล อะไรบ้างตามมาดูกันเลย

 

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ชื่อมงคล ความหมายดีๆ แปลว่า “ความสำเร็จ”

สำหรับการตั้งชื่อลูก ชื่อและความหมาย ที่แปลว่า ความสำเร็จ ซึ่งหมายถึง การบรรลุผลสำเร็จในการกระทำสิ่งใดๆก็ตาม จะสำเร็จได้ด้วยความพยายาม หากเลือกนำมาใช้ตั้งชื่อลูก ก็จะเป็นการช่วยเตือนใจให้เจ้าของชื่อ มีความพยายาม มุ่งมั่น นำไปสู่ความสำเร็จได้ดังตั้งใจ

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กฤตวยา กริด – ตะ – วะ – ยา การกระทำอันสำเร็จแล้ว
กวินภพ กะ – วิน – ภพ ผู้ที่เกิดในภพที่ดีเลิศ
กัญพรรธน์ กัน – ยะ – พัด หญิงผู้สร้างความเจริญ
กัลชนา กัน-ชะ-นา ผู้สำเร็จ
การัณยภาส กา – รัน – ยะ – พาด ความรุ่งเรืองแห่งการงาน
จิณณ์วิปภา วิน – วิ – ปะ – พา รุ่งเรืองตลอดไป
ชัชฤทธิ์ ชัด – ชะ – ริด ความสำเร็จของนักรบ
ญาณสิทธิ ยา – นะ – สิด สำเร็จด้วยความรู้
ณรงค์ฤทธิ์ นะ – รง – ริด มีความสำเร็จในการรบ
ณัฐภาสิชณ์ นัด – พา – สิด ปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
ณัฐสิทธิ์ นัด – ถะ – สิด ความสำเร็จของนักปราชญ์
ดนา ดะ – นา ที่ทำให้สำเร็จ สมบูรณ์ส่องแสง
ทัสมา ทัด – สะ – มา สำเร็จงานอันน่ามหัศจรรย์
ทิวัตถ์ ทิ – วัด มีความสำเร็จเป็นเลิศ
ธันยมัย ทัน-ยะ-ไม สำเร็จด้วยโชคลาภ ล้วนแล้วไปด้วยความมั่นคง
ธิบดิ์พัฒนา ทิบ – พัด – ทะ – นา เจริญและเป็นใหญ่
ธีรสิทธิ์ ที-ระ-สิด ผู้มีความสำเร็จ
ธีริทธิ์ ที – ริด ความสำเร็จของปราชญ์
นิษฐา นิด – ถา สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
ปารณีย์ ปา-ระ-นี ทำให้สำเร็จได้ตามความต้องการ
ปาริมา ปา – ริ – มา ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ
ปุณณดา ปุน – นะ – มาด ความสำเร็จสมบูรณ์
ผลิดา ผะ-ลิ-ดา สำเร็จผลสมปรารถนา
พรหมภัสสร์ พรม – พัด รุ่งเรืองและประเสริฐสูงส่ง
เมธาสิทธิ์ เม – ทา – สิด สำเร็จด้วยปัญญา
วรนิษฐา วอ-ระ-นิด-ถา มีความสำเร็จอันประเสริฐ
วริทธิ์ วะ – ริด ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
ศิรสิทธิ์ สิ – ระ – สิด มีความสำเร็จอันยอดเยี่ยม
สาธิกา สา – ทิ – กา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิน สา – ทิน ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ
สิทธการย์ สิด – ทะ – กาน สำเร็จความมุ่งหมาย
สิทธิชยา สิด – ทิ – ชะ – ยา รู้ทางสำเร็จ
สิทธิพล สิด – ทิ – พน มีพลังแห่งความสำเร็จ
สิทธิภาคย์ สิด – ทิ – พาก มีความสำเร็จและโชคดี
สิธยา สิด – ทะ – ยา บรรลุผลสำเร็จ
อภิสมย์ อะ – พิ – สม บรรลุ ประสบผลสำเร็จ
อภิสิทธิ์ อะ – พิ – สิด สิทธิ์พิเศษ, ความสำเร็จ
อิชฌน์ อิด – ชะ ความเจริญ,ความสำเร็จ
อิทธิพัทธ์ อิด – ทิ – พัด เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง
อิทธิมนต์ อิด – ทิ – มน มีความสำเร็จ

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ชื่อมงคล ความหมายดีๆ แปลว่า “ความดี”

ความดี มีความหมายของชื่อ คือ ผู้มีคุณงามความดี, รักษาความดี, ผู้สร้างความดี ล้วนแล้วแต่มีความหมายที่ดี
คุณพ่อคุณแม่ที่ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย แปลว่า ความดี ก็หมายถึงอยากให้ลูก ระลึกเสมอว่าให้พึงกระทำแต่ความดี

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กมลสรวง กะ – มน – สวง ใจสูงส่ง,ใจสวรรค์
ก่อกุศล ก่อ – กุ – สน สร้างความดี
กานต์สุทธภา กาน – สุ – ทะ – พา บริสุทธิ์รุ่งเรืองและเป็นที่รัก
คุณานนท์ คุ – นา – นน มีคุณความดีมากมาย
จารุพร จา – รุ – พอน คนดีที่ประเสริฐ
จารุภัทร จา – รุ – พัด เจริญด้วยความดีงาม
จิตบุณย์ จิ – ตะ – บุน มีความดีที่ซึ่งสั่งสมไว้แล้ว, มีใจดีงาม
ชนนันท์ ชะ – นะ – นัน ความยินดีแห่งชน
ชนินาถ ชะ – นิ – นาด เป็นที่พึ่งของมารดา
ณภคธรรม์ พะ – คะ – ทัน มีธรรมะและมีโชคดี
ณภัทร นะ – พัด ที่ซึงเจริญดีงาม
ณิชาภัทร นิ – ชา – พัด บริสุทธิ์และดีงาม
ณิชารีย์ นิ – ชา – รี บริสุทธิ์และประเสริฐ
บุณยวีร์ บุน – ยะ – วี ดีและกล้าหาญ
ปดิวรัดดา ปะ – ดิ – วะ – รัด – ดา ภักดีในสามี, ปรนนิบัติสามีดี
ปัญญ์ธรรม ปัน – ยะ – ทำ มีธรรมะและมีปัญญาดี
ปุญยพร ปุน – ยะ – พอน ดีและประเสริฐ
ปุณยภา ปุน – ยะ – พา รัศมีแห่งความดี
ปุณิกา ปุ – นิ – กา มีบุญ มีคุณงามความดี
ปุญญพัฒน์ ปุน – ยะ – พัด เจริญด้วยบุญ
พรชนิตว์ พอน – ชะ – นิด เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า
ภัทรนันท์ พัด – ทระ – นัน ผู้มีกำเนิดดีงาม
มนพร มะ – นะ – พอน มีใจประเสริฐ
มนัสสร มะ – นัด – สอน จิตใจดีงาม
รภัสธวัล ระ – พัด – ทะ – วัน ความเจริญดีงามอย่างบริสุทธิ์
วรธันย์ วอ – ระ – ทัน เป็นคนดีและมีโชค
วรรุจี วอ – ระ – รุ – จี ใฝ่ในคุณความดี
วรวรรธน์ วอ – ระ – วัด มากด้วยความดี
วริษฐา วะ – ริด – ถา ดียิ่ง, ประเสริฐยิ่ง
วิกัญญา วิ – กัน – ยา หญิงผู้ดีเยี่ยม
ศีลดา สี – ละ – ดา มีคุณธรรม
ศุภกร สุ – พะ – กอน สร้างสิ่งที่ดี, โชคดี, เป็นมงคล
ศุภิศรา สุ – พิด – สะ – รา เจ้าแห่งความดีงาม
ษุภ์ปรเมษฐ์ สุ – ปะ – ระ – เมด ดีงามอย่างยิ่ง
สุชานาฎ สุ – ชา – นาด ผู้หญิงผู้เกิดมาดีและเป็นที่พึ่ง
สุภทัต สุ – พะ – ทัด ผู้ให้สิ่งที่ดีงาม
สุภนัย สุ – พะ – ไน นำไปสู่สิ่งที่ดีงาม
สุภเวช สุ – พะ – เวด หมอที่ดีงาม
เสฎฐวุฒิ เสด – ถะ – วุด มีความเจริญอันดีเลิศ
อารียา อา – รี – ยา ความดีเลิศ

 

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ชื่อมงคล ความหมายดีๆ แปลว่า “ทรัพย์สมบัติ”

หากคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกมีฐานะดี อาจจะเลือก ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ที่แปลว่า มีโชคลาภ ร่ำรวย มีทรัพย์สมบัติ ดังนี้

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กนกชนม์ กะ – หนก – ชน การเกิดที่มีค่าดั่งทองคำ
กนกรัชต์ กะ-หนก-รัด มีทั้งทองและเงิน
กมลเทพ กะ – มน – เทพ เทพแห่งทรัพย์, เทพผู้มีจิตใจสูง
กฤตภัค กริด – ตะ – พัก ได้โชค,มีโชค
กัญญธนัฏฐ์ กัน – ยะ – ทะ – นัด หญิงผู้ร่ำรวย
กัณฑ์อเนก กัน-อะ-เนก ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
กันยาภัค กัน – ยา – พัก หญิงสาวผู้โชคดี
กิตติ์ธนา กิด – ทะ – นา มีทรัพย์และชื่อเสียง
ทัพพ์ ทับ ทรัพย์สมบัติ
ธนกร ทะ – นะ – กอน สร้างทรัพย์สินมั่งมี
ธนกฤติ ทะ – นะ – กริด สร้างทรัพย์ ทำเงิน
ธนชนม์ ทะ – นะ – ชน เกิดมามีทรัพย์สิน
ธนโชติ ทะ – นะ – โชด รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ธนัชชา ทะ – นัด – ชา เกิดมามีทรัพย์
ธนันปภัค ทะ – นัน – ปะ – พัก ร่ำรวยและมีโชคดี
ธนารีย์ ทะ – นา – รี มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธนิสรา ทะ – นิด – สะ – รา เจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ
ธีร์ธเนส ที – ทะ – เนด มีความรู้ดีและเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
ธีวสุ ที – วะ – สุ ทั้งฉลาดทั้งมีทรัพย์
นราพิตร นะ – รา – พิด คนรวย
นิธิศา นิ – ทิ – สา เจ้าแห่งขุมทรัพย์
บวรภัค บอ – วอน – พัก มีโชคอันประเสริฐ
บัณทัต บัน – นะ – ทัด ผู้ให้ทรัพย์สมบัติ
ปรมะนิธิศ ปะ – ระ – มะ – นิ – ทิด มีขุมทรัพย์อันสูงส่งยิ่ง
พชร พด – ชะ – ระ เพชร
พฎาศรัย พะ – ดา – ไส ชื่อท้าวกุเวร เจ้าแห่งทรัพย์
พสิษฐ์ พะ – สิด ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด
พสุธันย์ พะ – สุ – ทัน มีทั้งทรัพย์และโชคลาภ
พุทธิดาธนัญ พุด – ทิ – ดา – ทะ – นัน หญิงผู้มีความรู้และร่ำรวย
ภัณฑิรา พัน – ทิ – รา มีลาภ,มีความสุข
ภาคินี พา – คิ – นี ผู้มีโชคมีส่วนในกิจกรรมต่างๆ
ภิสรินธันญ์ พิด – สะ – ริน – ทัน ร่ำรวยและเป็นใหญ่เหนือผู้อื่น
ภูริดา พู – ริ – ดา มั่งคั่ง
มหัทธนะกิตติ์ มะ- หัด – ทะ – นะ – กิด มีชื่อเสียงและร่ำรวยยิ่ง
รดาวรินทร์ ระ – ดา – วะ – ริน มีทรัพย์สมบัติยิ่งใหญ่และประเสริฐ
ไรวินท์ ไร – วิน ได้ทรัพย์, มีทรัพย์
ลาภิสรา ลา – พิด – สะ – รา ยิ่งใหญ่ในเรื่องลาภ
วิธวินท์ วิด – ทะ – วิน ได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ
ศุภ์กฤศธเนส สุ – กริด – ทะ – เนด มีการกระทำที่ดีและร่ำรวย
ศุภธเนสร์ สุ – พะ – ทะ – เนด ดีงามและเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
เศรษฐปสิทธิ์ เสด – ปะ – สิด ผู้สำเร็จและเป็นเศรษฐี
สวิตต์ สะ – วิด มีทรัพย์สมบัติ, มีเงินทอง
สิฏฐินารี สิด – ถิ – นา – รี หญิงผู้ร่ำรวย
สุวิตดา สุ – วิด – ดา ทรัพย์สมบัติมาก
อธิกัญญ์ภัค อะ – ทิ – กัน – พัก หญิงผู้มีโชคยิ่งใหญ่
อนณ อะ – นน ผู้ไม่มีหนี้
อรรถกฤต อัด – ถะ – กริด ที่ให้ทรัพย์และผลประโยชน์
อรรฆย์พสุ อัก – คะ – พะ -สุ มีทรัพย์สินอันมีค่ายิ่ง
อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย
โอบนิธิ โอบ – นิ – ทิ กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ชื่อมงคล ความหมายดีๆ แปลว่าความ “ความสุข”

ชื่อแปลว่าความสุข หมายถึง ความสบายกายสบายใจ โดยเป็นความสุขจากการไม่รู้สึกเจ็บป่วย มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ เป็นที่น่ายินดี มีจิตที่แจ่มใส ทําให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กนต์ธร กน – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
กมลภัทร กะ – มน – พัด เจริญใจ
กัญญ์นันท์ กัน – ยะ – นัน หญิงผู้มีความเพลิดเพลิน
คณนนท์ คะ – นะ – นน เป็นที่พอใจของหมู่คณะ
จนัสธร จะ – นัด – ทอน ทรงไว้ซึ่งความยินดีและพอใจ
ฉัทชนัน ฉัต – ชะ – นัน ที่รักแห่งผู้ให้กำเนิด
ชนกวนันท์ ชะ – นก – วะ – นัน รุ่งเรืองยินดีด้วยตนเอง
ชนนิษฐ์ ชน – นะ – นิด เป็นที่รักของแม่
ชนัย ชะ – ไน ความสุข ความยินดี
ธุวานันท์ ทุ – วา – นัน มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน
นนทพร นน – ทะ – พอน มีความสุขดี
นันท์ภัสสร นัน – พัด – สอน มีความสุขและความรุ่งเรือง
นันทิช นัน – ทิด ผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นันทิพัฒน์ นัน – ทิ – พัด เจริญด้วยความสุข
บวรนันท์ บอ – วอน – นัน มีความสุขอันประเสริฐ
บูรณ์พิภพ บูน – พิ – พบ สมบูณ์ในทุกสิ่ง
พัทธนันท์ พัด – ทะ – นัน มีความสุขมั่นคง
ภัทรศัย พัด – ทระ – สัย อยู่อย่างมีความสุข
ภัทรสวันต์ พัด – ทระ – สะ – วัน จิตเป็นสุข
มนวรรธน์ มน – นะ – วัด เจริญใจ
รตพล ระ – ตะ – พน ยินดีและมีกำลัง
รมณ ระ – มน ยินดี รื่นเริง ความสุข
รมยกร รม – ยะ – กอน สร้างความรื่นรมย์
สุริษฎา สุ – ริด – สะ – ดา เป็นที่รักของเทวดา
หรรษกร หัด – สะ – กอน ให้ความร่าเริง
หรรษธนัชญ์ หัน – สะ – ทะ – นัด ยินดีที่มีความรู้และทรัพย์
หัชช หัด – ชะ น่ายินดี,น่าพอใจ
หัฏฐสรร หัด – ถะ – สัน เลือกในสิ่งที่น่ารัก
อนาวิล อะ – นา – วิน ไม่เศร้าหมอง ผ่องใส
อศลย์ อะ – สน ไม่มีทุกข์โศก

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ชื่อมงคล ความหมายดีๆ แปลว่า “นักปราชญ์” , “ความฉลาด”

ความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน นักปราชญ์  แปลว่า ผู้รอบรู้, ผู้มีปัญญา
เป็นชื่อที่นิยมนำมาใช้ตั้งเป็นชื่อลูกมากที่สุด เหมาะสำหรับ คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกเป็นผู้ไฝ่รู้ อยากให้ลูกเป็นคนฉลาด ทันคน สามารถ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ตามตัวอย่าง ดังนี้

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กฤชณัท กริด – ชะ – นัด มีความรู้เฉียบคม
กฤตยชญ์ กริด – ตะ – ยด นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
จินตภา จิน – ตะ – พา มีความคิดเจิดจ้า
จิรภิญญา จิ – ระ – พิน – ยา ความรู้ยั่งยืน
จิรัชญา จิ – รัด – ชะ – ยา ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
ชญตว์ ชะ – ยด ความฉลาด มีสติปัญญา
ชญวงศ์ ชะ – ยะ – วง ผู้มีความรู้ของตระกูล
ชญาณ์ภัทร ชะ – ยา – พัด มีความรู้และความเจริญ
ญาณวรุตม์ ยา – นะ – วะ – รุด มีความรู้ประเสริฐสุด
ญาณิน ยา – นิน ผู้มีความรู้
ญาดา ยา – ดา ผู้รู้,นักปราชญ์
ณัฏฐิมา นัด – ถิ – มา มีความรู้,นักปราชญ์
ณัฐพิชญ์ นัด – ถะ – พิด นักปราชญ์ผู้รอบรู้
ณัฐวรา นัด – วะ – รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐสุดา นัด – สุ – ดา ลูกสาวผู้ฉลาด
ณิศชัญญา นิด – ชัน – ยา รอบรู้และฉลาดยิ่ง
ณิศวรา นิด – สะ – วะ – รา ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
ธีร์ ที นักปราชญ์
ธีรัช ที – รัด เกิดมาเพื่อเป็นคนฉลาด
ปรรณรัสสร ปัน – รัด – สอน ดีงามและมีความรู้สูง
ประวีณา ประ – วี – นา นักปราชญ์, ชำนาญ
ปราชญ์ฐิดา ปราด – ถิ – ดา นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่น
ปราธีดา ปรา – ที – ดา เรียนดี คงแก่เรียน
ปริชมน ปะ – ริด – ชะ – มน รู้รอบ,รู้ทั่ว
ปวเรศ ปะ – วะ – เรด ยอดแห่งปราชญ์
ปวิชญา ปะ – วิด – ชะ – ยา นักปราชญ์, ผู้รู้ทั่วถึง
ปัญญ์นภัส ปัน – นะ – พัด ปัญญาดุจฟ้ากว้าง
ปัณณ์ชนน ปัน – ชะ – นน มีความรู้
ปุณณวิช ปุน – นะ – วิด ผู้มีความรู้เต็มเปี่ยม
พฤทธ์ พะ – รึด ฉลาด,คงแก่เรียน
พิชญ์สิณี พิด – สิ – นี หญิงงามผู้ฉลาด
วรัชญ์ฐภัค วะ – รัด – ถะ – พัก ความรู้ประเสริฐและมีโชคมั่นคง
เวธน์ เวด ปัญญาเฉียบแหลม
ไวทิน ไว – ทิน ผู้รู้
ศุภณัฐ สุ – พะ – นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ศุภวิชญ์ สุ – พะ – วิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
สรปรัช สอ – ระ – ปัด มีความดีงามและความรู้
อนงค์ธณัฐ อะ – นง – ทะ – นัด นางผู้เป็นปราชญ์ที่มั่นคง
อภิวิชญ์ อะ – พิ – วิด ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง, ผู้ฉลาด
อัจฉรีญาธร อัด – ฉะ – รี – ยา – ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้และความเป็นอัจฉริยะ

สำหรับไอเดีย ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย กับชื่อมงคล ทั้ง 200 ชื่อ ก็คงจะพอช่วยเป็นแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ได้ง่ายขึ้น ซึ่งทีมแม่ ABK ก็ขอให้ตั้งชื่อลูกที่มี ความหมายดี ๆ ได้ในเร็ววันนะคะ 

 

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิกที่ภาพได้เลย 

โปรแกรมตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ชื่อมงคล ความหมายดี เยอะที่สุด

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกสาว 50 ชื่อที่แปลว่าเจ้าหญิง ครบทุกภาษา!!

ชวนลูก! ใส่บาตรตามวันเกิด เสริมดวงกันเถอะ

ไอเดีย ชื่อลูก 1,000 ชื่อ รวมฮิตชื่อเล่น ชื่อลูกสาว-ลูกชาย หลายภาษา

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up