ชื่อคนเกิดวันศุกร์

รวม ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ช่วยเสริมดวงเป็นมงคลให้ลูกรัก

event
ชื่อคนเกิดวันศุกร์
ชื่อคนเกิดวันศุกร์

รวมชื่อมงคล ชื่อคนเกิดวันศุกร์ สำหรับลูกชาย ตั้งแต่ ก-ฮ

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ก

ชื่อ สะกด ความหมาย
กช กด ดอกบัว
กชเมธ กด – ชะ – เมด ความรู้ประเสริฐ
กณิกนันต์ กะ-นิก-นัน ละเอียดที่สุด,เล็กหรือจิ๋ว
กณิศ กะ – นิด รวงข้าว
กตัญญู กะ – ตัน – ยู ผู้รู้คุณคนอื่น
กนกณัฐ กะ – หนก – นัด ปราชญ์ผู้เป็นดังทอง
กนกภัณฑ์ กะ – หนก – พัน มีค่าดุจทอง
กนธี กน – ที ทะเล มหาสมุทร
กมนนัทธ์ กะ – มน – นัด ผูกไว้ด้วยความรัก
กมุท กะ – มุด ดอกบัว
กฤชณัท กริด – ชะ – นัด มีความรู้เฉียบคม
กฤตธัช กริด – ตะ – ทัด สร้างธงชัย
กฤตภาส กริด – ตะ – พาด สร้างความรุ่งเรือง
กฤตเมธ กริด – ตะ – เมด สร้างปัญญา, มีปัญญา
กฤตัชญ์ กริ – ตัด ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
กฤติธี กริด – ติ – ที นักปราชญ์
กฤติน กริด – ติน ผู้คงแก่เรียน
กฤติปณต กริด – ปะ – นด การกระทำที่นอบน้อม
กฤติพงษ์ กริด – ติ – พง ผู้ประพฤติตามเผ่าวงศ์ตระกูล
กฤษฎิ์ กริด ฉลาด
กฤษณ์ กริด พระกฤษณะ,ดำ
กฤษณพงศ์ กริด – สะ – นะ – พง เชื้อสายพระกฤษณะ
กฤษนัส กริด – สะ – นัด ชื่อพระกฤษณะ
กษิดิ์เดช กะ – สิ – เดด มีเดชในแผ่นดิน
กษิดิศ กะ – สิ – ดิด เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กสานติ์เดช กะ – สาน – เดด มีอำนาจและความสงบ
กัญจน์ กัน ทอง
กันต์ กัน น่ารัก,น่าพอใจ
กันตพงศ์ กัน – ตะ – พง มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก
กันต์พัทธ์ กัน – พัด เป็นที่รักที่ผูกพัน
กันตพิชญ์ กัน – ตะ – พิด ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กันตภณ กัน – ตะ – พน พูดสิ่งที่น่าพอใจ,พูดดี
กันต์ศม กัน – สม มีความสงบอันเป็นที่รัก
กันต์ศักดิ์ กัน – สัก มีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ
กันติทัต กัน – ติ – ทัด ผู้ให้ความรัก, ผู้ให้ความพอใจ
กาญจน์ธนัศ กาน – ทะ – นัด เป็นเจ้าแห่งทรัพย์และมีค่าดั่งทองคำ
กานดิศ กาน – ดิศ เจ้าแห่งความรัก, กามเทพ
กานตพนธ์ กาน – ตะ – พน เป็นที่รักและผูกพัน
กิตติ กิด – ติ เกียรติ, คำสรรเสริญ
กิตติทัต กิด – ติ – ทัด ผู้ให้เกียรติ, ผู้ให้ชื่อเสียง
กิตติ์ธนัญนภ กิด – ทะ – นัน – นบ มีเกียรติร่ำรวยดั่งฟ้ากว้าง
กิตติ์ธนา กิด – ทะ – นา มีทรัพย์และชื่อเสียง
กิตตินันท์ กิด – ติ – นัน ยินดีในเกียรติ
กิตติพงศ์ กิด – ติ – พง สกุลที่เลื่องลือ, สกุลที่มีเกียรติ
กิตติพศ กิด – ติ – พด มีชื่อเสียงและอำนาจ
กิตติพัทธ์ กิด – ติ – พัด ผูกพันกับเกียรติยศ
กิตติพิชญ์ กิด – ติ – พิด นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กิตติพิเชษฐ์ กิด – ติ – พิ – เชด มีชื่อเสียงประเสริฐสุด
กิตติภพ กิด – ติ – พบ ความมีเกียรติ
กิตติภู กิด – ติ – พู มีชื่อเสียงในแผ่นดิน
กิตติศักดิ์ กิด – ติ – สัก ศักดิ์ศรีที่เลื่องลือ
กุญช์ กุน งาช้าง,บรรณศาลา
กุศะ กุ – สะ หญ้าคา แหลมคม
เกตุ เกด ธง
เกษม กะ – เสม มีความสุขสงบและหนักแน่น

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ข

ชื่อ สะกด ความหมาย
ขมนัต ขะ – มะ – นัด มีความอดทน
ขันธ์ธิปก ขัน – ทิ – ปก ผู้เป็นใหญ่เหนือกรมกอง
ขัมน์ ขำ ความอดทน
เขม เขม ความเกษม
เขมทัต เข – มะ – ทัด ผู้ให้ความเกษม
เขมทิน เข – มะ – ทิน ผู้ให้ความเกษม
เขมธนัช เขม – ทะ – นัด สุขใจและมีทรัพย์
เขมนันท์ เข – มะ – นัน ยินดีในความปลอดภัย
เขมินท์ เข – มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่, ปลอดภัย
เขษม ขะ – เสม ความสุขสบายใจ

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ค

ชื่อ สะกด ความหมาย
คณนันท์ คะ – นะ – นัน ยินดีชื่นชมกับหมู่คณะ
คณนาถ คะ – นะ – นาด ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
คณัสนันท์ คะ – นัด – สะ – นัน เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
คณิน คะ – นิน เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
คณุตม์ คะ – นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คเณศ คะ – เนด เป็นใหญ่ในหมู่,โอรสพระศิวะและพระนางปารวตี
คมชาญ คม – ชาน ฉลาดเฉียบแหลม
คมน์มัคค์ คม – มัก ทางที่ควรไป
คมสัน คม – สัน ปัญญาแหลม,ไหวพริบดี
คุณัชญ์ คุ – นัด ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณานนต์ คุ – นา – นน มีคุณธรรมดีมากมาย

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อมงคลวันศุกร์ ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up