ชื่อคนเกิดวันศุกร์

รวม ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ช่วยเสริมดวงเป็นมงคลให้ลูกรัก

event
ชื่อคนเกิดวันศุกร์
ชื่อคนเกิดวันศุกร์

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ บ

ชื่อ สะกด ความหมาย
บัญญพนต์ บัน – ยะ – พน ผู้มีปัญญา
บัณฑัต บัน – นะ – ทัด ผู้ให้ทรัพย์สิน
บัณฑิต บัน – ดิด ผู้ทรงความรู้
บุญสิทธิ์ บุน – ยะ – สิด มีความดีและอำนาจ

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ป

ชื่อ สะกด ความหมาย
ปฏิพน ปะ – ติ – พน ผู้มีความสามารถ
ปฏิมา ปะ – ติ – มา พระพุทธรูป
ปณิธิ ปะ – นิ – ทิ ความตั้งใจแน่วแน่
ปทิต ปะ – ทิด รุ่งเรืองแล้ว
ปธานิน ปะ – ทา – นิน ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
ปพน ปะ – พน บริสุทธิ์
ปมุต ปะ – มุด หลุดพ้นแล้ว
ปสุต ปะ – สุด ผู้ขยันขันแข็ง
ปองคุณ ปอง – คุน มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
ปัญญ์คคนานต์ ปัน – คะ – คะ – นาน ปัญญาดั่งท้องฟ้า
ปัญญพนต์ ปัน – ยะ – พน ผู้มีปัญญา
ปัญญาคม ปัน – ยา – คม มีปัญญาเฉียบคม
ปัฐน์ ปัด การอ่าน การพูด
ปัณณ์ ปัน หนังสือ
ปัณณทัต ปัน – นะ – ทัด ให้ความรู้
ปาณัท ปา – นัด ให้ชีวิต, มีจิตเมตตา
ปาณัสม์ ปา – นัด เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต
ปาพจน์ ปา – พด คำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา
ปิติ ปิ – ติ ความอิ่มเอิบใจ
ปุญญพัตน์ ปุน – ยะ – พัด เจริญด้วยบุญ
ปุณณัตถ์ ปุน – นัด ผู้สมปรารถนา, สมประสงค์
ปุณพจน์ ปุน – นะ – พด ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์
ปุณมนัส ปุน – มะ – นัด มีใจสะอาด
เปมทัต เป – มะ – ทัด ผู้ให้ความรัก

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ผ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ผไทเทพ ผะ – ไท – เทบ เทพบนพื้นพิภพ
เผด็จ ผะ – เด็ด อำนาจ

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ พ

ชื่อ สะกด ความหมาย
พงศ์เทพ พง – เทบ ผู้มีสกุลสูง, พวกเทวดา
พศิน พะ – สิน ผู้มีอำนาจ ผู้มีความเชี่ยวชาญ
พศุตม์ พะ – สุด มีอำนาจสูงสุด
พสิษฐ์ พะ – สิด ดีที่สุด, ร่ำรวยที่สุด
พสุเทพ พะ – สุ – เทบ เทวดาในแผ่นดิน
พสุมนต์ พะ – สุ – มน มีทรัพย์, ร่ำรวย
พหุธน พะ – หุ – ทน มีทรัพย์มาก
พัทธพิศุทธิ์ พัด – ทะ – พิ – สุด ผูกพันกับสิ่งที่บริสุทธิ์
พาทิศ พา – ทิด ผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย
พิจักษณ์ พิ – จัก มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
พิชญ์ พิด นักปราชญ์
พิชญะ พิด – ชะ – ยะ นักปราชญ์
พิชญุตม์ พิด – ชะ – ยุด ฉลาดและยิ่งใหญ่
พิชเญศ พิด – ชะ – เยด จอมปราชญ์
พิชาภพ พิ – ชา – พบ โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้
พิชิต พิ – ชิด ชนะ, สำเร็จ
พิเชฐชญณ์ พิ – เชด – ชน ความรู้ประเสริฐสุด
พิเชฐธนัท พิ – เชด – ทะ – นัด ร่ำรวยอย่างประเสริฐสุด
พิพิธธน พิ – พิด – ทน มีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ
พิภู พิ – พู มีอำนาจ
พิมุกต์ พิ – มุก ผู้หลุดพ้น
พิสิษฐ์ พิ – สิด ดีเลิศ, มั่งมีดีเลิศ
พุฒิเมธ พุด – ทิ – เมด เจริญด้วยปัญญา
พุทธนิพิชญ์ พุด – ทะ – นิ – พิด มีปัญญาดั่งผู้ตรัสรู้

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อมงคลวันศุกร์ ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up