ชื่อคนเกิดวันศุกร์

รวม ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ช่วยเสริมดวงเป็นมงคลให้ลูกรัก

event
ชื่อคนเกิดวันศุกร์
ชื่อคนเกิดวันศุกร์

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ส

ชื่อ สะกด ความหมาย
สคุณ สะ – คุน ประกอบด้วยความดี
สถิตคุณ สะ – ถิด – คุณ มีความดีมั่นคง
สทานันท์ สะ – ทา – นัน มีความอิ่มใจอันยั่งยืน
สนธิ์สนิท สน – สะ – หนิด เป็นที่รวมหรือเชื่อมความรัก
สมัชญ์ สะ – มัด มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง
สมัตถ์ สะ – มัด ผู้สามารถ องอาจ
สหัต สะ – หัด มั่งคั่ง
สหัส สะ – หัด เข้มแข็ง, มีชัย
สังสิต สัง – สิด อันเขาสรรเสริญแล้ว, ได้รับการสรรเสริญ
สัจจานันท์ สัด – จา – นัน ความอิ่มใจแท้จริง
สัจชิต สัด – จะ – ชิด มีชัยโดยความสัตย์
สัจทัสน์ สัด – จะ – ทัด เห็นความจริง
สัจธน สัด – จะ – ทน มีความจริงเป็นทรัพย์
สัจนันท์ สัด – จะ – นัน พึงใจในความสัตย์
สัจสนธ์ สัด – จะ – สน รักษาสัญญา
สัญจักษ์ สัน – จัก สังเกต, พิจารณา
สัญชิต สัน – ชิด ผู้ชนะ
สัณหณัฐ สัน – หะ – นัด นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
สัณห์พิชญ์ สัน – พิด นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
สัทชน สัด – ทะ – ชน คนดี มีคุณธรรม
สันดุษิต สัน – ดุ – สิต นามผู้ครองสวรรค์ชั้นที่สี่
สันต์ทศน์ สัน – ทด มีทัศนะอันงดงาม
สาธ สาด สำเร็จ
สาธน สา – ทน นำไปสู่ความสำเร็จ
สาธิก สา – ทิก ผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์
สาธิน สา – ทิน ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ
สาธิษฐ์ สา – ทิด ช่ำชองที่สุด ได้รับความสำเร็จ
สิทธิ์ทัศน์ สิด – ทัด เห็นผลสำเร็จ
สิทธินนท์ สิด – ทิ – นน ยินดีในความสำเร็จ
สิทธินันท์ สิด – ทิ – นัน ยินดีในความสำเร็จ
สินมหัต สิน – มะ – หัด มีทรัพย์สินมาก
สุกนต์ธี สุ – กน – ที มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง
สุกฤต สุ – กริด ทำมาดี, สร้างมาดี
สุกฤษฎิ์ สุ – กริด นักปราชญ์ที่ดี
สุกิตติ สุ – กิต – ติ ชื่อเสียงดี
สุขิต สุ – ขิด ผู้มีความสุข
สุขี สุ – ขี คนมีความสุข, ผู้มีความสุขสบาย
สุคุณ สุ – คุณ มีคุณธรรม
สุชญาน สุด – ชะ – ยาน ความรู้ดี
สุชัจจ์ สุ – ชัด ผู้มีเชื้อชาติดี, เกิดมาดี
สุตนันท์ สุ – ตะ – นัน ผู้ยินดีในความรุ้ที่ได้เรียนมา
สุทธญาณ สุด – ทะ – ยาน มีความรู้อันบริสุทธิ์
สุทธันต์ สุด – ทัน ห้องมเหสี,ชายาพระราชา
สุทธิฉันท์ สุด – ทิ – ฉัน มีความพอใจ หรือมีความมุ่งหมายบริสุทธิ์
สุทักษ์ สุ – ทัก เชี่ยวชาญ
สุทักษ์ สุ – ทัก สามารถ ฉลาด เข้มแข็ง
สุทาน สุ – ทาน การให้อย่างยิ่ง
สุธาศิน สุ – ทา – สิน ผู้กินอาหารทิพย์,เทวดา
สุธาสิน สุ – ทา – สิน ผู้กินอาหารทิพย์ ,เทวดา
สุธิต สุ – ทิด มีคุณประโยชน์
สุธินันท์ สุ – ทิ – นัน ความยินดีของนักปราชญ์
สุธี สุ – ที คนมีปัญญา, นักปราชญ์
สุนิติ สุ – นิ – ติ มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี
สุพศิน สุ – พะ – สิน มีความเชี่ยวชาญยิ่ง มีอำนาจยิ่ง
สุภกิณห์ สุ – พะ – กิน ผู้มีรัศมีเรืองรอง ชื่อพรหมชั้นหนึ่ง
สุภคม สุ – พะ – คม ผู้เข้าถึงความดีงาม
สุศันส์ สุ – สัน มีชื่อเสียงดี
สุศาสิต สุ – สา – สิด อยู่ในระเบียบดี
สุศิษฏิ์ สุ – สิด ผู้ช่วยอย่างประเสริฐ
สุสถิต สุ – สะ – ถิด ที่มีสุขภาพดี อยู่ดี
สุหัส สุ – หัด เบิกบานยิ่ง
เสกข์ เสก นักศึกษา
โสนนท์ โส – นน ยินดีในความดี
โสภณัฐ โส – พะ – นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ห

ชื่อ สะกด ความหมาย
หฤตดัส หะ – ริด – ดัด จากหัวใจ
หฤษฏ์ หะ – ริด น่าชื่นชม ยินดี สบาย
หฤษิต หะ – รึ – สิด ยินดี

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ อ

ชื่อ สะกด ความหมาย
อกนิษฐ์ อะ – กะ – นิด พรหมชั้นที่หก
อติคุณ อะ – ติ – คุน มีคุณธรรมยิ่ง
อติเทพ อะ – ติ – เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
อธิคม อะ – ทิ – คม ความสำเร็จ
อธิช อะ – ทิด เกิดมายิ่งใหญ่
อธิป อะ – ทิบ ผู้เป็นใหญ่
อธิศ อะ – ทิด ผู้เป็นใหญ่
อนพัช อะ – นะ – พัด ผู้หาที่ติมิได้,ผู้ไม่มีที่ติ
อนังคณ์ อะ – นัง ไม่มีกิเลศ ไม่มัวหมอง
อนิก อะ – นิก กองทัพ
อนุศิษฎ์ อะ – นุ – สิด ผู้ได้รับการสั่งสอน
อนุสิกข์ อะ – นุ – สิก ศึกษาตาม ศึกษาอยู่เสมอ
อเนกศักดิ์ อะ – เหนก – สัก มีความสามารถ
อเนชา อะ – เน – ชา ผู้ไม่หวั่นไหว
อภิชัจ อะ – พิ – ชัด มีชาติสูง
อภิทัต อะ – พิ – ทัด ให้ความยิ่งใหญ่
อภินัทธ์ อะ – พิ – นัด ผูกพันยิ่ง เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง
อสิต อะ – สิด ผิวคล้ำ
อเสข อะ – เสก ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหัน
อัคคัญญ์ อัก – คัน สูงสุด
อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย
อัณณ์ อัน แม่น้ำ ตัวหนังสือ
อัทธ์ อัด กาล เวลา ทาง ภาค
อันน์ อัน ข้าว
อัศนี อัด – สะ – นี สายฟ้า
อัศม์เดช อัด – สะ – เดด มีความกล้าแข็งดังหินผา มีเดชยิ่งใหญ่ดังภูเขา
อาจิต อา – จิด สะสมแล้ว
อาชัญ อา – ชัน บุรุษอาชาไนย หมายถึงคนที่ดียิ่ง
อานัน อา – นัน หน้า ปาก
อานันท์ อา – นัน ความบันเทิง ความชื่นใจ
อาเนช อา – เนด ไม่หวั่นไหว มั่นคง
อิทธินพ อิด – ทิ – นบ มีความสำเร็จใหม่ ๆ
อิทธิพัทธ์ อิด – ทิ – พัด เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง
อิทธิมนต์ อิด – ทิ – มน มีความสำเร็จ
อินทัช อิน – ทัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
อุทธิ อุด – ธิ ทะเล
อุทัค อุ – ทัก ผู้เบิกบานใจ
เอกภพ เอก – กะ – พบ เป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง
โอบกิจ โอบ – กิด เอากิจธุระ เอาใจใส่ในหน้าที่
โอบนิธิ โอบ – นิ – ทิ กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย
โอสธี โอ – สะ – ที ดาวประกายพรึก

 

จบไปแล้วกับรวม “ชื่อลูกชาย” ซึ่งเป็น ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ตั้งแต่ ก-ฮ ส่วน “ชื่อลูกสาว” ที่เป็น ชื่อคนเกิดวันศุกร์ จะมีชื่ออะไรบ้าง ตามมาดูกันเลยค่ะ…ดังนี้ ⇓

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อมงคลวันศุกร์ ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up