ชื่อคนเกิดวันศุกร์

รวม ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ช่วยเสริมดวงเป็นมงคลให้ลูกรัก

event
ชื่อคนเกิดวันศุกร์
ชื่อคนเกิดวันศุกร์

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ จ

ชื่อ สะกด ความหมาย
จักษชน จัก – สะ – ชน ผู้สอน ผู้บอก
จาฏพัจน์ จา – ตุ – พัด มีวาจาน่าฟัง, พูดดี
จิณณ์ จิน ประพฤติดีแล้ว
จิติศักดิ์ จิด – ติ – สัก อำนาจความคิด,ความเข้าใจ
จุฑานนทน์ จุ – ทา – นน รื่นเริงและสูงส่ง
เจตน์สฤษฎ์ เจด – สะ – หริด สร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน
เจตนิพัทธ์ เจด – นิ – พัด มีความคิดมั่นคง
เจตนิพิฐ เจด – นิ – พิด มีความคิดมั่นคง

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ฉ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ฉันท์ทัต ฉัน – ทัด ให้ความพอใจ
ฉันทนัทธ์ ฉัน – ทะ – นัด ผูกพันด้วยความพอใจ
ฉันทพศ ฉัน – ทะ – พด อำนาจแห่งฉันทะ
ฉันทพัฒน์ ฉัน – ทะ – พัด เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ
ฉันทัช ฉัน – ทัด ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
ฉันทิต ฉัน – ทิด พอใจ, พึงใจ
ฉันทิศ ฉัน – ทิด พอใจ,พึงใจ

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ช

ชื่อ สะกด ความหมาย
ชญานน ชะ – ยา – นน ยินดีในความรู้
ชญานนท์ ชะ – ยา – นน ยินดีในความรู้
ชญานิน ชะ – ยา – นิน นักปราชญ์
ชนกันต์ ชะ – นะ – กัน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนม์พสุ ชน – พะ – สุ มีชีวิตเพื่อแผ่นดิน
ชนวีร์ ชะ – นะ – วี ชนผู้กล้าหาญ,วีรชนของคนทั้งหลาย
ชนะ ชะ – นะ ชัยชนะ, ไมแพ้
ชนัตร ชะ – นัด ร่ม,ร่มกันแดด
ชนาธิป ชะ – นา – ทิบ ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ชนุตม์ ชะ – นุด คนที่สูงสุด
ชโนดม ชะ – โน – ดม คนที่สูงสุด
ชมพูนิกข์ ชม – พู – นิก แท่งทอง
ชมพูเนกข์ ชม – พู – เนก แท่งทอง
ชัชพงศ์ ชัด – ชะ – พง เชื้อสายนักรบ
ชัชพิมุข ชัด – พิ – มุก หัวหน้านักรบ
ชัชพิสิฐ ชัด – พิ – สิด นักรบผู้พิเศษ
ชัชฤทธิ์ ชัด – ชะ – ริด ฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ
ชาญชนะ ชาน – ชะ – นะ เชี่ยวชาญและมีชัยชนะ
ชาญภพ ชาน – พบ เชี่ยวชาญในแผ่นดิน
ชานน ชา – นน ความรู้
ชิติพัทธ์ ชิ – ติ – พัด เกี่ยวข้องกับชัยชนะ,มีชัยชนะมั่นคง
ชิน ชิน ผู้ชนะ,พระพุทธเจ้า
ชินกฤต ชิน – นะ – กริด สร้างชัยชนะ, มีชัยชนะ
ชินาธิป ชิ – นา – ทิบ ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
ชิษณุพงศ์ ชิด – สะ – นุ – พง เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
ชุติเดช ชุ – ต – เดด มีเดชอันรุ่งเรือง
ชุติเทพ ชุ – ติ – เทบ เทวดาผู้รุ่งเรือง
เชษฐพัทธ์ เชด – ถะ – พัด เกี่ยวเนื่องกับผู้เป็นใหญ่
เชษฐาภณ เชด – ถา – พน คำพูดเป็นที่หนึ่ง
โชติชนิด โชด – ชะ – นิด ผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ญ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ญาณพัฒน์ ยา – นะ – พัด เจริญด้วยความรู้
ญาณพัตน์ ยา – นะ – พัด เจริญด้วยความรู้
ญาณัช ยา – นัด เกิดมาเพื่อความรู้
ญาณัท ยา – นัด ผู้ให้ความรู้
ญาณาธิป ยา – นา – ทิบ เป็นใหญ่ด้วยความรู้

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อมงคลวันศุกร์ ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up