ชื่อคนเกิดวันศุกร์

รวม ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ช่วยเสริมดวงเป็นมงคลให้ลูกรัก

event
ชื่อคนเกิดวันศุกร์
ชื่อคนเกิดวันศุกร์

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ บ

ชื่อ สะกด ความหมาย
บัณฑิตา บัน – ดิ – ตา ผู้ฉลาด, ผู้มีความรู้
บุญชนิด บุน – ชะ – นิด ให้เกิดความดี สร้างความดี
บุญชนิต บุน – ชะ – นิด ให้เกิดความดี, สร้างความดี
บุญญา บุน – ยา การกระทำความดี
บุญญิสา บุน – ยิ – สา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุญฐิสา บุน – ทิ – สา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุญสิตา บุน – สิ – ตา ผู้อาศัยบุญ, ผู้อยู่ด้วยความดี
เบญญา เบน – ยา ฉลาด
เบญญาภา เบน – ยา – พา รุ่งเรืองด้วยปัญญา

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ป

ชื่อ สะกด ความหมาย
ปณิดา ปะ – นิ – ดา ได้รับการสรรเสริญ
ปณิตา ปะ – นิ – ตา ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
ปทิตตา ปะ – ทิด – ดา รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ปพิชญา ปะ – พิด – ชะ – ยา ผู้รู้แจ้ง
ปภานัน ปะ – พา – นัน มีใบหน้าสวยงาม
ปภาพินท์ ปะ – พา – พิน ประสบแสงสว่าง
ปสุดา ปะ – สุ – ดา ผู้ขยันขันแข็ง
ปสุตา ปะ – สุ – ตา ผู้ขยันขันแข็ง
ปองกานต์ ปอง – กาน เป็นที่รักที่หมายปอง
ปัญจพาณ์ ปัน – จะ – พา กามเทพ เจ้าแห่งความรัก
ปัญภาณุช ปัน – ยะ – พา – นุด เกิดมามีปัญญาและเจริญ
ปัณชญา ปัน – ชะ – ยา ผู้รู้เกี่ยงกับทรัพย์
ปัณฑ์ชนิต ปัน – ชะ – นิด ให้เกิดปัญญา
ปัณฑา ปัน – ดา ปัญญา
ปัณฑิตา ปัน – ทิ – ตา ผู้ฉลาด
ปัณณชิสา ปัน – นะ – ชิ – สา เป็นใหญ่ด้านหนังสือ
ปัณณิกา ปัน – นิ – กา ประกอบด้วยหนังสือ
ปิญชาน์ ปิน – ชา ทองคำ
ปิณิดา ปิ – นิ – ดา ทำให้พอใจ, เป็นที่รักที่พอใจ
ปิ่นปินัทธ์ ปิ่น – ปิ – นัด ประดับปิ่น
ปิ่นมนัส ปิ่น – มะ – นัด จอมใจ ยอดดวงใจ
ปีตมณี ปี – ตะ – มะ – นี มณีสีเหลือง บุษราคัม
ปีติชา ปี – ติ – ชา ก่อให้เกิดปีติ
ปุญญิศา ปุน – ยิ – สา ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
ปุณณมา ปุน – นะ – มา จันทร์เพ็ญ
ปุณณาสา ปุน – นา – สา สมปราถนา
ปุณิกา ปุ – นิ – กา มีบุญ, มีคุณงามความดี
ปูชิดา ปู – ชิ – ดา ผู้ที่เขาบูชา
เปมิกา เป – มิ – กา ผู้มีความรัก, ผู้เป็นที่รัก

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ พ

ชื่อ สะกด ความหมาย
พจณิฌา พด – จะ – นิ – ชา มีคำพูดบริสุทธิ์
พนิตนันท์ พะ – นิด – นัน ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก
พนิตพิชา พะ – นิด -พิ – ชา มีความรู้เป็นที่รัก
พนิตสุภา พะ – นิด – สุ – พา หญิงงามน่ารัก
พนิตอนงค์ พะ – นิด – อะ – นง กามเทพผู้เป็นที่รัก
พสชนัน พด – ชะ – นัน ให้เกิดอำนาจ
พสิกา พะ – สิ – กา ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
พัชนี พัด – ชะ – นี หญิงงาม
พัฑฒิ พัด – ทิ – ดา ความเจริญ
พัฑฒิดา พัด – ทิ – ดา เจริญแล้ว
พัฒ์ธิดา พัด – ทิ – ดา ลูกสาวผู้มีความเจริญ
พัณณิน พัน – นิน ผู้มีผิวพรรณดี
พัทธ์ธนามาศ พัด – ทะ – นา – มาด ผูกพันกับความมั่งคั่งและทองคำ
พัศธนัญญา พัด – ทะ – นัน – ยา มีทรัพย์ความรู้และกล้าหาญ
พาทินธิดา พา – ทิน – ทิ – ดา ลูกสาวผู้ฉลาด
พิจักขณา พิ – จัก – ขะ – นา มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
พิชชา พิด – ชา ความรู้
พิชชาภา พิด – ชา – พา มีความรู้รุ่งเรืองด้วยความรู้
พิชฌน์ฐภา พิด – ถะ – พา แสงแห่งความรู้ที่ตั้งมั่น
พิชฌาภัช พิด – ชา – พัด ดีงามด้วยความรู้
พิชญธิดา พิด – ชะ – ยะ – ทิ – ดา ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
พิชญ์สินี พิด – สิ – นี หญิงงามผู้ฉลาด
พิชญา พิด – ชะ – ยา นักปราชญ์
พิชญา พิด – ชะ – ยา นักปราชญ์
พิชญานันท์ พิด – ชะ – ยา – นัน มีความรู้อย่างน่ายินดี
พิชญาภัค พิด – ชะ – ยา – พัก นักปราชญ์ผู้โชคดี
พิชญาภา พิด – ชะ – ยา – พา ความรู้อันรุ่งเรือง
พิชามญธุ์ พิ – ชา – มน ผู้งดงามด้วยความรู้
พิตตินันท์ พิด – ติ – นัน เพลิดเพลินในทรัพย์
พิธุนิภา พิ – ทุ – นิ – พา เหมือนพระจันทร์
พิธูณิญตา พิ – ทู – นิ – ยะ – ตา นักปราชญ์ผู้มีความงามดั่งแสงจันทร์
พิพิศนา พิ – พิด – สะ – นา งามอย่างยิ่ง
พิมพกานต์ พิม – พะ – กาน รูปงามน่ารัก
พิมพ์ชุดา พิม – ชุ – ดา รูปร่างงดงาม
พิมพ์ทอง พิม – ทอง รูปงามดังทอง
พิมพ์นิภา พิม – นิ – พา มีรูปงาม
พิมพ์พิกา พิม – พิ – กา พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม
พิมพ์พิศา พิม – พิ – สา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
พิมพ์พิสุทธ์ พิม – พิ – สุด มีรูปร่างอันบริสุทธิ์
พิมพ์สุจี พิม – สุ – จี มีรูปงาม
พิมพ์สุธี พิม – สุ – ที ถ่ายแบบนักปราชญ์
พิมพ์สุภา พิม – สุ – พา รูปงาม
พิมพิศา พิม – พิ – สา เจ้าแห่งความงาม, ผู้มีรูปงาม
พิสชา พิด – สะ – ชา ดอกบัว
พิสินี พิ – สิ – นี ดอกบัว
พุฒิธิดาภา พุด – ทิ – ดา – พา มีความรู้ความเข้าใจที่รุ่งเรือง
พุธิตา พุ – ทิ – ตา รู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด
เพ็ญพิชชา เพ็น – พิด – ชา เต็มไปด้วยความรู้

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อมงคลวันศุกร์ ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up