ชื่อคนเกิดวันศุกร์

รวม ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ช่วยเสริมดวงเป็นมงคลให้ลูกรัก

event
ชื่อคนเกิดวันศุกร์
ชื่อคนเกิดวันศุกร์

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ภ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ภาณุพงศ์ พา – นุ – พง เผ่าพันธุ์พระอาทิตย์
ภาณุเมศธนัน พา – นุ – เมด – ทะ – นัน ร่ำรวยยิ่งใหญ่ดุจพระอาทิตย์
ภาม พาม เดช
ภีมเดช พี – มะ – เดด มีเดชน่าเกรงขาม
ภีมพศ พี – มะ – พด มีอำนาจน่าเกรงขาม
ภูชิต พู – ชิด ผู้ชนะแผ่นดิน
ภูดิศ พู – ดิด เจ้าแห่งความเจริญ
ภูธน พู – ทน มีทรัพย์ในแผ่นดิน, พระราชา
ภูธิป พู – ทิบ เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา
ภูบดี พู – พอ – ดี เจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา
ภูมิ พูม แผ่นดิน
ภูสิทธ์ พู – สิด ผู้สำเร็จแผ่นดิน
ภูสิทธิ พู – สิด มีความสำเร็จในแผ่นดิน
โภคิน โพ – คิน ผู้มีทรัพย์สมบัติ

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ม

ชื่อ สะกด ความหมาย
มนต์ณัฐ มน – นัด มนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์
มนต์ธัช มน – ทัด มีปัญญาเป็นธงชัย
มนสิช มะ – นะ – สิด เกิดในใจ, ความรัก
มหัทธนะกิตติ์ มะ – หัด – ทะ – นะ – กิด มีชื่อเสียงและร่ำรวยยิ่ง
เมธพนธ์ เม – ทะ – พน ผูกพันด้วยปัญญา
เมธัส เม – ทัด ผู้มีปัญญา, นักปราชญ์
เมธาสิทธิ เม – ทา – สิด สำเร็จด้วยปัญญา
โมกข์ โมก ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ศ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ศดานนท์ สะ – ดา – นน ชื่อพระพรหม พระวิษณุ
ศดิศ สะ – ดิด เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ศตคุณ สะ – ตะ – คุณ ผู้มีความดีตั้งร้อย, ผู้มีความรู้ดีมาก
ศตนันท์ สะ – ตะ – นัน มีความยินดีตั้งร้อย, มีความยินดีมาก
ศรุต สะ – รุด ได้ฟังแล้ว,มีความรู้แจ้ง
ศศิศ สะ – สิด ชื่อพระศิวะ
ศักดา สัก – ดา อำนาจ, ความสามารถ, กำลังฐานะ
ศักดิชญ์ สัก – ดิด ผู้รู้อำนาจของตน
ศักดิธัช สัก – ดิ – ทัด มีความเข้มแข็งเป็นเลิศ
ศักดินนท์ สัก – ดิ – นน ยินดีในอำนาจ
ศัตชิต สัด – ตะ – ชิด ผู้ชนะคนจำนวนร้อย ชื่อพระวิษณ
ศาสะ สา – สะ ผู้เป็นใหญ่
ศิกษิต สิก – สิด แตกฉาน
ศึกษิต สึก – สิด ผู้เป็นปัญญาชน
ศุทธี สุด – ที มีใจสะอาด
ศุภกฤต สุ – พะ – กริด สร้างสิริมงคล สร้างความสุข
ศุภ์กฤศธเนส สุ – กริด – ทะ – เนด มีการกระทำที่ดีและร่ำรวย
ศุภณัฐ สุ – พะ – นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ศุภสัณห์ สุ – พะ – สัน ผู้ดีงามและละเอียดสุขุม
ศุภสิน สุ – พะ – สิน สินทรัพย์ที่ดีงาม
ศุภเสกข์ สุ – พะ – เสก นักศึกษาผู้ดีงาม
โศธิน โส – ทิน มีความผ่องแผ้ว

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ษ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ษัฑคุณ สัด – ทะ – คุน รู้ลักษณะตามอินทรีย์หก
ษาณฑ์ สาน ชื่อพระศิวะ

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อมงคลวันศุกร์ ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up