ชื่อจริง ลูกชาย

100 ชื่อจริง ลูกชาย+ความหมายดี เสริมเดช ศรี มนตรี อายุ

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อจริง ลูกชาย
ชื่อจริง ลูกชาย

ตั้งชื่อลูก ใครว่าง่าย มาดูไอเดีย 100 ชื่อจริง ลูกชาย พร้อมความหมายดี ๆ ที่ช่วยเสริมบารมี เดช ศรี มนตรี และ อายุ จากทีมกองบรรณาธิการ ABK กัน!!

100 ชื่อจริง ลูกชาย+ความหมายดีๆ เสริมเดช ศรี มนตรี อายุ

ใครที่ยังคิด ชื่อจริงลูกชาย ไม่ออก มาส่องไอเดียจากทีมกองบรรณาธิการ ABK กัน เรามี 100 ชื่อจริง ลูกชาย พร้อมความหมายดี ๆ ที่ช่วยเสริมบารมี เดช ศรี มนตรี และอายุ ให้ลูก กันแบบจัดเต็ม!!

100 ชื่อจริง ลูกชาย+ความหมายดีๆ เสริมเดช ศรี มนตรี อายุ

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

เผดิมเพียร ผะ – เดิม – เพียน เริ่มความพยายาม
เมธพนธ์ เม – ทะ – พน ผูกพันด้วยปัญญา
โพธิมัย โพ – ทิ – ไม ฉลาด หลักแหลม
ไพรัลย์ ไพ – รัน ความโปร่งบาง หายาก
ไวโรจน์ ไว – โรด พระอาทิตย์
ไอลวิล ไอ – ละ – วิน ชื่อท้าวกุเวร เจ้าแห่งทรัพย์
กมลภู กะ – มน – ละ – พู เกิดจากดอกบัว พระพรหม
กรณ์ดนัย กอน – ดะ – ไน ลูกชายผู้ฉลาด ชำนาญ
ก่อเกียรติ ก่อ – เกียด สร้างเกียรติ สร้างชื่อเสียง
ก่อการ ก่อ – กาน ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น
กัมลาส กัม – มะ – ลาด พระพรหม
ขจรัส ขะ – จะ – หรัด พระอาทิตย์ เมฆ ดาว
คณพศ คะ – นะ – พด มีอำนาจในหมู่คณะ
คณิศร คะ – นิด – สอน ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
คมน์มัคค์ คม – มัก ทางที่ควรไป
คมิก คะ – มิก ผู้เตรียมจะก้าวไป
คันธทรัพย์ คัน – ทะ – ซับ เครื่องหอม
คุณัญญา คุ – นัน – ยา ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
ฆนวัลลิ์ คะ – นะ – วัน สายฟ้าแลบ
ฆรพันธ์ คะ – ระ – พัน ผูกพันกับบ้าน
ฆัสรา คัด – สะ – รา พระอาทิตย์ พระศิวะ
จรณ์ จอน ความประพฤติดี
จรณินทร์ จะ – ระ – นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จักรธร จัก – กระ – ทอน ทรงไว้ซึ่งจักร พระราชา พระนารายณ์
จิรภาส จิ – ระ – พาด รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
ฉันทนัทธ์ ฉัน – ทะ – นัด ผูกไว้ด้วยความรัก ความรักและผูกพัน
ชนัย ชะ – ไน ความสุข ความยินดี
ชยน ชะ – ยน ชัยชนะ
ชัชชน ชัด – ชน นักสู้
ชัยณรงค์ ไช – นะ – รง นักรบผู้มีชัยชนะ
ชัยภัทร ไช – ยะ – พัด สิริมงคลและชัยชนะ
ญาณวัฒน์ ยา – นะ – วัด เจริญในความรู้
ณรงค์ชัย นะ – รง – ไช ชัยชนะในการรบ
ณัฐดนัย นัด – ดะ – ไน บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด
ณัฐพันธุ์ นัด – ถะ – พัน เหล่ากอของนักปราชญ์
ชื่อจริงลูกชาย
ชื่อจริงลูกชาย

100 ชื่อจริง ลูกชาย+ความหมายดีๆ เสริมเดช ศรี มนตรี อายุ

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ดนพ ดะ – นบ ส่องแสง แผ่ ขยาย
ดรณ์ ดอน การข้ามพ้นทุกข์
ดรัณ ดะ – รัน การข้าม เรือหรือแพ
ดรัล ดะ – รัน ทับทิม เพชร
ทรงรัฐ ทรง – รัด ครองเมือง
ธนพัฒน์ ทะ – นะ – พัด เจริญด้วยทรัพย์
ธนภัทร ทะ – นะ – พัด ดีงามด้วยทรัพย์ เจริญด้วยทรัพย์
ธนวัตน์ ทะ – นะ – วัด เจริญด้วยทรัพย์
ธนวันต์ ทะ – นะ – วัน มีทรัพย์
ธนันดร ทะ – นัน – ดอน ผู้อยู่ท่ามกลางทรัพย์สมบัติคือเศรษฐี
ธยศ ทะ – ยด มีความรู้เป็นยศ
ธรรมภณ ทำ – พน ผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม
ธรรศ ทัด ความกล้าหาญ ความอหังการ
ธัชชัย ทัด – ไช ธงชัย
ธัชธรรม์ ทัด – ชะ – ทัน ธงของคุณความดี
ธันย์ชนก ทัน – ชะ – นก ผู้เลี้ยงดูบิดา
ธีรโรจน์ ที – ระ – โรด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ธีรไนย ที – ระ – ไน ผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ
ธีรดนย์ ที – ระ – ดน ลูกชายผู้เป็นปราชญ์
ธีริทธิ์ ที – ริด นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
ธีรินทร์ ที – ริน เจ้าแห่งความฉลาดและชำนาญ
นนทพัทธ์ นน – ทะ – พัด ผูกพันด้วยความสุข
นพวิชญ์ นบ – พะ – วิด มีความรู้ใหม่เสมอ
นภวัต นบ – พะ – วัด เยาว์วัย ลม
นภัทร นะ – พัด มีความรู้เป็นศิริมงคล
นภัสศัย นะ – พัด – ไส อยู่ในท้องฟ้า เทวดา
นรชัย นอ – ระ – ไช ชัยชนะของคน
นรภัทร นอ – ระ – พัด คนผู้ดีงาม คนเจริญ
นรวร นอ – ระ – วอน คนผู้ประเสริฐ
นัธทวัฒน์ นัด – ทะ – วัด มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
นันทพัทธ์ นัน – ทะ – พัด ผูกพันกับความสุข
นันทิพัฒน์ นัน – ทิ – พัด เจริญด้วยความสุข
นิธิศ นิ – ทิด เจ้าแห่งขุมทรัพย์
นิรวิทธ์ นิ – ระ – วิด แทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก
นิรัติศัย นิ – รัด – ไส ประเสริฐยิ่ง พิเศษ

 

ตั้งชื่อลูก
ตั้งชื่อลูก

100 ชื่อจริง ลูกชาย+ความหมายดีๆ เสริมเดช ศรี มนตรี อายุ

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

นิรินทน์ นิ – ริน ดับ หมดกิเลส
นีติโกศล นี – ติ – โก – สน ช่ำชองในกฎหมาย
บทม์พันธุ์ บด – ทะ – พัน พระอาทิตย์
บรรยวัสถ์ บัน – ยะ – วัด มั่นคง ไม่หวั่นไหว
บริวัณณิต บอ – ริ – วัน – นิด สรรเสริญ
บวรนันท์ บอ – วอน – นัน มีความสุขอันประเสริฐ
บวรวงศ์ บอ – วอน – วง ตระกูลอันประเสริฐ
บวรวิชญ์ บอ – วอน – วิด ผู้ฉลาดล้ำเลิศ
บัณฑิตพุทธิ์ บัน – ดิด – ตะ – พุด จิตใจเป็นบัณฑิต
บัณทัต บัน – นะ – ทัด ผู้ให้ทรัพย์สิน
บันฑิตย์ บัน – ดิต ความรอบรู้ การเรียนรู้
บุณยคนธ์ บุน – ยะ – คน กลิ่นหอม
บูรณ์พิภพ บูน – พิ – พบ มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ
ปกรณ์ธรรม ปะ – กอน – ทำ หนังสือแห่งธรรม
ปภังกร ปะ – พัง – กอน ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
ประดิพิมพ์ ประ – ดิ – พิม ภาพสะท้อน
ประพจน์ ประ – พด คำพูดประเสริฐ คำพูดสำคัญ
ปรัตถ์ ปะ – รัด ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปรัตถกร ปะ – รัด – ถะ – กอน ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปวรปรัชญ์ ปะ – วอน – ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
ปวัตร ปะ – วัด ผู้บริสุทธิ์
ปัณณทัต ปัน – นะ – ทัด ให้ความรู้
ปัณณวัฒน์ ปัน – นะ – วัด เจริญด้วยหนังสือ
ปิยะวัชร์ ปิ – ยะ – วัด น่ารักดังเพชร น่ารักและเข้มแข็ง
ผกายฤทธิ์ ผะ – กาย – ริด มีอำนาจเป็นที่รู้จักกว้างไกล
ผรัณปรีดิ์ ผะ – รัน – ปรี ความยินดีที่ซ่านไป
พงศ์ปณต พง – ปะ – นด เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
พจนินท์ พด – จะ – นิน เจ้าแห่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
พฤกษ์ พรึก ต้นไม้

หวังว่า คุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ แม่ท้อง จะสนุกกับการตั้งชื่อลูกที่มีความหมายดี ๆ  มีความหมายมงคลให้ลูกน้อยจากทีมกองบรรณาธิการ ABK นะคะ และอย่าลืมมาอ่านเคล็ดลับการเลี้ยงทารกกับเรานะคะ

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

เคล็ดลับง่ายๆ 30 วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด สมองดี พัฒนาการเลิศ!

วิธี “คำนวณอายุครรภ์” และวันครบกำหนดคลอด ด้วยตัวเอง

ดูแล “แผลผ่าคลอด” อย่างไร? ให้เนียน สวย ไม่ติดเชื้อ!!

7 พฤติกรรมแม่ท้อง กระตุ้นลูกในครรภ์ฉลาด

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.myhora.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up