ชื่อไทยแปลกๆ

ชื่อไทยแปลกๆ แต่เพราะ ความหมายดี เป็นสิริมงคล

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อไทยแปลกๆ
ชื่อไทยแปลกๆ

ชื่อเด็กยุคนี้ อ่านดูแล้วอาจทำให้คิดว่า ทำไมสมัยนี้มีการตั้ง ชื่อไทยแปลกๆ กันมากขึ้น ต่างจากสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตั้งชื่อแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อนอ่านยาก

ชื่อไทยแปลกๆ แต่เพราะ ความหมายดี เป็นสิริมงคล

การตั้งชื่อลูกนั้นสำคัญ คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่จะดูตามหลักโหราศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตลูก ยิ่งสมัยนี้มีการนำพยัญชนะที่ไม่ค่อยมีการใช้กันในอดีต เช่น ฌ ฎ ฏ ฐ มาใช้ในการตั้งชื่อลูก อาจเพราะต้องการเลี่ยงพยัญชนะที่ไม่เป็นมงคลตามวันเกิดของลูก และต้องการให้ดูแปลกไม่ซ้ำใคร จึงนำพยัญชนะเหล่านี้มาใช้แทน ทั้งนี้ ทีมแม่ ABK ได้รวบรวม ชื่อไทยแปลกๆ แต่เพราะ และมีความหมายดี เป็นสิริมงคลแก่ลูก มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกนำไปตั้งให้ลูกกันค่ะ

ชื่อลูกสาว
ชื่อลูกสาว

ชื่อไทยแปลกๆ แต่เพราะ ความหมายดี เป็นสิริมงคล

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กาญจน์ณัฏฐา กาน – นัด – ถา ปราชญ์ผู้มีค่าดั่งทองคำ
กาญจน์สิเนห์ กาน – สิ – เน รักใคร่เสน่หาเท่าทองคำ
กัญญธนัฏฐ์ กัน – ยะ – ทะ – นัด หญิงผู้ร่ำรวย
กันยากชนันท์ กัน – ยา – กะ – ชะ – นัน หญิงผู้ประเสริฐดั่งดอกบัวและมีความยินดี
กัลญญ์กุลณัช กัน – กุน – ละ – นัด หญิงที่มีความรู้เชิดชูวงศ์ตระกูล
กิริฎา กิ – ริ – ดา มงกุฎ
เขษมบุษป์ ขะ – เสม – บุด เป็นดั่งดอกไม้ที่นำความสบายใจมาให้
คริษฐา คะ – ริด – ถา ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คุณัญญา คุ – นัน – ยา ผู้รู้ธรรม, ผู้รู้ความดี
จงกลณัฐชาดา จง – กน – นัด – ชา – ดา ปราชญ์ผู้รุ่งเรืองและประเสริฐดังดอกบัว
จิณณ์วรัชญา จิน – วะ – รัด – ชะ – ยา มีความรู้ประเสริฐตลอดไป
จิณัฐตา จิ – นัด – ตา ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
จิรณัฏฐา จิ – ระ – นัด – ถา ปราชญ์ผู้ยั่งยืน
ฉัตรชญา ฉัด – ชะ – ยา มีความรู้สูงอย่างฉัตร
ฉัตริยาฐิดา ฉัด – ตริ – ยา – ธิ – ดา เป็นฉัตรแห่งความมั่นคง
ฉันท์หทัย ฉัน – หะ – ไท ผู้มีความพอใจ
ชญาณ์นิษฏ์ ชะ – ยา – นิด ปราถนาเรื่องความรู้
ชลภัคสรณ์ ชน – พัก – สอน ผู้มีเกียรติเป็นที่พึ่ง
ชนม์ณกานต์ ชน – นะ – กาน อายุมั่นและเป็นที่รัก
ฐิยาภัณณ์ ถิ – ยา – พัน มั่นคงมีความรู้และคำพูดดี
ณัฑธัญวรรณ นัด – ทะ – ทัน – ยะ – วัน ผิวพรรณดีมีโชคและฉลาด
ตฤมปตี ตริม – ปะ – ตี ยินดี,พอใจ
เทียนกัลยาภัค เทียน – กัน – ยา – พัก หญิงผู้โชคดีมีแสงเทียนนำทาง
ธมปภาญา ทม – ปะ – ภา – ยา ความรู้ยิ่งใหญ่และเจริญ
ธิบดิ์ณญานันท์ ทิบ – นะ – ยา – นัน ยินดีในความรู้และยิ่งใหญ่
ธัญนิศญาน์ ทัน – นิด – สะ – ยา มีโชคยิ่งใหญ่และมีความรู้ดี
ธัญนันทน์ณิศา ทัน – นัน – นิ – สา ยินดีในโชคและความรู้อันยิ่งใหญ่
นาถสุรีย์วิภา นาด – สุ – รี – วิ -พา มีแสงอาทิตย์เป็นที่พึ่ง
นันทิภาคย์ นัน – ทิ – พาก ยินดีในโชคลาภ
ปพิชญ์ชฎาพร ปะ – พิด – ชะ – ดา – พอน มีความรู้และมีพรอันสูงส่ง
ปรีย์สุนาเรศ ปรี – สุ – นา – เรด นางผู้ยิ่งใหญ่ดีงามและเป็นที่รัก

ปัญญ์วณิชยา

ปัน – วะ – นิด – ชะ – ยา

มีปัญญาด้านการค้าขาย

ปัณฑารีย์ ปัน – ดา – รี ประเสริฐด้วยปัญญา
ผลัฏฐา ผะ – ลัด – ถา ยินดีในมรรคผล
พริฏฐภา พะ – ริด – ถะ – พา ประเสริฐที่สุด
พิชญาภาส์ พิด-ชะ-ยา-พา แสงสว่างแห่งนักปราชญ์
พรหมาณฑ์รชา พรม – มาน – ระ – ชา ดี, เก่ง ในจักรวาล
พิมพ์ภัทรพร พิม – พัด – ทระ – พอน แบบแห่งความดีงามและสิริมงคล
พัทธ์ธนามาศ พัด – ทะ – นา – มาด ผูกพันกับความมั่งคั่งและทองคำ
ภิญญ์สุประภา พิน – สุ – ประ – พา ปัญญาดุจดวงอาทิตย์
ภิสรินธันญ์ พิด – สะ – ริน – ทัน ร่ำรวยและเป็นใหญ่เหนือผู้อื่น
ภัคภัสร์ปภา พัก – พัด – ปะ – พา มีโชคอันรุ่งเรืองงดงาม
ภัคศิณีพิชญ์ พัก – สิ – นี – พิด มีโชคที่มีความรู้เป็นที่พึ่งแห่งตน
มนท์วรัทชา มน – วะ – รัด – ทะ – ชา การสดุดีในสิ่งประเสริฐ
มณิฐชญาณ์ มะ – นิด – ชะ – ยา มีความรู้ดั่งแก้วมณี
รัญชน์วรัตถ์ รัน – วะ – รัด ผู้ยินดีในประโยชน์ที่ประเสริฐ
วรัชญ์สรากร วะ – รัด – สะ – รา – กอน ความรู้อันประเสริฐและมีความสามารถดี
วิมลสรากร วิ – มน – สะ – รา – กอน สร้างความดีงามและไร้มลทิน
ศรีวริทธิ์รดา สี – วะ – ริด – ระ – ดา มงคลอันประเสริฐและน่ายินดี
ศรีอักษรินท์ สี – อัก – สะ – ริน อักษรอันยิ่งใหญ่และเป็นมงคล
ศศิเพ็ญชญา สะ – สิ – เพ็น – ชะ – ยา มีความรู้เปี่ยมเต็มดุจพระจันทร์
โศภีพัทธ์ญาดา โส – พี – พัด – ยา – ดา ปราชญ์ผู้มีความงาม
สิฏฐิณิศา สิด – ถิ – นิ – สา เจ้าแห่งความรู้และความร่ำรวย
สุภิญญ์ยุพา สุ – พิน – ยุ – พา ดีงามมีความรู้และแสนสวย
อรลภัสญา ออน – ละ – พัด – สะ – ยา หญิงผู้มีลาภอันยิ่งใหญ่
อาฒยวรรณ อาด – ทะ – ยะ – วัน มีเชื้อสายของผู้ร่ำรวย, ร่ำรวยด้วยทองคำ
อธิกัญญ์ภัค อะ – ทิ – กัน – พัก หญิงผู้มีโชคยิ่งใหญ่
อัจฉราภัสส์ อัด – ฉะ – รา – พัด นางฟ้าผู้รุ่งเรือง
อัจฉรียสา อัด – ฉะ – รี – ยะ – สา มียศและสติปัญญาเลิศ
อัฏฐภิญณา อัด – ถะ – พิน – นา มีความรู้ยิ่ง ๘ ประการ
ชื่อลูกชาย
ชื่อลูกชาย

ชื่อไทยแปลกๆ แต่เพราะ ความหมายดี เป็นสิริมงคล

ชื่อ

อ่านว่า

ความหมาย

กฤษฎิ์หิรัญ กริด – หิ – รัน ผู้มีทรัพย์มีปัญญา
กสานติ์เดช กะ – สาน – เดช มีอำนาจและความสงบ
กิตติ์จีระภูมิ กิด – จี – ระ พูม มีเกียรติยิ่งยืนในแผ่นดิน
คมน์พีระภัทร คม – พี – ระ – พัด การถึงซึ่งความกล้าหาญและดีงาม
คณิสร์ธนา คะ – นิด – ทะ – นา ร่ำรวย และเป็นใหญ่เหนือพวกพ้อง
จรณินท์ จะ – ระ – นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จารุพิชญ์ จา – รุ – พิด นักปราชญ์ผู้สง่างาม
เจตนิพัทธ์ เจด – นิ – พัด มีความคิดมั่นคง
ฉัตรฐิติวัฒน์ ฉัด – ฐิ – ติ – วัด ผู้ที่มีความเจริญอย่างยั่งยืน
ชญาพัฒน์ ชะ -ยา – พัด เจริญด้วยความรู้
ชวัลดนย์ ชะ – วัน – ดน ลูกชายผู้รุ่งเรือง
ฌานณรงค์ ชาน – นะ – รง การต่อสู้อย่างแน่วแน่
เฌอพัฒน์ เชอ – พัด ต้นไม้แห่งความเจริญ
ญาณาธร ยา – นา – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาธิป ยา – ทิบ ผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ฐิรวิชญ์ ถิ – ระ – วิด มีความรู้ยั่งยืน
ดนุชภร ดะ – นุ – ชะ – กอน ลูกชายผู้เป็นที่พึ่ง
ดัตวทฤษ ดัด – ตะ – วะ – ทริด รู้จริง
ถิรธนา ถิ – ระ – ทะ – นา ผู้มีทรัพย์และมั่นคง
ถิรพุทธิ์ ถิ – ระ – พุด ผู้ที่มั่นคงเบิกบาน
ทนุธรรม ทะ – นุ – ทำ ผู้ยึดมั่นในความดี
ทัชชภัทร ทัด – ชะ – พัด ผู้ทำให้มีความเจริญ
ทัพพ์ปวีณ์ ทับ – พะ – ปะ – วี นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์
ธนพงศ์พันธ์ ทะ – นะ – พง – พัน ตระกูลของผู้มีทรัพย์
ธนัญกิตติพิชญ์ ทะ – นัน – กิด – ติ – พิด นักปราชญ์และสมบัติ
ธนัตถ์นินทร์ ทะ – นัด – นิน ผู้มั่งคั่งเป็นใหญ่
นภพิรุฬห์ นะ – ภะ – พิ – รุน ผู้เจริญสุดขอบฟ้า
นรินทร์ดนย์ นะ – ริน – ดน ลูกชายผู้เป็นใหญ่
นรินทร์โชติ นะ – ริน – โชด ผู้เจริญเป็นใหญ่

บุรินทร์ภัทร

บุ – ริน – พัด

เป็นคนดีได้เป็นใหญ่

บัญญพนต์ บัน – ยะ – พน ผู้มีปัญญา
ปกรณ์กิตติ์ ปะ – กอน – กิด ผู้มีพร้อมด้วยเกียรติยศ
ปภังกร ปะ – พัง – กอน ผู้รุ่งเรือง
ปรัชญาธรรศ ปรัด – ชะ – ยา – ทัด ผู้รู้ผู้กล้าหาญ
ผาติโรจน์ ผา – ติ – โรด ผู้เจริญรุ่งเรือง
ผโลทัย ผะ – โล – ไท ลาภ กำไร ความปีติ
พงศ์วสิษฐ์ พง – วะ – สิด เผ่าพันธุ์ที่ดีเลิศ
พัชรดนย์ พัด – ชะ – ระ – ดน ลูกชายผู้แข็งแกร่ง
ภาสพิชญ์ พาด – สะ – พิด นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ภาณุภัทท์ พา – นุ – พัด ประเสริฐดั่งพระอาทิตย์
ภีมพัฒน์ พีม – พัด ผู้เจริญที่น่าเกรงขาม
มงคลทิวัตถ์ มง – คน – ทิ – วัด ผู้มีความสำเร็จที่ดีงาม
มนต์ธนัท มน – ทะ – นัด ผู้มีปัญญาดั่งปราชญ์
มนัสกิจพัชญ์ มะ – นัด – กิด – พัด ผู้เจริญและมีจิตใจงดงาม
ยชญ์อนันต์ ยด – อะ – นัน ผู้มีเกียรติตลอดกาล
รุจรวิศร์ รุ – จะ – ระ – วิด ผู้รุ่งเรืองและยิ่งใหญ่
ลภณธร ละ – พะ – นะ – ทอน ผู้มีทรัพย์
ลักษณ์บดินทร์ ลัก – บอ – ดิน ลักษณะของผู้ยิ่งใหญ่
วงศ์วรรธน์ วง – วัด วงศ์ตระกูลผู้เจริญ
วิชญ์พล วิด – ชะ – พน นักปราชญ์ที่มีพลัง
ศตคุณ สะ – ตะ – คุน ผู้มีความดีนับร้อยอย่าง
ศตรรฆ สะ ‑ ตัก มีค่ามาก
ศรัณยพงศ์ สะ – รัน – พง ผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล
สกลพัชญ์ สะ – กน – พัด ผู้มีความรู้เพียบพร้อม
สพลดนัย สะ ‑ พน ‑ ดะ ‑ ไน ลูกชายผู้มีพลัง
สิทธิธนสินธุ์ สิด – ทิ – ทะ – นะ – สิน เชื้อสายผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สิน
หฤทย์ดนัย หะ – รึ – ดะ – ไน ลูกชายผู้เป็นดั่งดวงใจ
หิรัญกฤษฎิ์ หิ – รัน – กริด ผู้มีปัญญา และมีเงิน
อดิษฐศักดิ์ อะ – ดิด – ถะ – สัก มีเกียรติเหนือผู้อื่น
อรรจฐานิศร์ อัด – จะ – ถา – นิด ผู้เป็นใหญ่ที่น่าสรรเสริญ

ชื่อไทยแปลกๆ ที่ ทีมแม่ ABK รวบรวมมาฝากนี้ คงถูกใจคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่กันนะคะ ชื่อลูกจะแปลกไม่ซ้ำใคร แต่เพราะ และความหมายดีแน่นอนค่ะ

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

108 ชื่อเล่นลูกชาย ไทยๆ เท่ เก๋ ไม่ตกยุค

120 ชื่อเล่นลูกสาว ไทยๆ ชื่อเพราะๆ พร้อมความหมายดีๆ

214 ชื่อไทยโบราณ +ความหมายมงคล สำหรับลูกสาว-ชาย

108 ชื่อเล่นความหมายดี ลูกสาว ลูกชาย ชื่อเพราะๆ น่ารัก

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.the1.co.th, https://www.sanook.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Amarin Baby & Kids

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up