ตั้งชื่อลูกมงคล

ตั้งชื่อลูกมงคล 333 ชื่อที่แปลว่าทรัพย์สมบัติ ตั้งแล้วลูกร่ำรวยเงินทอง เรียกโชคให้พ่อแม่

event
ตั้งชื่อลูกมงคล
ตั้งชื่อลูกมงคล

รวมไอเดีย ตั้งชื่อลูกมงคล ใครอยากรวย ลูกเกิดมาให้โชคให้ลาภ มีเงินเหลือใช้ มีทรัพย์สมบัติมากมาย ลองตั้งชื่อมงคล ชื่อที่แปลว่าทรัพย์สมบัติ ชื่อความหมายร่ำรวย เหล่านี้ดูเลย!

ตั้งชื่อลูกมงคล 333 ชื่อที่แปลว่าทรัพย์สมบัติ
ตั้งแล้ว ลูกร่ำรวย เรียกโชคให้พ่อแม่

สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์และมองหาไอเดีย ตั้งชื่อลูกมงคล ชื่อดี มีความหมายที่แปลว่าร่ำรวย โตมาพร้อมทรัพย์สมบัติ พาพ่อแม่รุ่งเรื่อง มีแต่เจริญๆ ชื่อใช้แล้วรวย จะมีอะไรบ้าง ทีมแม่ ABK ได้คัดเลือกชื่อจริงลูกชาย ชื่อจริงลูกสาว พร้อมคำอ่าน และคำแปล ชื่อที่แปลว่าทรัพย์สมบัติ ชื่อความหมายร่ำรวย กว่า 300 ชื่อ มาฝาก ตามมาดูกันเลยค่า…

ตั้งชื่อลูกมงคล ชื่อลูกชาย ชื่อที่แปลว่าทรัพย์สมบัติ
ลูกใช้แล้วร่ำรวย เรียกโชคให้พ่อแม่

ตั้งชื่อลูกมงคล คำอ่าน ความหมาย
กนกพล กะ – หนก – พน มีพลังคือทอง
กฤตภัค กริด – ตะ – พัก ได้โชค,มีโชค
ชนธน ชะ – นะ – ทน คนผู้มั่งคั่ง
ธนกร ทะ – นะ – กอน สร้างทรัพยสมบัติ
ธนิสร ทะ – นิ – สอน เจ้าแห่งทรัพย์
ธนกฤต ทะ – นะ – กริด สร้างทรัพย์, ทำเงิน
ธนชนม์ ทะ – นะ – ชน เกิดมามีทรัพย์สิน
ธนญภพ ทะ – นน – พบ มีความร่ำรวยทั่วแผ่นดิน
ธนดล ทะ – นะ – ดน บันดาลทรัพย์
ธนทัต ทะ – นะ – ทัด ให้ทรัพย์สมบัติ
ธนพนต์ ทะ – นะ – พน มีทรัพย์สมบัติ
ธนพล ทะ – นะ – พน มีทรัพย์เป็นกำลัง
ธนพัต ทะ – นะ – พัด มีทรัพย์
ธนภณ ทะ – นะ – พน พูดดีมีทรัพย์
ธนรรฆ ทะ – นัก สิ่งมีค่าคือทรัพย์
ธนวัจน์ ทะ – นะ – วัด ทรัพย์สินเงินทอง
ธนวัฒน์ ทะ – นะ – วัด เจริญด้วยทรัพย์
ธนัญชัย ทะ – นัน – ไช มีชัยชนะเรื่องทรัพย์
ธนันปภัค ทะ – นัน – ปะ – พัก ร่ำรวยและมีโชคดี
กนกพล กะ – หนก – พน มีพลังคือทอง
ปรัชญ์ธนัช ป – รัด – ทะ – นัด ปราชญ์ผู้ร่ำรวย
พฤทธ์ธนัย พรึด – ทะ – ไน ปราชญ์ผู้มีทรัพย์
พัศธนญ พัด – ทะ – นน มีทรัพย์และความกล้าหาญ
ภคนท พะ – คะ – นด มีโชคกว้างดั่งแม่น้ำ
มหัทธน์กร มะ – หัด – ทะ – กอน ผู้สร้างทรัพย์สมบัติ

 

ตั้งชื่อลูกมงคล ชื่อลูกชาย ชื่อที่แปลว่าทรัพย์สมบัติ
ลูกใช้แล้วร่ำรวย เรียกโชคให้พ่อแม่

ตั้งชื่อลูกมงคล คำอ่าน ความหมาย
วรลภย์ วอ – ระ – ลบ มีลาภอันประเสริฐ
ศตรรฆ สะ – ตัก มีราคาหนึ่งร้อย
สรธัญ สอ – ระ – ทัน มีโชคอย่างวิเศษ
อนันต์ธวัช อะ – นัน – ทะ – วัด มีทรัพย์มากล้น
ธนพนธ์ ทะ – นะ – พน รวบรวมทรัพย์สิน
ธนลภย์ ทะ – นะ – ลบ ได้ทรัพย์
วรธน วอ – ระ – ทน มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธนชิต ทะ – นะ – ชิด ชนะด้วยทรัพย์
ธนโชติ ทะ – นะ – โชด รุ่งเรืองด้วยทรัพย์, มีทรัพย์ม
ธนดล ทะ – นะ – ดน บันดาลทรัพย์
ธนดุล ทะ – นะ – ดุน มีทรัพย์นับไม่ได้, มีทรัพย์มาก
ธนทัต ทะ – นะ – ทัด มีทรัพย์
ธนธรณ์ ทะ – นะ – ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์, มั่งมี
ธนนันท์ ทะ – นะ – นัน ยินดีในทรัพย์
ธนบูรณ์ ทะ – นะ – บูน เต็มไปด้วยทรัพย์, มีทรัพย์มาก
ธนพนธ์ ทะ – นะ – พน รวบรวมทรัพย์
ธนวัตน์ ทะ – นะ – วัด เจริญด้วยทรัพย์
ธนวันต์ ทะ – นะ – วัน มีทรัพย์
ธนวิชญ์ ทะ – นะ – วิด มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนวินท์ ทะ – นะ – วิน ได้ทรัพย์สิน, มีทรัพย์
ธนัช ทะ – นัด เกิดจากทรัพย์, คนร่ำรวย
ธนัฐ ทะ – นัด ดำรงอย่างมีทรัพย์
ธนัท ทะ – นัด ผู้ให้ทรัพย์, ผู้ร่ำรวย
ธนาดุล ทะ – นา – ดุน มีทรัพย์นับไม่ได้
ธนาธิป ทะ – นา – ทิบ ยิ่งใหญ่ด้านทรัพย์

 

ตั้งชื่อลูกมงคล ชื่อลูกชาย ชื่อที่แปลว่าทรัพย์สมบัติ
ลูกใช้แล้วร่ำรวย เรียกโชคให้พ่อแม่

ตั้งชื่อลูกมงคล คำอ่าน ความหมาย
ธเนษฐ ทะ – เนด ร่ำรวยสุด
ธัญทัต ทัน – ยะ – ทัด ให้โชค
ธานิน ทา – นิน มีทรัพย์
ธีร์ธนัฐ ที – ทะ – นัด ปราชญ์ผู้มีทรัพย์มั่นคง
ธีร์ธเนส ที – ทะ – เนด มีความรู้ดีและเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
ธีวสุ ที – วะ – สุ ทั้งฉลาดทั้งมีทรัพย์
เปรมธนัน เปรม – ทะ – นัน มีทรัพย์และความเจริญก้าวหน้าที่สูงส่ง
พสุธันย์ พะ – สุ – ทัน มีทั้งทรัพย์และโชคลาภ
พิตตินันท์ พิด – ติ – นัน เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ
ภูธนัญ พู – ทะ – นัน มีทรัพย์มากล้นสูงส่ง
ศุภธเนสร์ สุ – พะ – ทะ – เนด ดีงามและเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
เศรษฐปสิทธิ์ เสด – ปะ – สิด ผู้สำเร็จและเป็นเศรษฐี
สุราทัส สุ – รา – ทัด มั่งคั่ง
หิรัณย์ หิ – รัน ทองคำ
หิรัณยวัต หิ – รัน – ยะ – วัด ประกอบด้วยทอง
จิรสิน จิ – ระ – สิน มีทรัพย์ตลอดกาลนาน
ทัดธน ทัด – ทน ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
ธเนศพล ทะ – เนด – พน กำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์
บัณฑัต บัน – นะ – ทัด ผู้ให้ทรัพย์สิน
ประลภย์ ประ – ลบ ได้รับ ได้กำไร
พชร พด – ชะ – ระ เพชร
พสิษฐ์ พะ – สิด ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด
พหุธน พะ – หุ – ทน มีทรัพย์มาก
พิตรพิบูล พิด – พิ – บูน มีทรัพย์สมบัติมากมาย
วรธน วอ – ระ – ทน มีทรัพย์อันประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกมงคล ชื่อลูกชาย ชื่อที่แปลว่าทรัพย์สมบัติ
ลูกใช้แล้วร่ำรวย เรียกโชคให้พ่อแม่

ตั้งชื่อลูกมงคล คำอ่าน ความหมาย
พิพิธธน พิ – พิด – ทน มีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ
รชต ระ – ชด เงิน
ลภน ละ – พน การได้ ลาภ
ลาภิน ลา – พิน ผู้มีลาภ
ลาภิศ ลา – พิด เจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก
วรธน วอ – ระ – ทน มีทรัพย์อันประเสริฐ
วิภพ วิ – พบ ทรัพย์สมบัติ ความเจริญ
ศุภสิน สุ – พะ – สิน สินทรัพย์ที่ดีงาม
กันต์ธนวุฒิ กัน – ทะ – นะ – วุด มีทรัพย์เจริญและเป็นที่รัก
กานต์นิธิ กาน – นิ – ทิ ทรัพย์น่าปราถนา
ณัฏฐ์ธนัญ นัด – ทะ – นัน ปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอื่นๆ
ถิรธนา ถิ – ระ – ทะ – นา มั่นคงในทรัพย์
ธนชิต ทะ – นะ – ชิด ชนะด้วยทรัพย์
ธนัชญ์ ทะ – นัด รู้เรื่องทรัพย์สมบัติ
ธนิก ทะ – นิก มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย
นัทธ์ธัญธนิน นัด – ทัน – ทะ – นิน ผูกพันกับความโชคดีและร่ำรวย
นิธิ นิ – ทิ ขุมทรัพย์
รัชชานนท์ รัด – ชา – นน ยินดีในสมบัติ
รัตนโกศ รัด – ตะ – นะ – โกด คลังเพชรพลอย
วีรวัต วี – ระ – วัด มั่งมี
เวทัส เว – ทัด ทรัพย์สมบัติ
สินมหัต สิน – มะ – หัด มีทรัพย์สินมาก
อนณ อะ – นน ผู้ไม่มีหนี้
อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย
โอบนิธิ โอบ – นิ – ทิ กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย

 

ตั้งชื่อลูกมงคล ชื่อลูกชาย ชื่อที่แปลว่าทรัพย์สมบัติ
ลูกใช้แล้วร่ำรวย เรียกโชคให้พ่อแม่

ตั้งชื่อลูกมงคล คำอ่าน ความหมาย
ชาครีย์วสุ ชา – คะ – รี – วะ – สุ ทรัพย์สินของผู้ตื่นอยู่เสมอ
บุลวัชร บุน – ละ – วัน มีเพชรมาก
บุลากร บุ – ลา – กอน บ่อเกิดอันไพศาล, ขุมทรัพย์มหาศาล
บูรณ์พิภพ บูน – พิ – พบ มีสมบัติมาก, เต็มไปด้วยสมบัติ
ปณรรฆ ปะ – นัก มีค่า
ปริพรรห์ ปะ – ริ – พัน ทรัพย์สมบัติ
ปริพรรห์ ปะ – ริ – พัน ทรัพย์สมบัติ
พฎาศรัย พะ – ดา – ไส ชื่อท้าวกุเวร เจ้าแห่งทรัพย์
พสิษฐ์ พะ – สิด ดีที่สุด, ร่ำรวยที่สุด
พหุสุวรรณ พะ – หุ – สุ – วัน มีทองมาก
พัสวี พัด – สะ – วี มีทรัพย์
ไพรำ ไพ – รำ ทอง แก้วมีค่า เพชร
ลภัสกร ละ – พัด – สะ – กอน สร้างทรัพย์, มีทรัพย์
วสุพล วะ – สุ – พน มีกำลังทรัพย์, เศรษฐี
ศรวัส สอ – ระ – วัด ชื่อเสียง, ทรัพย์สมบัติ
ศฤงคาร สะ – หริง – คาน สมบัติ ความรัก
อรรฆย์พสุ อัก – คะ – พะ -สุ มีทรัพย์สินอันมีค่ายิ่ง
อริญชัย อะ – ริน – ไช ผู้ชนะศัตรู
ปาณชัย ปาน – นะ – ไช ชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ชนะทุกคน
กาญจน์ธนัศ กาน – ทะ – นัด เป็นเจ้าแห่งทรัพย์และมีค่าดั่งทองคำ
กิตติ์ธนัญนภ กิด – ทะ – นัน – นบ มีเกียรติร่ำรวยดั่งฟ้ากว้าง
กิตติ์ธนา กิด – ทะ – นา มีทรัพย์และชื่อเสียง
ทัตธน ทัด – ทน ให้ทรัพย์สมบัติ
ธนัญสิชณ์ ทะ – นัน – สิด ความสำเร็จในการสร้างทรัพย์
ธมธเนศ ทม – มะ – เนด ยิ่งใหญ่และเป็นเจ้าแห่งทรัพย์

 

ตั้งชื่อลูกมงคล ชื่อลูกชาย ชื่อที่แปลว่าทรัพย์สมบัติ
ลูกใช้แล้วร่ำรวย เรียกโชคให้พ่อแม่

ตั้งชื่อลูกมงคล คำอ่าน ความหมาย
พสิษฐ์ พะ – สิด ดีที่สุด, ร่ำรวยที่สุด
พสุมนต์ พะ – สุ – มน มีทรัพย์, ร่ำรวย
พิเชฐธนัท พิ – เชด – ทะ – นัด ร่ำรวยอย่างประเสริฐสุด
ภาณุเมศธนัน พา – นุ – เมด – ทะ – นัน ร่ำรวยยิ่งใหญ่ดุจพระอาทิตย์
โภคิน โพ – คิน ผู้มีทรัพย์สมบัติ
มหัทธนะกิตติ์ มะ – หัด – ทะ – นะ – กิด มีชื่อเสียงและร่ำรวยยิ่ง
ศุภ์กฤศธเนส สุ – กริด – ทะ – เนด มีการกระทำที่ดีและร่ำรวย
สหัต สะ – หัด มั่งคั่ง
สัจธน สัด – จะ – ทน มีความจริงเป็นทรัพย์
กัญจน์ กัน ทอง
กนกรัชต์ กะ-หนก-รัด มีทั้งทองและเงิน
กมลเทพ กะ – มน – เทพ เทพแห่งทรัพย์, เทพผู้มีจิตใจสูง
กลวัชร กน – ละ – วัด ดุจดังเพชร
ไกรธนวิชญ์ ไกร – ทะ – นะ – วิด มีความร่ำรวยเกรียงไกร
มหัทธนะกิตติ์ มะ – หัด – ทะ – นะ – กิด มีเกียรติและร่ำรวยยิ่ง
วิธวินท์ วิด – ทะ – วิน ได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ
อนนต์ อะ – นน ไม่มีที่สุด,มากมาย
อนรรฆ อะ – นัก หาค่ามิได้,มีค่ามากมาย
อรรถกฤต อัด – ถะ – กริด ที่ให้ทรัพย์และผลประโยชน์
อรรถชาติ อัด – ถะ – ชาด ผู้เกิดในกองทรัพย์, กองเงินกองทอง
อรรถมาตร อัด – ถะ – มาด ทรัพย์สมบัติเงินทอง
อรรถวัติ อัด – ถะ – วัด มั่งคั่ง
อรรลาภ อัด – ถะ – ลาบ การได้มาซึ่งทรัพย์
อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย
อาณันย์ อา – นัน ความไม่มีหนี้

ตั้งชื่อลูกมงคล ชื่อเล่นลูกชาย ที่แปลว่ารวย

 1. มีตังต์
 2. กะตังค์
 3. ออมสิน
 4. ทัพพ์
 5. ปูรณ์
 6. อัฑฒ์
 7. สตางค์
 8. นับตังค์
 9. ริช
 10. เติมเต็ม
 11. กองคลัง
 12. กองทุน
 13. ปันผล

 

ดูต่ออีก 150 ชื่อลูกมงคล ชื่อลูกสาว ชื่อที่แปลว่าทรัพย์สมบัติ
ลูกใช้แล้วร่ำรวย เรียกโชคให้พ่อแม่ คลิกหน้า 2

ท่าไหนได้ลูกชาย กับสูตรทำลูกชาย ซึ่งว่าที่คุณพ่อคุณแม่ต้องลอง!!

ผิดไหม? ลูกชายชอบเล่นตุ๊กตา ลูกสาวเล่นรถ พ่อแม่ควรทำไงดี!

ไอเดีย ตั้งชื่อเล่นลูกชาย แบบไทยๆ แต่เท่ เก๋ ไม่ตกยุค

ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อมงคล เสริมเรื่องอำนาจ บารมี

225 ชื่อลูกชาย 2 พยางค์ เท่ๆ มีครบตั้งแต่ ก-ฮ

 

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up