ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ผู้หญิง

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ผู้หญิง ชื่อจริง ชื่อมงคล เพราะๆ

Alternative Textaccount_circle
event
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ผู้หญิง
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ผู้หญิง

ชื่อลูก ตั้งชื่อลูก ชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาว ชื่อลูกผู้หญิง ตั้งชื่อลูกผู้หญิง ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ผู้หญิง ชื่อลูกสาวความหมายดีๆ

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ผู้หญิง ชื่อจริง ชื่อมงคล เพราะๆ

วันนี้ทีมกองบรรณาธิการ ABK ได้นำ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ผู้หญิง มาให้คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังหาชื่อให้ลูกสาวกันอยู่ค่ะ จะได้เป็นไอเดียในการตั้งชื่อให้ลูก หาชื่อที่ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ทำอะไรก็จะได้ราบรื่น ไร้อุปสรรคนะคะ

ตั้งชื่อลูกสาว
ตั้งชื่อลูกสาว

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ผู้หญิง ชื่อจริง ชื่อมงคล เพราะๆ

ชื่อจริงลูกสาว

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กชพร กด – ชะ – พอน ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
กชพรรณ กด – ชะ – พัน มีผิวพรรณดุจดอกบัว
กชนิภา กด – ชะ – นิ – พา เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กนกจันทร์ กะ – หนก – จัน พระจันทร์ดั่งทองคำ
กนกนุช กะ – หนก – นุช หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
กนกพร กะ – หนก – พอน ทองประเสริฐ
กนกอร กะ – หนก – ออน ผู้หญิงที่ดี
กรวีร์วิริยา กอ – ระ – วี – วิ – ริ – ยา กล้าหาญในการทำความเพียร
กฤตพร กริด – ตะ – พอน ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ
กมลฉันท์ กะ – มน – ละ – ฉัน ความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์
กมลาภา กะ – มะ – ลา – พา เหมือนดอกบัว
กรชวัล กอน – ชะ – วัน รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง
กรภัทร์ กอ – ระ – พัด มีโชค มีสิริมงคลในการกระทำ
กิจพร กิด – พอน สิ่งที่พึงกระทำอันดี
กิรณา กิ – ระ – นา รัศมีเรืองรอง
กัญจนญากิตติ์ กัน – ยา – กิด ความรู้ชื่อเสียงดั่งทองคำ
กัญญธนัฏฐ์ กัน – ยะ – ทะ – นัด หญิงผู้ร่ำรวย
กันยากชนันท์ กัน – ยา – กด – ชะ – นัน หญิงผู้ประเสริฐดั่งดอกบัวและมีความยินดี
กัลญญ์กุลณัช กัน – กุน – ละ – นัด หญิงที่มีความรู้เชิดชูวงศ์ตระกูล
กาญจน์ณัฏฐา กาน – นัด – ถา ปราชญ์ผู้มีค่าดั่งทองคำ
กาญจน์สิเนห์ กาน – สิ – เน รักใคร่เสน่หาเท่าทองคำ
กานต์พิชชา กาน – พิด – ชา มีความรู้เป็นที่รัก
กิริฎา กิ – ริ – ดา มงกุฎ
กุลจิรา กุน – จิ – รา มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
กุลนันท์ ก – ละ – นัน เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
กุลนิดา กุน – นิ – ดา ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล
กุลนิภา กุน – นิ – พา เหมือนสกุลวงศ์ เป็นดุจแสงสว่างแห่งสกุล
กุลภรณ์ กุน – ละ – พอน ค้ำจุนวงศ์สกุล
แก้วขวัญ แก้ว – ขวัน สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่ง
ขยานี ขะ – ยา – นี มีความรู้
ขวัญขยาดี ขะ – ยา – ดี ทัศนะ ความคิด มุมมอง
ขรินทร์ทิพย์ ขะ – ริน – ทิบ เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า
ขวัญรัตน์ ขวัน – รัด ขวัญแก้ว
เขมิกา เข – มิ – กา ผู้มีความเกษม
เขษมบุษป์ ขะ – เสม – บุด เป็นดั่งดอกไม้ที่นำความสบายใจมาให้
คุณัญญา คุ – นัน – ยา ผู้รู้ธรรม, ผู้รู้ความดี
จงกลณัฐชาดา จง – กน – นัด – ชา – ดา ปราชญ์ผู้รุ่งเรืองและประเสริฐดังดอกบัว
จรรย์อมล จัน – อะ – มน ผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ
จรรยมณฑน์ จัน – ยะ – มน ผู้มีความประพฤติดี เป็นเครื่องประดับ
จันทรชา จัน – ทระ – ชา ดวงพระพุธ
จันทร์ทิพย์ จัน – ทิพ มีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ
จันทรรัตน์ จัน – ทระ – รัด ไข่มุก
จันทรวิมล จัน – ทระ – วิ – มล บริสุทธิ์ดังดวงจันทร์
จันทรัตว์ จัน – ทะ – รัด ความเป็นพระจันทร์
จันทราภา จัน – ทรา – พา แสงจันทร์
จารวี จา – ระ – วี ผู้งดงาม
จารุพิชญา จา – รุ – พิด – ชะ – ยา นักปราชญ์ผู้งดงาม
จิณณ์วรัชญา จิน – วะ – รัด – ชะ – ยา มีความรู้ประเสริฐตลอดไป
จิณัฐตา จิ – นัด – ตา ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
จิรณัฏฐา จิ – ระ – นัด – ถา ปราชญ์ผู้ยั่งยืน

 

ชื่อลูกสาว เก๋ๆ
ชื่อลูกสาว เก๋ๆ

ชื่อจริงลูกสาว

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
จิรณัฐ จิ – ระ – นัด ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
จิราพร จิ – รา – พอน พรที่ดำรงอยู่ตลอดไป
จิรภิญญา จิ – ระ – พิน – ยา ความรู้ยั่งยืน
จิรัจฌา จิ – รัด – ชา กิริยาดีตลอดกาล
เจิมจันทร์ เจิม – จัน แต่งแต้มด้วยเครื่องหอม
ใจภักดิ์ ใจ – พัก จิตใจงามหาที่เปรียบไม่ได้
ฉัตรชยา ฉัด – ชะ – ยา ร่มอันมาซึ่งชัยชนะ
ฉัตริยาฐิดา ฉัด – ตริ – ยา – ธิ – ดา เป็นฉัตรแห่งความมั่นคง
ชญาณ์นิษฏ์ ชะ – ยา – นิด ปราถนาเรื่องความรู้
ชนม์ณกานต์ ชน – นะ – กาน อายุมั่นและเป็นที่รัก
ชนัญชิดา ชะ – นัน – ชิ – ดา ผู้ชนะคนอื่น
ชนาธินาถ ชะ – นา – ทิ – นาด เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชนิตรา ชะ – นิ – ตรา ผู้ให้กำเนิด
ชมนาด ชม – นาด ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม
ชมพูนุท ชม – พู – นุด ทองคำบริสุทธิ์
ชมพูเนกข์ ชม – พู – เนก แท่งทอง
ชยานี ชะ – ยา – นี ผู้มีปัญญา ผู้มีความคิด
ชยุตรา ชะ – ยุด – ตรา มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ชลนิภา ชน – นิ – พา เปรียบประดุจน้ำ
ชัญญา ชัน – ยา ผู้ประเสริฐ ผู้รู้ชาติ
ชามา ชา – มา ลูกสาว
ชิดชนก ชิด – ชะ – นก ผู้ใกล้ชิดพ่อ
ชุติมณฑน์ ชุ – ติ – มน มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
ฐานิฏฐ์ ถา – นิด เป็นที่น่าพอใจ
ฐิยาภัณณ์ ทิ – ยา – พัน มั่นคงมีความรู้และคำพูดดี
ณัฏฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฏฐกานต์ นัด – ถะ – กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฏฐนันท์ นัด – ถะ – นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐวดี นัด – ถะ – วะ – ดี หญิงสาวผู้มีความรู้
ณัฑธัญวรรณ นัด – ทะ – ธัน – ยะ – วัน ผิวพรรณดีมีโชคและฉลาด
ณัท นัด ให้ซึ่งความรู้
ณิชนันทน์ นิช – ชะ – นัน เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์
ดรัลพร ดะ – รัน – พอน ทับทิมอันประเสริฐ
ดีถวดี ดี – ถะ – วะ – ดี ยกย่อง สรรเสริญ
ตฤมปตี ตริม – ปะ – ตี ยินดี,พอใจ
ทรัพย์ธนิดา ซับ – ทะ – นิ – ดา หนักแน่น
เทียนกัลยาภัค เทียน – กัน – ยา – พัก หญิงผู้โชคดีมีแสงเทียนนำทาง
ธมปภาญา ทม – ปะ – พา – ยา ความรู้ยิ่งใหญ่และเจริญ
ธยาดา ทะ – ยา – ดา คิดถึง คิดคำนึง
ธรรมิกา ทัน – มิ – กา ผู้ประกอบด้วยธรรม
ธัญญรัตน์ ทัน – ยะ – รัด รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
ธัญณิชชวีร์ ทัน – นิด – ชะ – วี มีโชคความรู้และกล้าหาญ
ธัญนันทน์ณิศา ทัน – ยะ – นัน – นิ – สา ยินดีในโชคและความรู้อันยิ่งใหญ่
ธัญนิศญาน์ ทัน – นิด – สะ – ยา มีโชคยิ่งใหญ่และมีความรู้ดี
ธัญพร ทัน – ยะ – พอน มีโชคอันประเสริฐ
ธิบดิ์ณญานันท์ ทิบ – นะ – ยา – นัน ยินดีในความรู้และยิ่งใหญ่
ธิษณามดี ทิ – สะ – นา – มะ – ดี มีความคิดฉลาด
ธิติรัตน์ ทิ – ติ – รัด แก้วแห่งความเพียร
ธันยกานต์ ทัน – ยะ – กาน เป็นที่รักที่โชคดีมีความสุข
ธารมิกา ทา – ระ – มิ – กา ทรงคุณธรรม
ธาวัน ทา – วัน วิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์

 

อ่านต่อ…ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ผู้หญิง ชื่อจริง ชื่อมงคล เพราะๆ คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up