พระเมตตาแผ่ไพศาล! สมเด็จพระเทพ ฯ ทรงโอบมัคคุเทศก์น้อยเพื่อหลบฝนร่วมกับพระองค์ (มีคลิป)

event

พระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเทพฯ ทรงโอบเด็กหลบฝน

ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่นาทีที่ 07.00 น. เป็นต้นไป

ซึ่งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 มีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้สำรวจพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ที่ยังไม่มีโรงเรียน และจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้การศึกษากับเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ได้สำรวจพื้นที่บ้านภูดานกอย ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา 15 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 45 กิโลเมตร จัดตั้งศูนย์การเรียนฯ มีชาวบ้านร่วมก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลังขนาด 4 ห้องเรียน และอาคารประกอบต่างๆ ในพื้นที่บริจาคของชุมชน เปิดศูนย์การเรียนฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ปัจจุบันมีนักเรียนระดับปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 รวม 70 คน โดยดำเนินการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตามโครงการพระราชดำริฯ 7 โครงการ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกำลังสำรวจพันธุ์ไม้ใกล้โรงเรียน ส่วนมากเป็นไม้เต็ง ไม้รัง และ ไม้มะค่า, การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการทอเสื่อกก โดยชาวบ้านในชุมชน, กิจกรรมสหกรณ์ จัดตั้งร้านค้าคุณธรรม สอนให้รู้จักระเบียบวินัยต่อแถวซื้อสินค้า รู้จักซื่อสัตย์ต่อตนเองและส่วนรวม โดยการจ่ายและทอนเงินด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการบูรณาการในวิชาคณิตศาสตร์ด้วย, ส่วนกิจกรรมดนตรี ใช้อังกะลุงมาเป็นสื่อพัฒนาการแสดงออก เพื่อให้เกิดความพร้อมในการศึกษา มีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้ามาสอนพร้อมสนับสนุนเครื่องดนตรี, โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีหน่วยงานต่างๆ มาส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว เพาะเห็ด เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ไก่ไข่ เป็ด สุกร ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอประกอบอาหารกลางวัน เนื่องจากสระน้ำเป็นชั้นหินดานเกิดการรั่ว ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ จึงจัดทำบ่อซีเมนต์เพื่อพักน้ำ ก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำขนาดความจุ 10,000 ลิตร 1 แห่ง เพื่อใช้ในแปลงเกษตร ในการนี้ มีพระราชดำริให้กรมชลประทาน ร่วมกับสำนักงาน กปร. ก่อสร้างสถานีสูงน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมถังเก็บน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค นอกจากนี้ ผลผลิตไม้ผล และถั่วเมล็ดแห้งต่ำ จึงต้องเพิ่มพื้นที่การผลิตและประสานชุมชน ขอใช้พื้นที่หลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อปลูกพืชตระกูลถั่ว ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรร่วมกับศูนย์การเรียนฯ และชาวบ้าน จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกพืชผสมผสานแบบมีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว การเพาะเห็ด ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบำรุงรักษา การเก็บผลผลิต นำกลับไปปรับใช้ที่บ้านตนเอง โดยผลผลิตที่ร่วมกันทำใช้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เมื่อเหลือจำหน่ายในชุมชนและนำเงินเข้าระบบสหกรณ์ของศูนย์การเรียนฯ

อ่านต่อบทความน่าสนใจ คลิก!


ขอบคุณคลิปวีดีโอจาก: ข่าวในพระราชสำนัก วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559 สํานักข่าวไทย TNAMCOT

ขอบคุณภาพจาก : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : http://www.manager.co.th/OnlineSection/ViewNews.aspx?NewsID=9590000124459

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up