โรงเรียนอนุบาลนกฮูกวิช โรงเรียน 3 ภาษา หลักสูตรไทยบูรณาการ American English 

event

สมัยนี้ใคร ๆ ก็อยากให้ลูกเก่งภาษา เพราะปัจจุบันภาษาเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็ก ๆ ในยุคศตวรรษที่ 21 คุณพ่อคุณแม่หลายคนคงอยากส่งลูก ๆ ไปเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ติดที่ค่าเทอมสูงลิ่ว วันนี้ทีมงาน School Visit เลยอยากจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา ขนาดย่อม มีทุกอย่างไม่ต่างจากโรงเรียนอินเตอร์ ทั้งรูปแบบการเรียน หลักสูตรและคุณครูที่มีคุณภาพ ที่สำคัญค่าเทอมไม่แพงจนเกินไป และยังก่อตั้งโดย ทีมผู้บริหารและผู้ช่วยวิชาการ ที่เคยทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาการสอนหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศของเด็กเล็ก และมองเห็นปัญหาในการสอนภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กในประเทศไทยอีกด้วย น่าสนใจขนาดนี้ ลองไปดูกันค่ะว่าหลักสูตรจะเป็นอย่างไรบ้าง

OwlAble Wit School หรือ โรงเรียนนกฮูกวิช ตั้งอยู่ย่านพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2563 ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 เป็นโรงเรียนที่มีทุกอย่างไม่ต่างจากโรงเรียนอินเตอร์ และมีปณิธานและเจตจำนงค์ในการแก้ปัญหาการเรียนภาษาต่างประเทศให้เด็กไทย ให้เด็กไทยใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องเรียนอินเตอร์ เป็นทั้งบูรณาการและวิชาการ โดยบูรณาการกิจกรรมควบคู่ความพร้อมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเด็กในโลกอนาคต

บรรยากาศโรงเรียน

 

หลักสูตรคู่ขนาน

โรงเรียนนกฮูกวิช ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนจากประเทศสหรัฐอเมริกาและยังเป็นสมาชิกขององค์กร NAEYC หรือ The National Association for the Education of Young Children องค์กรปฐมวัยของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ไม่แสวงหากำไร การเป็นสมาชิกขององค์กรทำให้โรงเรียนได้รับการอบรมรวมไปถึงหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ที่เน้นการบูรณาการหลักสูตรปฐมวัย บนหลักการพัฒนาเด็กสากล ช่วยกระตุ้นทักษะความคิด การคัดกรอง ความฉลาดเลือก การควบคุมตนเอง self direct ทักษะการแสวงหาคำตอบ และการคิดแก้ปัญหาให้กับนักเรียน ตามแนวทางการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

และคงปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้เป็นยุคของการแข่งขัน ที่โรงเรียนนกฮูกวิช จะเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้กับเด็ก ๆอย่างเหมาะสม สำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล จะเรียนแบบบูรณาการ 100 % ส่วนเด็กอนุบาล 1 เรียนวิชาการ 30 % อนุบาล 2 เรียนวิชาการ 40 %และเมื่อขึ้นชั้นอนุบาล 3 จะเรียนวิชาการ 50 % ตามลำดับ

เพราะโรงเรียนเพื่อต้องการติดอาวุธให้เด็กใช้ชีวิตในโลกอนาคต เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเอาตัวรอดได้ หลักสูตรจึงใช้หลักบูรณาการความรู้ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมทางวิชาการอย่างลงตัว ด้วยหลักการผสานหลักสูตรสำหรับเด็กในยุคหน้า ที่ต้องพร้อมเติบโตในโลกแห่งการแข่งขัน หลักในการมอบความรู้บนพื้นฐานการบ่มเพาะความรักในการเรียน คงไว้ซึ่งจิตนาการและการค้นพบตัวตนในเด็ก ควบคู่กับหลักการเสริมความรู้ในวิชาหลัก Math Science and Literacy การอ่านเขียน เพื่อเตรียมให้น้องเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาด้วยความพร้อม

หลักสูตรปฐมวัยรูปแบบการเรียนเน้นกิจกรรมบูรณาการ ควบคู่การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ฝึกทักษะการฟัง Listening Skill ซึมซับภาษาผ่านการเล่นแบบมีแบบแผน ในหัวข้อใหม่ทุกสัปดาห์ Structure Play Base ตามหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ครบด้วยพัฒนาการปฐมวัยทั้ง 5ด้าน

 

เด็ก ๆ ได้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน

 

เรียน 3 ภาษาทุก ๆ วัน

เพราะ Core ของการเรียนภาษา คือการเรียนเพื่อสื่อสาร การเรียนภาษาให้คล่องต้องเริ่มพูดได้ก่อนการ อ่าน เขียน แต่การศึกษาในประเทศไทย หลาย ๆ โรงเรียน เริ่มต้นจากการ อ่าน และเขียน จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การเรียนภาษาในบ้านเราไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ที่นกฮูกวิช เน้น 3 ภาษาอย่างจริงจัง เด็ก ๆ จะได้เรียนภาษาต่างประเทศและได้ใช้ในชีวิตประจำวันทุก ๆ วัน สอนผ่านการสื่อสารและใส่ใจ ในรูปแบบ Communicative Language Teaching ( CLT ) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้และการสอนทางภาษาต่างประเทศ ให้ครู Native Teacher ได้อยู่กับเด็กตลอดทั้งวัน จะได้พูดคุย สื่อสาร กับคุณครูในทุก ๆ วัน เป็นการสอนภาษาที่เน้นการสื่อสารผ่านการเชื่อมโยงความรู้ ทักษะ และความสามารถในการสื่อสารภาษา เพื่อให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว และมีความถูกต้องในการใช้ภาษาให้พร้อมกันนั่นเองค่ะ ซึ่งการสอนแบบนี้จะเน้นพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของผู้เรียน โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนผ่านบรรยากาศที่สนุกสนาน

เรียนรู้ภาษากันทุกวันผ่านกิจกรรมแสนสนุก

หลักสูตร IECP (Intensive English Chinese Program) ก่อตั้งด้วยความตั้งใจจัดการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและบริบทในศตวรรษที่ 21 เหมาะสำหรับเด็ก 2-6 ปี มุ่งเน้นพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม ปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ บูรณาการความรู้รอบตัวทั้งด้านตรรกะ ภาษา หน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น ช่วยสอนให้เด็กเข้าใจโลก และเรื่องราวรอบตัวที่สำคัญเด็ก ๆ จะเข้าใจตนเองจากภายใน เป็นการเรียนรู้ที่จะช่วยสร้างรากฐานที่ดีและมั่นคงในการเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติและต่อสังคมโลก

ซึ่งเด็ก ๆ จะได้เรียนภาษาต่างประเทศ 80% ในสัดส่วนดังนี้

English 60% ( ครอบคลุม 4 วิชาหลัก Communication Literacy Phonic Math Science )

Chinese 20% (Communication + Hanzi Recognition )

Thai 20% ( ส่วนอ่านเขียนเทียบอนุบาลไทย จบสระ พยัญชนะ แต่งประโยคและอ่านบทความสั้น)

    เด็ก ๆ ได้ลงมือทำทุกกิจกรรมด้วยตนเอง

 

4 Core Value ที่ นกฮูกวิช

Language Advantage เรียน 3 ภาษา ทุกวัน กับ Native Teacher ทั้งภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เด็ก ๆ จะได้สื่อสารและพูดคุยกับครูชาวต่างชาติตลอดทั้งวัน ทำให้เด็กซึมซับภาษาต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมแสนสนุก และมีความสุขในการเรียนทั้ง 3 ภาษา เน้นพัฒนาเด็กทั้งการฟังและการพูด และช่วยให้เด็กกล้าที่จะสื่อสาร

Academic Readiness การันตีว่าเด็กอนุบาลจบที่นี่เด็กจะสามารถอ่านออกเขียนได้ แต่ไม่ใช้วิธีการเร่งเรียนเท่าโรงเรียนวิชาการทั่วไป โรงเรียนจะเตรียมความพร้อมให้แบบบูรณาการกิจกรรม ควบคู่ความพร้อมทางวิชาการ ด้วยหลักการผสานหลักสูตรสำหรับเด็กในยุคหน้า ที่ต้องพร้อมเติบโตในโลกแห่งการแข่งขัน และเสริมวิชาการตามระดับชั้นอย่างเหมาะสม เตรียมความพร้อมทางภาษาแม่ และวิชาภาษาอังกฤษเรียนจบ Phonic ผสมเสียงได้ เรียกได้ว่าเด็กจะพร้อมสำหรับเรียนต่อไปยังชั้นประถมศึกษาทั้งโรงเรียนไทย 2ภาษา 3ภาษา และโรงเรียนนานาชาติ

Creative Mindset โรงเรียนนกฮูกวิช เข้มข้น ด้านครีเอทีฟ มายด์เซท เป็นด้านที่นำเอาหลักสูตรจากประเทศอเมริกามาใช้ คิดค้น และวางแผนเครื่องมือการใช้สื่อในการสอนแบบปลายเปิด กระตุ้นให้เด็กได้คิด เพราะเด็กสมัยนี้ต้องสร้างนวัตกรรมและ สร้างสิ่งใหม่ที่ไม่มีในโลกนี้ โรงเรียนจะมีฐานกิจกรรมต่างๆ เด็ก ๆ ทำ การที่เด็ก ๆ ได้ทดลองทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ได้ลองผิดลองถูก จะช่วยให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ มีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักแก้ปัญหา

Mindfulness Cultivate ด้านสุดท้ายคือด้านที่สำคัญ อันเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ EF SKILL MILDFULLNESS เพราะต่อให้เรียนเก่ง พูดภาษาอังกฤษเก่ง แต่เด็กขาดความอดทน ก็ไม่มีทางสำเร็จและล้มเหลวได้ หากไม่มี EF เพราะเด็กสมัยนี้เรียนเร็วกว่าเด็กสมัยก่อน มีข้อมูลมากมายที่หาได้ง่ายจากอินเตอร์เน็ต และมีทางเลือกเยอะ โรงเรียนจะสอนให้เด็กใช้ชีวิตจริง ๆ ไม่ปล่อยผ่านไม่ว่าเรื่องอะไร สอนให้เด็กมีทั้ง IQ (Intelligence Quotient) : ความฉลาดทางสติปัญญา EQ (Emotional Quotient) : ความฉลาดทางอารมณ์ SQ ( Social Intelligence ) ความฉลาดในการเข้าสังคม CQ ( Creativity Quotient AQ (Adversity Quotient) : ความฉลาดในการแก้ปัญหา ฝ่าฟันอุปสรรค OQ (Optimist Quotient) : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า เพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพมากที่สุด

เรียนรู้เรื่องอาชีพต่าง ๆ

 

  ของเล่นและอุปกรณ์ครบครัน

 

Mommy’s Love This ! ถูกใจแม่

ที่นี่เด็ก ๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนทุกวันตั้งแต่เล็ก กับครู Native ทำให้สามารถสื่อสารและเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

หลักสูตรและวิธีการสอนแบบโรงเรียนอินเตอร์ แต่ค่าเทอมถูกกว่ามาก

บางวีคมีกิจกรรมฐาน Water Station ถึงแม้โรงเรียนจะไม่มีสระว่ายน้ำ แต่ก็ลงทุนจ้างบริษัท มาลงสระว่ายน้ำชั่วคราว และมีสไลเดอร์มาลง เครื่องเล่นต่าง ๆ มาสอนเด็ก ๆ

เพราะเด็กสมัยนี้เป็นเด็กที่มีคำถามและต้องมีเหตุผล และเกิดมาในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูล ครูที่นกฮูกวิชจึงต้องปรับตัวและมีจิตวิทยาในการสอนทุกขั้นทุกตอน การเรียนการสอนที่นี่จึงปรับให้เข้ากับยุคสมัยตลอดเวลา

 

 

 

อัตราค่าเล่าเรียน

ค่าแรกเข้า 14,000

ค่าเทอม 3 ภาษา ประมาณ 49,750 บาท / เทอม

 

ที่อยู่

OwlAle Wit School

5 ซ.อนามัยงามเจริญ 23 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ : 02-416 6289

อีเมล : [email protected]

เว็บไซต์ : http://owlablewit.com

 

Editor : แม่เลม่อน

ภาพ : ธนายุต วิลาทัน

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up