5Q วิธีเลี้ยงลูก ให้ฉลาดอย่างสมดุล

Alternative Textaccount_circle
event

การพัฒนาลูกน้อยให้เจริญเติบโตเป็นคนดี ฉลาด และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ในสังคมได้อย่างมีความสุขได้นั้น ต้องอาศัยการดูแลและการส่งเสริมพัฒนาการจากคุณพ่อคุณแม่ สิ่งสำคัญคือการส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัยในทุกด้าน ไม่ควรมุ่งแต่จะพัฒนา IQ หรือสติปัญญาเพียงอย่างเดียว


คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ให้ครบด้วย คือ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ MQ หรือความฉลาดทางจริยธรรมและศีลธรรม PQ หรือความฉลาดจาการเล่นและ CQ หรือความฉลาดในการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ทราบเกี่ยวกับความหมายของ 5Q มาแล้ว เราจึงมีวิธีการส่งเสริมพัฒนาด้านความฉลาดทั้ง 5Q ให้กับลูกน้อย มาฝากค่ะ ดังนี้

Q แรกคือ IQ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญาหรือด้านวิชาการ ถ้า IQ สูงจะเป็นเด็กเรียนเก่ง โดยมีวิธีการส่งเสริม IQ ของลูก ดังนี้คือ

 • ดูแลให้ลูกได้รับอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะเนื้อปลา นม ถั่ว ธัญพืช ผัก และผลไม้สดตามวัย
 • ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย และสมองดีขึ้น
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้สมองตื่นตัวและมีความจำดี
 • ไม่พยายามสร้างความกดดันต่างๆ กับลูก
 • สอนให้ลูกรู้จักจดจำ โดยให้นับสิ่งที่พบเห็นหรือการคำนวณสิ่งของง่ายๆ ภายในบ้าน
 • อ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้ลูกฟังอย่างสม่ำเสมอและกระตุ้นให้ลูกเล่าเรื่องราวให้ฟัง
 • ใช้คำถามถามลูกให้รู้จักคิดและค้นหาด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล

Q ที่สองคือ EQ เป็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีสามารถปรับตัวได้ดีและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยมีวิธีการส่งเสริม EQ ให้ลูกน้อย ดังนี้ คือ

 • ให้ความรักและความอบอุ่นแก่ลูก เพื่อให้ลูกรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และ รู้จักการแบ่งปันให้กับผู้อื่น
 • สร้างอารมณ์สุนทรีย์ให้ลูก โดยการเปิดเพลงจังหวะช้าๆ อ่านคำกลอน ร้องเพลงร่วมกัน
 • รับฟังและยอมรับความรู้สึกและอารมณ์ของลูก เพื่อเป็นการระบายความ รู้สึกในใจออกมา
 • ฝึกให้ลูกได้แก้ไขปัญหาด้วยตนเองบ้าง
 • ฝึกให้รู้จักแบ่งปันของเล่น หรือขนม เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นในสังคม
 • เมื่อลูกแสดงอารมณ์ไม่พอใจ ให้พยายามเบี่ยงเบนความสนใจของลูกไปสู่สิ่งอื่นที่น่าสนใจกว่า
 • เมื่อลูกทำสิ่งที่ดีๆ ควรให้คำชมเชย และเมื่อลูกผิดพลาดไปควรให้กำลังใจ

อ่านต่อ >> วิธีเลี้ยงลูก ให้ฉลาดอย่างสมดุล ทั้งด้าน MQ,PQ,CQ คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up