คุณธรรมพื้นฐาน

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สอนลูกอย่างไรให้เป็นคนดี?

Alternative Textaccount_circle
event
คุณธรรมพื้นฐาน
คุณธรรมพื้นฐาน

คุณพ่อ คุณแม่ควรปลูกฝังให้ลูกมี คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ เพื่อให้ลูกน้อยเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี มีความรู้ และความสุขในการเรียนรู้ โดยการจัดสภาพการเรียนรู้ให้ลูกมองเห็นคุณค่าของการเป็นคนดี

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการประกอบด้วย

1.ความขยัน คือความตั้งใจ ความพยายามที่จะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีความอดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันจะมาควบคู่กับการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา

2.การประหยัด คือรู้จักอดออม ใช้ของอย่างถนอม ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักคุณค่าของสิ่งของ ใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่เรื่องมาก พอเพียงในสิ่งที่ตัวเองมี คิดก่อนซื้อหรือใช้ รู้จักทำบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยตัวเอง

3.ความซื่อสัตย์ คือซื่อตรง ไม่เอนเอียง ลำเอียง หรืออคติ ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ซื่อตรงต่อหน้าที่ของตัวเอง และตรงต่อเวลา ไม่คดโกง รู้และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่

4.ความมีวินัย คือยึดมั่นในระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งมีวินัยในตัวเอง และสังคม อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ระเบียบของโรงเรียน และยินดีปฏิบัติตาม

คุณธรรมพื้นฐาน

5.ความสุภาพ คือมีความเรียบร้อย อ่อนโยน มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน แต่ยังมีความมั่นใจในตัวเอง วางตัวเหมาะสมกับวัฒนธรรม

6.ความสะอาด คือรักษาความสะอาดทั้งกายใจ และสิ่งแวดล้อม ดูแลทำความสะอาดร่างกาย บ้าน ชุมชนอยู่เสมอ และฝึกฝนจิตใจไม่ให้ขุ่นมัว มีจิตใจที่แจ่มใสอยู่เสมอ

7.ความสามัคคี คือมีความพร้อมเพรียง กลมเกลียวกัน ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ไม่ทะเลาะวิวาท เอารัดเอาเปรียบ พร้อมยอมรับเหตุผล ข้อแตกต่างทางความคิด ความแตกต่างทางเชื้อชาติ เปิดใจกว้าง

8.ความมีน้ำใจ คือมีความจริงใจ เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าของคนอื่น พร้อมให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่ ให้ความสนใจทุกข์สุขของคนอื่น รู้จักอาสาช่วยเหลือ แบ่งปัน เสียสละ ทำประโยชน์เมื่อผู้อื่นเดือดร้อน

banner300x250

อ่านต่อ “พ่อแม่สอนลูกให้มีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการได้อย่างไร?” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up