สิทธิบัตรทองเด็ก

คลิปสรุป! “สิทธิบัตรทองเด็ก” กับประโยชน์ที่จะได้รับ ตั้งแต่แรกเกิด-24 ปี

event
สิทธิบัตรทองเด็ก
สิทธิบัตรทองเด็ก

สปสช. ชี้แจง สิทธิบัตรทองเด็ก กับรายละเอียดสิทธิประโยชน์การใช้บัตรทองของเด็ก ที่พ่อแม่ควรรู้ เพื่อให้ลูกเติบโตสมวัย ห่างไกลโรค และมีสุขภาพแข็งแรง แล้วลูกของเราสามารถตรวจหรือรักษาโรคใดได้บ้าง ตามมาดูกันเลยค่า

สิทธิบัตรทองเด็ก และผู้ใหญ่

โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือเรียก 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นโครงการรัฐบาลที่ทำเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ และบุคคลทั่วไปมีหลักประกันสุขภาพ โดยคนไทยทุกคนสามารถรับบริการรักษาโรค ซึ่งจ่ายค่ารักษาเพียง 30 บาทเท่านั้น

โดยภาครัฐจะให้ประชาชนลงทะเบียนกับโรงพยาบาล  เพื่อที่รัฐจัดสรรงบประมาณลงในโรงพยาบาลตามจำนวนคน และแจกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้รับบริการ เรียกกันว่า “บัตรทอง”

ผู้ถือบัตรทอง จะได้รับการบริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์ การสาธารณสุข และการอนามัยอันจำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ซึ่งให้โดยตรงแก่บุคคลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาพยาบาล การป้องกันความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการอื่นใดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่หน่วยบริการจัดขึ้น โดยไปรับบริการได้ที่สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งและโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

สิทธิบัตรทองเด็ก

ทั้งนี้ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้กล่าวว่า… เด็กไทยเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาและความก้าวหน้า จึงจัดชุดสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ เติบโตเป็นประชากรอย่างมีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต

โดยครอบคลุมการดูแลตั้งแต่ในครรภ์แม่ ทารกแรกเกิดจนถึงเด็กปฐมวัย ทั้งด้านการรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทางค่าใช้จ่ายสูง และการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามแนวเวชปฏิบัติ และมาตรฐานบริการที่กำหนดโดยกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัย และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งสิทธิประโยชน์เด็กเป็น 2 กลุ่มวัย คือ กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0 – 5 ปี และกลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6 – 24 ปี

ชมคลิปสรุป! “สิทธิบัตรทองเด็ก” กับประโยชน์ที่จะได้รับ ตั้งแต่แรกเกิด-24 ปี คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up