ไขข้อข้องใจ! เงินสงเคราะห์บุตร 600 ไม่เข้า – จะเข้าเมื่อไหร่..ย้อนหลังให้มั๊ย?

เงินสงเคราะห์บุตร 600 ไม่เข้า
เงินสงเคราะห์บุตร 600 ไม่เข้า

เคลียร์ทุกข้อสงสัย? เงินสงเคราะห์บุตร 600 จะเข้าเมื่อไหร่ หรือทำไม เงินสงเคราะห์บุตร 600 ไม่เข้า แล้วจะย้อนหลังให้หรือไม่ อย่างไร? Amarin Baby & Kids มีคำตอบมาฝากค่ะ

ไขข้อข้องใจ? ทำไม เงินสงเคราะห์บุตร 600 ไม่เข้า
และ เงินสงเคราะห์บุตร 600 เริ่มเดือนไหน

จากปี 2651 เงินสงเคราะห์บุตร 600 ไม่เข้า คุณพ่อคุณแม่ที่มีสิทธิประกันสังคม เตรียมเฮได้เลย!!! เงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 เพิ่มเป็น 600 บาท เข้าแน่!! มกราคม 2562 จะเริ่มจ่ายย้อนหลัง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 … ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 มกราคม 2562 (ผู้ที่ได้รับเดือนละ 400 บาท ระบบจะปรับให้อัตโนมัติ)

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง เงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท

โดยราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ.2561 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  75 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  มาตรา 75 ตรี  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2558 และมาตรา  75 ตรี  วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2542  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้…

เงินสงเคราะห์บุตร 600 ไม่เข้า
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง เงินสงเคราะห์บุตร 600 ไม่เข้า หน้า 1

 

เงินสงเคราะห์บุตร 600 ไม่เข้า
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง เงินสงเคราะห์บุตร 600 ไม่เข้า หน้า 2

 

เงินสงเคราะห์บุตร 600 ไม่เข้า
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง เงินสงเคราะห์บุตร 600 ไม่เข้า หน้า 3

อ่านต่อ เงินสงเคราะห์บุตร 600 เริ่มจ่ายเมื่อไหร่ คลิกหน้า 2

keyboard_arrow_up