ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์

ไอเดีย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ 200 ชื่อมงคลวันศุกร์ เสริมโชคลาภบารมีให้พ่อแม่

event
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์

รวมชื่อดี 200 ชื่อ สำหรับ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ โดยเฉพาะ หากจะตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ชื่อมงคลวันศุกร์ จะมีชื่ออะไรบ้างที่ตั้งแล้วเป็นมงคลกับชีวิตลูกและช่วยเสริมโชคลาภบารมีให้พ่อแม่ ตามมาดูกันเลย

ไอเดีย ชื่อมงคลวันศุกร์ 200 สำหรับ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์

สำหรับชื่อคนเกิดวันศุกร์ เป็นหนึ่งในวันที่คุณพ่อคุณแม่หาข้อมูลกันเยอะมาก ซึ่งการตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ตามหลักทักษาปกรณ์ ซึ่งเป็นหลักการที่คนไทยทั่วไปนิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด โดยการตั้งชื่อคนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช ได้แก่ ตัวอักษร ก ข ค ฆ ง ส่วนการตั้งชื่อลูกสาวที่เกิดวันศุกร์ นิยมใช้ วรรคศรี ได้แก่ ตัว จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ แต่สำหรับคนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ห้ามใช้อักษรที่เป็นกาลกิณีโดยเด็ดขาด คือ ย ร ล ว นั่นเอง

ทั้งนี้หากคุณพ่อคุณแม่กำลังมองหาไอเดียตั้งชื่อให้ลูกชาย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ที่เป็นชื่อจริง ความหมายดี เป็นมงคล ทีมแม่ ABK ได้คัดชื่อดี สำหรับ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ มาแนะนำ จะมีชื่อเพราะๆ อะไรบ้างตามมาดูกันเลย

ชื่อเท่ๆ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ก – ช

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
กฤชณัท กริด – ชะ – นัด มีความรู้เฉียบคม
กชเมธ กด – ชะ – เมด ความรู้ประเสริฐ
กฤติน กริด – ติน ผู้คงแก่เรียน
กันต์พัทธ์ กัน – พัด เป็นที่รักที่ผูกพัน
กันตพิชญ์ กัน – ตะ – พิด ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กันติทัต กัน – ติ – ทัด ผู้ให้ความรัก, ผู้ให้ความพอใจ
กาญจน์ธนัศ กาน – ทะ – นัด เป็นเจ้าแห่งทรัพย์และมีค่าดั่งทองคำ
กิตติ์ธนัญนภ กิด – ทะ – นัน – นบ มีเกียรติร่ำรวยดั่งฟ้ากว้าง
กิตติ์ธนา กิด – ทะ – นา มีทรัพย์และชื่อเสียง
กิตติพิชญ์ กิด – ติ – พิด นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กิตติพิเชษฐ์ กิด – ติ – พิ – เชด มีชื่อเสียงประเสริฐสุด
กิตติภู กิด – ติ – พู มีชื่อเสียงในแผ่นดิน
กฤตัชญ์ กริ – ตัด ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
กฤติธี กริด – ติ – ที นักปราชญ์
กฤษฎิ์ กริด ฉลาด
กฤตัชญ์ กริ – ตัด ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
กฤติธี กริด – ติ – ที นักปราชญ์
กฤษฎิ์ กริด ฉลาด
กัญจน์ กัน ทอง
กิตติพศ กิด – ติ – พด มีชื่อเสียงและอำนาจ
กิตติภพ กิด – ติ – พบ ความมีเกียรติ
ขมนัต ขะ – มะ – นัด มีความอดทน
ขันธ์ธิปก ขัน – ทิ – ปก ผู้เป็นใหญ่เหนือกรมกอง
คณนาถ คะ – นะ – นาด ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
คเณศ คะ – เนด เป็นใหญ่ในหมู่,โอรสพระศิวะและพระนางปารวตี
คมชาญ คม – ชาน ฉลาดเฉียบแหลม
คุณานนต์ คุ – นา – นน มีคุณธรรมดีมากมาย
คณิน คะ – นิน เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
คณุตม์ คะ – นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คุณัชญ์ คุ – นัด ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
จิณณ์ จิน ประพฤติดีแล้ว
เจตนิพิฐ เจด – นิ – พิด มีความคิดมั่นคง
เจตนิพิฐ เจด – นิ – พิด มีความคิดมั่นคง
ฉันทพัฒน์ ฉัน – ทะ – พัด เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ
ฉันทัช ฉัน – ทัด ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
ชญานนท์ ชะ – ยา – นน ยินดีในความรู้
ชญานิน ชะ – ยา – นิน นักปราชญ์
ชนกันต์ ชะ – นะ – กัน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนาธิป ชะ – นา – ทิบ ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ชนุตม์ ชะ – นุด คนที่สูงสุด

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ฐ – ท

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
ฐิติชาญ ถิ – ติ – ชาน เชี่ยวชาญและตั้งมั่น
ฐิติสุทธิ์ ถิ – ติ – สุด ผู้ตั้งมั่นอยู่ในความบริสุทธิ์
ญาณพัตน์ ยา – นะ – พัด เจริญด้วยความรู้
ญาณาธิป ยา – นา – ทิบ เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณพัฒน์ ยา – นะ – พัด เจริญด้วยความรู้
ญาณัช ยา – นัด เกิดมาเพื่อความรู้
ญาณัท ยา – นัด ผู้ให้ความรู้
ณัช นัด เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้
ณัฎฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฐชนน นัด – ชะ – นน เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัฐธัญ นัด – ทัน ปราชญ์ผู้โชคดี
ณัฐนันท์ นัด – ถะ – นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐสม นัด – ถะ – สม เสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์
ณัฐสุต นัด – ถะ – สุด ลูกนักปราชญ์
ณัท นัด ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ณัท แปลว่า ให้ซึ่งความรู้
ณกานต์พิทักษ์ นะ – กาน – พิ – ทัก ที่ซึ่งเป็นที่รักและความรักษาไว้
ณัฏฐ์ นัด นักปราชญ์
ณัฐกิตติ์ นัด – ถะ – กิด ผู้รุ่งเรืองเพราะความรู้
ณัฐภัค นัด – ถะ – พัก ปราชญ์ผู้มีโชค
ณัฐภาส นัด – ถะ – พาด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ณัฐสิทธิ์ นัด – ถะ – สิด ความสำเร็จของนักปราชญ์
เดชทัต เด – ชะ – ทัด ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก
ติณณ์ ติน ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
เตชสิทธิ์ เต – ชะ – สิด สำเร็จด้วยเดช
เตชทัต เต – ชะ – ทัด ให้เดช,มีเดชมาก
เตชิต เต – ชิด คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
เตชินท์ เต – ชิน เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
เตโชดม เต – โช – ดม มีเดชสูงสุด
เทพฤทธา เทบ – ริด – ทา มีฤทธ์ดั่งเทพ
ทัดธน ทัด – ทน ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
ทัพพ์ ทับ ทรัพย์สมบัติ
ทักษ์ ทัก ขยัน ฉลาด มีทักษะ
เทพทัต เทพ – พะ – ทัด ผู้ที่เทวดาประทานมา
ทิษณุ ทิด – สะ – นุ การให้,การบริจาค
ทีปต์ ทีบ รุ่งเรือง

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ธ – บ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
ธนโชติ ทะ – นะ – โชด รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ธนัญสิชณ์ ทะ – นัน – สิด ความสำเร็จในการสร้างทรัพย์
ธมเชษฐ์ ทม – เชด ผู้เป็นใหญ่
ธมธเนศ ทม – มะ – เนด ยิ่งใหญ่และเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
ธมนณัฐ ทะ – มน – นัด นักปราชญ์ผู้มีจิตใจดีงาม
ธัญพิสิฏฐา ทัน – พิ – สิด – ถา โชคดีและเจริญเป็นเยี่ยม
ธามนิธิศ ทาม – นิ – ทิด ขุมทรัพย์แห่งยศศักดิ์
ธามเมธี ทาม – เม – ที ปราชญ์ผู้มียศศักดิ์
ธัญกฤษฏิ์ ทัน – ยะ – กิด ฉลาดเป็นเสิศ
ธนกฤติ ทะ – นะ – กริด สร้างทรัพย์ ทำเงิน
ธนชิต ทะ – นะ – ชิด ชนะด้วยทรัพย์
ธนทัต ทะ – นะ – ทัด มีทรัพย์
ธนพนธ์ ทะ – นะ – พน รวบรวมทรัพย์สิน
ธนภูมิ ทะ – นะ – พูม พื้นที่แห่งทรัพย์
ธนะดี ทะ – นะ – ดี ทรัพย์ดี
ธนัช ทะ – นัด เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
ธนัตถ์ ทะ – นัด มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์
ธนัท ทะ – นัด ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
ธนิก ทะ – นิก มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย
ธนิน ทะ – นิน มีทรัพย์
ธิติ ทิ – ติ ความเพียร ความรู้ ความอดทน
ธิปก ทิ – ปก ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า
ธิษณ์ ทิด ฉลาด
ธีทัต ที – ทัด ให้ปัญญา
ธีภพ ที – พบ มีปัญญา
ธีมา ที – มา ผู้มีปัญญา
นนทพัทธ์ นน – ทะ – พัด ผูกพันด้วยความสุข
นันท์ทัต นัน – ทัด ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
นันทิช นัน – ทิด ผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นันทิพัฒน์ นัน – ทิ – พัด เจริญด้วยความสุข
นันทิศ นัน – ทิด เจ้าแห่งความสุข
นิชฌาน นิด – ชาน การเพ่งพินิจ ปัญญา
นิทธันต์ นิด – ทัน ผู้ขจัดมลทิน ขจัดความชั่ว
นิธิศ นิ – ทิด เจ้าแห่งขุมทรัพย์
นิปุณ นิ – ปุน มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
นิพพิชฌน์ นิบ – พิด ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
บัญญพนต์ บัน – ยะ – พน ผู้มีปัญญา
บัณฑัต บัน – นะ – ทัด ผู้ให้ทรัพย์สิน
บัณฑิต บัน – ดิด ผู้ทรงความรู้
บุญสิทธิ์ บุน – ยะ – สิด มีความดีและอำนาจ

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ป – ภ

ตั้งชื่อลูกเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
ปสุต ปะ – สุด ผู้ขยันขันแข็ง
ปองคุณ ปอง – คุน มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
ปฏิพน ปะ – ติ – พน ผู้มีความสามารถ
ปธานิน ปะ – ทา – นิน ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
ปัญญ์คคนานต์ ปัน – คะ – คะ – นาน ปัญญาดั่งท้องฟ้า
ปัญญพนต์ ปัน – ยะ – พน ผู้มีปัญญา
ปัณณทัต ปัน – นะ – ทัด ให้ความรู้
ปาณัท ปา – นัด ให้ชีวิต, มีจิตเมตตา
ปุญญพัตน์ ปุน – ยะ – พัด เจริญด้วยบุญ
ปุณณัตถ์ ปุน – นัด ผู้สมปรารถนา, สมประสงค์
ปุณมนัส ปุน – มะ – นัด มีใจสะอาด
เปมทัต เป – มะ – ทัด ผู้ให้ความรัก
พงศ์เทพ พง – เทบ ผู้มีสกุลสูง, พวกเทวดา
พศุตม์ พะ – สุด มีอำนาจสูงสุด
พสิษฐ์ พะ – สิด ดีที่สุด, ร่ำรวยที่สุด
พิเชฐชญณ์ พิ – เชด – ชน ความรู้ประเสริฐสุด
พิเชฐธนัท พิ – เชด – ทะ – นัด ร่ำรวยอย่างประเสริฐสุด
พิภู พิ – พู ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ พิภู แปลว่า มีอำนาจ
พิสิษฐ์ พิ – สิด ดีเลิศ, มั่งมีดีเลิศ
พุทธนิพิชญ์ พุด – ทะ – นิ – พิด มีปัญญาดั่งผู้ตรัสรู้
พิจักษณ์ พิ – จัก มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
พิชญ์ พิด นักปราชญ์
พิชญะ พิด – ชะ – ยะ นักปราชญ์
พิชญุตม์ พิด – ชะ – ยุด ฉลาดและยิ่งใหญ่
พิชเญศ พิด – ชะ – เยด จอมปราชญ์
พิพิธธน พิ – พิด – ทน มีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ
พิมุกต์ พิ – มุก ผู้หลุดพ้น
พุฒิเมธ พุด – ทิ – เมด เจริญด้วยปัญญา
ภาม พาม ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ภาม แปลว่า เดช
ภาณุเมศธนัน พา – นุ – เมด – ทะ – นัน ร่ำรวยยิ่งใหญ่ดุจพระอาทิตย์
ภีมพศ พี – มะ – พด มีอำนาจน่าเกรงขาม
ภูชิต พู – ชิด ผู้ชนะแผ่นดิน
ภูดิศ พู – ดิด เจ้าแห่งความเจริญ
ภูสิทธ์ พู – สิด ผู้สำเร็จแผ่นดิน
โภคิน โพ – คิน ผู้มีทรัพย์สมบัติ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ชื่อจริง ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ม – อ

ตั้งชื่อลูกเกิดวันศุกร์ คำอ่าน ความหมาย
เมธาสิทธิ เม – ทา – สิด สำเร็จด้วยปัญญา
โมกข์ โมก ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น
มหัทธนะกิตติ์ มะ – หัด – ทะ – นะ – กิด มีชื่อเสียงและร่ำรวยยิ่ง
เมธัส เม – ทัด ผู้มีปัญญา, นักปราชญ์
ศดิศ สะ – ดิด เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ศตคุณ สะ – ตะ – คุณ ผู้มีความดีตั้งร้อย, ผู้มีความรู้ดีมาก
ศักดิธัช สัก – ดิ – ทัด มีความเข้มแข็งเป็นเลิศ
ศักดินนท์ สัก – ดิ – นน ยินดีในอำนาจ
ศุภ์กฤศธเนส สุ – กริด – ทะ – เนด มีการกระทำที่ดีและร่ำรวย
ศุภเสกข์ สุ – พะ – เสก นักศึกษาผู้ดีงาม
โศธิน โส – ทิน มีความผ่องแผ้ว
ศุภกฤต สุ – พะ – กริด สร้างสิริมงคล สร้างความสุข
ศุภณัฐ สุ – พะ – นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ศุภสัณห์ สุ – พะ – สัน ผู้ดีงามและละเอียดสุขุม
ศุภสิน สุ – พะ – สิน สินทรัพย์ที่ดีงาม
สมัชญ์ สะ – มัด มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง
สมัตถ์ สะ – มัด ผู้สามารถ องอาจ
สัณห์พิชญ์ สัน – พิด นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
สหัส สะ – หัด ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ สหัส แปลว่า เข้มแข็ง, มีชัย
สังสิต สัง – สิด อันเขาสรรเสริญแล้ว, ได้รับการสรรเสริญ
สัญชิต สัน – ชิด ผู้ชนะ
สัณหณัฐ สัน – หะ – นัด นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
สัทคุณ สัด – ทะ – คุณ ลักษณะดี
สัทชน สัด – ทะ – ชน คนดี มีคุณธรรม
สาธน สา – ทน นำไปสู่ความสำเร็จ
สาธิก สา – ทิก ผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์
สาธิน สา – ทิน ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ
สาธิษฐ์ สา – ทิด ช่ำชองที่สุด ได้รับความสำเร็จ
สิทธินันท์ สิด – ทิ – นัน ยินดีในความสำเร็จ
สุกนต์ธี สุ – กน – ที มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง
สุกฤษฎิ์ สุ – กริด นักปราชญ์ที่ดี
สุชญาน สุด – ชะ – ยาน ความรู้ดี
สุชัจจ์ สุ – ชัด ผู้มีเชื้อชาติดี, เกิดมาดี
สุตนันท์ สุ – ตะ – นัน ผู้ยินดีในความรุ้ที่ได้เรียนมา
สุทธญาณ สุด – ทะ – ยาน มีความรู้อันบริสุทธิ์
สุทธิฉันท์ สุด – ทิ – ฉัน มีความพอใจ หรือมีความมุ่งหมายบริสุทธิ์
สุทักษ์ สุ – ทัก เชี่ยวชาญ สามารถ ฉลาด เข้มแข็ง
สุธิต สุ – ทิด มีคุณประโยชน์
สุธินันท์ สุ – ทิ – นัน ความยินดีของนักปราชญ์
สุธี สุ – ที คนมีปัญญา, นักปราชญ์
สุนิติ สุ – นิ – ติ มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี
สุศันส์ สุ – สัน มีชื่อเสียงดี
สุศาสิต สุ – สา – สิด อยู่ในระเบียบดี
สุศิษฏิ์ สุ – สิด ผู้ช่วยอย่างประเสริฐ
สุสถิต สุ – สะ – ถิด ที่มีสุขภาพดี อยู่ดี
โสนนท์ โส – นน ยินดีในความดี
อธิคม อะ – ทิ – คม ความสำเร็จ
อธิช อะ – ทิด เกิดมายิ่งใหญ่
อเนกศักดิ์ อะ – เหนก – สัก มีความสามารถ
อภิทัต อะ – พิ – ทัด ให้ความยิ่งใหญ่

อย่างไรก็ดีการเลือกชื่อ หรือ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ที่มีความหมายมงคล อาจช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ หากคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังหาชื่อมงคลวันศุกร์ ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ก็สามารถนำชื่อดังกล่าวไปใช้ในการตัดสินใจได้เลยนะคะ

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจนอกเหนือจากเรื่อง ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ คลิกที่ภาพได้เลย 

โปรแกรมตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ชื่อมงคล ความหมายดี เยอะที่สุด

ตั้งชื่อลูกมงคล 300 ชื่อที่แปลว่าทรัพย์สมบัติ ตั้งแล้วลูกร่ำรวยเงินทอง เรียกโชคให้พ่อแม่

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย 200 ชื่อมงคล ความหมายดี ถูกต้องตามหลักโหรศาสตร์

วิธีทำลูกสาว ไม่ใช่เรื่องยาก ต้องลองสูตรนี้!!!

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up