เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม 2565

รีบเลยแม่!ปรับเพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม ปี 2565

event
เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม 2565
เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม 2565

เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม อัปเดตปี 2565 ปรับเพิ่มจาก 600 เป็น 800 บาทต่อคน ได้สูงสุดถึง 3 คน ผู้ประกันตน ม.33,39 รีบลงรับเลย ม.40 ทางเลือก 3 ก็ได้ด้วยนะ

รีบเลยแม่!ปรับเพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม ปี 2565

อัปเดตมาให้แล้ว กับ เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม ปี 2565 สำหรับผู้กันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39  และ มาตรา 40 ใครได้เท่าไหร่กันบ้าง ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร ครบทุกคนหรือไม่ แล้วต้องลงทะเบียนอย่างไร ทีมแม่ ABK รวบรวมไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กันแล้ว

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม!!

เงินสงเคราะห์บุตร คือ สิทธิประโยชน์จากกองทุนหนึ่งในสำนักงานประกันสังคมเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนซึ่งจะได้รับประโยชน์ทดแทนจากเงินที่ให้ผู้ประกันตนส่งให้ในรูปแบบเงินสมทบ ไม่ว่าจะส่งจากนายจ้าง ลูกจ้าง หรือรัฐบาลตามกฎหมาย

สำนักงานประกันสังคม ได้ระบุสิทธิประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 โดยมอบสิทธิประโยชน์สำหรับคุณพ่อ และคุณแม่ ดังต่อไปนี้

เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม รีบลงทะเบียนเลย
เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม ให้รีบลงทะเบียนเลย

สิทธิประกันสังคม สำหรับคุณพ่อคุณแม่

ผู้ประกันตนที่กำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ ได้รับสิทธิจากประกันสังคมดังนี้

1. กรณีคลอดบุตร

สิทธิคุณพ่อ ได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาท มีสิทธิรับคนละไม่เกิน 2 ครั้ง

สิทธิคุณแม่ ได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาท สามารถคลอดบุตรที่สถานพยาบาลใดก็ได้ มีสิทธิรับได้คนละไม่เกิน 2 ครั้ง และ เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร 50% ของค่าจ้าง 90 วัน

หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านมีสิทธิกรณีคลอดบุตร เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ คำว่า 7 เดือน ภายใน 15 เดือน คือ เดือนที่คลอดบุตรไม่นับสิทธิ การนับจะนับย้อนหลังไป 15 เดือน (1 ปี 3 เดือน) มีเงินสมทบครบ 7 เดือน

2. กรณีเงินสงเคราะห์บุตร

สิทธิผู้ประกันตน ม. 33 หรือ ม.39 เงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย เดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน (จากเดิม 600 บาท) และได้สูงสุด 3 คน ตั้งแต่ลูกเกิดถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์

สิทธิผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือกที่ 3 (ที่จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท) จะได้เงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย เดือนละ 200 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน ตั้งแต่ลูกเกิดถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์

หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตร

 • ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 หรือ มาตรา 40
 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน
 • ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
 • อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

  สิทธิประกันตน สิทธิค่าคลอด เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม
  สิทธิประกันตน สิทธิค่าคลอด เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม

รีบลงทะเบียนเลย อย่ารอช้า !!

ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิขอรับ เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แค่เตรียมเอกสาร และทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรจากสิทธิผู้ประกันตนตามมาตราที่ตนเองได้ประกันตนไว้

 • ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน (กรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้)
 • กรณีใช้สิทธิผู้ประกันตนหญิง ยื่นพร้อมเอกสารสำเนาสูติบัตรของบุตรพร้อมตัวจริง (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 • กรณีใช้สิทธิผู้ประกันตนชาย ยื่นสำเนาสูติบัตรบุตร พร้อมสำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตน หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกันตน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ จำนวน 1 ฉบับ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน 11 ธนาคาร ดังนี้
 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารออมสิน
 11. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรห์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

อ่านต่อใช้พร้อมเพย์รับเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคมชวนลงทะเบียนง่าย ๆ 

สิทธิประกันสังคมมอบ เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม เพิ่ม
สิทธิประกันสังคมมอบ เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม เพิ่ม
 • เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ
 • สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
 • พิจารณาสั่งจ่าย จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนที่ได้ยื่นไว้
 • กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย จำนวน 1 ชุด
 • กรณีผู้ประกันตนต่างชาติขอรับประโยชน์ทดแทนให้ใช้สำเนาบัตรประกันสังคมและสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

 • เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • บุตรเสียชีวิต
 • ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
 • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

หมายเหตุ : ในกรณีที่บิดาและมารดาเป็นผู้ประกันตน ให้บิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่เมื่อมีการจดทะเบียนหย่าหรือแยกกันอยู่ และบุตรอยู่ในความอุปการะของผู้ประกันตนฝ่ายใดให้ผู้ประกันตนฝ่ายนั้น เป็นผู้มีสิทธิได้รับ

อ่านต่อ :  โหลดเลยปฎิทินจ่ายเงินเช็กเงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน

เงินสงเคราะห์บุตร ปี 2564-2565 เพิ่มเงินเดือนละ 800 บาท
เงินสงเคราะห์บุตร ปี 2564-2565 เพิ่มเงินเดือนละ 800 บาท

เช็กเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม

ปัจจุบันทางสำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตน โดยมีแอปพลิเคชั่นมาให้ได้ใช้งาน หรือหากไม่สะดวกก็มีเว็ปไซด์ของสำนักงานประกันสังคมให้ได้เลือกใช้กัน โดยมีวิธีการเช็กสิทธิง่าย ๆ ดังนี้

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ sso.go.th
 2. จากนั้นเข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครสมาชิก)
 3. ผู้ที่เข้าผ่านแอปพลิเคชั่น กดเลือกเมนู “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู “การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน”
 4. ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้ประกันตน

รู้หรือไม่!!  ปัจจุบันปี 2565 เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมจะได้รับอยู่ที่ เดือนละ 800 บาท เนื่องจากผลกระทบโควิด-19 เดิมเงินสงเคราะห์บุตรจะอยู่ที่ 400 บาท/เดือนและ ปี2561 เคยปรับขึ้นแล้วเป็นเดือนละ 600 บาท ดังนั้นสำหรับผู้ที่เคยได้รับในช่วงปี 2561 นั้น จะมีการจ่ายเงินย้อนหลังเพิ่มให้เดือนละ 200 บาท ทั้งนี้ รายเก่าและรายใหม่ จะได้รับอยู่ที่ 800 บาท/เดือน โดยมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2564

อ่านต่อ : เงินสงเคราะห์บุตร 800 เงินสงเคราะห์บุตรเข้าวันไหน เช็กเลย

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up