เงินสงเคราะห์บุตร 800

เงินสงเคราะห์บุตร 800 เงินสงเคราะห์บุตร เข้าวันไหน เช็กเลย!

เงินสงเคราะห์บุตร 800
เงินสงเคราะห์บุตร 800

เช็กเลย พร้อมรอรับ!! ประกันสังคมปรับเพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท จาก 600 บาท เงินเข้าวันไหน ได้ย้อนหลังเท่าไหร่ ถ้าจะลงทะเบียนต้องทำยังไง ตามมาอ่านเลย

เดือนนี้เข้าแน่! เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท
ได้ย้อนหลังเท่าไหร่? เช็กยังไง
!

จากข่าวเดือน มกราคม ต้นปี 64 สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศกฎกระทรวง เปิดเผยถึงการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร ให้กับบุตรของผู้ประกันตนประกันสังคม ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มจากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาทต่อคน โดยจ่ายคราวละไม่เกิน 3 คน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เงินสงเคราะห์บุตร 800

เงื่อนไขการลงทะเบียน เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีบุตร สามารถติดต่อเพื่อรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร 800 ได้ที่สำนักงานประกันสังคม โดยต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ลูกต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปี ซึ่งจะได้รับ เงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาท ไปจนลูกอายุครบ 6 ปีและต้องเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตร

ทั้งนี้ลูกจะต้องมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ ยื่นเรื่องจำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

 1. เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
 2. บุตรเสียชีวิต
 3. ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
 4. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
 2. กรณีผู้ประกันตนเคยยื่นใช้สิทธิแล้วและประสงค์จะใช้สิทธิสำหรับบุตรคนเดิม ให้ใช้หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน จำนวน 1 ฉบับ
 3. กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ
 4. สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) จำนวน 1 ชุด

กรณีผู้ประกันตนชาย หรือใช้สิทธิของผู้เป็นพ่อ

 1. สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตนหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วยจำนวน 1 ชุด)
 3. กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย จำนวน 1 ชุด
 4. กรณีผู้ประกันตนต่างชาติขอรับประโยชน์ทดแทนให้ใช้สำเนาบัตรประกันสังคมและสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1ชุด

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ จำนวน 1 ฉบับ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 •  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
 • นาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน)

เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ที่เป็นสำเนาให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

เงินสงเคราะห์บุตร 800

สถานที่ยื่นเรื่อง

ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

เงินสงเคราะห์บุตรเข้าวันไหน

สำหรับข้อสงสัยเรื่องเงินสงเคราะห์บุตร 800 เริ่มเดือนไหน เข้าวันที่เท่าไหร่ … พ่อแม่ผู้ประกันตนสามารถเช็ครายละเอียดการโอน เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท เข้าบัญชี ได้โดยผ่านแอพเช็คประกันสังคม คลิกอ่าน >> วิธีเช็คเงินสมทบ-ค่าคลอดบุตร ผ่าน แอพเช็คประกันสังคม ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมเริ่มดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร โดยกำหนดวันจ่ายเงินเป็นช่วงปลายเดือน

เงินสงเคราะห์บุตร 800

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นของงวดเดือนมกราคม 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เนื่องจากระบบตัดจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตรของสำนักงานประกันสังคมที่กำหนดให้การตัดจ่ายเงินย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อปรับฐานข้อมูลผู้ประกันตนให้ถูกต้องก่อน

ทั้งนี้หากคุณพ่อคุณแม่ผู้ประกันตน สงสัยเรื่องการตัดจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.sso.go.th

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิก ⇓

วิธี เช็คสิทธิ์ประกันสังคม ง่ายๆ แต่ละมาตรา 33 39 40 ต่างกันอย่างไร?

เงินอุดหนุนบุตร 2564 ลงทะเบียนยังไง ใช้เอกสารอะไร ไปที่ไหน เงินเข้าเมื่อไหร่ เช็กเลย!

ชี้เป้า 4 วิธีประหยัดเงิน เพื่อแม่ถูกและดี มีเงินออมให้ลูก!!

ยกเลิกสิทธิบัตรทอง 108 แห่ง อัปเดตด่วน คลินิก-โรงพยาบาล ที่ไหนยังใช้สิทธิได้

จดทะเบียนรับรองบุตร ทำอย่างไร ลูกอายุเท่าไหร่ถึงจดได้?

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X AmarinBabyAndKids