เงินสงเคราะห์บุตร 800

เงินสงเคราะห์บุตร 800 เงินสงเคราะห์บุตร เข้าวันไหน เช็กเลย!

event
เงินสงเคราะห์บุตร 800
เงินสงเคราะห์บุตร 800

เช็กเลย พร้อมรอรับ!! ประกันสังคมปรับเพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท จาก 600 บาท เงินเข้าวันไหน ได้ย้อนหลังเท่าไหร่ ถ้าจะลงทะเบียนต้องทำยังไง ตามมาอ่านเลย

เดือนนี้เข้าแน่! เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท
ได้ย้อนหลังเท่าไหร่? เช็กยังไง
!

จากข่าวเดือน มกราคม ต้นปี 64 สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศกฎกระทรวง เปิดเผยถึงการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร ให้กับบุตรของผู้ประกันตนประกันสังคม ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มจากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาทต่อคน โดยจ่ายคราวละไม่เกิน 3 คน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เงินสงเคราะห์บุตร 800

เงื่อนไขการลงทะเบียน เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีบุตร สามารถติดต่อเพื่อรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร 800 ได้ที่สำนักงานประกันสังคม โดยต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ลูกต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปี ซึ่งจะได้รับ เงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาท ไปจนลูกอายุครบ 6 ปีและต้องเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตร

ทั้งนี้ลูกจะต้องมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ ยื่นเรื่องจำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

 1. เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
 2. บุตรเสียชีวิต
 3. ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
 4. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
 2. กรณีผู้ประกันตนเคยยื่นใช้สิทธิแล้วและประสงค์จะใช้สิทธิสำหรับบุตรคนเดิม ให้ใช้หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน จำนวน 1 ฉบับ
 3. กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ
 4. สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) จำนวน 1 ชุด

กรณีผู้ประกันตนชาย หรือใช้สิทธิของผู้เป็นพ่อ

 1. สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตนหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วยจำนวน 1 ชุด)
 3. กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย จำนวน 1 ชุด
 4. กรณีผู้ประกันตนต่างชาติขอรับประโยชน์ทดแทนให้ใช้สำเนาบัตรประกันสังคมและสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1ชุด

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ จำนวน 1 ฉบับ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 •  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
 • นาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน)

เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ที่เป็นสำเนาให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

เงินสงเคราะห์บุตร 800

สถานที่ยื่นเรื่อง

ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

เงินสงเคราะห์บุตรเข้าวันไหน

สำหรับข้อสงสัยเรื่องเงินสงเคราะห์บุตร 800 เริ่มเดือนไหน เข้าวันที่เท่าไหร่ … พ่อแม่ผู้ประกันตนสามารถเช็ครายละเอียดการโอน เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท เข้าบัญชี ได้โดยผ่านแอพเช็คประกันสังคม คลิกอ่าน >> วิธีเช็คเงินสมทบ-ค่าคลอดบุตร ผ่าน แอพเช็คประกันสังคม ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมเริ่มดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร โดยกำหนดวันจ่ายเงินเป็นช่วงปลายเดือน

เงินสงเคราะห์บุตร 800

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นของงวดเดือนมกราคม 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เนื่องจากระบบตัดจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตรของสำนักงานประกันสังคมที่กำหนดให้การตัดจ่ายเงินย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อปรับฐานข้อมูลผู้ประกันตนให้ถูกต้องก่อน

ทั้งนี้หากคุณพ่อคุณแม่ผู้ประกันตน สงสัยเรื่องการตัดจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.sso.go.th

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิก ⇓

วิธี เช็คสิทธิ์ประกันสังคม ง่ายๆ แต่ละมาตรา 33 39 40 ต่างกันอย่างไร?

เงินอุดหนุนบุตร 2564 ลงทะเบียนยังไง ใช้เอกสารอะไร ไปที่ไหน เงินเข้าเมื่อไหร่ เช็กเลย!

ชี้เป้า 4 วิธีประหยัดเงิน เพื่อแม่ถูกและดี มีเงินออมให้ลูก!!

ยกเลิกสิทธิบัตรทอง 108 แห่ง อัปเดตด่วน คลินิก-โรงพยาบาล ที่ไหนยังใช้สิทธิได้

จดทะเบียนรับรองบุตร ทำอย่างไร ลูกอายุเท่าไหร่ถึงจดได้?

 

keyboard_arrow_up