เงินอุดหนุนบุตร 2564

เงินอุดหนุนบุตร 2564 ลงทะเบียนยังไง ใช้เอกสารอะไร ไปที่ไหน เงินเข้าเมื่อไหร่ เช็กเลย!

event
เงินอุดหนุนบุตร 2564
เงินอุดหนุนบุตร 2564

เปิดแล้วจ้าแม่! ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร 2564 ต้องทำอย่างไร ไปที่ไหน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง และ ตารางจ่ายเงินอุดหนุนบุตรปี64 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าเมื่อไหร่ คลิกดูเลย!

เปิดแล้วจ้าแม่! ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร 2564

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสําคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่ เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการให้พ่อแม่นําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตามมติคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กที่อยู่นอกระบบประกันสังคมในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2564 โดยอุดหนุนเงินตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี และเพิ่มวงเงินเป็น 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนบุตร ได้เปิดรับลงทะเบียนแล้ว ตั้งแต่ วันนี้ – 30 กันยายน 2564

คุณสมบัติของเด็กแรกเกิด ที่มีสิทธิ รับ เงินอุดหนุนบุตร 2564

  1. มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
  2. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
  3. อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
  4. ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน รับ เงินอุดหนุนบุตร 2564

  1. มีสัญชาติไทย
  2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
  3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
  4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

***หมายเหตุ คุณแม่ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอให้คลอดบุตรก่อนจึงลงทะเบียนได้

 และสำหรับใครที่เคยลงทะเบียนแล้วต้องลงทะเบียนใหม่ไหม : เคยได้สิทธิ์และลงไว้แล้วไม่ต้องลงใหม่ ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนต้องลงใหม่ ซึ่งจะได้รับเงินย้อนหลังหรือไม่ คำตอบคือ เด็กที่ครบ 3 ขวบแล้ว และลงทะเบียนแล้วจะได้รับย้อนหลัง ส่วนเด็กที่เกิด 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ได้ย้อนหลังจนถึงวันเกิดเด็ก

 

สถานที่รับลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร 2564

สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้

กรุงเทพมหานคร   : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต

เมืองพัทยา            : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค           : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน รับ เงินอุดหนุนบุตร 2564 ประกอบด้วย

1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) (ดาวน์โหลดที่นี่)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) (ดาวน์โหลดที่นี่)
>>> ข้อ 1 และ 2 สามารถไปขอรับได้ที่ ที่รับลงทะเบียน <<<
3.สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ
4.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
5.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)
7.กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา
8.สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะ หรือตําแหน่ง
หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล

เงินอุดหนุนบุตร 2564

ปฏิทิน เงินอุดหนุนบุตร 2564

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตร คนละ 600 บาทต่อเดือน ซึ่งจะจ่ายตั้งแต่เด็กแรกเกิด – 6 ขวบ สำหรับคุณพ่อ คุณแม่หลายคนที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้ว คงอยากรู้ว่า เงินช่วยเหลือประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จะถูกโอนเข้าบัญชีวันไหน เรามาดู ตารางจ่ายเงินอุดหนุนบุตรปี64  จากกรมบัญชีกลางกันค่ะ

เงินอุดหนุนบุตรตุลาคม 2563 วันที่โอนเงิน วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 63

เงินอุดหนุนบุตรพฤศจิกายน 2563 วันที่โอนเงิน วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 63

เงินอุดหนุนบุตรธันวาคม 2563 วันที่โอนเงิน วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 63

เงินอุดหนุนบุตรมกราคม 2564 วันที่โอนเงิน วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 64

เงินอุดหนุนบุตรกุมภาพันธ์ 2564 วันที่โอนเงิน วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 64

เงินอุดหนุนบุตรมีนาคม 2564 วันที่โอนเงิน วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 64

เงินอุดหนุนบุตรเมษายน 2564 วันที่โอนเงิน วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 64

เงินอุดหนุนบุตรพฤษภาคม 2564 วันที่โอนเงิน วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม 64

เงินอุดหนุนบุตรมิถุนายน 2564 วันที่โอนเงิน วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 64

เงินอุดหนุนบุตรกรกฎาคม 2564 วันที่โอนเงิน วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 64

เงินอุดหนุนบุตรสิงหาคม 2564 วันที่โอนเงิน วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 64

เงินอุดหนุนบุตรกันยายน 2564 วันที่โอนเงิน วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 64

หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินตามปฏิทินการทำงานฯกรมบัญชีจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง

เงินอุดหนุนบุตร 2564

วิธีเช็กสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

หากไม่ทราบว่าตัวเองลงทะเบียนผ่านไหม ได้รับสิทธิ์หรือยัง คุณแม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยเข้าระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ที่นี่ 👇👇
✅กรมกิจการเด็กและเยาวชน
http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do
✅มีการแจ้งสถานะต่างๆและแนวทางปฏิบัติ

หากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไขโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

👉ส่วนภูมิภาค ติดต่อ พมจ. ที่ท่านได้ลงทะเบียน
👉กรุงเทพมหานคร ติดต่อ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เงินอุดหนุนบุตร 2564

ทั้งนี้ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบสิทธิ์ หรือได้รับสิทธิ์แล้ว แต่เงินไม่เข้าบัญชี หรือมีข้อสงสัยอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน

  • โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902
  • หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

หรือตามสอบถามกับพนักงานได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้

อย่างไรก็ตามสำหรับข้อมูล เงินอุดหนุนบุตร 2564 ข้างต้นทั้งหมด เป็นการรวบรวมมาจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดข่าวสารแจ้งไว้ ซึ่งทางทีมแม่ ABK เป็นเพียงแอดมิน Amarin Baby & Kids ที่จัดทำข้อมูลมาเพื่อบอกกล่าวชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เงินอุดหนุนบุตร 2563 ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐบาล หากคุณพ่อคุณแม่มีเรื่องสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


ขอบคุณข้อมูลจากเพจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดcsg.dcy.go.th

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิกที่ภาพด้านล่าง ⇓

ย้ายงาน! อย่าลืมยื่นขอรับสิทธิ์ เงินสงเคราะห์บุตรคนเดิม

9 วิธีแก้ปัญหาพ่อแม่ ไม่มีเงินเลี้ยงลูก บอกเลยช่วยได้!

เคลียร์ชัด ๆ ให้หายสงสัย เงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลัง ได้ไหม?

อุทาหรณ์เลี้ยงลูกผิด! ตามใจลูกเกินไป จนไม่รู้ค่าของเงิน

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X momrathon