เงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กับ เงินสงเคราะห์บุตร ต่างกันอย่างไร?

เงินอุดหนุนบุตร
เงินอุดหนุนบุตร

เพราะเด็กคนหนึ่งเกิดมาต้องใช้เงินมากมาย ซึ่งรัฐบาลก็มีนโยบาลมอบ เงินอุดหนุนบุตร และเงินสงเคราะห์บุตร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่คุณพ่อในอีกทางหนึ่ง แล้วต้องทำอย่างไรถึงคุณแม่จะได้เงินนั้นมาใช้เลี้ยงลูก

Amarin Baby & Kids มีคำแนะนำถึงเงื่อนไข ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ การยื่นทำเอกสาร กรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อรับเงินเงินอุดหนุนบุตร (หรือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท) และเงินสงเคราะห์บุตร จากประกันสังคม มาฝากค่ะ

เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท กับ เงินสงเคราะห์บุตร 400 บาท ต่างกันอย่างไร?

ก่อนอื่นผู้เขียนอยากจะบอกให้คุณแม่ๆ เข้าใจก่อนว่า เงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กับ เงินสงเคราะห์บุตร นั้นมีความแตกต่างกัน เพราะแม้ว่าทั้ง 2 จะเป็นเงินสำหรับลูกน้อยที่ทางรัฐบาลส่งเข้าบัญชีธนาคารทุกเดือน แต่การจะได้มาซึ่งเงินทั้ง 2 อย่างนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิง และไม่มีทางที่คุณแม่จะได้รับเงินทั้ง 2 พร้อมกันอีกด้วย!!

เงินอุดหนุนเด็ก

เงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เป็นโครงการเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดย คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (ประจำช่วงปีงบประมาณ 2560) คือ

รายละเอียดของเด็กแรกเกิด :

  • เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560 (***รับลงทะเบียนย้อนหลังได้ แต่จะไม่จ่ายเงินอุดหนุนย้อนหลัง***)
  • มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ
♥ แนะนำบทความควรอ่านก่อน! : เอกสารแจ้งเกิด เพื่อเตรียมทำสูติบัตรให้ลูกน้อย

รายละเอียดของหญิงตั้งครรภ์ :

  • มีกำหนดคลอดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ใช้งบประมาณปี 2560
  • อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนหญิงตั้งครรภ์สามารถยื่นลงทะเบียนไว้ก่อนได้ ทั้งนี้ หากการคลอดบุตรในภายหลัง ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ให้ถือว่าสิทธิ์ที่ลงทะเบียนไว้ถูกระงับไปโดยปริยาย
  • กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นาเอกสารหลักฐานของบิดาเด็กและมารดาเด็กในกรณีดังกล่าว ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์
  • กรณีอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว หรือสถานสงเคราะห์ของรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากได้รับการดูแลจากภาครัฐ แต่หากมีคุณสมบัติ สามารถขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนได้ แต่จะได้รับเงินเฉพาะเดือนที่ไม่อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว หรือสถานสงเคราะห์ของรัฐ (หลังออกจากบ้านพักเด็กและครอบครัวหรือสถานสงเคราะห์ของรัฐแล้ว)

อ่านต่อ > > “สิทธิ์ประกันสังคม ค่าคลอดบุตร / เงินสงเคราะห์บุตร” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up