สิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์

สิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์ สปสช.ชวนแม่ท้องตรวจฟรี

Alternative Textaccount_circle
event
สิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์
สิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์

สิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์ ที่คุณแม่ทุกคนควรรู้ เพื่อประโยชน์ทั้งทางด้านสุขภาพ ด้านการเงินและสวัสดิการสังคม รู้ให้ครบรอบด้านไม่พลาดสิทธิชีวิตมีสุขลูกแข็งแรง

สิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์ สปสช.ชวนแม่ท้องตรวจฟรี!

สปสช. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชวนคนไทยสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ด้วยสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ฟรี อีกทั้งยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหาบริการ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของคนไทย ทุกกลุ่มวัย ทุกคนทุกสิทธิอีกด้วย

 

แม่อยากบอก สิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์
แม่อยากบอก สิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์

สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค คือ???

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) เป็นสิทธิประโยชน์เดียวในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จัดให้กับประชาชนไทยทุกสิทธิ เป็นบริการสาธารณสุขที่ให้โดยตรงแก่บุคคลครอบครัวหรือกลุ่มบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ อัตราป่วย/อัตราตายที่เป็นภาระโรคของประเทศและส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก บรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือน

การสร้างเสริมสุขภาพ หมายความว่า บริการหรือกิจกรรมที่ให้โดยตรงแก่บุคคลครอบครัวหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างเสริมความตระหนักและขีดความสามารถของบุคคลในการดูแลสุขภาพของตนเอง

การป้องกันโรค หมายความว่า บริการหรือกิจกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้โดยตรงแก่บุคคล ครอบครัวหรือกลุ่มบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค

จากแนวคิดดังกล่าว จึงได้เกิดการจัดบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป ทุกคน แล้วสำหรับแม่ ๆ อย่างเราควรต้องรู้ สิทธิประโยชน์อะไรบ้างนั้น ตาม ทีมแม่ ABK มารับรองไม่พลาดสิทธิ์ให้เสียดายอย่างแน่นอน

สิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์ เริ่มตั้งแต่วางแผนตั้งครรภ์
สิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์ เริ่มตั้งแต่วางแผนตั้งครรภ์

สิทธิประโยชน์สำหรับหญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด

ก่อนตั้งครรภ์

เมื่อเราเริ่มวางแผนที่จะมีเจ้าตัวน้อย ทราบหรือไม่ว่า เราก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพได้ตั้งแต่แรกเลย ได้แก่

 • การทดสอบการตั้งครรภ์ ฟรี!! 

โดยจะได้รับการตรวจปัสสาวะทดสอบการตั้งครรภ์

ยังไม่หมดเท่านั้น…ปัจจุบันยังมีการเพิ่มสิทธิในการป้องกันโรคอีกด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 ซึ่งมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มีมติเห็นชอบการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จำนวน 4 รายการ เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทองโดยมอบให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับสิทธิประโยชน์ใหม่ต่อไป

ข้อมูลอ้างอิงจาก www.bangkokbiznews.com

สิทธิประโยชน์สำหรับหญิงที่วางแผนตั้งครรภ์…ฟรี!!

 • บริการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียของหญิงตั้งครรภ์ และสามี  โดยสามีจะได้รับการตรวจคัดกรองอย่างน้อย 5 ครั้ง
 1. ครั้งที่ 1 ช่วงเวลาที่คุณแม่อายุครรภ์ ก่อน 12 สัปดาห์
 2. ครั้งที่ 2 ช่วงเวลาที่คุณแม่อายุครรภ์ 13- ไม่เกิน 20 สัปดาห์
 3. ครั้งที่ 3 ช่วงเวลาที่คุณแม่อายุครรภ์ 20 – ไม่เกิน 26 สัปดาห์
 4. ครั้งที่ 4 ช่วงเวลาที่คุณแม่อายุครรภ์ 26 – ไม่เกิน 32 สัปดาห์
 5. ครั้งที่ 5 ช่วงเวลาที่คุณแม่อายุครรภ์ 32 – 40 สัปดาห์

เกร็ดความรู้..ทราบหรือไม่?? พบว่าต้นทุนการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียเท่ากับ 794 บาทต่อคู่ ขณะที่การดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมียอาการรุนแรง จะมีต้นทุนการรักษาคนละ 30,000 บาทต่อปี แม้จะยังไม่พบการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในไทย แต่จากการศึกษาของฮ่องกงพบว่าค่าตรวจคัดกรอง และติดตามจะอยู่ที่ 10 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยตลอดอายุขัยจะอยู่ที่ 40 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ตรวจคัดกรองโรคต่าง ๆ ก่อนการตั้งครรภ์ฟรี สิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์
ตรวจคัดกรองโรคต่าง ๆ ก่อนการตั้งครรภ์ฟรี สิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์
 • การคัดกรองซิฟิลิสในคู่ของหญิงตั้งครรภ์

เกร็ดความรู้…ทราบหรือไม่?? การคัดกรองซิฟิลิสในคู่ของหญิงตั้งครรภ์ พบว่าการตรวจคัดกรองและรับการรักษาก่อนมีบุตร มีต้นทุนต่ำกว่าการตรวจและรักษาเมื่อตั้งครรภ์แล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการคัดกรองอยู่ที่ 130-400 บาทต่อครัวเรือน และค่ารักษา 1,500 บาท ในขณะที่การรักษาซิฟิลิสแต่กำเนิด 1 คน จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเท่ากับ 70,667 บาทต่อครัวเรือน ดังนั้นจึงควรขยายสิทธิเพื่อควบคุมป้องกันโรค ลดค่าใช้จ่ายการติดตามรักษา และลดผลกระทบในอนาคต

ระหว่างตั้งครรภ์

สิทธิประโยชน์สำหรับหญิงตั้งครรภ์…ฟรี!!

 • ด้านสุขภาพ กับโครงการ “ฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ”

เมื่อคุณแม่รู้ตัวว่าเริ่มตั้งครรภ์ ทราบหรือไม่ว่า เราสามารถใช้สิทธิการฝากครรภ์ได้ฟรี โดยหากเราเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือกล่าวคือเป็นคนไทยนั่นเอง สามารถเข้ารับการฝากครรภ์ฟรี ณ สถานบริการสาธารสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และขอแนะนำให้คุณแม่ไปฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ เพื่อจะได้รับการคัดกรอง และจัดการความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มแรก โดยการตรวจร่างกายของคุณแม่ท้อง ครอบคลุมไปยังเรื่องดังต่อไปนี้

 1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจร่างกายทั่วไป
 2. ตรวจทางห้องปฎิบัติการที่จำเป็น เช่น-ตรวจหากการติดเชื้อแบคทีเรีย ในทางเดินปัสสาวะ ด้วยการตรวจปัสสาวะด้วยแถบตรวจ (multiple urine dipstick)-ตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส (VDRL) ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ 1 และ 4 (อายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์)- ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี (Anti – HIV) ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ 1 และ 4- ตรวจคัดกรองพาหะไวรัสตับอักเสบบี ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ 1

  – ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (CBC) หรือวัดระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือด (HB) หรือปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (HCT) ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ 1 และ 4

  ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์
  ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์

  – ตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (MCV/OF+DCIP) ถ้าผลคัดกรองเป็นบวก ให้ตรวจคัดกรองสามีต่อ ถ้าผลเป็นบวกทั้งคู่ให้ส่งเลือดตรวจยืนยัน Hb typing/PCR เพื่อกำหนดคู่เสี่ยง การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ และยุติการตั้งครรภ์ ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 อย่างช้าอายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ ทั้งนี้ตามแนวทางหรือเวชปฏิบัติที่กำหนด

  – ตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ รายที่ผลเป็นบวกให้ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ และยุติการตั้งครรภ์ตามแนวทาง เวชปฏิบัติ ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 อย่างช้าอายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ ทั้งนี้ตามแนวทางหรือแนวทางเวชปฏิบัติที่กำหนด(หญิงตั้งครรภ์ อายุ 35 ปีขึ้นไป)

  – ตรวจหมู่เลือด (ABO และ Rh)

 3. ตรวจครรภ์ด้วยอัลตราซาวน์
 4. ตรวจเต้านม
 5. ตรวจฟังเสียงปอด และหัวใจของทารกในครรภ์
 6. ตรวจสุขภาพช่องปาก ขัดและทำความสะอาดฟัน รวมถึงการขูดหินน้ำลาย ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ 1 หรือ 2 โดยทำในช่วงอายุครรภ์ไม่เกิน 6 เดือน
 7. ให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก (กรณีที่พบเชื้อ)
 8. การดูแลรักษาหากตรวจพบความผิดปกติ รวมถึงการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ
 9. ให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก โฟลิก และไอโอดีน กินทุกวันตลอดอายุของการตั้งครรภ์
 10. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก (dT) ในรายที่ไม่เคยได้รับมาก่อน โดยฉีดที่ 0 1 และ 6 เดือนตามลำดับ
 11. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ช่วงอายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป
 • การเข้าร่วมอบรมการดูแลครรภ์ และการมีส่วนร่วมในการดูแลครรภ์ของสามี 

ซึ่งคุณแม่สามารถติดตามรายละเอียด และข้อมูลในกิจกรรมต่าง ๆ ได้จากช่องทางต่าง ๆ ของสาธารณสุขจังหวัดที่คุณแม่อาศัยอยู่ และสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ฟรีที่ คู่มือการมีส่วนร่วมของสามีหรือญาติในการเฝ้าคลอด

หลังคลอด

สิทธิประโยชน์สำหรับหญิงหลังคลอด …ฟรี!!

 • บริการตรวจหลังคลอด คุณแม่ต้องทำการตรวจหลังคลอดตามแนวทางของกรมอนามัย อย่างน้อย 3 ครั้ง
 1. ภายหลังคลอดไม่เกิน 7 วัน
 2. หลังคลอด 8-15 วัน
 3. หลังคลอด 16-42 วัน
 • โดยคุณแม่หลังคลอดจะได้รับการบริการตรวจหลังคลอด ดังต่อไปนี้
 1. สอบถาม ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ตรวจร่างกายทั่วไป และตรวจภายในเฉพาะที่มีข้อบ่งชี้ทางคลินิก
 2. ตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพจิต ตรวจโรคซึมเศร้าหลังคลอด
 3. ส่งเสริม และให้คำแนะนำในการเลี้ยงลูก และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 4. บริการวางแผนครอบครัวตามความสมัครใจ แนะนำการคุมกำเนิดทั้งยากิน ยาฉีดคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด ตลอดจนการทำหมัน
 5. ให้ยาเสริมธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ไอโอดีน กินทุกวันหลังคลอดเป็นเวลา 6 เดือน

  เช็ก สิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์ ได้ง่าย ๆ
  เช็ก สิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์ ได้ง่าย ๆ

ตรวจสอบสิทธิง่าย ๆ ด้วยตนเอง

คุณแม่ และทุกคนทุกกลุ่มวัยสามารถเช็กการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ง่าย ๆ เพียงแค่เข้าเช็กสิทธิของตนเองได้ที่

 1. เว็บไซต์ สปสช. เข้าไปดูรายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละช่วงวัยของเรา รวมถึงคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ด้วย และยังมีการอัปเดตสิทธิใหม่ ๆ อยู่เสมออีกด้วย
 2. แอปพลิเคชัน สปสช. ในแอปเป๋าตัง ปัจจุบันเราจะมีแอปเป๋าตังติดไว้เพื่อใช้ในการใช้สิทธิของทางภาครัฐต่าง ๆ ได้ง่ายสะดวก แต่รู้หรือไม่ว่า ภายในแอปเป๋าตังนั้น มีแอปพลิเคชั่นของ สปสช. โดยคุณแม่สามารถเข้าไปที่กระเป๋าสุขภาพ (Health Wallet) เพื่อตรวจสอบสิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์ และยังมีบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่แต่ละคนมีสิทธิที่จะได้รับตามแต่ช่วงอายุของแต่ละคนอีกด้วย

วิธีการเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพ

 1. ติดต่อโดยตรงที่หน่วยบริการปฐมภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลประจำสิทธิบัตรทอง ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง หรือ สถานพยาบาบประจำตามสิทธิ หรือสถานพยาบาลที่คุณแม่ไปใช้สิทธิเป็นประจำ
 2. แอปพลิเคชัน สปสช. ในกระเป๋าสุขภาพ ของแอปเป๋าตัง จะมีสิทธิประโยชน์ตามช่วงอายุวัยของแต่ละคน และท่านสามารถเลือกสถานที่ที่จะเข้ารับบริการ โดยทางแอปจะทำการคัดเลือกสถานบริการที่ใกล้เคียงกับถิ่นที่อยู่อาศัยของเราอีกด้วย เฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่านสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนการไปเข้ารับบริการ ผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง และจะขยายพื้นที่การให้จองคิวก่อนเข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้นทั่วประเทศต่อไปในอนาคต

หากมีข้อมูลสงสัยในเรื่องการใช้สิทธิบัตรทอง สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากสิทธิประโยชน์ของคนท้องแล้ว ทางสปสช. ยังมีสิทธิประโยชน์ให้แก่ทุกคนทุกช่วงวัย ได้แก่ สิทธิประโยชน์สำหรับเด็ก สำหรับคนชรา เป็นต้น ดังนั้นคุณแม่นอกจากเช็กสิทธิประโยชน์เพื่อตนเองจนกระทั่งคลอดแล้ว ยังใช้สิทธิประโยชน์แก่คนในครอบครัวอื่นได้อีกด้วย อย่าลืมเช็คสิทธิกันด่วน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิดี ๆ ที่เราควรได้กัน

ข้อมูลอ้างอิงจาก hp.anamai.moph.go.th/www.nhso.go.th

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ตั้งชื่อลูกชายสมัยใหม่ ชื่อไม่ซ้ำใคร พร้อมความหมายดีๆ

ให้นมลูกแล้วเจอ ก้อนที่เต้านม ควรทำอย่างไร อันตรายไหม?

ปั๊มนม อย่างไรให้ถูกต้อง ปั๊มถูกวิธีมีดีกว่าที่คิด!!

เปลี่ยน สีกระเป๋าสตางค์ ตามวันเกิดให้เฮงๆ ตลอดปี2565

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up