โรงเรียนหลักสูตร EP

10 โรงเรียนหลักสูตร EP (English Program) ยอดนิยม ในกรุงเทพฯ

event
โรงเรียนหลักสูตร EP
โรงเรียนหลักสูตร EP

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ในยุคปัจจุบันกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญที่พ่อแม่เล็งเห็นว่าควรจะให้ลูกได้ศึกษา และการให้ลูกได้เริ่มเรียนภาษาต่างประเทศนอกจากภาษาไทยตั้งแต่เด็ก เพื่อปูพื้นฐานที่ดีต่อความสำเร็จในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน โรงเรียนหลักสูตร EP หรือที่คุณพ่อคุณแม่คุ้นหูว่าหลักสูตร English Program ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองได้มองเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับการศึกษาให้ลูกรัก ซึ่งในประเทศไทยก็มีโรงเรียนสองภาษาอยู่ไม่น้อย

10 โรงเรียนหลักสูตร EP (English Program) ยอดนิยม

1.โรงเรียนเลิศหล้า

กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ มี 3 สาขา คือ โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก และโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยทำการสอนเป็น English Program และเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศแคนาดา นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการของไทย ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านศึกษาดูงานของกลุ่มโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนในหลักสูตร English Program หลักสูตรที่โรงเรียนใช้จึงเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานสูงและเป็นที่ยอมรับ และมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาที่ให้การรับรองอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนใช้เทคนิคการสอนที่เรียกว่า Immersion Methodology เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยใช้ครูผู้สอนที่เป็น Native English Speaker ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยมีวิธีธรรมชาติ คุ้นเคยกับการใช้ภาษา และฝึกทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง โดยจัดสัดส่วนการเรียนเป็นภาษาอังกฤษครึ่งหนึ่งของเวลาเรียนทั้งหมด ดังนี้

โรงเรียนเลิศหล้า
เครดิตภาพจาก www.lertlah.com
  • ระดับเตรียมอนุบาล – ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศครึ่งวัน ภาษาไทยกับครูไทยครึ่งวัน
  • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) โดยนำหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน มีคุณครูชาวต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการสอนใน 5 กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยีสัดส่วนในการจัดเวลาเรียน ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน
    ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

มีรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นวิชาการและเน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ภายใต้สังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่เป็นไทย โดยนำวิถีไทย วิถีพุทธ ปรับเข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนโดยเน้นและให้ความสำคัญด้านวิชาการผ่านกระบวนการที่หลากหลายให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง (Action Learning) และใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสารอย่างถูกต้อง นำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาปรับใช้กับการเรียนการสอน ประกอบกับการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในสังคมแห่งการเรียนรู้และใช้ปัญญา และทางโรงเรียนไม่มีการสอบเข้า โดยจะรับนักเรียนตามเกณฑ์อายุที่โรงเรียนกำหนด อาจจะทำการวัดความรู้ขั้นพื้นฐานด้านวิชาการเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนในบางกรณี โรงเรียนมีนโยบายจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้อง

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
ที่ตั้งโรงเรียน : 248 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 894 5400

โรงเรียนเลิศหล้าเพชรเกษม
ที่ตั้งโรงเรียน : 45 ซอยเพชรเกษม 77 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160.
โทร. 0 2809-9081-5

โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร- นวมินทร์
ที่ตั้งโรงเรียน : 9/29 ถนนเกษตร – นวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10230
โทร. 2943-9436

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.lertlah.com

2.โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์ แย้มสอาด

กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด เป็นโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 2-18 ปี มุ่งจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้วิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต และความรู้ความเข้าใจด้าน ICT คุณครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์, การคิดเชิงสร้างสรรค์, การสื่อสาร และการร่วมมือกันทำงาน เข้าไปในหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่สังคมโลกและสนับสนุนให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์ แย้มสอาด
เครดิตภาพจาก www.bys.ac.th

โดยสำหรับหลักสูตร English Program มีการจัดการเรียนการสอนที่สาขา BYS Ladprao, BYS Rangsit, BYS และ Hua Hin ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยม วิชาที่สอนภาษาอังกฤษจะสอนโดยเจ้าของภาษาและวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอนโดยครูชาวต่างชาติ เพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาครบทุกทักษะด้วยตนเองมากขึ้น รวมทั้งวิชาที่อยู่ในหลักสูตร อาทิ สังคมศึกษา ศีลธรรม สุขศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ดนตรี พลศึกษา ภาษาไทย

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
ที่ตั้งโรงเรียน : เลขที่ 2 ม.6 ถนนไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2152-2391-3, 0-2152-2363-5 มือถือ 08-5149-3555, 08-7345-8221

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
ที่ตั้งโรงเรียน : เลขที่ 90/335 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 20 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2277-5405, 0-2690-0295 มือถือ 087-496-0095

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
ที่ตั้งโรงเรียน : 35/5 ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝั่งตะวันตก ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 032-652526 , 08-7694-6420-1

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.bys.ac.th

3.โรงเรียนโชคชัย

กลุ่มโรงเรียนโชคชัย ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เป็นการเน้นพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยจุดประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างมีประสิทธิภาพ สู่มาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโชคชัยเป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีหลักสูตรในหลายรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งหลักสูตร English Programme (EP) เพื่อตอบสนองการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตร Intensive English Programme (IEP) ) เพื่อมุ่งเน้นความเข้มข้นทางด้านภาษาอังกฤษ และเพิ่มพูนทักษะทางภาษา  และหลักสูตรเสริม เพื่อตอบสนองและเน้นความสามารถเฉพาะทาง เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ Computer

โรงเรียนโชคชัย
โรงเรียนโชคชัย

สำหรับหลักสูตร English Program โรงเรียนโชคชัยเปิดสอนหลักสูตร EP ระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล และประถม มีการจัดการเรียนการสอนที่สาขาโรงเรียนโชคชัยลาดพร้าว โรงเรียนโชคชัยรังสิต โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์ โรงเรียนโชคชัยห้วยขวาง โชคชัยกระบี่  โดยหลักสูตร EP นักเรียนจะได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาโดยตรง ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา Phonics ศิลปะ computer และภาษาจีน ซึ่งมีการสอนภาษาอังกฤษมากกว่าร้อยละ 50 ของการเรียนทั้งหมด นักเรียนจะได้รับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีวิธีการสอนที่หลากหลาย มีสื่อการสอนที่ทันสมัย พร้อมส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนตามความถนัดและความสามารถ เพื่อเป็นพื้นฐานต่อไป นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่น ๆ อีกด้วย

โรงเรียนโชคชัย
เครดิตภาพจาก www.chokchai.ac.th

โรงเรียนโชคชัยลาดพร้าว
ที่ตั้งโรงเรียน เลขที่ 17/144 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 02-578-8282-4
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.chokchai.ac.th/ccl

โรงเรียนโชคชัยรังสิต
ที่ตั้งโรงเรียน : เลขที่ 9/9 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130.
โทรศัพท์ :02-549-7201-4.
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.chokchai.ac.th/ccr

โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์
ที่ตั้งโรงเรียน : เลขที่ 268 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510.
โทรศัพท์ :02-117-0421 , 02-117-0422 , 02-117-2447 , 02-117-2448
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.chokchai.ac.th/cct

โรงเรียนโชคชัยห้วยขวาง
ที่ตั้งโรงเรียน : 535/53 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 15 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-2756620
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.chokchai.ac.th/cch

อ่านต่อ 10 โรงเรียนหลักสูตร EP ยอดนิยม ในกรุงเทพฯ คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
โรงเรียนหลักสูตร 2 ภาษา
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up