ชื่อไทย ความหมายดี

200 ชื่อไทย ความหมายดี เพราะๆ เหมาะกับเด็กชาย-หญิง

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อไทย ความหมายดี
ชื่อไทย ความหมายดี

รวม 200 ชื่อไทย ความหมายดี ชื่อลูกชาย ชื่อลูกสาว เพราะๆ เหมาะกับทั้งเด็กชายและเด็กหญิง ตั้งชื่อลูก อย่างไร? ให้มีความหมายเป็นมงคล ไม่เชย ดูได้ที่นี่

200 ชื่อไทย ความหมายดี เพราะๆ เหมาะกับเด็กชาย-หญิง

สำหรับ ชื่อไทย ความหมายดี ที่อยู่ในบทความนี้ ทีมแม่ ABK ขอเน้น หลักในการตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ คือห้ามใช้อักขระวรรคกาลกิณี ในชื่อ เพศชายมักใช้ วรรคเดช นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ เพศหญิงมักจะใช้ วรรคศรี นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ หรือใช้วรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่อง หรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ โดยตัวอักษรกาลกิณีตามวันเกิดมีดังนี้

ตัวอักษรกาลกิณีตามวันเกิด

  • วันอาทิตย์  ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ
  • วันจันทร์ ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ อ สระทั้งหมด
  • วันอังคาร ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีของ คือ ก ข ค ฆ ง
  • วันพุธ (กลางวัน) ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
  • วันพุธ (กลางคืน) ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
  • วันพฤหัสบดี ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น
  • วันศุกร์  ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ย ร ล ว
  • วันเสาร์ ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

เมื่อทราบอักษรที่เป็นกาลกิณีกันแล้ว มาดูไอเดีย ชื่อไทย ความหมายดี ๆ กันเลยค่ะ

100 ชื่อไทย ความหมายดี เพราะๆ เหมาะกับเด็กหญิง

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ณัชวดี นัด-ชะ-วะ-ดี หญิงผู้มีความรู้
ณัฏฐินี นัด-ถิ-นี นักปราชญ์หญิง
ณัฐทิตา นัด-ทิ-ตา ปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณัฐลัดดา นัด-ถเ-ลัด-ดา สายของนักปราชญ์
ณิชาภัทร นิ-ชา-พัด บริสุทธิ์และดีงาม
ติชิลา ติ-ชิ-ลา พระจันทร์
ทิชากร ทิ-ชา-กอน ผู้เกิดสองครั้ง
ธนัชชา ทะ-นัด-ชา เกิดจากทรัพย์
ธนิวรรณ ทะ-นิ-วัน วรรณะแห่งความมั่งคง
ธมลวรรณ ทะ-มน-วัน มีผิวพรรณงาม
ธวัลยา ทะ-วัน-ยา บริสุทธิ์
ธัญญาภรณ์ ทัน-ยา-พอน เครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล
ธัญรดา ทัน-ระ-ดา ยินดีในสิ่งที่เป็นมงคล พอใจในสิ่งที่ดีเลิศ
ธันยชนก ทัน-ยะ-ชะ-นก ให้เกิดโชคดี
ธารินันท์ ทา-ริ-นัน ความสดชื่นรื่นเริง
ธิราพร ทิ-รา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธีรนุช ที-ระ-นุด นางผู้ฉลาด
นภเกตน์ นบ-พะ-เกด ตะวัน , ธงบนฟ้า , พระอาทิตย์
นภาวรรณ นะ-พา-วัน ฟ้าสวย
นรินทร์พร นะ-ริน-พอน พรของพระราชา
นลินนิภา นะ-ลิน-น-พา งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
นัทธมน นัด-ทะ-มน มีใจผูกพัน
นันทิกานต์ นัน-ทิ-กาน มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี
นาถนพิน นาด-นะ-พิน มีที่พึ่งใหม่
นิจสิรี นิด-สิ-รี มีมิ่งขวัญเป็นนิจ
นิชาภัทร นิ-ชา-พัด เป็นของตัวเองและดีงาม
นิมมาน นิม-มาน นฤมิต
นิราภร นิ-รา-พอน ปราศจากเมฆหมอก ฟ้าแจ่ม
นิศาชล นิ-สา-ชน น้ำค้าง
นีรชา นี-ระ-ชา ดอกบัว
นุชวรา นุด-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
บุญนิสา บุน-นิ-สา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
ปกิตตา ปะ-กิด-ตา ผู้ได้รับคำชมเชย
ปนัสยา ปะ-นัด-สะ-ยา ชมเชย ชมชอบ สรรเสริญ
ปยุดา ปะ-ยุ-ดา ขวนขวาย ขยันขันแข็ง
ประวีณา ประ-วี-นา นำปราชญ์ ชำนาญ
ปริณดา ปะ-ริ-นะ-ดา เจริญเต็มที่ สมบูรณ์เต็มที่
ปรีดาพร ปรี-ดา-พอน อิ่มใจยิ่ง ปลื้มใจยิ่ง
ปวรา ปะ-วะ-รา ผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ
ปวีรา ปะ-วี-รา ผู้กล้าหาญยิ่ง
ปัญญาวี ปัน-ยา-วี ผู้มีปัญญา
ปัถย์ ปัด ผู้เหมาะสม
ปานชีวา ปาน-ชี-วา รักปานชีวิต
ปาริชาต์ ปา-ริ-ชา ต้นทองหลาง, ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์
ปิติมา ปิ-ติ-มา ผู้มีความอิ่มใจ
ปิยพล ปิ-ยะ-พน มีกำลังอันเป็นที่รัก
ปิยะนันท์ ปิ-ยะ-นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
ปุณยนุช ปุน-ยะ-นุด สาวผู้มีโชควาสนา
ปุลิน ปุ-ลิน กว้างขวาง ไพศาล หาดทราย
ผลิตา ผะ-ลิ-ตา เมล็ดผล
ชื่อลูกสาว
ชื่อลูกสาว

100 ชื่อไทย ความหมายดี เพราะๆ เหมาะกับเด็กหญิง

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

พจีรจิต พะ-จี-ระ-จิด เรียงถ้อยร้อยคำ
พรชนิตว์ พอน-ชะ-นิด เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า
พรประภา พอน-ประ-พา แสงสว่างที่ดีงาม
พรรณิภา พัน-นิ-พา ผุดผ่องดั่งทองคำ
พัชยา พัด-ชะ-ยา คำพูดที่ออกไป
พาณิภัค พา-นิ-พัก มีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล
พิมพ์มาดา พิม-มา-ดา เหมือนแม่
พิรดา พิ-ระ-ดา นักปราชญ์ผู้มีความเพียร
พุทธิชาต ทุด-ทิ-ชาด เกิดมาฉลาด
ภวิกา พะ-วิ-กา มีความเจริญ
ภัทรชนน พัด-ชะ-นน ผู้มีกำเนิดดีงาม
ภัทรวรรณ พัด-ทระ-วัน มีผิวพรรณดีงาม
ภัทรียา พัด-ทรี-ยา ประเสริฐ,เจริญ
ภิรมณ พิ-ระ-มน ยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง
มณิการ์ มะ-นิ-กา ช่างแก้ว
มทินา มะ-ทิ-นา ทำให้ดีใจ น่ารัก
มนนัทธ์ มน-นัด ผูกพันใจ เกลียวใจ
มนัสพร มะ-นัด-สะ-พอน ผู้มีน้ำใจประเสริฐ
มัญชุพร มัน-ชุ-พอน งามและประเสริฐ
มันทนา มัน-ทะ-นา สดุดี
รดา ระ-ดา ผู้ยินดีแล้ว
รสิตา ระ-สิ-ตา ชอบทอง รสนิยม
รินรตี ริน-ระ-ตี มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย
ลัลนา ลัน-ละ-นา สาวสวย
วรรณิต วัน-นิด ผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ ผู้ได้รับการสรรเสริญ
วรารมย์ วะ-รา-รม มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ
วริษ วะ-ริด ฝน
วลัยวรรณ วะ-ไล-วัน สีแห่งกำไล
วัชรพรรณ วัด-ชะ-ระ-พัน เพชรที่งดงาม
วัชรีวรรณ วัด-ชะ-รี-วัน ผิดพรรณงดงามประดุจเพชร
วาริธร วา-ริ-ทอน เมฆ
วิกรานต์ วิ-กราน ผู้ก้าวไปข้างหน้า กล้าหาญ
วิมลนาฏ วิ-มน-นาด นาง(ละคร)ผู้บริสุทธิ์
วิรดี วิ-ระ-ดี การงดเว้นจากความชั่ว
วิรามร วิ-รา-มอน กล้าหาญดุจเทวดา
ศยามล สะ-ยา-มน ผึ้งหลวง ผิวคล้ำ
ศศินัดดา สะ-สิ-นัด-ดา หลานของพระจันทร์
ศิราพร สิ-รา-พอน สายน้ำอันประเสริฐ
ศีตรา สี-ตรา พระจันทร์
ศุทธนุช สุด-ทะ-นุด หญิงผู้บริสุทธิ์
สภาวี สะ-พา-วี ผู้เป็นตัวของตัวเอง
สิรามล สิ-รา-มน ยอดแห่งผู้บริสุทธิ์
สีตลา สี-ตะ-ลา เย็นสนิท เยือกเย็น
สุพิชญา สุ-พิด-ชะ-ยา ฉลาดยิ่ง
อติพร อะ-ติ-พอน ผู้มีพรยิ่งใหญ่ ผู้ประเสริฐที่สุด
อรกัญญา ออ-ระ-กัน-ยา หญิงงาม
อรณี ออ-ระ-นี พระอาทิตย์
อรปรียา ออน-ปรี-ยา นางผู้เป็นที่รัก
อริสรา อะ-ริด-สะ-รา เจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู
อุสรา อุ-สะ-รา พระอาทิตย์

 

ชื่อลูก
ชื่อลูก

100 ชื่อไทย ความหมายดี เพราะๆ เหมาะกับเด็กชาย

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

จารุวิทย์ จา – รุ – วิด มีความรู้งาม งามด้วยความรู้
จำเริญ จำ – เริน เติบโต งอกงาม
จิรโชติ จิ – ระ – โชด ความรุ่งเรือง
จิรพนธ์ จิ – ระ – พน เป็นที่รักที่ผูกพันนาน
ฉัตรชยา ฉัด – ชะ – ยา ร่มอันมาซึ่งชัยชนะ
ฉันทกร ฉัน – ทะ – กอน ผู้สร้างความพอใจ
ฉันทพัฒน์ ฉัน – ทะ – พัด เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ
ชนิดพ ชะ – นิ – ดบ บิดา
ชโยดม ชะ – โย – ดม มีชัยอันอุดม
ชวินบุตร ชะ – วิน – บุด ลูกชายผู้มีเชาวน์ปัญญา
ชัชนันท์ ชัด – ชะ – นัน ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
ชัชพร ชัด – ชะ – พอน นักรบผู้ประเสริฐ
ชัชฤทธิ์ ชัด – ชะ – ริด ฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ
ชัยมลล์ ไช – ยะ – มน ผู้ต่อสู้ที่มีชัยชนะ
ชาตพล ชา – ตะ – พน ผู้กำลังแข็ง
ญาณภัทร ยา – นะ – พัด ดีงามด้วยความรู้
ญาณวร ยา – นะ – วอน ผู้รู้ประเสริฐ
ญาณันธร ยา – นัน – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญานภัทร ยา – นะ – พัด ดีงามด้วยความรู้
ณวัฒน์ นะ – วัด เจริญงอกงามทางความรู้
ณัฎฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฐพนธ์ นัด – ถะ – พน ผูกพันกับนักปราชญ์
ณัฐพล นัด – ถะ – พน พลังแห่งนักปราชญ์
ณัฐรณ นัด – ถะ – รน การรบของนักปราชญ์
ณัฐรัชต์ นัด – ถะ – รัด มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ
ณัฐวีร์ นัด – ถะ – วี นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ณัท นัด ให้ซึ่งความรู้
ดลวาการ ดน – ละ – วา – การ งานของนักดนตรี
ดัตววิต ดัด – ตะ – วะ – วิด รู้ตลอด
ดาลป ดา – ลบ เกิดดี
ตรีโลจน์ ตรี – โลด สามตา
ตั้งปณิธาน ตั้ง – ปะ – นิ – ทาน ตั้งใจทำสิ่งที่ดี
ทโยตมาน ทะ – โยด – ตะ – มาน ส่งแสง
ทานโยคย์ ทา – นะ – โยก สมควรแก่การให้
ทินกรรตุ์ ทิน – นะ – กัน พระอาทิตย์
ทิโนทัย ทิ – โน – ไท รุ่งสว่าง
เทพภพ เทบ – พะ – พบ สวรรค์
เทวเทพ เท – วะ – เทป เจ้าแห่งเทวดา
ธงชัย ทง – ไช ธงแห่งชัยชนะ
ธนเทพ ทะ – นะ – เทบ ชื่อเทวดา
ธรรมธัช ทำ – มะ – ทัด มีธรรมเป็นธง เด่นด้วยธรรม
ธรรมปพน ทำ – ปะ – พน มีคุณธรรมบริสุทธิ์
ธรรมพฤทธ์ ทัม – มะ – พรึด ยิ่งด้วยธรรม
ธรรมภาคิน ทัม – มะ – พา – คิน มีคุณธรรม
ธราเทพ ทะ – รา – เทบ ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน
ธราวุธ ทะ – รา – วุด ทรงไว้ซึ่งอาวุธ มีอาวุธ
ธัชธรรม ทัด – ทำ มีธรรมเป็นธงชัย
ธาม ทาม ยศศักดิ์
ธาวัน ทา – วัน วิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์
ธาวิน ทา – วิน ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
ชื่อลูกชาย
ชื่อลูกชาย

100 ชื่อไทย ความหมายดี เพราะๆ เหมาะกับเด็กชาย

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ธีภพ ที – พบ มีปัญญา
ธีรธรรม ที – ระ – ทำ คุณธรรมของนักปราชญ์
ธีรพัฒน์ ที – ระ – พัด นักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญรอบรู้
ธุวานนท์ ทุ – วา – นน มีความดียั่งยืน
นคินทร์ นะ – คิน ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา
นทีมารค นะ – ที – มาก สายน้ำ
นนทิน นน – ทิน ปีติยินดี
นนทิยุต นน – ทิ – ยุด ผู้ประกอบด้วยความยินดี
นราธิป นะ – รา – ทิบ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน
นวิน นะ – วิน ใหม่ หนุ่ม สดชื่น
นัทธวัย นัด – ทะไว ที่ผูกไว้แล้ว
นัทธิ์ นัด ชะเนาะ
นิธิอรรถ นิ – ทิ – อัด แสวงขุมทรัพย์
นินัทธ์ นิ – นัด ผูกไว้ ผูกพันไว้
นิรทุกข์ นิ – ระ – ทุก ไม่มีทุกข์
นิรภัฏ นิ – ระ – พัด มั่นคง แข็งแกร่ง
นิรมันย์ นิ – ระ – มัน ไม่วู่วาม
นิราพาธ นิ – รา – พาด ไม่มีอะไรรบกวน
นิรินธน์ นิ – ริน ไม่มีกิเลศ
นิเวทน์ นิ – เวด การกล่าวประกาศ
บรรณกร บัน – นะ – กอน ผู้ทำหนังสือ
บริธาน บอ – ริ – ทาน เครื่องแต่งตัว
บริบูรณ์ บอ – ริ – บูน เต็ม
บริวัตร บอ – ริ – วัด การสืบทอด
บริวุต บอ – ริ – วุด อยู่ในวงแวดล้อม
บวรทัต พอ – วอน – ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ
บวรพจน์ บอ – วอน – พด ถ้อยคำอันประเสริฐ
บวรวิทย์ บะ – วอน – วิด มีความรู้ประเสริฐ
บัลยงก์ บัน – ยง ที่นอน
บูรณมณฑล บู – ระ – นะ – มน – ทน เต็มดวง
ปณต ปะ – นด น้อมไหว้
ปทิต ปะ – ทิด รุ่งเรืองแล้ว
ปพนวิช ปะ – พน – วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ปภิณวิทย์ ปะ – พิน – วิด มีความรู้แตกฉาน
ปรพล ปะ – ระ – พน กำลังของผู้อื่น
ปรภต ปะ – ระ – พด นกดุเหว่า
ประไณย ประ – ไน ผู้ว่านอนสอนง่าย
ประเทียรฆ์ ประ – เทียน ทอดไกล
ประภาพ ประ – พาบ มีอำนาจ
ประมณฑ์ ประ – มน ผ่องใส
ประโมท ประ – โมด พอใจ ยินดี
ปรินทร ปะ – ริน – ทอน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
ปรีดิพัทธ์ ปรี – ดิ – พัด เนื่องด้วยความยินดี ผูกพันด้วยความยินดี
ปวิธชาด ปะ – วิด – ชาด เกิดมาเพื่อสร้าง
ปวีณ ปะ – วีน ฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์ผู้ฉลาด
ปวีณวัช ปะ – วีน – วัด คำพูดของนักปราชญ์
ปองคุณ ปอง – คุน มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
ปัณฑ์ร ปัน – ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ปารวี ปา – ระ – วี ผู้มีจุดหมาย
ปิติพล ปิ – ติ – พน ผู้เป็นพลังแห่งปีติ

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

200+ ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี มีแต่คนรักใคร่เอ็นดู

ตั้งชื่อลูกชายสมัยใหม่ ชื่อไม่ซ้ำใคร พร้อมความหมายดีๆ

คัดมาให้แล้ว!! 150 “ชื่อจริงลูกชาย” เท่ห์-เก๋-กู้ด-จึ้ง-ต๊าซ!!

150 ชื่อลูกสาว เพราะ ๆ เรียกแล้วโดนใจ ความหมายดี๊ดี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.myhora.com, astro.meemodel.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up