ชื่อจริงลูกชาย

คัดมาให้แล้ว!! 150 “ชื่อจริงลูกชาย” เท่ห์-เก๋-กู้ด-จึ้ง-ต๊าซ!!

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อจริงลูกชาย
ชื่อจริงลูกชาย

ใครกำลังมองหา ชื่อจริงลูกชาย ให้กับลูกชายตัวน้อยที่กำลังจะลืมตาดูโลก มาทางนี้ค่ะ!! ทีมแม่ ABK คัดชื่อเท่ห์ ๆ เก๋ ๆ เพราะ ๆ มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกกันแล้ว!

คัดมาให้แล้ว!! 150 “ชื่อจริงลูกชาย” เท่ห์-เก๋-กู้ด-จึ้ง-ต๊าซ!!

ตั้งชื่อลูก ทั้งทีก็อยากตั้งให้ชื่อของลูก เมื่อถูกเรียกแล้ว ดูเท่ ดูเก๋กู้ด ไม่ซ้ำใคร มาค่ะ ทีมแม่ ABK มี ชื่อจริงลูกชาย มาให้แม่ ๆ พ่อ ๆ ได้เลือก ใครชอบชื่อไหน ก็เลือกเอาไปใช้ได้เลย!! แถมด้วยความหมายของชื่อดี ๆ ใช้แล้วดี มีสิริมงคลติดตัวลูกกันไปอีก!!

150 “ชื่อจริงลูกชาย” พร้อมความหมาย เท่ห์-เก๋-กู้ด-จึ้ง-ต๊าซ!!

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

กิตติทัต กิด – ติ – ทัด ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง
กิตติภพ กิด – ติ – พบ ความมีเกียรติ
กิตินันท์ กิ – ติ – นัน เพลิดเพลินในเกียรติ ยินดีในชื่อเสียง
กีรติ กี – ระ – ติ ผู้มีเกียรติ
เขมกร เขม – มะ – กอน ที่ให้ความเกษม สร้างความสำราญ
คทา คะ – ทา ตะบอง
ครองลาภ ครอง – ลาบ มีโชควาสนาอยู่เนืองๆ
ฆนากร คะ – นา – กอน ที่รวมแห่งเมฆ
จักรกฤช จัก – กริด อาวุธของแว่นแคว้น
จันทรานนท์ จัน – ทรา – นน มีหน้าผุดผ่อง
จิตรกัณฐ์ จิต – กัน นกพิราบ
จิตรชญา จิด – ชะยา กวี ผู้ชำนาญ (ในการแต่งบทโครงกลอน)
จิรฐา จิ – ระ – ถา ฐานะที่มั่นคง
จิรภัทร จิ – ระ – พัด ผู้ดีงามตลอดกาลนาน
เจตดิลก เจด – ด – หลก มีความคิดเป็นเลิศ
ฉันทวัฒน์ ฉัน – ทะ – วัด มีความอิ่มเอิบทางใจ
ชนจันทร์ ชะ – นะ – จัน ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน(เด่นกว่าคนอื่น)
ชนมพันธ์ ชน – มะ – พัน ความผูกพัน
ชนรพ ชน – นะ – รบ เป็นที่กล่าวขวัญของคน
ชมชาญ ชม – ชาน รื่นเริง
ญาธิป ยา – ทิป เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ณัฐปดัลภ์ นัด – ปะ – ดัน ปราชญ์ผู้องอาจ
ดนัทธ์ ดะ – นัด ผูกพันไว้ด้วยคุณธรรม
ดิถดนัย ดิด – ดะ – ไน ลูกรัก
ตนุภัทร ตะ – นุ – พัด ดีงามด้วยตนเอง
ตปธน ตะ – ปะ – ทน มีตบะเป็นทรัพย์
ตัตรภาพ ตัด – ตระ – พาบ ที่นับถือ
เตชิต เต – ชิด คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
ถิรวัฒน์ ถิ – ระ – วัด ผู้มีความเจริญอย่างมั่นคง
ทยาวีร์ ทะ – ยา – วี ผู้มีความเมตตากรุณา
ทวีรัชต์ ทะ – วี – รัด สมบัติมาก
ทองกร ทอง – กอน กำไลใส่ข้อมือ
ทัดธน ทัด – ทน ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
เทพชา เทบ – พะ – ชา เกิดแต่เทพเจ้า
ธนชัย ทะ – นะ – ไช ชนะด้วยทรัพย์
ธนพัต ทะ – นะ – พัด มีทรัพย์
ธนวรรธน์ ทะ – นะ – วัด ความเจริญด้วยทรัพย์
ธรรมคุปต์ ทัม – มะ – คุบ รักษาธรรม
ธรรมรัตน์ ทำ – มะ – รัด คุณธรรมอันล้ำเลิศ
ธัชพล ทัด – พน มีกำลังเด่น เด่นทางพลัง
ธีรวัฒน์ ที – ระ – วัด เจริญเหมือนนักปราชญ์
ธีรวีร์ ที – ระ – วี วีระบุรุษผู้ฉลาดและกล้าหาญ
นพคุณ นบ – พะ – คุน ทองเนื้อเก้า
นภนต์ นะ – พน สุดขอบฟ้า
นิธินาถ นิ – ทิ – นาด ชื่อท้าวกุเวร เจ้าแห่งทรัพย์
นิพิฑ นิ – พิด สั่งการ
ปกรณ์เกียรติ ปะ – กอน – เกียด พร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง
ปฏิคม ปะ – ติ – คม ผู้ตอนรับ ผู้ดูแลต้อนรับ
ปณิธิ ปะ – นิ – ทิ ความตั้งใจแน่วแน่
ประดินิธิ์ ประ – ดิ – นิด สิ่งแทนตัว
ชื่อลูกชาย
ชื่อลูกชาย

150 “ชื่อจริงลูกชาย” พร้อมความหมาย เท่ห์-เก๋-กู้ด-จึ้ง-ต๊าซ!!

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ประพนธ์ ประ – พน คำร้องกรอง คำประพันธ์
ประวีร์ ประ – วี ผู้กล้าหาญยิ่ง
ปารย์ ปาน ผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ
ปิยวัฒน์ ปิ – ยะ – วัด เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
ปุณยธร ปุน – นะ – ดา ทรงไว้ซึ่งบุญ ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม
พนรัญชน์ พะ – นะ – รัน เสน่ห์แห่งป่า
โภคกร โพ – คะ – กอน ให้ความบันเทิง
เรวัต เร – วัด มีทรัพย์
ไวชยันต์ ไว – ชะ – ยัน ชื่อวังของพระอินทร์
กรกฏ กอ – ระ – กด ปู
กฤตัชญ์ กริ – ตัด ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
กฤติน กริด – ติน ผู้คงแก่เรียน
กัณฑ์อเนก กัน – อะ – เนก ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
กันต์กวี กัน – กะ – วี กวี ผู้น่ารัก
กานต์ กาน น่ารัก น่าพึงพอใจ
กำชัย กำ – ไช ผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง
กิตติพัทธ์ กิด – ติพั – ด เกี่ยวข้องกับเกียรติ
กิตติวัฒน์ กิด – ติ – วัด เจริญด้วยเกียรติ
กุนต์ กุน ทวน ศรภู่
จงกล จง – กน บัว บัวสาย
จตุรภัทร จะ – ตุ – ระ – พัด ความเจริญที่ชนปรารถนา ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ
จิตรคุปต์ จิด – ตระ – คุบ ผู้มีความดีคุ้มครอง
จิรเดช จิ – ระ – เดด หมอที่ยั่งยืน
จิรายุ จิ – รา – ยุ มีอายุยืน
ชนาเมธ ชะ – นา – เมด ปัญญาแห่งชนทั้งปวง นักปราชญ์
ชยพัทธ์ ชะ – ยะ – พัด เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
ชยังกูร ชะ – ยัง – กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ญาณัท ยา – นัด ผู้ให้ความรู้
ญาณาธร ยา – นา – ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาติวัตถุ์ ยา – ติ – วัด มีญาติเป็นเครื่องประดับ(แวดล้อ
ฐิตอัตต์ ถิ – ตะ – อัด ผู้สำรวม
ณรงค์ นะ – รง การรบ
ณัฐกฤต นัด – ถะ – กริด สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ดรัณภพ ดะ – รัน – พบ ข้ามความทุกข์ในโลกได้
ดรุนัย ดะ – รุ – ไน เป็นหนุ่ม
ตนุวร ตะ – นุ – วอน ผู้มีความประเสริฐเฉพาะตัว
ตรรกวิท ตัก – กะ – วิด นักปราชญ์
ตรีวิทย์ ตรี – วิด มีความรู้สามด้าน
ตุงคพล ตุง – คะ – พน ผู้กล้าหาญ
เตชธรรม เต – ชะ – ทำ มีความดีเป็นเดช มีเดชคือความดี
โตยธร โต – ยะ – ทอน ทรงไว้ซึ่งน้ำ อุ้มน้ำ หมายถึงเมฆหรือทะเล
ถิรพล ถิ – ระ – พน ผู้มีกำลังแข็งแรง
ทยาวัต ทะ – ยา – วัด ประกอบด้วยความกรุณา
ธนงค์ ทะ – นง องค์แห่งทรัพย์
ธนชาติ ทะ – นะ – ชาด ตระกูลเศรษฐี
ธนวัฒน์ ทะ – นะ – วัด เจริญด้วยทรัพย์
ธนิก ทะ – นิก มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย
ธมล ทะ – มน งาม
ธรณินทร์ ทอ – ระ – นิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดิน
ธราทร ทะ – รา – ทอน ชื่อพระวิษณุ
ตั้งชื่อลูก
ตั้งชื่อลูก

150 “ชื่อจริงลูกชาย” พร้อมความหมาย เท่ห์-เก๋-กู้ด-จึ้ง-ต๊าซ!!

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ธวลิต ทะ – วะ – ลิด สว่างไสว
ธาราคม ทา – รา – คม ฤดูฝน
ธิติ ทิ – ติ ความเพียร ความรู้ ความอดทน
นนท์ปวิธ นน – ปะ – วิด ผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง
นฤวัต นะ – รึ – วัด แข็งแรง มากมาย
นันทภพ นัน – ทะ – พบ เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก
นิกม์ นิก ปรารถนา
นิพพิชฌน์ นิบ – พิด ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
นิรวิทย์ นิ – ระ – วิด แทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก
เนตรวัฒน์ เนด – ตระ – วัด นำไปสู่ความเจริญ
ปทัย ปะ – ไท โคลง กลอน
ประดิพุทธิ์ ประ – ดิ – พุด ตื่น รู้
ประพล ประ – พน แข็งแรง มีอำนาจ
ประรม ประ – รม ปีติยินดีอย่างใหญ่หลวง
ปริญญา ปะ – ริน – ยา ความกำหนดรู้ เอกสารรับรองวุฒิ
ปริพล ปะ – ริ – พน เพรียบพร้อมด้วยกำลัง
ปริรม ปะ – ริ – รม ยินดี พึงพอใจ
ปวิตร ปะ – วิด ผูบริสุทธิ์ สะอาด
ป้องเกียรติ ป้อง – เกียด รักษาเกียรติ
ปัถย์ ปัด ผู้เหมาะสม
ผดล ผะ – ดน อุดหนุน ให้ถึงที่สุด
พรต พด การบำเพ็ญพรต ข้อวัตรปฏิบัติ
เมธีรา เม – ที – รา ฉลาด มีปัญญา
เอดาวัต เอ – ดา – วัด ผู้ยิ่งใหญ่
กมร กะ – มอน สวย น่ารัก เป็นที่ปรารถนา
กรรภิรมย์ กัน – พิ – รม ฉัตร ๕ ชั้น
กรฤทธ์ กอ – ระ – ริด เจริญรุ่งเรืองด้วยมือ
กฤดาการ กริ – ดา – กาน บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้
กฤตวยา กริด – ตะ – วะ – ยา การกระทำอันสำเร็จแล้ว
กฤติธี กริด – ติ – ที นักปราชญ์
ก้องภพ ก้อง – พบ มีชื่อเสียงก้องโลก
กันต์กร กัน – กอน ที่ให้ความสุข
กายทิพย์ กาย – ทิบ ผู้วิเศษ
การัณย์ กา – รัน หน้าที่การงาน
การันต์ กา – รัน หน้าที่การงาน
กิตติเดช กิด – ติ – เดด มีชื่อเสียงในด้านความสามารถ
กิตติพร กิด – ติ – พอน มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
เกริกวรรธน์ เกริก – วัด ความเจริญยิ่ง
ไกรวี ไก – ระ – วี ดอกบัว
ขจรลาภ ขะ – จอน – ลาบ รุ่งเรืองไปด้วยโชค
เขมินทร์ เข – มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่
คณาธิป คะ – นา – ทิบ ผู้เป็นหัวหน้า
คณุฒน์ คะ – นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คมแก้ว คม – แก้ว ความเฉียบแหลมอันสูงค่า
ครองอาตม์ ครอง – อาด ปกครองตนเอง ดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นตัวของตัวเอง
ครอบวิทย์ ครอบ – วิด มีความรู้รอบทั้งมวล
จักรภฤต จัก – กระ – พรึด ชื่อพระวิษณุ
จักราวุธ จัก – กอนา – วุด ผู้มีจักรเป็นอาวุธ
จาตุรนต์ จา – ตุ – รน เจ้าแห่งโลก
จารุกิตต์ จา – รุ – กิด มีชื่อเสียงดีงาม

หวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้ชื่อที่ถูกใจกันไปแล้ว ทีมแม่ ABK ขอแนะนำให้คัดชื่อไว้ในใจสัก 2-3 ชื่อ แล้วนำชื่อไปให้ญาติผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่คุณพ่อคุณแม่เคารพนับถือช่วยกันเลือก หรืออาจจะใช้หลักทักษาปกรณ์ในการตั้งชื่อ เพื่อเพิ่มความสิริมงคล ก็ดีนะคะ

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

300+ ชื่อเล่นลูกชาย อัพเดตล่าสุด 2021!! ไม่ซ้ำ ไม่เชย เท่ล้ำไม่เหมือนใคร

ชื่อลูก สำคัญไหม? หลักในการตั้งชื่อลูก มีอะไรบ้าง?

150 ชื่อจริงไทยๆ ผู้ชาย ความหมายดี ใช้ได้ทุกยุค ทุกสมัย

คู่มือ! เตรียมของไปคลอด ให้ครบ! จบ! ในกระเป๋าใบเดียว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.myhora.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up