ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี

200+ ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี มีแต่คนรักใคร่เอ็นดู

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี
ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี

รวม 200+ ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี เน้นชื่อที่มีความหมายเป็นสิริมงคล ใช้แล้วดีกับเจ้าของชื่อ มีแต่คนรักใคร่ เอ็นดู ถูกต้องตามหลักทักษาปกรณ์

200+ ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี มีแต่คนรักใคร่เอ็นดู

การตั้งชื่อลูก ไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชาย คุณพ่อคุณแม่มักจะเลือกชื่อที่มีความหมายดี ๆ กัน การตั้งชื่อลูก ควรคัดชื่อที่ต้องการจะตั้งไว้ตั้งแต่ลูกอยู่ในท้อง อาจจะตั้งตอนใกล้คลอด หรือจะตั้งตอนรู้เพศลูก ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคล หลักในการตั้งชื่อนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน คุณพ่อคุณแม่อาจจะตั้งชื่อตามที่ชอบ หรืออาจจะตั้งตามหลักโหราศาสตร์ หรืออาจจะเลือกตั้งตามความหมายที่ดี มาดูกันว่าหลักในการตั้งชื่อที่คุณพ่อคุณแม่มักเลือกใช้ มีอะไรกันบ้างดีกว่าค่ะ

  1. ตั้งชื่อตามความหมายมงคล

ชื่อเป็นสิ่งที่ติดตัวตั้งแต่เกิดจนตาย การเรียกชื่อมงคลเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับการเรียก ชื่อที่สะกดง่าย ออกเสียงง่าย จะช่วยลดความสับสนเมื่อติดต่อกับบุคคลอื่น

2. ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด

ความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งชื่อส่วนหนึ่งอิงกับวันที่เกิด เช่น วันจันทร์ ไม่ควรมีอักขระ แต่ก็เป็นเพียงความเชื่อเฉพาะบุคคล หรือบางคนใช้เพื่อให้เลือกชื่อที่เหมาะสมกับตัวเด็กได้ง่ายๆ

3. ตั้งชื่อตามตัวอักษรในชื่อพ่อแม่

การผสมอักษรและสระตามชื่อของพ่อแม่ก็เป็นที่นิยม เพราะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของครอบครัว เมื่อเรียกชื่อเรียงกันแล้วทราบถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

การตั้งชื่อตามความหมายมงคล เป็นหลักในการตั้งชื่อที่คนนิยมมากที่สุด วันนี้ ทีมแม่ ABK จึงมี 200+ ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี ความหมายมงคล มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกกันค่ะ

200+ ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี มีแต่คนรักใคร่เอ็นดู

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

เก็จลดา เก็ด-ละ-ดา เถาวัลย์แก้วประดับ
เกษมศรี กะ-เสม-สี ผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ
เจตดิลก เจด-ด-หลก มีความคิดเป็นเลิศ
เบญจพร เบน-จะ-พอน พร 5 ประการ
เปมิกา เป-มิ-กา ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
เพียงขวัญ เพียง-ขวัน มีขวัญเพียงพอ
เวธกา เว-ทะ-กา คม เฉียบแหลม
แวววรรณ แวว-วัน มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม
โศภิดา โส-พิ-ดา นางงาม
โสภิต โส-พิด งดงาม
กชพรรณ กด-ชะ-พัน มีผิวพรรณดุจดอกบัว
กนกนิภา กะ-หนก-นิ-พา เหมือนทอง
กนกอร กะ-หนก-ออน ผู้หญิงที่ดี
กมลฉันท์ กะ-มน-ละ-ฉัน ความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์
กรชวัล กอน-ชะ-วัน รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง
กรรณาภรณ์ กัน-นา-พอน เครื่องประดับหู
กรวีร์ กอ-ระ-วี กล้าหาญในการทำงาน, ดอกยี่โถ, ดอกพุดแดง
กฤติกา กริด-ติ-กา ชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่
กวินทิพย์ กะ-วิน-ทิบ ดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์
กษมา กะ-สะ-มา อดทน อดโทษ แผ่นดิน
กัญจนา กัน-จะ-นา ทองคำ
กัญญาพัชร กัน-ยา-พัด หญิงผู้มีค่าดุจเพชร
กัณฐาภรณ์ กัน-ถา-พอน เครื่องประดับคอ
กันต์ฤทัย กัน-รึ-ทัย ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ
กันนิดา กัน-นิ-ดา หญิงสาว
กัลยรัตน์ กัน-ยะ-รัด มีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล
การณิก กา-ระ-นิก ผู้ประกอบด้วยเหตุ
กีรติ กี-ระ-ติ ผู้มีเกียรติ
คณพร คะ-นะ-พอน มีพรรคพวกดี
จริญญา จะ-ริน-ยา มีความรู้เรื่องการเดินทาง
จันทนียา จัน-ทะ-นี-ยา มีกลิ่นจัน
จารวี จา-ระ-วี ผู้งดงาม
จารุภา จา-รุ-พา รัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง
จิตรกัณฐ์ จิต-กัน นกพิราบ
จิรนาถ จิ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งยั่งยืน
จิลลา จิน-ลา ว่าว
ฉันทกร ฉัน-ทะ-กอน ผู้สร้างความพอใจ
ชญานิศ ชะ-ยา-นิด เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
ชนกนันท์ ชะ-นก-นัน เป็นที่ยินดีของบิดา
ชนันธร ชะ-นัน-ทอน ค้ำจุนคน
ชนิกานต์ ชะ-นิ-กาน เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
ชนิษฐา ชะ-นิด-ถา ผู้เป็นที่ปรารถนาแห่งปวงชน
ชยิสรา ชะ-ยิด-สะ-รา มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ
ชลลดา ชน-ละ-ดา ลูกคลื่น
ชาลิสา ชา-ลิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
ญาณิดา ยา-นิ-ดา มีความรู้
ฐปนีย์ ถะ-ปะ-นี ผู้มีความตั้งมั่น
ฐานียา ถา-นี-ยา พึงตั้งอยู่
ฐิติกา ถิ-ติ-กา ผู้ตั้งมั่น
ฐิติมน ถิ-ติ-มน มีใจประกอบด้วยความมั่นคง
ณฐินี นะ-ทิ-นี ดำรงอยู่ด้วยความรู้
ชื่อลูกสาว
ชื่อลูกสาว

200+ ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี มีแต่คนรักใคร่เอ็นดู

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ณัฏฐธิดา นัด-ถะ-ทิ-ดา ธิดาของนักปราชญ์
ณัฐชา นัด-ถะ-ชา ผู้เกิดจากนักปราชญ์
ณัฐนพิน นัด-นะ-พิน นักปราชญ์ผู้สดชื่น หรือหนุ่มสาวเสมอ
ณัฐวลัญช์ นัด-วะ-ลัน เครื่องหมายของปราชญ์, ลักษณะของปราชญ์
ดลพร ดน-ละ-พอน บันดาลพร
ถาม์พร ถา-พอน มีกำลังประเสริฐ
ทิพปภา พิบ-ปะ-พา รัศมีเป็นทิพย์
ธนัตพร ทะ-นัด-พอน มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธนีพร ทะ-นี-พอน มีพรเป็นทรัพย์
ธรรมนิตย์ ทำ-มะ-นิด มีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้
ธัญจิรา ทัน-จิ-รา มีสิริมงคลยั่งยืน
ธัญธร ทัน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งโชคดี
ธัญวรัตน์ ทัน-วะ-รัด มีโชคและประเสริฐสุด
ธันยมัย ทัน-ยะ-ไม สำเร็จด้วยโชคลาภ ล้วนแล้วไปด้วยความมั่นคง
ธิดารัตน์ ทิ-ดา-รัด บุตรสาวผู้ประเสริฐ
ธีรดา ที-ระ-ดา ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
ธีราภรณ์ ที-รา-พอน เครื่องประดับของนักปราชญ์
นภัสวรรณ นะ-พัด-วัน สีฟ้า
นรมน นอ-ระ-มน เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
นรีนุช นะ-รี-นุด น้องหญิง
นวรัตน์ นะ-วะ-รัด แก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม
นันทนัช นัน-ทะ-นัด เกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง
นันทิพร นัน-ทิ-พอน มีความสุขอันประเสริฐ
นิกษ์นิภา นิก-นิ-พา เสมือนแห่งทอง
นิชดา นิด-ชะ-ดา ความเป็นตัวของตัวเอง
นิตย์รดี นิด-ระ-ดี มีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ
นิยุตา นิ-ยุ-ตา ประกอบการ ขยันขันแข็ง
นิรุชา นิ-รุ-ชา สุขภาพดี ปราศจากโรค
นิษฐ์ นิด สำเร็จ, สมบูรณ์, จุดหมายปลายทาง
นีรา นี-รา น้ำ
บวรรัตน์ บอ-วอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ
บุณฑรา บุน-ดะ-รา อ้อยแดง รอยเจิม
ปดิวรดา ปะ-ดิ-วะ-ระ-ดา ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
ปภานัน ปะ-พา-นัน มีใบหน้าสวยงาม
ประภัสสร ประ-พัด-สอน บริสุทธิ์,สี่เลื่อมพราย, แสงแพรวพราว
ปราณันต์ ปรา-นัน ลม อากาศ
ปริยกร ปริ-ยะ-กอน เป็นที่รัก
ปรียานุช ปรี-ยา-นุด น้องที่รัก, น้องรัก, น้องผู้เป็นที่รัก
ปวิตรา ปะ-วิด-ตรา บริสุทธิ์
ปัญจนี ปัน-จะ-นี ห้า
ปัณฑารีย์ ปัน-ดา-รี ประเสริฐด้วยปัญญา
ปาจรีย์ ปา-จะ-รี อาจารย์ผู้ประเสริฐ
ปานหทัย ปาน-หะ-ไท เปรียบเสมือนดวงใจ
ปาลิกา ปา-ลิ-กา ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
ปิยดา ปิ-ยะ-ดา ความเป็นที่รัก
ปิยมาศ ปิ-ยะ-มาด เดือนแห่งความรัก
ปุญญิสา ปุน-ยิ-สา ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
ปุณยาพร ปุน-ยา-พอน ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
ปูชิดา ปู-ชิ-ดา ผู้ที่เขาบูชา
ชื่อจริงลูกสาว
ชื่อจริงลูกสาว

200+ ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี มีแต่คนรักใคร่เอ็นดู

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ผาณิต ผา-นิด น้ำอ้อย
พนิตพร พะ-นิด-พอน เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ
พรธิดี พอน-ทิ-ดี มีความรู้ประเสริฐ
พรพฤติกร พอน-พรึด-ติ-กอน สร้างพฤติกรรมอันประเสริฐ
พริมา พะ-ริ-มา ประเสริฐ ดีเยี่ยม
พัชรมัย พัด-ชะ-ระ-ไม สำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร
พิชญาภัค พิด-ชะ-ยา-พัก นักปราชญ์ผู้โชคดี
พิมพิกา พิม-พิ-กา พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม
พิรานันท์ พิ-รา-นัน ความร่าเริงของผู้กล้า
ภควดี พะ-คะ-วะ-ดี ผู้มีโชค
ภัณฑิลา พัน-ทิ-ลา มีลาภ มีความสุข
ภัทรพร พัด-ทระ-พอน เจริญและประเสริฐ
ภัทรานิษฐ์ พัด-ทรา-นิด มีความสำเร็จงดงาม มีจุดหมายปลายทางที่ดี
ภานุกร พา-นุ-กอน แสงอาทิตย์ แสงตะวัน
มโนชา มะ-โน-ชา โอชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก
มณีมัญชุ์ มะ-นี-มัน หีบแก้วมณี
มธุวัน มะ-ทุ-วัน นกดุเหว่า โกกิลา
มนสิชา มน-สิ-ชา เกิดในใจ ความรัก
มนัสวีร์ มะ-นัด-สะ-วี มีความตั้งใจ, มีความคิดสูง, นักปราชญ์
มัณยาภา มัน-ยา-พา แสงแห่งแก้วมณี ประกายแก้ว
มุกตาภา มุก-ตา-ภา แสงแห่งไข่มุก
รติมา ระ-ติ-มา มีความรัก มีความสุข
รักษิณา รัก-สิ-นา คุ้มครอง
รุจิราพร รุ-จิ-รา-พอน รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
วรรณวลี วัน-วะ-ลี หนังสือหรือตำรา
วรัชยา วะ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรินทร วะ-ริน-ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วรีวรรณ วะ-รี-วัน ผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว
วสุธา วะ-สุ-ทา แผ่นดิน
วัชรากร วัด-ชะ-รา-กอน ขุมทรัพย์
วัทนวิภา วัด-ทะ-นะวิ-พา ใบหน้าสวย พูดเก่ง
วาสิตา วา-สิ-ตา กลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล
วิชชุกร วิด-ชุ-กอน แสงสายฟ้า
วิมลรัตน์ วิ-มน-รัด บริสุทธิ์ยิ่ง
วิรยา วิ-ระ-ยา ความเพียร
วิสสุตา วิด-สุ-ตา ปรากฏชื่อ มีชื่อเสียง
ศลาฆนันท์ สลาก-นัน ยินดีการสรรเสริญ
ศศิภา สะ-สิ-พา แสงจันทร์
ศิวาพร สิ-วา-พอน พรของพระอิศวร
ศุกลกานต์ สุ-กน-กาน, สุ-กน-ละ-กาน ผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ศุทธานต์ สุด-ทาน ห้องมเหสี ชายาพระราชา
สรัญญา สะ-รัน-ยา ผู้รู้เรื่องลูกศร
สิรินทรา สิ-ริน-ทรา มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
สุทธิกานต์ สุด-ทิ-กาน มีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ
อโรชา อะ-โร-ชา ไร้โรค
อธิติยา อะ-ทิ-ติ-ยา สูงส่ง
อรชา ออ-ระ-ชา นางผู้บริสุทธิ์
อรนาถ ออ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งอันดี
อรพิชญ์ ออ-ระ-พิด หญิงผู้เป็นปราชญ์
อังควรา อัง-คะ-วะ-รา มีสรรพางค์งดงาม งามทั้งสรรพางค์
ตั้งชื่อลูก
ตั้งชื่อลูก

200+ ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี มีแต่คนรักใคร่เอ็นดู

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

เกตุ เกด ธง
เขมิกา เข-มิ-กา ผู้มีความเกษม
เตชินี เต-ชิ-นี ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง
เบญญา เบน-ยา ฉลาด
เพ็ญนีติ์ เพ็น-นี แสงจันทร์นำทาง
เรืองรำไพ เรือง-รำ-ไพ พระอาทิตย์เรืองรอง
แก้วตา แก้ว-ตา สิ่งที่รักยิ่ง
โยษิตา โย-ษิ-ตา สตรี
โศรดาพร โส-ระ-ดา-พอน ผู้ได้ยินสิ่งประเสริฐ
กชนันท์ กด-ชะ-นัน ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก
กณิศ กะ-นิด รวงข้าว
กนกรัตน์ กะ-หนก-รัด ทองคำที่ล้ำค่า, แก้วและทอง
กมลเนตร กะ-มน-เนด ตางามดุจดอกบัว
กมลา กะ-มะ-ลา นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์
กรนันท์ กอ-ระ-นัน ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี
กรวลัย กอน-วะ-ไล กำไลมือ
กฤตชญา กริด-ชะ-ยา ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว, กตัญญู
กลิกา กะ-ลิ-กา ดอกไม้ตูม กำลังจะบาน
กวีทิพย์ กะ-วี-ทิบ มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน
กัชชลา กัด-ชะ-ลา แร่พลวง
กัญญพัชร กัน-ยา-พัด หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
กัญนิภา กัน-นิ-พา เหมือนหญิงสาว, เหมือนสาวน้อย
กันต์กมล กัน-กะ-มน มีใจน่ารัก มีจิตใจงาม
กันติศา กัน-ติ-สา เจ้าแห่งความรัก
กันยารัตน์ กัน-ยา-รัด นางแก้ว
กานต์สิรี กาน-สิ-รี เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก งามน่ารัก
กิตติวรา กิด-ติ-วะ-รา มีเกียรติอันประเสริฐ
กุสุมนิภา กุ-สุม-นิ-พา เสมือนดอกไม้ งามเหมือนดอกไม้
จรัญญา จะ-รัน-ยา กระจาย, แพร่กระจาย
จันทกานติ์ จัน-ทะ-กาน แสงจันทร์
จันทรัช จัน-ทะ-รัด ดาวพุธ
จารุกิตต์ จา-รุ-กิด มีชื่อเสียงดีงาม
จิณห์นิภา จิน-นิ-พา รัศมีแห่งเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายอันงดงาม
จิรชยา จิ-ระ-ชะ-ยา มีชัยนาน
จิรัญญา จิ-รัน-ยา ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน, รู้ยาวนาน
จีราภา จี-รา-พา แสงสว่างตลอดกาล
ฉันทิศา ฉัน-ทิ-สา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ชฎาพรรณ ชะ-ดา-พัน มงกุฎอันงดงาม
ชนวรรณ ชะ-นะ-วัน ผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม
ชนาภา ชะ-นา-พา คนผู้มีความรุ่งเรือง
ชนินาถ ชะ-นิ-นาด เป็นที่พึ่งของมารดา
ชยานันท์ ชะ-ยา-นัน ยินดีในชัยชนะ
ชลธิชา ชน-ทิ-ชา เกิดในน้ำ พระนางลักษมี
ชัชพร ชัด-ชะ-พอน นักรบผู้ประเสริฐ
ญาณัจฉรา ยา-นัด-ฉะ-รา มีความรู้ดุจนางฟ้า
ญานภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้
ฐานิต ถา-นิด ถึงซึ่งฐานะ มีฐานะ มั่นคง
ฐิตาภรณ์ ถิ-ตา-พอน เครื่องประดับที่ถาวร
ฐิติพรรณ ถิ-ติ-พัน ผิวพรรณที่ยั่งยืน
ฑิมพิกา ทิม-พิ-กา ไพลน้ำ ฟองน้ำ

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

102 ชื่อภาษาอังกฤษ สุดอินเตอร์ ทันสมัย ความหมายดี๊ดี

100 ชื่อเท่ๆ เก๋ๆ ไม่ซ้ำไม่เชย อ่านได้ทั้งภาษาอังกฤษและไทย

202 ชื่อน่ารักๆ แบบแบ่งหมวดหมู่ เก๋ เท่ ทันสมัยไม่มีเอ้าท์

ตั้งชื่อลูกสาว ตามวันเกิด ใช้แล้วดี ชีวิตจะมีแต่ความสุข

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : astro.meemodel.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up