ชื่อมงคลผู้ชาย

100 ชื่อมงคลผู้ชาย พร้อมความหมาย ใช้แล้วดี มีแต่คนรัก

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อมงคลผู้ชาย
ชื่อมงคลผู้ชาย

คัดมาให้แล้ว 100 ชื่อมงคลผู้ชาย พร้อมความดี๊ดี…ตั้งให้ลูกแล้วช่วยเสริมสิริมงคลให้ลูก ใช้แล้วดี มีแต่คนรัก ใครเห็น ใครก็เอ็นดู

100 ชื่อมงคลผู้ชาย พร้อมความหมาย ใช้แล้วดี มีแต่คนรัก

พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเกิดมา พบเจอแต่ความสุขความเจริญในภายภาคหน้า การตั้งชื่อลูก ก็เป็นอีก 1 วิธี ที่จะช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตของลูก การตั้งชื่อลูกชาย ชื่อมงคลผู้ช้า มีหลักในการตั้งชื่อ ดังนี้

  1. ไม่ตั้งชื่อพ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระ ปรมาภิไธย หรือพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินีและเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ หรือตั้งชื่อเพื่อสื่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนตามหลักกฎหมาย
  2. ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดของลูก
  3. ตั้งชื่อโดยอิงตามชื่อและนามสกุลของพ่อแม่
  4. ยึดตามหลักโหราศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้วรรณยุกต์ สระ และตัวสะกดต่าง ๆ
  5. ตั้งชื่อลูกให้มีความหมายมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเด็ก
ชื่อลูกชาย
ชื่อลูกชาย

100 ชื่อมงคลผู้ชาย พร้อมความหมาย ใช้แล้วดี มีแต่คนรัก

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
โตยธาร โต – ยะ – ทาน สายฝน
ถวิต ถะ – วิด สรรเสริญ ชมเชย
ถามพัฒน์ ถา – มะ – พัด เจริญด้วยกำลัง
ถิร ถิ – ระ มั่นคง
ถิรพุทธ ถิ – ระ – พุด มีความรู้มั่นคง
ถิระคุณ ถิ – ระ – คุน ผู้มีคุณธรรมตลอดกาล
โถมนะ โถ – มะ – นะ การชมเชย ชื่นชม
ทยากร ทะ – ยา – กอน บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
ทัตติ ทัด – ติ ของให้
ทัตเทพ ทัด – เทบ เทพประทาน
ทาตฤ ทา – ตรึ ยกให้
ทายวุฒิ ทา – ยะ – วุด สืบทอด
ทาวัต ทา – วัด มั่งคั่ง
ทิฐินันท์ ทิ – ถิ – นัน ผู้มีความสนุกสนานร่าเริง
ทิทยุ ทิด – ทะ – ยุ ท้องฟ้า สวรรค์
ทินกร ทิน – นะ – กอน พระอาทิตย์
ทินกฤต ทิน – นะ – กริด พระอาทิตย์
ทินโชติ ทิน – นะ – โชด แสงอาทิตย์
ทินพันธุ์ ทิน – นะ – พัน พระอาทิตย์
ทีปกร ที – ปะ – กอน ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง
ทีปรกร ทีบ – ประ – กอน รัศมีที่ส่องแสงรุ่งโรจน์
เทพทัต เทพ – พะ – ทัด ผู้ที่เทวดาประทานมา
เทพอาทิ เทบ – อา – ทิ เทวดาชั้นหัวหน้า
เทวกฤต เท – วะ – กริด เทวดาสร้าง
ธชรัฐ ทะ – ชะ – รัด เครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ
ธนกฤต ทะ – นะ – กริด การสร้างทรัพย์สมบัติ
ธนชาต ทะ – นะ – ชาด เกิดแต่ทรัพย์
ธนเดช ทะ – นะ – เดด มีทรัพย์เป็นอำนาจ
ธนบดี ทะ – นะ – บอ – ดี เจ้าของทรัพย์สมบัติ
ธนบูลย์ ทะ – นะ – บูน เต็มไปด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
ธนพล ทะ – นะ – พน มีกำลังเป็นทรัพย์
ธนวัน ทน – นะ – วัน รุ้งกินน้ำ
ธนัช ทะ – นัด เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
ธนัยนันท์ ทะ – ไน – นัน ยินดีในทรัพย์สมบัติ
ธนากร ทะ – นา – กอน บ่อเกิดแห่งทรัพย์
ธนาคม ทะ – นา – คม ผู้มีความสามารถในการหาทรัพย์
ธนานพ ทะ – นา – นบ มีทรัพย์ใหม่
ธรรมนิตย์ ทำ – มะ – นิด มีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้
ธรรมภณ ทำ – พน ผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม
ธราธิป ทะ – รา – ทิบ พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ธฤติพันธ์ ทะ – ริด – ติ – พัน ส่งใจมั่น
ธฤติมัต ทะ – ริด – ติ – มัด แน่วแน่ มั่นคง
ธัชชัย ทัด – ไช ธงชัย
ธัชธรรม์ ทัด – ชะ – ทัน ธงของคุณความดี
ธัญเทพ ทัน – ยะ – เทบ โชคดีดุจอย่างเทวดา
ธาตรี ทา – ตรี แผ่นดิน
ธามัน ทา – มัน อาณาจักรเทพเจ้า
ธารณ์ ทาน ทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้
ธารณ ทา – รน ถือครอง

100 ชื่อมงคลผู้ชาย พร้อมความหมาย ใช้แล้วดี มีแต่คนรัก

ชื่อลูก
ชื่อลูก
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ธารางกูร ทา – ราง – กูน หยาดฝน
ธีทัต ที – ทัด ให้ปัญญา
ธีรพิชญ์ ที – ระ – พิด นักปราชญ์
ธีรเมท ที – ระ – เมด ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์
ธุววิช ทุ – วะ – วิด มีความรู้ยั่งยืน
ธุวานันท์ ทุ – วา – นัน มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน
เธียรวิชญ์ เทียน – ระ – วิด นักปราชญ์
นทีนท นะ – ที – นด แม่น้ำ
นพรุจ นบ – พะ – รุด มีความรุ่งเรืองใหม่ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ
นพวิทย์ นบ – พะ – วิด มีความรู้ใหม่เสมอ
นภวัต นบ – พะ – วัด เยาว์วัย ลม
นภัทร นะ – พัด มีความรู้เป็นสิริมงคล
นรชัย นอ – ระ – ไช ชัยชนะของคน
นรภัทร นอ – ระ – พัด คนผู้ดีงาม คนเจริญ
นรวร นอ – ระ – วอน คนผู้ประเสริฐ
นรวุฒิ นอ – ระ – วุด ผู้เจริญ
นฤปนาท นะ – รึ – ปะ – นาด พระราชา
นวีน นะ – วีน ใหม่ สด
นัธทวัฒน์ นัด – ทะ – วัด มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
นันทพัทธ์ นัน – ทะ – พัด ผูกพันกับความสุข
นันทิน นัน – ทิน มีความบันเทิง มีความสุข
นิติธร นิ – ติ – ทอน ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฎหมาย
นิธาน นิ – ทาน เก็บไว้ ตั้งมั่น
นิธิป นิ – ทิบ รักษาขุมทรัพย์
นิธูร นิ – ทูน กำไลมือ
นิรภาพ นิ – ระ – พาบ ไม่เสื่อมถอย
นิรัช นิ – รัด ไม่มีธุลีคือกิเลส ไม่มีกิเลศ
นิวาต นิ – วาด สงบ
บฏเรข บด – ตะ – เหรก ภาพพระบฏ
บทมากร บดทะ – มา – กอน กอบัว
บริบาล บอ – ริ – บาน ดูแล
บริภุต บอ – ริ – พุด ใช้ประโยชน์
บริมุต บอ – ริ – มุด ปล่อยให้เป็นอิสระ
บวรนันท์ บอ – วอน – นัน มีความสุขอันประเสริฐ
บัณทัต บัน – นะ – ทัด ผู้ให้ทรัพย์สิน
บุญถึง บุน – ถึง ได้มีคุณงามความดี
บุตรวัต บุด – ตระ – วัด มีลูก
ปฏิญญา ปะ – ติน – ยา การให้คำมั่นสัญญา
ปพนธนัย ปะ – พน – ทะ – ไน แต่งความ วิธีประพันธุ์
ปภังกร ปะ – พัง – กอน ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
ปภาวิน ปะ – พา – วิน ผู้มีเดช มีอำนาจ
ปภินวิช ปะ – พิน – วิด มีความรู้แตกฉาน
ปยุต ปะ – ยุด ผู้ขยันขันแข็ง
ปรมะ ปะ – ระ – มะ ยอดเยี่ยม สูงสุด
ประกฤต ประ – กริด ทำ มาก
ประณพ ประ – นบ ชื่อพระผู้เป็นเจ้า
ประดิถี ประ – ดิ – ถี ชื่อนักปราชญ์
ประดิทิพน์ ประ – ดิ – ทิบ พระอาทิตย์
ประดิบาล ประ – ดิ – บาน อารักขา ดูแล
ประดิพัทธ์ ประ – ดิ – พัด เสน่หา

ทีมแม่ ABK ยังมี ชื่อมงคลผู้ชาย ชื่อลูกชาย ชื่อลูกสาว ชื่อลูก เพราะ ๆ ความหมายดี ๆ อีกมากมาย ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือก คลิกอ่านที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

100 ชื่อลูกชาย พร้อมความหมายดี ๆ มีสิริมงคล

ชื่อลูก สำคัญไหม? หลักในการตั้งชื่อลูก มีอะไรบ้าง?

100+ ชื่ออิสลามผู้ชาย ความหมายดี มีมงคลติดตัวลูก

ชื่อไทย ชื่อมงคลตามตำราโหราศาสตร์ไทยเพื่อลูกน้อย!

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.myhora.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up