ชื่อลูกชาย

100 ชื่อลูกชาย พร้อมความหมายดี ๆ มีสิริมงคล

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อลูกชาย
ชื่อลูกชาย

ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหา ชื่อลูกชาย ให้กับลูกในท้องที่กำลังจะลืมตาดูโลกเร็ว ๆ นี้ ทีมแม่ ABK รวมชื่อ เพราะ ๆ เท่ ๆ มีความหมายดี ๆ มาให้แล้วที่นี่

100 ชื่อลูกชาย พร้อมความหมายดี ๆ มีสิริมงคล

นอกจากการเตรียมของสำหรับการคลอดแล้ว มีอีก 1 สิ่งที่ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมคือ ชื่อลูก นั่นเอง สำหรับลูกชาย คุณพ่อคุณแม่ก็มักจะเตรียมชื่อที่เท่ ๆ เพราะ ๆ มีความหมายดี ๆ มีสิริมงคล ไว้ให้ลูกชายตัวน้อยที่กำลังจะเกิดมา ทีมแม่ ABK จึงมีตัวอย่างชื่อดี ๆ มาฝากกันค่ะ

เทคนิคการตั้ง ชื่อลูกชาย

  • ตั้งชื่อตามความหมายมงคล

การตั้งชื่อตามความหมายมงคล เมื่อมีคนเรียกชื่อนี้ ก็เหมือนเป็นการอวยพรลูกในสิ่งดี ๆ ไปในตัว ยิ่งเป็นชื่อที่เรียกง่าย สะกดง่าย ออกเสียงได้ง่าย ก็จะยิ่งดี

  • ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด

1 ในความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งชื่อ คือการตั้งชื่อตามวันเกิด เช่น วันจันทร์ ควรมีอักษรใด ไม่ควรมีอักขระใด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ (อ่านต่อ ชื่อลูก สำคัญไหม? หลักในการตั้งชื่อลูก มีอะไรบ้าง?)  แต่ก็เป็นเพียงความเชื่อเฉพาะบุคคล หรือบางคนใช้เพื่อให้เลือกชื่อที่เหมาะสมกับตัวเด็กได้ง่าย ๆ

  • ตั้งชื่อตามตัวอักษรในชื่อพ่อแม่

การผสมอักษรและสระตามชื่อของพ่อแม่ก็เป็นที่นิยม เพราะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของครอบครัว เมื่อเรียกชื่อเรียงกันแล้วทราบถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

100 ชื่อลูกชาย พร้อมความหมายดี ๆ มีสิริมงคล

ตั้งชื่อลูก
ตั้งชื่อลูก
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กมนทัต กะ – มน – ทัด ที่ให้ตามความปรารถนา
กมลเทพ กะ – มน – เทพ เทพแห่งทรัพย์ เทพผู้มีจิตใจสูง
กมลภู กะ – มน – ละ – พู เกิดจากดอกบัว พระพรหม
กมลโลจน์ กะ – มน – โลด ตางามดุจดอกบัว
กรณ์ กอน การกระทำ
กรฤต กอ – ระ – ริด สุกสว่างด้วยรัศมี
กฤตชัย กริด – ไช กระทำชนะแล้ว
กฤตนัน กริด – ตะ – นัน ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
กฤติเดช กริด – ติ – เดด ผู้มีอำนาจและมีความสร้างสรรค์
กฤติมา กริด – ติ – มา นักปราชญ์
กวีวัธน์ กะ – วี – วัด กวี ผู้เจริญ
ก่อการ ก่อ – กาน ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น
กันต์ธีร์ กัน – ที นักปราชญ์ผู้น่ารัก
กันตภณ กัน – ตะ – พน พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
กันตินันท์ กัน – ติ – นัน ยินดีในความรัก
กัปปน์ กับ ความดำริ การจัดแจง
กัมพล กัม – พน ผ้าทอด้วยขนสัตว์
กาณฑ์ กาน ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ
กิตติ กิด – ติ คำเล่าลือ คำสรรเสริญ
กิตติธร กิด – ติ – ทอน ทรงเกียรติ
กุมุท กุ – มุด บัว บัวขาว
กุลโรจน์ กุน – ละ – โรด ตระกูลรุ่งโรจน์
เกียรติภูมิ เกียด – พูม เกียรติเพราะความนิยม
ขมนัต ขะ – มะ – นัด มีความอดทน
ขรรค์ ขัน อาวุธคล้ายหอกมีคมสองด้าน
เขมวันต์ เขม – มะ – วัน ที่แห่งความเกษม เจริญรุ่งเรือง
คทาธร คะ – ทา – ทอน ผู้ถือตะบองเป็นอาวุธ
คมน์ คม ไป ดำเนินไป
คมิก คะ – มิก ผู้เตรียมจะก้าวไป
คัมคุณ คำ – คุน มีคุณมา
คำนวร คำ – นวน ควร ถูกต้อง เหมาะ พอดีๆ ชอบ
คิดชอบ คิด – ชอบ มีความคิดที่น่ายินดี
คุณัญญา คุ – นัน – ยา ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
ฆนนาท คะ – นะ – นาด เสียงฟ้าร้อง
ฆนรุจ คะ – นะ – รุด ผู้ฉายแสงเหนือเมฆคือพระอาทิตย์
จรณ์ จอน ความประพฤติดี
จริม จะ – ริม ภายหลัง เล็ก น้อง
จักรพันธ์ จัก – กระ – พัน เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น
จักรภพ จัก – กะ – พบ ประเทศที่รวมกลุ่มกัน
จักริน จัก – กริน พระราชา พระนารายณ์
จิณณะ จิน – นะ ประพฤติแล้ว
จิตรนาถ จิด – ตระ – นาด ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์คือพระอินทร์
จิตรภณ จิด – ตระ – พน ดูดดี พูดไพเราะ
จิรกร จิ – ระ – กอน กระทำตลอดกาลนาน
จิรกฤต จิ – ระ – กิด ผู้สืบทอด
จิรทีปต์ จิ – ระ – ทีบ รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
จิระเดช จิ – ระ – เดด มีอำนาจตลอดกาล
จิระนันท์ จิ – ระ – นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน
จิรัฎฐ์ จิ – รัด ดำรงมั่น อยู่นาน
จุลินทร์ จุ – ลิน ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก

100 ชื่อลูกชาย พร้อมความหมายดี ๆ มีสิริมงคล

ชื่อลูก
ชื่อลูก
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฉัตรชนก ฉัด – ชะ – นก ร่มของพ่อ
เฉลิมพล ฉะ – เหลิม – พน เพิ่มกำลัง
ชญตว์ ชะ – ยด ความฉลาด รอบรู้ หลักแหลม
ชนมภูมิ ชน – มะ – พูม บ้านเกิด ภูมิลำเนา
ชนัต ชะ – นัด ฝูงชน ประชากร
ชนุดม ชะ – นุ – ดม คนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ
ชนุตต์ ชะ – นุด คนที่สูงสุด
ชนุตร์ ชะ – นุด คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
ชโนทัย ชะ – โน – ไท ผู้มีความรุ่งเรือง
ชยพล ชะ – ยะ – พน มีพลังคือชัยชนะ
ชยิน ชะ – ยิน ชัยชนะ
ชยุต ชะ – ยุด รุ่งเรือง
ชรัณ ชะ – รัน การต่อสู้ที่มีชัย
ชลทรัพย์ ชน – ละ – ซับ ไข่มุก
ชลธี ชน – ละ – ที ทะเล
ชลนาถ ชน – ละ – นาด เจ้าแห่งน้ำ
ชลัช ชะ – ลัด เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
ชลิต ชะ – ลิด ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชวนากร ชะ – วะ – นา – กอน ผู้มีความปราดเปรื่อง
ชวโรจน์ ชะ – วะ – โรด รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา
ชวัลวิทย์ ชะ – วัน – วิด มีความรู้รุ่งเรือง
ชัยกร ไช – ยะ – กอน การทำให้มีชัยชนะ
ชัยกฤต ไช – ยะก – ริด ประกอบชัยชนะ
ชัยโรจน์ ไช – ยะ – โรด ความรุ่งเรืองของผู้ชนะ
ชานนท์ ชา – นน เพลิดเพลินยินดีในความรู้
ชีวานนท์ ชี – วา – นน ผู้มีชีวิตเป็นสุข
ชุติเดช ชุ – ต – เดด มีเดชอันรุ่งเรือง
ชุติพนธ์ ชุ – ติ – พน เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
ไชยวัฒน์ ไช – ยะ – วัด มีความเจริญอันประเสริฐ
ฌายิน ชา – ยิน ประกอบด้วยการเพ่ง
ญาณวุฒิ ยา – นะ – วุด เจริญด้วยความรู้
ฐานทัต ถา – นะ – ทัด ให้หลักแหล่งมั่นคง
ฐิติพันธ์ ถิ – ติ – พัน เชื้อสายที่มั่นคง
ณัฏฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฏฐกิตติ์ นัด – ถะ – กิด เกียรติของนักปราชญ์
ณัฏฐชัย นัด – ถะ – ไช ความชนะของนักปราชญ์
ณัฏฐพล นัด – ถะ – พน พลังของนักปราชญ์
ณัฐกิตติ์ นัด – ถะ – กิด ผู้รุ่งเรืองเพราะความรู้
ณัฐนันท์ นัด – ถะ – นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐวรรธน์ นัด – ถะ – วัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐวัฒน์ นัด – ถะ – วัด ความเจริญของนักปราชญ์
ณิชพน นิด – ชะ – พน มีใจบริสุทธิ์
ดนวัต ดน – นะ – วัด ที่มีการแพร่ขยาย สืบสายกันไม่
ดัมพ์รงค์ ดำ – รง สีแดง
ตรินัยน์ ตริ – ไน มีสามตา
ตฤณ ตริน หญ้า
ตาณ ตาน ที่พึ่ง ป้องกันภัย
ตีรณ ตี – รน ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
ตุนท์ ตุน คล่องแคล่ว ว่องไว
ตุลยากร ตุน – ยา – กอน มีใจเที่ยงธรรม

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ตั้งชื่อจริงลูก 250 ชื่อจริง ความหมายดี ชื่อมงคล ปี 2021

ชื่อจริงลูกชาย 300 ชื่อมงคล ตั้งให้ลูก โตไปมีอำนาจ ได้เป็นเจ้าคนนายคน

ไอเดีย ชื่อลูก 1,000 ชื่อ รวมฮิตชื่อเล่น ชื่อลูกสาว-ลูกชาย หลายภาษา

100+ ชื่ออิสลามผู้ชาย ความหมายดี มีมงคลติดตัวลูก

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thairath.co.th, www.myhora.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up