เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

อนุมัติ! เพิ่ม เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ เยียวยาโควิด

Alternative Textaccount_circle
event
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

ครม.เห็นชอบเพิ่ม เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ หรือทุนเสมอภาค เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม รับเงินเพิ่มสูงสุด 9,100 บาท/ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติแล้ว! เพิ่ม เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ เยียวยาโควิด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลให้ครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษมีรายได้ลดลงและเกิดการว่างงาน ประกอบกับผลวิเคราะห์จากโครงการวิจัยพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ ทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงมีข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่า อัตราเงินทุนเสมอภาคในปัจจุบัน ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษ ดังนั้นจึงเห็นควรให้เพิ่มอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างนักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้แตกต่างกัน และป้องกันความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาของประชากรกลุ่มนี้ในระยะยาว

และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ทางคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้เพิ่มอัตรา เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ดังนี้

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

อัตราเงินอุดหนุนใหม่

ระดับอนุบาล

 • อัตราเดิม 4,000 บาท ต่อปี
 • อัตราใหม่ (ยังคงจ่ายเท่าเดิม)

ระดับประถมศึกษา

 • อัตราเดิม 3,000 บาท ต่อปี
 • อัตราใหม่ 5,100 บาท ต่อปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • อัตราเดิม 3,000 บาท ต่อปี
 • อัตราใหม่ 4,500 บาท ต่อปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • อัตราเดิม 3,000 บาท ต่อปี
 • อัตราใหม่ 9,100 บาท ต่อปี

อาชีวศึกษา

 • อัตราเดิม 3,000 บาท ต่อปี
 • อัตราใหม่ 9,100 บาท ต่อปี
ขอบคุณข่าวจาก : https://www.prachachat.net/politics/news-592799

เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาค) คืออะไร?

แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ระบุให้รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย แต่ข้อเท็จจริงมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่แม้จะได้เรียนฟรี แต่ความยากจนในระดับที่รุนแรงกว่า ยังเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้ เช่น ไม่มีค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง การช่วยเหลือลักษณะนี้จึงยังไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาได้

จึงนํามาสู่โครงการ จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) หรือทุนเสมอภาค ที่เริ่มต้นในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โครงการนี้มีรากฐานจากงานวิจัย 3 เรื่องสําคัญ ได้แก่ บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ (National Education Account of Thailand : NEA) การวิจัยระบบ เกณฑ์การคัดกรองรายได้ทางอ้อม (Proxy Means Tests) และระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการ ศึกษา ที่กสศ. ร่วมมือกับ สพฐ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร นํามาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย “การปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” (Equity-based Budgeting) เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามอุปสงค์ (Demand-side Financing) ตรงตามความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล ในบริบทพื้นที่ซึ่งแตกต่างกันเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นการช่วยลดความเหลื่อมลํ้าที่ต้นทาง ปกป้องเด็กไทย ไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา

สรุป ทุนเสมอภาค คือ เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขของ กสศ โดยนักเรียนและโรงเรียนจะได้รับทุนอุดหนุนปีละ 3,000 – 9,100 บาท ต่อปี เพื่อนำไปใช้ลดอุปสรรคการมาเรียน เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารเช้า ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

ใครบ้างที่เข้าเกณฑ์ได้รับ เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ?

การคัดกรองนักเรียนยากจน คัดกรองด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม Proxy Mean Test : PMT โดยประเมินจากข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้

 • ประเภทที่ 1 คัดกรองจากข้อมูลรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือน (ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน)
 • ประเภทที่ 2 คัดกรองจากข้อมูลสถานะครัวเรือน 8 ด้าน ได้แก่
  • ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง
  • ยานพาหนะในครัวเรือน
  • ที่ดินทำการเกษตร
  • แหล่งไฟฟ้าหลัก
  • ประเภทที่อยู่อาศัย
  • สภาพที่อยู่อาศัย
  • ของใช้ในครัวเรือน
  • แหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้

ข้อมูลทั้ง 2 ประเภท จะถูกประมวลผลด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม (PMT) เพื่อหาคะแนนความยากจนของนักเรียนแต่ละคน ดังนี้

ทุนเสมอภาค
ทุนเสมอภาค

นักเรียนที่เข้าเกณฑ์นักเรียนยากจนพิเศษ คือ นักเรียนในครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย 3,000 บาท/คน/เดือน และมีคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ (PMT) มากกว่า 0.9 ขึ้นไป

ขั้นตอน ก่อนจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข

 1. นักเรียนสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
 2. ครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อคัดกรองและรับรองข้อมูลสถานะครัวเรือนรายบุคคลโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
 3. ครูตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน สถานะความยากจนของเด็กเป็นรายบุคคล
 4. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับรองผลการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ
 5. กสศ. ตรวจสอบข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของกสศ.ก่อนการจัดสรรเงินอุดหนุน
 6. กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคตรงให้แก่นักเรียน และผู้ปกครอง หรือ เงินสดที่โรงเรียน
 7. หน่วยกำกับลงพื้นที่สุ่มตรวจ/ติดตาม
  1. การเบิกจ่ายของนักเรียน
  2. ผลการคัดกรองความยากจน
  3. ติดตามการใช้เงินของโรงเรียน
 8. สถานศึกษาส่งข้อมูลผลการติดตามเงื่อนไขการรับเงิน (การมาเรียน และผลการเรียน) ให้กองทุนผ่านระบบสารสนเทศ

สำหรับครอบครัวไหนที่อาจจะเข้าเกณฑ์การได้รับ เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

เงินอุดหนุนบุตร 2564 ลงทะเบียนยังไง ใช้เอกสารอะไร ไปที่ไหน เงินเข้าเมื่อไหร่ เช็กเลย!

เราชนะ แจกเงิน 7,000 บาท ลงทะเบียนเราชนะ เมื่อไหร่ ใครมีสิทธิ์บ้าง พ่อแม่เช็กเลย!

แม่ต้องรู้! ลดหย่อนภาษี ฝากครรภ์-คลอดบุตร ได้เท่าไหร่?

ออมสินปล่อยกู้สูงสุด 50,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์-ไม่ต้องมีคนค้ำ พ่อแม่เช็คสิทธิ์ด่วน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนเสมอภาค, ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up