เรียนฟรี

เรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ม.6

event
เรียนฟรี
เรียนฟรี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา คสช. ออกคำสั่งให้รัฐจัดการศึกษาให้เด็ก เรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึง ม.6 ซึ่งมีผลทันที เพื่อลดการเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้เด็กๆ ทุกคนได้มีการศึกษา สร้างความเป็นธรรมในสังคม และแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ

โดยคำสั่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

เรียนฟรี

1.ให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ ปวช.3 หรือเทียบเท่า รวมถึงการศึกษาพิเศษ (สำหรับคนที่มีความผิดปกติ) และการศึกษาสงเคราะห์ (เด็กที่ยากลำบาก) ด้วย

2.จัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยให้องค์กรส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีส่วนร่วม

3.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ค่าใช้จ่ายๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

banner300x250

เครดิต: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up