เรียนฟรี

เรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ม.6

Alternative Textaccount_circle
event
เรียนฟรี
เรียนฟรี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา คสช. ออกคำสั่งให้รัฐจัดการศึกษาให้เด็ก เรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึง ม.6 ซึ่งมีผลทันที เพื่อลดการเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้เด็กๆ ทุกคนได้มีการศึกษา สร้างความเป็นธรรมในสังคม และแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ

โดยคำสั่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

เรียนฟรี

1.ให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ ปวช.3 หรือเทียบเท่า รวมถึงการศึกษาพิเศษ (สำหรับคนที่มีความผิดปกติ) และการศึกษาสงเคราะห์ (เด็กที่ยากลำบาก) ด้วย

2.จัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยให้องค์กรส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีส่วนร่วม

3.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ค่าใช้จ่ายๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

banner300x250

เครดิต: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up