โรงเรียนทับทอง โรงเรียนเอกชนหลักสูตรไทย ใจกลางเมืองย่านจตุจักร

นอกจากความรู้ในด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนยังเป็นที่ที่เสริมทักษะ สร้างทัศนคติ ความเข้าใจต่อการแสดงออกที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันภายในสังคม โรงเรียนจึงเป็นสถานที่จำลองสังคมขนาดเล็กให้แก่เด็กได้เรียนรู้ ช่วยหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนรู้ถึงหน้าที่ บทบาทของตนเอง เหนือสิ่งอื่นใดความชอบของเด็กๆ นั้นสำคัญที่สุด หากโรงเรียนเป็นที่ๆ เด็กๆ อยากมาเรียนในทุกๆ วัน และกลับบ้านไปอย่างมีความสุข ที่นั่นคือโรงเรียนที่ใช่ ขอต้อนรับเข้าสู่ “โรงเรียนทับทอง” School Visit ที่วันนี้เราจะพามาเยี่ยมชม โรงเรียนทับทอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านจตุจักร เป็นโรงเรียนเอกชนหลักสูตรไทยที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 จนถึงปัจจุบัน ด้วยความรักของ “คุณแม่ที่มีต่อลูกๆ” ยึดมั่นให้โรงเรียนเป็นสถานที่อบอุ่น เสมือนบ้านหลังที่สองของเด็กๆ เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้ และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างมีคุณธรรม เพราะจุดหมายปลายทางของเด็กๆ ไม่ใช่แค่การสอบติดโรงเรียนมัธยมชื่อดัง แต่คือการทำให้เด็กๆจะรู้จักตัวเอง จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อพัฒนาตนเอง ต่อยอดไปให้ถึงเป้าหมายของแต่ละคน ได้อย่างมีความสุข Active – Learning ทางโรงเรียนแปลงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นภาคปฏิบัติ ใช้การเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ แบบระดมสมอง (Brainstorming) แบบเน้นปัญหา/โครงงาน/กรณีศึกษา (Problem/Project-based Learning/Case Study) […]

โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา โรงเรียนพื้นที่เล็กๆ แต่คุณภาพล้นแก้ว

“Education is one thing no one can take away from you.” การศึกษาเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครนำไปจากคุณได้ โรงเรียนที่มีพื้นที่ไม่มาก แต่คุณภาพนั้นแน่นจนล้นออกมาจากแก้ว… โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา โรงเรียนดีๆที่วันนี้ School Visit จะเราอยากพาทุกคนมาเยี่ยมชม โรงเรียนนวพัฒน์วิทยาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตามศักยภาพเพื่อมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ด้วยมาตรฐานใหม่ระดับสากล การจัดการเรียนรู้เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกัน และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยมีการบูรณาการคุณธรรมควบคู่กันในวิธีการเรียนการสอน บรรยากาศยามเช้าของโรงเรียน ชั้นเรียน English Program กับคุณครูชาวต่างชาติรุ่นใหม่ พื้นที่ของโรงเรียนที่มีไม่มาก แต่ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า สนามใจกลางโรงเรียนเชื่อมระหว่างอาคารอนุบาล โรงอาหาร และอาคารประถม   A very good curriculum หลักสูตรทันสมัยโดยผู้บริหารรุ่นใหม่ สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของโรงเรียนนวพัฒน์วิทยา คือคุณภาพของครูผู้สอน หลักสูตร English Program […]

พาทัวร์! โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีประจำและโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย

School Visit ครั้งนี้ จะพามาเยี่ยมชม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีประจำและโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย

โรงเรียนสาธิตพัฒนา กับหลักสูตรฟินแลนด์ มุ่งเน้นพัฒนาเด็กในช่วง 7 ปีแรก

โรงเรียนสาธิตพัฒนา “Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success.” – Herman Cain “ความสำเร็จไม่ใช่กุญแจสู่ความสุข แต่ความสุขคือกุญแจสู่ความสำเร็จ”   โลกกลายเป็น “สังคมความรู้” ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวันและเราสามารถรับความรู้ได้จากหลายช่องทางอย่างรวดเร็ว คนท่องเก่ง เรียนเก่ง จำเก่ง ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดอีกแล้ว แต่คนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คือคนที่สังคมโลกต้องการ ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ และเมื่อมันเกิดขึ้นเราจึงต้องปรับตัวเอง เปลี่ยนวิธีการคิด เพื่อให้การดำเนินชีวิตของเราสอดคล้องไปกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แต่ไม่ว่าโลกจะเข้าสู่ยุคสมัยใด โลกยังต้องการคนคิดดี พูดดี และทำดี เพราะความดีไม่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย… และนั่นคือวิสัยทัศน์ที่เกิดขึ้นจริงของที่นี่ School Visit “โรงเรียนสาธิตพัฒนา” โรงเรียนสาธิตพัฒนา เชื่อว่าเด็กๆแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความสามารถ ความสนใจ และรูปแบบการเรียนรู้เป็นของตัวเอง แนวทางการศึกษาที่เน้นวิชาการและการท่องจำเพียงอย่างเดียวไม่ได้เหมาะกับทุกคน และบ่อยครั้งก็ไม่ได้ดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของเด็กๆออกมา จึงให้ความสำคัญกับการตระหนักรู้และดูแลความเป็นปัจเจกบุคคลของเด็กๆแต่ละคน ช่วยให้พวกเขาสามารถสำรวจความสนใจและพัฒนาทักษะของตนควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ และทางโรงเรียนก็พยายามหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับโรงเรียนและเด็กๆอยู่เสมอ บรรยากาศทางเข้าโรงเรียน กิจกรรมกลางแจ้ง […]

โรงเรียนเปรมฤทัย ลำลูกกา กับหลักสูตรแบบบูรณาการ เพื่อการเรียนรู้ที่สนุกและมีสาระในเวลาเดียวกัน

วันนี้ School Visit จะชวนทุกคนมาเยี่ยมชมหลักสูตรแบบบูรณาการ เพื่อการเรียนรู้ที่ทั้งสนุกและมีสาระในเวลาเดียวกันของ โรงเรียนเปรมฤทัย ลำลูกกา โรงเรียนเปรมฤทัย ลำลูกกา ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ความสำเร็จจากการก่อตั้งโรงเรียนสาขาแรก โรงเรียนเปรมฤทัย ประตูน้ำพระอินทร์ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้โรงเรียนมีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญในทุกๆด้าน การเรียนของที่นี่เน้นสร้างความสุขให้กับเด็กๆ เรียนรู้ควบคู่กันไปเพื่อพัฒนา อารมณ์ สังคม จริยธรรมและวิชาการ ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน หลักสูตรและกิจกรรมจะมีอะไรบ้าง ตามไปดูกันค่ะ ทางเข้าหน้าโรงเรียน โซนเอาต์ดอร์ของโรงเรียนมีทั้งสนามหญ้าและสนามเด็กเล่น   ชั้นเตรียมอนุบาล – Learn To Play เพราะเด็กเล็กอายุ 2-3 ปี นั้นต้องการการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ที่โรงเรียนจึงมี “ห้อง Prepare” ซึ่งเป็นห้องสำหรับเด็กเล็กที่เข้ามาเรียนใหม่ เพื่อให้เด็กปรับตัว โดยมีคุณครูคอยดูแลพูดคุยและชวนเล่น เพื่อให้เด็กๆคุ้นชินและปรับตัวก่อนเข้าเรียน สำหรับชั้นเตรียมอนุบาล เน้นเรียนผ่านการเล่น และเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน หัดให้เด็กๆได้ช่วยเหลือตนเอง ฝึกกล้ามเนื้อต่างๆ และเข้าสังคม เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น […]

โรงเรียนวรรณสว่างจิต  กับการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำอย่างแท้จริง

โรงเรียนวรรณสว่างจิต “สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข” คือประโยคแนวคิดหลักที่สะท้อนอยู่ทุกตารางเมตรในโรงเรียนแห่งนี้ โรงเรียนวรรณสว่างจิต คือโรงเรียนทางเลือกอันดับต้นๆ ที่ School Visit อยากพามาทำความรู้จัก ด้วยประวัติการเริ่มต้นยาวนานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 รวมถึงหลักสูตรผสมผสานที่เลือกใช้แก่นดีๆ จากหลายๆ แนวทาง และการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านโครงการ (Project Approach) ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตัวเองทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ โรงเรียนวรรณสว่างจิต เริ่มก่อตั้งโดย คุณยายเฉลิม จิตกล้า ในช่วงแรกมีเฉพาะแผนกอนุบาล และใช้การเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อมผ่านกิจกรรม ไม่เร่งเขียนอ่านมาตั้งแต่ตอนนั้น ปัจจุบันเปิดทั้งหมด 3 ระดับชั้น คือ บ้านเด็กเล็ก เรือนอนุบาล และลานประถม บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 10 ไร่ ริมถนนพระราม 2 บรรยากาศโรงเรียน หลักสูตรผสมผสาน เพื่อพัฒนาการรอบด้านของลูกรัก เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่เปิดมาเป็นเวลายาวนาน ผ่านทุกกระแสการเปลี่ยนผ่านของการศึกษาในไทย ทั้งยุคของการปฎิรูปการศึกษา กระแสของ Montessori, Waldorf, Whole Language, Project Approach ฯลฯ และทีมผู้บริหารที่เป็นนักการศึกษาอย่างแท้จริง ทำให้ที่นี่เปิดรับทุกแนวทางที่ดีมาทดลองใช้ และเลือกผสมผสานหลากหลายแนวทางให้เหมาะสมกับเด็กๆ […]

โรงเรียนประถมศึกษา เลือกอย่างไรเหมาะสมทั้งลูกทั้งคุณ

โรงเรียนประถมศึกษา สำหรับลูกน้อยที่ก้าวผ่านวัยอนุบาลกันมาแล้ว จะมีวิธีเลือกโรงเรียนอย่างไรให้เหมาะ และต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนเลือกโรงเรียน

ค่าเทอมโรงเรียนประถม 2565 โรงเรียนไหน ค่าเทอมเท่าไหร่ รวมไว้ให้ครบ

ค่าเทอมโรงเรียนประถม 2565 อัปเดตใหม่ล่าสุด ค่าเทอมโรงเรียนดังในกรุงเทพ โรงเรียนไหน ค่าเทอมเท่าไหร่ รวมไว้ให้ครบ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบเข้าเรียน

6 ประเภท “โรงเรียนประถม” ที่พ่อแม่ต้องรู้ก่อนสมัครเรียน!

ก่อนสมัครเรียนเข้า โรงเรียนประถม พ่อแม่ต้องดูให้ดีก่อนว่า โรงเรียนที่ลูกจะต้องเรียนนั้นเป็นแบบไหน ใช้หลักสูตรใดบ้างในการเรียนการสอน มาทำความรู้จักกันค่ะ 

ค่าเทอมโรงเรียนประถม 2561 รวม 20 โรงเรียนดัง

ค่าเทอมโรงเรียนประถม 2561 มาแล้วค่ะแม่ๆ คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยกำลังก้าวเข้าสู่วัยประถม มาเช็กกันได้เลยค่ะ จัดเต็ม 20 โรงเรียนดังระดับประถมศึกษา

keyboard_arrow_up