โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย

รายชื่อ โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย และ 6 โรงเรียนสาธิตยอดนิยมในกรุงเทพ!

event
โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย
โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย

ในโรงเรียนสาธิต มีทั้งครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงนักศึกษาจากคณะดังกล่าวมาเป็นครูฝึกสอน จึงเป็นเสมือนห้องทดลองทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจมีวิธีการเรียนการสอนใหม่ ๆ และวิธีคิดที่นอกกรอบ แต่ก็ยังคงไว้ในด้านโครงสร้างการเรียนการสอนและเนื้อหาวิชาการที่ได้มาตรฐานซึ่งได้รับการยอมรับ เว็บไซต์ www.campus.campus-star.com ได้มีการจัดอันดับโรงเรียนสาธิต ที่นอกจากจะมีบรรยากาศของโรงเรียนน่าเรียนแล้ว ยังมีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และมีหลักสูตรการเรียนในโปรแกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งโรงเรียนสาธิตยอดนิยมในกรุงเทพฯ ได้แก่

6 โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพที่น่าเรียน มีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบคุณภาพจาก www.kus.ku.ac.th

1.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
(Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development :สธ.มก.)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่มีการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้กรอบของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ แต่ปรับรายละเอียดบางส่วนให้เป็น หลักสูตรท้องถิ่นที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาคมของโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีชั่วโมงสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนเลือกเรียนอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถและ ประสบการณ์อย่างระบบต่อเนื่องสอดคล้องกัน เช่น กิจกรรมศึกษานอกสถานที่การเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดแข่งขันทางวิชาการในกลุ่มสามารถการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การจัดนิทรรศการ ฯลฯ นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาต่าง ๆ แล้วโรงเรียนยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย ตามบริบทของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนานักเรียนด้วยการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดการศึกษาที่สนองต่อนโยบายของรัฐ ที่มุ่งสู่ความเป็นสากลใน ยุคโลกาภิวัตน์ด้วยการขยายโอกาสในการพัฒนาความสามารถของเด็กไทย เพื่อใช้ภาษาต่างประเทศให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตตามความเหมาะสม กับโรงเรียน คือการจัดการศึกษาโครงการการศึกษานาชาติ และโครงการการศึกษาพหุภาษา

ด้วยนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น นอกจากจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ปกติทั่วไปแล้ว โรงเรียนยังคำนึงถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีโอกาสได้พัฒนาเต็มตาม ศักยภาพโรงเรียนจึงได้จัดหลักสูตรการศึกษาพิเศษแก่นักเรียนที่มีภาวะสมาธิ สั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ภาวะออทิซึมอีกด้วย

การรับนักเรียน
โรงเรียนเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพียงระดับชั้นเดียว โดยจัดการศึกษาครบ 12 ปี จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.kus.ku.ac.th

2. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Demonstration School : CUD)

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบคุณภาพจาก www.satit-e-edu.chula.ac.th/

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2501 โดยศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา  เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานครูของคณะครุศาสตร์ก่อนที่นิสิตจะจบการศึกษาและไปทำหน้าที่ครูต่อไป แบ่งเป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ด้านวิชาการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับได้ว่าเป็นโรงเรียนที่จัดระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการสร้างหลักสูตรที่เป็นของตนเอง มิได้ใช้แต่เพียงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น บุคลากรก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และอุทิศตนเพื่องานของโรงเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ จึงทำให้นักเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกิดความรักและรู้สึกอบอุ่นเสมือนกับโรงเรียนเป็น บ้านแห่งที่สอง เพราะอาจารย์ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และให้ความช่วยเหลือทุกครั้งเมื่อมีปัญหา

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายประถม : satit-e-edu.chula.ac.th

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายมัธยม : www.satitm.chula.ac.th

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบคุณภาพจาก www.muids.mahidol.ac.th

3.โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol University International Demonstration School : MUIDS)

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นโรงเรียนนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2556 โดยปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 600 คน มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเกรด 10 ขึ้นไป โดยใช้ระบบการเรียนแบบอเมริกัน (Grade 10-12)การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบนานาชาติ ที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่จะอยู่บนรากฐานของความเป็นไทย โดยที่นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปได้ และนอกจากนี้ยังได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลจาก Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา อีกด้วย ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 600 คน (ข้อมูลจาก : th.wikipedia.org)

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.muids.mahidol.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอบคุณภาพจาก : FB งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถมอนุบาล

4.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
(The Demonstration School of Ramkhamhaeng University : DS.RU./สธ.มร.)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้จัดตั้งเป็นโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา (ข้อมูลจาก th.wikipedia.org)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์ แสงสุข
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหน่วยงานร่วมผลิตบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ เป็นแหล่งฝึกสอน ฝึกงาน ประสบการณ์วิชาชีพครู และทดลองปฏิบัติการสอน การใช้นวัตกรรม และเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ๆ การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนจะเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ให้เติบโตและมีพัฒนาการ เต็มตามศักยภาพแห่งตน เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รามคำแหง (ฝ่ายประถม) ได้จัดตั้งขึ้น โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2540 ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้โรงเรียนได้เปิดสอนโครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ โดยทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมได้สมวัย หรือสามารถพัฒนาได้สูงสุดตามศักยภาพ

ในด้านวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) จะเป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อมที่จะเอื้อประโยชน์เผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม ให้กับอาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ให้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัยและทดลองปฏิบัติการสอน เพื่อพัฒนางานวิชาการให้กว้างขวางออกไป ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่บริการ เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้ บุคลากรภายนอกที่สนใจงานวิชาการด้านนี้ได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเยาวชน ให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ได้ทำหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ให้บริการทั้งด้านสวัสดิการและวิชาการ ได้อย่างครบถ้วน (ข้อมูลจาก th.wikipedia.org)

เว็บไซต์ โรงเรียน :ฝ่ายประถม www.kids.ru.ac.th

เว็บไซต์ โรงเรียน : ฝ่ายมัธยม  www.ds.ru.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ขอบคุณภาพจาก www.prathom.swu.ac.th

5.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (elementary/secondary
)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้พัฒนาจาก โรงเรียนประสานมิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษาในบริเวณโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เป็นระบบโรงเรียนสาธิต เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานในการฝึกสอนระดับมัธยมศึกษาของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และต่อมาได้ตั้งโรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา เพิ่มเป็นสถานที่ปฏิบัติงานในการฝึกสอนระดับประถมศึกษา และได้มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปัจจุบันมี ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและมีการจัดการเรียนการสอนเป็นจำนวน 22 วิชาเอกตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายประถม : www.prathom.swu.ac.th

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายมัธยม : www./spsm.ac.th

6.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
(Patumwan Demonstration School Srinakharinwirot University : ส.มศว / ปทว. / PDS)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ขอบคุณภาพจาก : FB งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรกของประเทศไทย (ในแผนกฝึกหัดครูมัธยมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2496 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปกติ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในโครงการ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (English Program for Talented Students หรือ EPTS) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 – 6 นระดับชั้นมัธยมปลาย มีแผนการเรียนให้เลือก 5 แผนการเรียน ได้แก่ แผน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผน ศิลป์คำนวณ แผน ศิลป์ภาษา แผนภาษาต่างประเทศและแผน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ก (ข้อมูลจาก : th.wikipedia.org)

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.satitpatumwan.ac.th

สำหรับโรงเรียนสาธิตเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่วางแผนด้านการศึกษาของลูกแบบระยะยาว เด็กที่ได้เรียนโรงเรียนสาธิตก็จะได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างครบครันตั้งแต่อนุบาล สามารถเรียนต่อเนื่องได้จนถึงมัธยม อย่างไรก็ตาม โรงเรียนสาธิตได้มีการสอบเข้าเพื่อจำกัดการรับนักเรียนเข้าเรียน เนื่องจากจำนวนโรงเรียนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มีจำนวนเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น แต่ละแห่งก็รับนักเรียนได้จำนวนจำกัด และวิธีการที่ใช้คัดเลือกก็คือ การสอบแข่งขันที่เข้มข้นในด้านวิขาการ ดังนั้นการวางรากฐานเรื่องการศึกษาของลูกถือเป็นการของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตลูก และโรงเรียนประเภทอื่น ๆ ก็เป็นสถานที่ที่นักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ ได้รับการอบรมสั่งสอนในเรื่องต่าง ๆ ได้เช่นกัน จะเลือกโรงเรียนแบบไหนให้ลูกอย่าลืมตัวผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยนะคะ

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก :

th.wikipedia.org

www.campus.campus-star.com

อ่านต่อบทความที่น่าสนใจอื่นๆ

รวมรายชื่อ 99 โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ และปริมณฑล ปี 2563

10 โรงเรียนหลักสูตร EP (English Program) ยอดนิยม ในกรุงเทพฯ

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Summary
Review Date
Reviewed Item
โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up