โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย

รายชื่อ โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย และ 6 โรงเรียนสาธิตยอดนิยมในกรุงเทพ!

event
โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย
โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย

สังกัด มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
 • โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

สังกัด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สังกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
ขอบคุณภาพจาก www.kmids.ac.th

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีทั้งหมด 32 แห่ง ดังนี้

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอบคุณภาพจาก www.st.npru.ac.th

สังกัด 

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายปฐมวัย)
 • โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 • โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 • โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 • โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 • โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอบคุณภาพจากwww.pbru.ac.th

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย)
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายประถมศึกษา)
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร-

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สังกัด 

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-

สังกัด 

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์-

สังกัด 

 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง-มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง-

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายอนุบาล)
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้

 1. โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 2. โรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 3. โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน มีทั้งหมด 4 แห่ง ดังนี้

 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 2. โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 3. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
 4. โรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่

อ่านต่อ 6 โรงเรียนสาธิตยอดนิยมในกรุงเทพฯ คลิกหน้า 3

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up