โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย

รายชื่อ โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย และ 6 โรงเรียนสาธิตยอดนิยมในกรุงเทพ!

event
โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย
โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย

โรงเรียนสาธิต เป็นโรงเรียนอีกหนึ่งประเภทที่พ่อแม่ผู้ปกครองอยากให้ลูกเข้าเรียนและสอบเข้าได้ เพราะเชื่อว่าการศึกษาที่ดีจะส่งผลต่ออนาคต จึงมุ่งแสวงหาโรงเรียนที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับลูก โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย จึงเป็นอีกหลักสูตรที่พ่อแม่หลายบ้านอยากสนับสนุนให้เข้าเรียน มีโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยไหนกันบ้าง มาดูกันค่ะ

โรงเรียนสาธิตคือ

โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย มีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัด จัดการเรียนสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยม ในกำกับของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของนักศึกษาหรือเด็กฝึกงานเพื่อที่จะเป็นคุณครูในอนาคต หรือเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยงานต่างๆ และเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ก่อนที่นิสิตนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา มีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ และวิธีคิดนอกกรอบ มีกิจกรรมในโรงเรียนให้เข้าร่วมมากมาย และสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสาธิต

อัพเดทรายชื่อ โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย

โรงเรียนสาธิต ในประเทศไทย แบ่งเป็น 5 กลุ่ม

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ มีทั้งหมด 4 แห่ง ดังนี้

สังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม

 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

สังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม

 • โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

สังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สังกัด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีทั้งหมด 24 แห่ง ดังนี้

สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายอนุบาล)
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคา

สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)
 • โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สังกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สังกัด มหาวิทยาลัยบูรพา

 • โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

สังกัด มหาวิทยาลัยพะเยา

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สังกัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 • โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม

อ่านต่อ รายชื่อโรงเรียนสาธิตทั้งหมดในประเทศไทย คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up