โรงเรียนคาทอลิก

โรงเรียนคาทอลิก แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปอย่างไร ทำไมพ่อแม่ถึงอยากให้ลูกเข้า!

event
โรงเรียนคาทอลิก
โรงเรียนคาทอลิก

โรงเรียนคาทอลิก ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองมาอย่างยาวนาน หากคุณพ่อคุณแม่กำลังสนใจที่จะให้ลูกเข้าโรงเรียนคาทอลิก มาทำความรู้จักแนวทางของโรงเรียนว่าเป็นอย่างไรกันค่ะ

โรงเรียนคาทอลิก แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปอย่างไร ทำไมพ่อแม่ถึงอยากให้ลูกเข้าเรียน

st. Michael church
โรงเรียนคาทอลิกเป็นสถานที่ที่เคร่งครัดวินัย มีกฏระเบียบ

“โรงเรียนคาทอลิก” เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบหลายอย่างที่มีความเป็นคริสต์ศาสนา ตั้งแต่ชื่อโรงเรียน ไปจนถึงวิธีการเรียกคุณครู แต่ก็เปิดรับนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธด้วย การเรียนการสอนยังคงอิงกับหลักสูตรไทยของกระทรวงศึกษาธิการตามปกติ มีสอนทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program จัดว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองจำนวนไม่น้อย ถึงแม้ค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงและมีการสอบคัดเลือกตามระบบก็ตาม

สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกได้ชี้แนะว่า “นับแต่ชั่วขณะแรกที่นักเรียนคนหนึ่งเหยียบย่างเข้ามาในโรงเรียนคาทอลิก นักเรียนชายหรือหญิงผู้นั้นควรจะรู้สึกประทับใจว่าได้เข้ามาสู่ภาวะแวดล้อมแบบใหม่ เป็นภาวะแวดล้อมที่สว่างไสวด้วยแสงแห่งความเชื่อ และมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร …”(มตส. 25)

ถึงแม้โรงเรียนคาทอลิกมักจะมีรูปของ “พระแม่มารีย์” ประดิษฐานอยู่ในบริเวณต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนคาทอลิกต่าง ๆ ก็ไม่ได้เน้นเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรม และในเรื่องการฝึกอบรมเยาวชนไม่น้อยหรือแตกต่างไปกว่าโรงเรียนอื่นๆ

โรงเรียนคาทอลิก คือ

ข้อดีและลักษณะพิเศษของโรงเรียนคาทอลิก

  • โรงเรียนคาทอลิกเป็นโรงเรียนที่มีพื้นฐานทางด้านศาสนา หน้าที่ของโรงเรียนต้องกล่อมเกลาค่านิยมของมนุษย์ โดยมี “พระเยซูคริสต์” เป็นพระฉบับแบบแก่นักเรียนของตน
  • โรงเรียนเน้นด้านการมุ่งอบรมระเบียบวินัย มารยาท การวางตัวในสังคม นำหลักความเชื่อทางศาสนามาประยุกต์เข้ากับวัฒนธรรม พัฒนามนุษย์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และความสำเร็จในองค์พระคริสตเจ้า
  • โรงเรียนจะทำหน้าที่อบรมได้ จะต้องสร้างบรรยากาศในโรงเรียนที่อิ่มไปด้วยจิตตารมณ์ เสรีภาพ และความรักแบบในพระวรสาร ที่มุ่งช่วยคนรุ่นหนุ่มสาวให้พัฒนาบุคลิกภาพ
  • โรงเรียนคาทอลิกมีภารกิจในการ “อบรมบ่มนิสัยให้เข้มแข็ง” ของนักเรียน ให้สามารถต่อต้านลัทธิ – ค่านิยม วัตถุนิยม หรือความคิดที่ผิด ๆ กระตุ้นนักเรียนให้ฝึกสติปัญญาของตนให้เข้าใจ และอธิบายว่าประสบการณ์และความจริงที่เขาพบนั้นหมายความว่าอย่างไร โรงเรียนใดละเลยหน้าที่นี้และสอนเด็ก โดยวิธีไม่ให้เด็กคิด แต่ครูบอกเองทั้งหมด ก็เท่ากับขัดขวางมิให้นักเรียนพัฒนาตนเองให้เจริญ
  • การอบรมตามหลักพระคริสตธรรมไม่ใช่เพื่อสอนให้คนมาเข้าศาสนาด้วย แต่เพราะศาสนาเป็นส่วนที่มีประสิทธิภาพช่วยพัฒนาด้านอื่น ๆ ของบุคลิกภาพเท่าที่ต้องการสำหรับการอบรมทั่ว ๆไปได้
  • จุดมุ่งหมายพิเศษของการสอนของโรงเรียนคาทอลิก คือ “การอบรม” ที่ต้องพัฒนามนุษย์จากภายใน ดังนั้นจะบรรลุผลสำเร็จหรือไม่ ก็มิใช่สำคัญที่เรื่องสอนหรือวิธีสอน แต่สำคัญที่คนสอนในโรงเรียนมากกว่า ครูอาจารย์จึงอยู่ในฐานะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแนะนำนักเรียน มีครูที่เอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล ครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากกว่าการสังเกตการณ์ นักเรียนเรียนรู้วิธีคิดสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ว และได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าร่วมกัน และแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อ ทำความรู้จักหลักสูตรการสอนของโรงเรียนคาทอลิก คลิกหน้า 2

Summary
Review Date
Reviewed Item
โรงเรียนคาทอลิก
Author Rating
31star1star1stargraygray

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up