9 โรงเรียนหลักสูตรภาษาจีน มุ่งสอนลูกเก่ง 3 ภาษา ตั้งแต่อนุบาล

event

5.โรงเรียนนานาชาติ ไทย–จีน (TCIS: Thai-Chinese International School)

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน  คือโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนภาษาจีนแบบเต็มรูปแบบ โดย TCIS ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC  ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากจากสหรัฐอเมริกา ได้รับการยอมรับให้เป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกันแบบเต็มรูปแบบติดอันดับหนึ่งในสิบของบรรดาโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งในกรุงเทพฯ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีความภาคภูมิใจในการจัดเรียนการสอนวิชาภาษาจีนและภาษาไทยที่มีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตรภาษาจีนกลางจากประเทศไต้หวัน จะมีคาบเรียนภาษาจีนกลางและภาษาไทยทุกวัน เพราะการเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน จึงทำให้มีนักเรียนทักษะภาษาต่างประเทศก้าวหน้ากว่านักเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ ปัจจุบันมีครูผู้สอนชาวสหรัฐอเมริกาและชาวแคนาดามากถึง 40 คน ครูสอนภาษาจีน 14 คน และครูสอนภาษาไทยจำนวน 8 คน

Thai-Chinese International School
credit photo : www.tcis.ac.th

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ.2538 โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน เป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยซึ่งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอเมริกัน เปิดรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (ระดับเนอสเซอรี่) จนถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยดูแลนักเรียนทุกคนให้เติบโตอย่างสมวัย และมุ่งเน้นสร้างเสริมศักยภาพของนักเรียนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและเก่งในระดับนานาชาติ ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนมากกว่า 640 คน มีเปิดการเรียนการสอนโครงการเรียนล่วงหน้า (AP Program) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา เอเชีย และยุโรป

Thai-Chinese International School

ที่อยู่ : 101/177 หมู่ 7 ซอยหมู่บ้านบางพลีนิเวศน์ ถนนประเสริฐศิลป์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร.  02 751 1201
เว็บไซต์ : www.tcis.ac.th

6.โรงเรียนนานาชาติไทย–สิงคโปร์ (TSIS: Thai-Singapore International School)

โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้การเรียนการสอน 3 ภาษา คือภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และ ภาษาไทย โดยใช้หลักสูตรสิงคโปร์ที่ได้รับการอนุมัติการใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์และได้รับการอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนได้รับคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุด จากหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

Thai-Singapore International School
credit photo : www.tsis.ac.th

TSIS เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับเนอสเซอรี่ไปจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แนวการเรียนการสอนเป็นการผสมผสานระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออกอย่างลงตัว เพื่อประโยชน์และความสำเร็จสูงสุดของของนักเรียน โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนทั้งในด้านวิชาการ, คุณธรรม, สติปัญญา รวมถึงการเข้าสังคม ทางโรงเรียนได้ใช้ภาษาหลักในการสื่อสารคือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน อีกทั้งยังมีการสอนภาษาไทยในกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เชี่ยวชาญทั้งสามภาษา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารและส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อประเทศไทยและโลกอื่น ๆเพื่อพร้อมสำหรับโลกในยุคปัจจุบัน และอนาคตในยุคศตวรรษที่ 21

Thai-Singapore International School

ที่ตั้ง : 1000 หมู่ 5, ถนนศรีนคริทร์, สำโรงเหนือ, เมือง สมุทรปราการ 10270
โทร. 02 710 5900
เว็บไซต์ : www.tsis.ac.th

7.โรงเรียนเผยอิง

โรงเรียนเผยอิง เป็นโรงเรียนเก่าแก่ในย่านเยาวราชที่ได้ก่อตั้งขึ้นจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 90 กว่าปีแล้ว ดำเนินงานโดยสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย สอนด้วยหลักหลักสูตรไทย-จีน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและวิชาภาษาต่างประเทศ มี 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง

โรงเรียนเผยอิง
credit photo : www.peiingschool.ac.th

วิชาภาษาจีนกลางนั้น ทางโรงเรียนใช้แบบเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มสอนพู่กันจีนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเรียนการใช้พจนานุกรมจีนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมีการสอนคอมพิวเตอร์ภาษาจีนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเผยอิง

ที่ตั้ง : 831 ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
โทร.
02 – 2221440, 02 – 6228266
เว็บไซต์ : www.peiingschool.ac.th

8.โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล

โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
credit photo : www.charuwat.ac.th

สำหรับหลักสูตรภาษาจีนในระดับอนุบาลเป็นหลักสูตรภาษาจีนแนวใหม่อิงการบูรณาการให้เข้ากับวิชาต่าง ๆ เช่น  ดนตรี  ศิลปะ  และคอมพิวเตอร์เป็นต้นเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสและรู้จักภาษาจีนจากการฟังและพูด โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว แนวทางการสอนจึงสอดแทรกไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็กในวัยนี้  เพื่อให้เด็กสนุกสนานและเพลิดเพลินกับบทเรียน  เช่น  บทเพลงและนิทานต่าง ๆ เป็นต้น เน้นพัฒนาการของเด็กเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ  และยังจัดวิชาเสริมพิเศษให้อีกนอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรปกติ เพื่อการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างสมบูรณ์

โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล

ที่ตั้ง : เลขที่ 31  พระรามที่2ซอย 56 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทร.  02-416-7070
เว็บไซต์ : www.charuwat.ac.th

9.โรงเรียนจีเนียส คิดส์

โรงเรียนจีเนียส คิดส์ เป็นโรงเรียนระบบ 3 ภาษา(ไทย-อังกฤษ-จีนกลาง) โดยเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางที่สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 มุ่งค้นหาความเป็นอัจฉริยะของเด็ก ๆ และเน้นสอบเข้าโรงเรียนสาธิตและประถมชั้นนำ พร้อมทั้งให้การดูแลเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

โรงเรียนจีเนียส คิดส์
credit photo : www.geniuskidschool.com

โรงเรียนจีเนียส คิดส์

ที่ตั้ง : 101 หมู 1 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02 573 5189 มือถือ : 081 811 4579
เว็บไซต์ : www.geniuskidschool.com

จะเห็นได้ว่ามีโรงเรียนหลายแห่งที่เปิดหลักสูตรภาษาจีนสอนกันตั้งแต่อนุบาลกันเลยทีเดียว ซึ่งความสำคัญของ “ภาษาจีน” ในปัจจุบันก็มีไม่น้อยไปกว่าภาษาอังกฤษกันเลย ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ควรให้ลูกได้เรียนรู้ติดตัวไว้ ไม่มีวันสูญเปล่าแน่นอนค่ะ.

อ่านต่อบทความที่น่าสนใจอื่นๆ

10 โรงเรียนหลักสูตร EP (English Program) ยอดนิยม ในกรุงเทพฯ

ชี้เป้า! 7 โรงเรียนแนววอลดอร์ฟ โซนกรุงเทพมีที่ไหนบ้าง?

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Summary
Review Date
Reviewed Item
โรงเรียนหลักสูตรภาษาจีน
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up