โรงเรียนนานาชาติ

แนะนำ 3 หลักสูตร โรงเรียนนานาชาติ ทำความรู้จักก่อนส่งลูกเข้าเรียน

โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ

มีการศึกษาวิจัยพบว่า หากต้องการให้ลูกหลานพัฒนาทักษะด้านภาษาให้ดีเทียบเท่ากับเจ้าของภาษาควรส่งเสริมให้ลูกได้เริ่มต้นก่อนอายุ 10 ขวบ โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็มีความสนใจ โรงเรียนนานาชาติ เป็นตัวเลือกสำหรับการส่งลูกเข้าโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติ เป็นโรงเรียนที่อ้างอิงหลักสูตรการสอนจากต่างประเทศ มีการเรียนการสอนเหมือนประเทศเจ้าของหลักสูตร โดยมีการปรับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาใหม่หรือหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเอง ไม่อิงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน มีการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากระบบหลักสูตรไทย แต่ก็ยังคงมีวิชาภาษาไทยมาเป็นวิชาบังคับ อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของการให้ลูกเข้าเรียนโรงเรียนประเภทนี้คือ ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับทุกคนภายในโรงเรียนและได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมในระดับสากล

แนะนำ 3 หลักสูตร โรงเรียนนานาชาติ ทำความรู้จักก่อนส่งลูกเข้าเรียน

สำหรับหลักสูตรของ โรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทยที่ใช้กันมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาหลักของอังกฤษ (UK) หลักสูตรการศึกษาของอเมริกา (US) และหลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) โดยในแต่ละโรงเรียนก็จะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณลักษณะและการบูรณาการให้มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษ
โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษ

1.หลักสูตรแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษและเวลส์ หรือ ระบบอังกฤษ

มีรูปแบบการสอนและแบบเรียนตามกฏตามกระทวงศึกษาธิการของประเทศอังกฤษ โดยหลักสูตรจะเน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และเน้นการเรียนมากกว่ากิจกรรม เมื่อเรียนถึงชั้นมัธยมตอนต้นก็จะใช้หลักสูตรที่เรียกว่า International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ซึ่งจะเรียนราว 8-9 วิชา เป็นวิชาบังคับอย่างน้อย 3 วิชา ได้แก่ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยข้อสอบ IGCSE จะเป็นข้อสอบสากลที่ใช้สอบร่วมกันทั่วโลก จากนั้นนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ต้องเรียนต่อในระดับช่วงชั้นที่ 5 หรือที่เรียกว่า Sixth Form นักเรียนเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่จะใช้ในการสมัครเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหลังจบหลักสูตร 2 ปีสุดท้าย สำหรับการแบ่งช่วงชั้นเรียนของหลักสูตรแบบอังกฤษจะเรียกระดับชั้นเป็น Year กำหนดให้อยู่ระหว่างอายุ 5-16 ปี ได้แก่

  • Early Years (สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ)
  • ช่วงชั้นที่ 1 อายุ 5-6 ปี (year 1-2)
  • ช่วงชั้นที่ 2 อายุ 7–10 ปี ( year 3 – year 6)
  • ช่วงชั้นที่ 3 อายุ 11–13 ปี (year 7 – year 9)
  • ช่วงชั้นที่ 4 อายุ 14–16 ปี (year 10 – year 11) และจะต้องสอบเพื่อเข้าเรียนหลักสูตร A-Level 2 ปีเพื่อเตรียมตัวเรียนต่อในมหาวิทยาลัย
โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกัน
โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกัน

2.หลักสูตรระบบอเมริกัน

การสอนและบทเรียนจะใช้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลักการที่สำคัญ คือ คำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการสร้างความรู้ โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยโรงเรียนส่วนใหญ่จะจัดการวัดผลรายวิชาเป็นการภายใน เพื่อให้นักเรียนสะสมหน่วยกิตเพียงพอแก่การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระบบการศึกษาแบบอเมริกัน การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้เริ่มที่อายุ 5 ปี หรือในบางโรงเรียนก็เปิดรับนักเรียนในระดับเตรียมอนุบาล (Pre-school อายุ 3-5 ปี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาภาคบังคับ) โดยเรียกระดับชั้นป็น Grade ซึ่งจะแบ่งดังนี้

  • ระดับอนุบาล kindergarten (KG)
  • ระดับประถมศึกษา Elementary School (Grades 1-5)
  • มัธยมศึกษาตอนต้น Middle School (Grades 6-8)
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย High School (Grades 9-12) หลังจากนั้นนักเรียนจะต้องเตรียมตัวสอบวัดระดับที่เรียกกันว่า SAT เพื่อใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ ส่งลูกเข้าโรงเรียนนานาชาติควรวางแผนอย่างไร คลิกหน้า 2

Summary
Review Date
Reviewed Item
โรงเรียนนานาชาติ
Author Rating
41star1star1star1stargray

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up