โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ บอกต่อจากรุ่นสู่รุ่น ใช้หลักสูตรแบบบูรณาการ เรียนผ่านเล่น เน้นลงมือจริง

event
โรงเรียนอนุบาลชนานันท์
โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

School Visit คราวนี้ เรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชม โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ โรงเรียนอนุบาลเก่าแก่ย่านงามวงศ์วาน ที่เปิดมา 47 ปีแล้ว โรงเรียนนี้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่าน เรียกร้องอยากให้ ทีมแม่ ABK มารีวิว เป็นโรงเรียนอนุบาลดี ๆ ที่เราต้องรีบบอกต่อ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานจากรุ่น สู่รุ่น ทำให้โรงเรียนอนุบาลชนานันท์แห่งนี้ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมามากมาย

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 มีขนาดเนื้อที่กว่า 2 ไร่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 เป็นโรงเรียนแรก ๆ ที่นำแนวทางการสอนในรูปแบบบูรณาการ มาปรับใช้ในโรงเรียน ซึ่งถือว่าใหม่มากในยุคนั้น ด้วยประสบการณ์ทางด้านการศึกษาของโรงเรียนที่ยาวนานถึง 47 ปี ได้บ่มเพาะความเฉพาะตัวในรูปแบบการสอนของตัวเอง ภายใต้บริบทของเด็กไทยที่มีคุณภาพ จากโรงเรียนเล็ก ๆ ที่มีนักเรียนเพียงไม่กี่สิบคน ปัจจุบันโรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้ปีละกว่า 400 คนแล้ว

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

ภาพบรรยากาศโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

ห้องเรียนที่ดูสะอาดตา

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

ห้องสมุดที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ เพราะสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้

เรียนรู้ผ่านการเล่น เน้นการลงมือปฏิบัติจริง

หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลชนานันท์เป็นแบบบูรณาการ ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อให้เด็กรับประสบการณ์อย่างหลากหลาย เด็ก ๆ จะได้ลงมือทำด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน ที่โรงเรียนอนุบาลชนานันท์จะเน้นการสอนทักษะการใช้ชีวิตให้เด็กเป็นหลัก และทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ในระดับชั้นอนุบาล 1 จะเน้นทำกิจกรรมศิลปะ เพื่อให้เด็กได้รู้จักคิด รู้จักทำ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่ ระดับชั้นอนุบาล 2 เน้นทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กรู้จักกระบวนการคิด การสังเกตและรู้จักตั้งคำถามจากสิ่งต่างๆรอบตัว ระดับชั้นอนุบาล 3 เน้นพัฒนาทักษะทางวิชาการ ในแบบฉบับหนูน้อยชนานันท์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนก็ให้ความสำคัญ โดยให้คุณครูเจ้าของภาษาโดยตรง จากสถาบันสอนภาษา เข้ามาสอนนักเรียน สัปดาห์ละ 2 คาบ เพื่อให้คุ้นเคยและสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ โดยสอนทั้ง Phonic, Conversation เกมส์และเพลงต่าง ๆ ภายในสัปดาห์เดียวกัน นักเรียนได้เรียนเรื่องอะไรเป็นภาษาไทย ในคาบวิชาภาษาอังกฤษก็จะสอนในเรื่องเดียวกัน เพื่อให้เด็กเชื่อมโยงเรื่องราวและคำศัพท์ในชุดเดียวกัน
ทางโรงเรียนมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านรูปแบบการจัดนิทรรศการ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง วัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์ต่างๆ ของจริงหรือสถานการณ์จำลอง ช่วยให้เด็กได้ดู ฟัง สัมผัส และเกิดความเข้าใจมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการกล้าแสดงออก ในกิจกรรม “หนูน้อยเล่าเรื่อง” เพื่อให้เด็กๆได้ฝึกทักษะด้านการพูด โดยออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้นเรียนให้ครูและเพื่อนได้ฟัง และร่วมสนทนาซักถาม-ตอบ ภายในชั้นเรียนอีกด้วย

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

ทุกคนจะได้ลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

เด็ก ๆ หัดพรีเซนต์หน้าห้อง ด้วยกิจกรรม “หนูน้อยเล่าเรื่อง”

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

เด็กๆได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาจริงๆ กับสถาบัน Nava School Bangkok

กิจกรรมผู้ปกครองอาสา

ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครองของศิษย์เก่า และศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการสอนในฐานะวิทยากร เพื่อเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง และทำความรู้จัก ลงมือทำ ช่วยกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้มากขึ้น

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

เด็ก ๆ กำลังเรียนรู้เรื่องวงจรชีวิตของผีเสื้อ ได้เห็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเป็นหนอน ดักแด้ และผีเสื้อในตอนสุดท้าย สอนโดยวิทยากรพิเศษ ซึ่งเป็นคุณแม่ของนักเรียนที่เรียนจบไปแล้ว

Jananan Spirit

เมื่อเรียนครบ 3 ปี เด็กนักเรียนที่โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ จะมีคุณลักษณะที่ดี 7 ประการ ตามตัวอักษรของชื่อโรงเรียน Jananan : Joyful เริงร่า , Able สามารถ ,Nice คนดีมีน้ำใจ, Active ว่องไว ,Natural สดใสตามธรรมชาติ, Adjusting ปรับตัวได้ และ Native รักความเป็นไทย ที่โรงเรียนเน้นให้เด็กมีความพร้อม มีความรับผิดชอบ ให้เด็กมีความสุขในการมาโรงเรียนมากที่สุด เพราะเมื่อเด็กมีความสุขที่จะมาโรงเรียน ก็พร้อมจะเปิดรับความรู้ต่าง ๆ ที่คุณครูมอบให้

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

Jananan Spirit

สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ก่อตั้งมา 47 ปีแล้ว สภาพแวดล้อมและพื้นที่ต่าง ๆ ก็ถูกปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม อาคารเรียนแรกที่เป็นบ้านไม้เก่าของคุณตาคุณยาย ก็ถูกปรับให้เป็นที่เก็บอุปกรณ์การสอนต่างๆ สวนและต้นไม้ปัจจุบันก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็ก ๆ ถึงแม้พื้นที่จะเล็กแต่การวางผังและการออกแบบก็ตอบโจทย์การใช้งานของโรงเรียนและนักเรียนได้เป็นอย่างดี ห้องเรียน ห้องน้ำ และโรงอาหาร ทุกมุมดูสะอาดตา มีลมพัดผ่าน มีแสงธรรมชาติส่องเข้าถึง สนามเด็กเล่นปูด้วยพื้นยางนุ่มนิ่ม เด็ก ๆ จึงวิ่งเล่นได้อย่างปลอดภัย

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

ห้องน้ำเปิดโล่ง ทำให้คุณครูสามารถเชคความปลอดภัยของเด็ก ๆ ได้ง่าย

Mommy’s Love This ถูกใจแม่!

1. โรงเรียนใส่ใจเรื่องค่าฝุ่น PM 2.5 มาก มีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ( AQI ) ผู้ปกครองสามารถอัพเดทคุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชั่น IQAir AirVisual ได้ และหากวันไหนที่มีค่าฝุ่นเป็นสีแดง ทางโรงเรียนจะเปิดสปริงเกอร์ เพื่อบันเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ และทุกห้องเรียนจะมีเครื่องฟอกอากาศ

2. ความปลอดภัยมาที่ 1 มีระบบแสกนหน้าเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าออกของนักเรียน เมื่อนักเรียนได้ยินเสียงเรียกชื่อกลับบ้าน นักเรียนจะสแกนใบหน้าออก โดยมีคุณครูรอส่งขึ้นรถและตรวจบัตรรับนักเรียนก่อนส่งขึ้นรถทุกครั้ง

3. ความสะอาดมาที่ 2 ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ห้องน้ำและโรงอาหาร สำหรับถาดอาหารจะล้างน้ำยาล้างจานและอบลมร้อนด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติอีกครั้ง และทุกๆ วันหลังเลิกเรียน จะมีการพ่นละอองฝอยและอบห้องทิ้งไว้เพื่อฆ่าเชื้อ มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดส่วนกลางทั้งหมด

4. อาหารกลางวันสด สะอาด และอร่อยมาก เพราะมีแม่ครัวประจำของโรงเรียน แถมเด็ก ๆ สามารถเติมได้ไม่อั้นด้วยการชูสัญลักษณ์นิ้วมือ เพื่อเติมข้าว กับข้าว หรือของหวาน โดยไม่ต้องใช้เสียงเลย วันศุกร์จะมีเมนู Special ทำให้เด็ก ๆ รอคอยวันศุกร์ ว่าจะได้ทานอะไรเป็นพิเศษ

5. โรงเรียนใส่ใจเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนที่แพ้อาหาร จะมีผ้าสีแดงกลัดไว้ที่เสื้อและมีข้อมูลการแพ้ของนักเรียนแจ้งให้ครูทุกคนได้ทราบ และจะจัดอาหารแยกใส่ภาชนะไว้ให้

6. ครูที่อนุบาลชนานันท์ไม่มีครูพี่เลี้ยง และเลือกรับหลากหลายสาขาวิชาไม่ได้รับแต่ครูปฐมวัยเพียงอย่างเดียว เพราะกิจกรรมที่จัดให้เด็กหลากหลายจึงจำเป็นต้องมีครูที่จบเฉพาะทางมาช่วยสอน

7. มีสมุดรายงานประจำสัปดาห์ สัปดาห์ที่ผ่านมาเรียนอะไร สัปดาห์หน้าเรียนอะไร ผู้ปกครองจะได้ทราบทั้งหมด ทางโรงเรียนมีแผนการเรียนทั้งปี มีไลน์กลุ่มของแต่ละห้อง และมีเฟสบุค Close Group ให้ผู้ปกครองรับข่าวสารหลาย ๆ ช่องทาง

8. ช่วงเย็นหากคุณพ่อคุณแม่มารับลูก ๆ ช้าก็ไม่ต้องกังวล เพราะมีทีมครูคอยดูแลเด็ก ๆ ให้ แถมมีของว่างและอาหารเย็นไว้ให้เด็ก ๆ ทานฟรีอีกด้วย

9. จำนวนนักเรียนต่อห้องเหมาะสมกับจำนวนคุณครู ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป สำหรับเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 นักเรียนไม่เกิน 25 คน ต่อคุณครู 3-4 ท่าน สำหรับอนุบาล 2-3 จำนวนนักเรียนไม่เกิน 32 คนต่อคุณครู 3-4 ท่าน

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

ระบบสแกนหน้า ที่จะช่วยป้อกกันเรื่องความปลอดภัยในการเข้าและออกโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

ช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวัน เด็ก ๆ สามารถชูสัญลักษณ์นิ้วมือเพื่อเติมอาหารได้ และยังช่วยเหลือตนเองและแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่ด้วยการแยกจาน ช้อน ส้อม และแก้วน้ำของตนเองเมื่อทานเสร็จแล้ว

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

วันไหนค่าฝุ่นเป็นสีแดง ทางโรงเรียนจะเปิดสปริงเกอร์ เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ และเด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนเฉพาะภายในอาคาร

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

เด็กๆจะรู้ว่าถ้ามีกรวยสีส้มวางอยู่คือห้ามเดินเข้าไป เพื่อความปลอดภัย

ค่าใช้จ่ายต่างๆ (ปี พ.ศ. 2568)

ค่าเครื่องใช้แรกเข้า ( ชำระในวันสมัคร ) 15,000 บาท
ค่าเล่าเรียน 2 เทอม เทอมละ 57,000 บาท
ค่าเล่าเรียนภาค ฤดูร้อน 15,000 บาท

ที่อยู่ โรงเรียนอนุบาลชนานันท์
87/2 ซอยงามวงศ์วาน 52 แยก 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02–579-1850
Website : jananan.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/Jananan87

 

Editor : แม่เลม่อน
ภาพ : ฤทธิรงค์ จันทองสุข


อ่านต่อบทความโรงเรียนอื่นๆ น่าสนใจ คลิก ⇓

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up