โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

เปิดหลักสูตร โรงเรียนอนุบาลแสงโสม รร. 3 ภาษา พัฒนานักเรียนทั้ง IQ และ EQ ที่ดี พร้อมศึกษาต่อชั้นประถมศึกษา อย่างมีความสุข

event
โรงเรียนอนุบาลแสงโสม
โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา ที่พัฒนาให้นักเรียนมีทั้ง IQ และ EQ ที่ดี พร้อมในการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาได้อย่างมีความสุข

School Visit วันนี้เรามีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชม โรงเรียนอนุบาลแสงโสม โรงเรียนอนุบาลเก่าแก่ย่านประชาชื่น ที่เปิดสอนมานานกว่า 40 ปี คุณภาพที่ดีของโรงเรียนทำให้เกิดการบอกต่อ แบบปากต่อปาก จนปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลแสงโสมมีนักเรียนกว่า 800 คนแล้ว

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2527 โดยอ.แสงโสม ริ้วตระกูล โดยมีจุดมุ่งหมายตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ ” ลูกน้อยแจ่มใส ได้วิชา ” เน้นให้นักเรียนมาโรงเรียนอย่างมีความสุข และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบันอนุบาลแสงโสมสาขาประชาชื่น เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1-3 แบบ 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ จีน และยังมีแผนกอนุบาลและประถมศึกษาที่สาขาสัมมากรอีกด้วย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม เรียนและเล่น พัฒนาไปพร้อมกัน

หลักสูตรของโรงเรียนใช้ระบบศูนย์การเรียนและใช้การบูรณาการมีการเรียนรู้โดยผ่านการลงมือทำ ปูพื้นฐานแน่น เปิดสอน 3 โปรแกรม คือ IEP. / MEP. และภาคปกติ สําหรับโปรแกรม IEP. หรือ Intensive English Program ช่วยพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษและวิชาการของนักเรียนได้เป็นอย่างดีโดยมี Native English Speaking Teacher เป็น Homeroom Teacher คู่กับคุณครูไทยและมีครูผู้ช่วยไทยอีก 2 คน เนื้อหาหลักสูตร เหมือนกับภาคภาษาไทย แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 70% ซึ่งทําให้เป็นจุดแข็งของโปรแกรม IEP ส่วนหลักสูตร MEP เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ สัปดาห์ละ 11 คาบ และภาคปกติเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ สัปดาห์ละ 6 คาบ

นอกจากนี้ยังมีวิชาเสริมต่างๆอย่างครบครัน เช่น ทดลองวิทยาศาสตร์ Conversation พลศึกษา ว่ายนํ้า ดนตรี เมโลเดี้ยน คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ความพร้อมทางเชาวน์ปัญญา และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ศิลปะวาดภาพบนกําแพงสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้กับนักเรียน มีวิชา Cooking เมนูที่ได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กต่างๆ เช่น ปั้นบัวลอย ปั้นขนมต้ม ส่วนวิชาภาษาจีน เด็กๆจะได้เรียนกับเหล่าซือทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้วิชาการต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมี Interactive Digital Display หรือ Ipad ยักษ์ เข้ามาใช้ ทำให้เด็กๆตื่นเต้นที่ได้เขียนหน้าจอขนาดใหญ่เหมือนตนเองกำลังเล่นเกมมากกว่า เป็นการสอนที่เด็กได้สนุกและมีความรู้ไปพร้อมๆกัน ช่วยพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

 จุดรับส่งนักเรียนช่วงเช้ามีหลายจุด ทั้งในซอยและด้านหน้าโรงเรียน ที่สำคัญมีคุณครูคอยรับนักเรียนทุกจุดจึงปลอดภัยหายห่วง

 

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

กิจกรรมหน้าเสาธงช่วงเช้า

สนามเด็กเล่นปูหญ้าเทียม ใช้งานได้อเนกประสงค์

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

เด็กๆได้เรียนกับครูต่างชาติ หลากหลายวิชา ทั้งวิชา Cooking วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ พลศึกษา ฯลฯ ทำให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

 

วิชาภาษาจีนเด็กๆจะได้เรียนกับเหล่าซือแบบใกล้ชิดและสนุกสนานไปกับ Interactive Digital Display หรือ Ipad ยักษ์ ด้วย

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ แบบ 1 ต่อ 1

สระว่ายน้ำระดับความสูงเพียง 40 cm. ปลอดภัยกับเด็กเล็ก

 

ทุกเทอมเด็กๆนักเรียนทุกระดับชั้น จะได้เรียนแบบโครงงาน หรือ “Project Approach” โดยให้นักเรียนโหวตเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจอยากจะเรียน สามารถทำได้ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว นักเรียนจะได้ลงมือทําด้วยตนเองจากประสบการณ์จริงได้สัมผัสของจริง ได้ความรู้หลากหลายแขนงทั้งวิชาศิลปะ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เช่น เรื่องดอกไม้ทานได้ พืชน้ำ สัตว์ทะเล ยานพาหนะต่างๆ ทําให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน สนุกและได้ความรู้ เมื่อสิ้นสุดโครงงาน ทางโรงเรียนจะจัดนิทรรศการโครงงาน เชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมเข้าร่วมฟังเด็กพรีเซนต์งานของตนเอง ช่วยให้ผู้ปกครองทราบว่าตลอดระยะเวลาทั้งเทอมที่ผ่านมา เด็กๆได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง

ส่วนกิจกรรมต่างๆก็มีครบครัน เช่น กิจกรรมพ่อแม่อาสา ผู้ปกครองจะอาสาเข้ามาสอนเรื่องที่เด็กอยากรู้และเหมาะกับเด็กๆ รวมไปถึงอาชีพต่างๆ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาสี ทัศนศึกษา การแสดงประจําปีเพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออกของนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

วันนิทรรศการโครงงาน ผู้ปกครองเข้าร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆได้

 

  โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

กิจกรรมพ่อแม่อาสา ผู้ปกครองเข้ามาเล่าเรื่องที่เด็กๆสนใจและอาชีพต่างๆ

 

การออกแบบพื้นที่ต่างๆเน้นความปลอดภัยเป็นสําคัญ 

ที่โรงเรียนอนุบาลแสงโสม เชื่อว่าการเล่นเป็นการเปิดสมอง ดังนั้นทุกวันจะจัดตารางสอนให้มีการเล่นทุกวัน ทั้ง เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ขับรถขาไส หรือ เล่นสนามหญ้าสัมผัสธรรมชาติ ซึ่งนักเรียนจะได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ได้ เสริมสร้างอารมณ์และสติปัญญาไปพร้อมๆกัน เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆมาโรงเรียนอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญของอนุบาลแสงโสม คือการ พัฒนาให้นักเรียนมีทั้ง IQ และ EQ ที่ดี พร้อมในการศึกษาต่อชั้น ประถมศึกษาได้อย่างมีความสุข

สนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ใจกลางโรงเรียนปูพื้นด้วยหญ้าเทียมที่มีพื้นผิวนิ่ม ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ มีการระบายนํ้าได้ดี พื้นที่ ต่างๆออกแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น บนพื้นเพนท์ลายตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่เข้าโรงเรียน หรือบนกําแพง ทาสีเป็น Whiteboard เพื่อให้นักเรียนได้วาดภาพแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ มีเนินสนามหญ้าจริง ให้นักเรียนวิ่งเล่นเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีห้องนุ่มนิ่มหรือห้องหนูน้อยพาเพลิน เพื่อให้นักเรียนได้ออกกําลัง เล่นอย่างสนุกสนาน ปลดปล่อยพลังและเพลิดเพลินอย่างปลอดภัยในห้องแอร์เย็นฉ่ำอีกด้วย

 

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

ห้องนุ่มนิ่มหรือห้องหนูน้อยพาเพลิน เด็กๆได้เล่นปีนป่ายกันอย่างเต็มที่และปลอดภัย

ทางเดินแสนสนุก เพนท์ลวดลายกราฟฟิกและตัวอักษรต่างๆ เด็กๆได้กระโดดเล่นออกกำลังแถมได้ความรู้เรื่องตัวอักษรภาษาอังกฤษไปในตัว

ผนังบางจุดของโรงเรียน กลายเป็น White board ให้เด็กๆวาดภาพได้ตามจินตนาการ

 

บางจุดของโรงเรียนมีเนินสนามหญ้าจริง ให้เด็กวิ่งเล่น และออกกำลังด้วยด้วยการวิ่งขึ้นลงไปมา

 

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

สนามเด็กเล่น มีอุปกรณ์ครบครัน สำหรับเด็กๆ

ห้องน้ำสะอาด มีพื้นกันลื่น ส่วนอ่างล้างมือเป็นแบบเท้าเหยียบสะอาดและปลอดภัยกับเด็กๆ

 

Mommy’s Love This ! ถูกใจแม่ 

1.จำนวนครูที่มากถึง 4 คน ต่อ นักเรียน 25-26 คน ทำให้รู้สึกได้เลยว่าเด็กๆจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงแน่นอน

2.ช่วงเช้า มีจุดรับส่งนักเรียนมากถึง 9 จุด ( มี 9 ประตู ) มีคุณครูคอยรับนักเรียนทุกจุด ทำให้การส่งเด็กๆช่วงเช้าค่อนข้าง ลื่นไหลมากๆ และเมื่อถึงเวลานักเรียนเข้าเรียนแล้วประตูจะถูกล็อคทั้งหมด เหลือเพียงประตูเดียวที่เปิดอยู่โดยมี รปภ. คอยเฝ้าตลอดเวลา และมีกล้องวงจรปิดแทบทุกจุดของโรงเรียน

3.สนามเด็กเล่นกระจายอยู่ตามมุมต่างๆของโรงเรียน ทำให้เด็กๆเลือกเล่นได้ตามใจชอบไม่แออัด

4.โรงเรียนสะอาดได้มาตรฐาน เพราะหลังจากนักเรียนกลับบ้านหมดแล้ว มีการอบโอโซนฆ่าเชื้อในทุกห้องเรียน ซึ่งเป็นการฆ่าเชื้อระดับโรงพยาบาล และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในทุกห้องประกอบทุกเย็น ส่วนห้องน้ำล้างทำความสะอาดทุกวัน

ในทุกวันศุกร์เย็นคุณครูจะทำความสะอาดใหญ่ เช่น เช็ดเตียงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างของเล่นทุกอย่างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างดินสอ-สี เช็ดโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างฟิลเตอร์แอร์ ฟิลเตอร์เครื่องกรองอากาศ ล้างพัดลม

และทุกวันเสาร์พนักงานจะทำความสะอาดใหญ่โดยขัด ฆ่าเชื้อเครื่องเล่นสนาม ล้างระเบียงทางเดิน บันได ราวบันได ห้องน้ำ และลานทุกอาคาร รวมถึงวางเครื่องโอโซนฆ่าเชื้อในห้องประกอบ ล้างไส้กรองน้ำ และล้างกล่องสบู่เหลวทุกจุด

5.ทุกปี ผู้ปกครองจะได้รับจุลสารแสงโสม บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กๆและกิจกรรมในแต่ละปี มีทั้งรูปภาพและบทความจากคุณครู เก็บไว้ให้เด็กๆดูตอนโตได้ด้วย

6.เด็กดี ไหว้สวย ไหว้แบบแสงโสม เด็กนักเรียนที่นี่ไหว้สวย เจอผู้ใหญ่ก็จะยกมือไหว้โดยไม่ต้องบอก ที่โรงเรียนมีประกวดไหว้สวย ประกวดกราบพระ เพื่อสนับสนุนให้เด็กรู้จักมารยาทที่ดีอีกด้วย

 

อัตราค่าเล่าเรียน ปี 2567

  • หลักสูตรปกติ ราคา 49,900 บาท ต่อเทอม
  • หลักสูตร IEP. ราคา 68,900 บาท ต่อเทอม
  • ค่าแรกเข้า 8,000 บาท ( ราคารวมค่าชุดนักเรียน )

 

เปิดให้เยี่ยมชมโรงเรียน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น.

 

ที่อยู่

เลขที่ 6 ซอย ประชาชื่น 32 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์: 0-2585 -5316, 0-2585-6433

https://kindergarten.sangsomschool.com

Editor : แม่เลม่อน

ภาพ : อภินัยน์ ทรรศโนภาส

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up