ชื่อไทยโบราณ

214 ชื่อไทยโบราณ +ความหมายมงคล สำหรับลูกสาว-ชาย

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อไทยโบราณ
ชื่อไทยโบราณ

อยากตั้งชื่อลูกให้ดูไทยแท้ ๆ แต่ใช้ได้กับยุคสมัยนี้ มาดู 200 ไอเดีย ชื่อไทยโบราณ พร้อมความหมายมงคล มีทั้งชื่อสำหรับลูกสาว และลูกชาย ได้ที่นี่

214 ชื่อไทยโบราณ +ความหมายมงคล สำหรับลูกสาว-ชาย

แม้ในยุคสมัยนี้ พ่อแม่หลายคนเลือกที่จะ ตั้งชื่อลูก เป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ตั้งชื่อลูกภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาจีน ชื่อภาษาญี่ปุ่น ชื่อภาษาเกาหลี แต่หลาย ๆ บ้านก็เลือกที่จะตั้งชื่อลูกเป็นภาษาไทย ชื่อไทยโบราณ แม้ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อโบราณ แต่ก็เป็นชื่อที่สามารถใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยเลยค่ะ มาดูกันเลย

214 ชื่อไทยโบราณ +ความหมายมงคล สำหรับลูกสาว-ชาย

ชื่อ

ความหมาย

กชกร กระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี
กชอินทร์ ดอกบัวใหญ่
กนกพร ทองประเสริฐ
กนกอร ผู้หญิงที่ดี
กมลเนตร ตางามดุจดอกบัว
กมลภู เกิดจากดอกบัว พระพรหม
กรกฤต เปล่งรัศมี
กรภุม กระพุ่ม
กรวรรณ มีผิวพรรณงดงาม
กรินทร์ จอมช้าง พญาช้าง
กฤตชัย กระทำชนะแล้ว
กฤติเดช ผู้มีอำนาจและมีความสร้างสรรค์
กลทีบ์ เปรียบเสมือนแสงสว่าง เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง
กวินนาถ ผู้ม่ที่พึ่งอันดีงาม
กษิรา น้ำนม
กัญจนพร ทองประเสริฐ
กัญญา สาวรุ่น
กัณญิกา สร้อยคอ
กันต์ น่ารัก น่าพอใจ
กันตพิชญ์ ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กันติศา เจ้าแห่งความรัก
กันยาภรณ์ เครื่องประดับของหญิง
กาณฑ์ ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ
กานติศา เจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก
กิตตน์ การแสดง การรายงาน
กิตติพัทธ์ เกี่ยวข้องกับเกียรติ
กิรณา รัศมีเรืองรอง
กุลโรจน์ ตระกูลรุ่งโรจน์
ขจรเกียรติ ผู้มีเกียรติฟุ้งไป
คฑาวุธ กระบอง
คมกริช คมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง
คันธทรัพย์ เครื่องหอม
ฆนนาท เสียงฟ้าร้อง
จรรย์อมล ผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ
จักรดุลย์ คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค
จันทกร แสงจันทร์
จันทร์จรี ความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม
จารีย์ ผู้มีความประพฤติที่ดี
จารุภา รัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง
จิณห์วรา มีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์อันประเสริฐ
จิตรสินี สาวงาม
จิรฐา ฐานะที่มั่นคง
จิระเดช มีอำนาจตลอดกาล
จิรายุ มีอายุยืน
ฉัตรชนก ร่มของพ่อ
ฉันท์ชนิต ก่อให้เกิดความพอใจ
ฉันทิสา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ชญาภา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
ชนนน การสืบเชื้อสาย
ชนัดดา ความเป็นผู้ให้กำเนิด
ชื่อไทยเท่ๆ
ชื่อไทยเท่ๆ

214 ชื่อไทยโบราณ +ความหมายมงคล สำหรับลูกสาว-ชาย

ชื่อ

ความหมาย

ชนาภา คนผู้มีความรุ่งเรือง
ชนิตา ให้เกิด มารดา
ชนุตร์ คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
ชยานันท์ ยินดีในชัยชนะ
ชรัมพร น้ำและฟ้า
ชลลดา ลูกคลื่น
ชวิศา เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา
ชัญชกร รัศมีระยิบระยับ
ชัยรพ เสียงโห่ร้องแสดงความมีชัย
ชินภัทร ได้รับชัยชนะและสิริมงคล
ฌายิน ประกอบด้วยการเพ่ง
ญาณวุฒิ เจริญด้วยความรู้
ญาณิน ผู้มีความรู้
ญานุจจัย สะสมความรู้ มีความรู้มาก
ฐานิฏฐ์ เป็นที่น่าพอใจ
ฐิตอัตต์ ผู้สำรวม
ฐิติกานต์ ผู้ที่มีความรักมั่นคง
ฐิติมา มีความคงอยู่
ณฐินี ดำรงอยู่ด้วยความรู้
ณัฎฐ์ ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฏฐพร นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐชา ผู้เกิดจากนักปราชญ์
ณัฐธีรา นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ณัฐรณ การรบของนักปราชญ์
ณัฐวัฒน์ ความเจริญของนักปราชญ์
ณิชาภัทร บริสุทธิ์และดีงาม
ดรัณ การข้าม เรือหรือแพ
ดาลป เกิดดี
ตรรกวิท นักปราชญ์
ตั้งปณิธาน ตั้งใจทำสิ่งที่ดี
ตุลยากร มีใจเที่ยงธรรม
ถิร มั่นคง
ถิรยุทธ์ มีการสู้รบอันมั่นคง
ทวีเดช ผู้มีอำนาจมากขึ้น
ทานโยคย์ สมควรแก่การให้
ทิทยุ ท้องฟ้า สวรรค์
ทินาคม เช้าตรู่ เช้าพระอาทิตย์ขึ้น
ทีปรกร รัศมีที่ส่องแสงรุ่งโรจน์
ธนบดี เจ้าของทรัพย์สมบัติ
ธนวัน รุ้งกินน้ำ
ธนัท ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
ธนารีย์ มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธนีพร มีพรเป็นทรัพย์
ธรณินทร์ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดิน
ธรรมนิตย์ มีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้
ธราทร ชื่อพระวิษณุ
ธวัลรัตน์ รัตนะอันบริสุทธิ์
ธัญชนิต ผู้ให้เกิดโชคดี, ให้เกิดสิริมงคล
ธัญพร มีโชคอันประเสริฐ
ธัญสมร หญิงสาวผู้โชคดี
ชื่อไทยลูกสาว
ชื่อไทยลูกสาว

214 ชื่อไทยโบราณ +ความหมายมงคล สำหรับลูกสาว-ชาย

ชื่อ

ความหมาย

ธันยารัตน์ แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
ธาราคม ฤดูฝน
ธำรง ทรงไว้
ธินิดา หญิงผู้มั่นคง
ธีรดา ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
ธีรพัฒน์ นักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญรอบรู้
ธีราภรณ์ เครื่องประดับของนักปราชญ์
นทีบดี เจ้าแห่งแม่น้ำ
นพิน ใหม่ สด สาวเสมอ
นภัสวรรณ สีฟ้า
นรเทพ เจ้าชาย
นราธิป ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน
นรีรัตน์ นางแก้ว, นางผู้ประเสริฐ
นลินญา ดอกบัว
นวีน ใหม่ สด
นันทน์เทพ ลูกเทวดา
นันท์ลินี หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
นันทิมา ผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข
นิกข์นิภา เสมือนแห่งทอง
นิชกานต์ เป็นของตนเป็นที่รัก
นิฏฐา สำเร็จ
นิธูร กำไลมือ
นิมมิต สร้างสรรค์ค์แล้ว
นิรมันย์ ไม่วู่วาม
นิรินธนา หมดกิเลศ
นิศาชล น้ำค้าง
นีรชา ดอกบัว
นุชวรา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
บริพันธ์ ร้อยกรอง
บวรรัตน์ รัตนะอันประเสริฐ
บุญทิวา กลางวันที่มีแต่คุณงามความดี
บุณยนุช สาวผู้มีวาสนา
ปกิตตา ผู้ได้รับคำชมเชย
ปณิดา ได้รับการสรรเสริญ
ปนัสยา ชมเชย ชมชอบ สรรเสริญ
ปภาพัน มีใบหน้าสวยงาม
ปยุต ผู้ขยันขันแข็ง
ประไณย ผู้ว่านอนสอนง่าย
ประดิพัทธ์ เสน่หา
ประพุธ ตื่น มีสติ
ประมณฑ์ ผ่องใส
ปรัตถกร ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปริญญา ความกำหนดรู้ เอกสารรับรองวุฒิ
ปริยากร บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์
ปรีดิวัฒน์ สิ่งเสริมความยินดี
ปวริศา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปวีณ ฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์ผู้ฉลาด
ปองเดช มุ่งหมายอำนาจ
ปัญญาพร มีพรคือความรู้, มีความรู้ประเสริฐ
ปัณณทัต ให้ความรู้
ตั้งชื่อลูก
ตั้งชื่อลูก

214 ชื่อไทยโบราณ +ความหมายมงคล สำหรับลูกสาว-ชาย

ชื่อ

ความหมาย

ปัถยา ผู้เหมาะสม
ปานตา ประดุจดังดวงตา
ปาริชาต ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์
ปาลินี ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
ปิยดา ความเป็นที่รัก
ปิยมน เป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก
ปิยวัฒน์ เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
ปุญชรัสมิ์ รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง
ปุณยภา แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม
ปุลพร มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
ผดล อุดหนุน ให้ถึงที่สุด
ผลิน มีผลงาน
พชร เพชร
พนิตพิชา มีความรู้เป็นที่รัก
พรญาณี มีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
พรนัชชา สายน้ำที่ประเสริฐ
พรรณิดา ทองคำ, ตกแต่งแล้ว
พศิกา ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
พัชรางค์ ผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรง
พิชญาวี นักปราชญ์
พิมพิศา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
พีรชยา ชัยชนะของผู้กล้าหาญ
ภณิตา ผู้บอก, ผู้พูด
ภัททิยา มีความเจริญ
ภัทรภา มีรัศมีงาม
ภัทราพร ทั้งดีและประเสริฐ
ภาวินี มีความเจริญ
มณฑมาฑ ศาลา, พลับพลา
มณีรัตน์ แก้วมณี
มนตกานต์ มีมนต์เป็นที่รัก, เป็นที่รักดั่งมีมนต์
มนสิริ หัวใจที่อิ่มเอิบ
มนัสสินี ผู้มีใจ
มัทนพร มีพรคือความรัก
มุนินทร์ จอมนักปราชญ์
รมัณยา น่ารื่นรมย์ยิ่ง
รัญชน์ ความยินดี
รุจิษยา รุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก
วรรณวิภา แสงสว่างอันงดงาม
วรัญชลี การกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง
วรินทร์ ดีและยิ่งใหญ่
วรุณพร พรจากสวรรค์
วสุนันท์ ยินดีในทรัพย์
วัชราภรณ์ เครื่องประดับเพชร
วัทน์สิริ มีใบหน้างาม พูดเป็นเสน่ห์
วาสินี อยู่ประจำ สถิตอยู่ มั่นคง
วิชชุดา สายฟ้า, ประดุจสายฟ้า, แสงไฟ
วิมลศรี มีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
วิรัญชนา เป็นที่ยินดียิ่ง เป็นที่ชอบใจยิ่ง
วิสาข์ เดือนวิสาขะ
ศลิษา การกอดรัด
ศศิวิมล จันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์
ศิวิกา เสลี่ยง คานหาม
ศุกลภัทร ขาวงาม, ขาวนวล
ศุทธินี ผู้มีความหมดจด, ผู้มีความบริสุทธิ์
สิณิสา ลูกสะใภ้
สิรินาถ มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล
สุธางศุ์ รัศมีขาว พระจันทร์ การบูร
อกนิษฐ์ พรหมชั้นที่หก
อนัญญา เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง
อรณัญช์ ไม่ก่อข้าศึก ไม่มีโทษ
อรนิช งามชั่วนิรันดร
อรพินท์ ดอกบัว
อังควิภา รัศมีแห่งสรรพางค์ งามทั่วสรรพางค์

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

200 ชื่อไทย ความหมายดี เพราะๆ เหมาะกับเด็กชาย-หญิง

ชื่อจริงลูกชาย 300 ชื่อมงคล ตั้งให้ลูก โตไปมีอำนาจ ได้เป็นเจ้าคนนายคน

ตั้งชื่อจริงลูก 250 ชื่อจริง ความหมายดี ชื่อมงคล ปี 2021

200 ชื่อเล่นลูกชาย ความหมายดีๆ พ่อแม่ยุคใหม่ เช็กเลย!!

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.myhora.com, astro.meemodel.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up