ชื่อผู้ชาย

300+ ชื่อผู้ชาย ความหมายดี ปี 2021-2022 ตามวันเกิด

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อผู้ชาย
ชื่อผู้ชาย

จัดเต็ม 300+ ชื่อผู้ชาย ที่มีความหมายดี ๆ ตั้งตามวันเกิดของลูก เพื่อเสริมดวง เสริมบารมี และความเป็นมงคลให้กับลูกของเรา มาดูกันว่ามีชื่ออะไรกันบ้างที่โดนใจแม่!!

300+ ชื่อผู้ชาย ความหมายดี ปี 2021-2022 ตามวันเกิด

ชื่อ จะเป็นสิ่งที่ติดตัวลูกไปตั้งแต่เกิด โดยเฉพาะชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ย่อมเป็นเหมือนคำอวยพรจากพ่อแม่ ดังนั้นพ่อแม่มักจะเลือกชื่อที่ดีที่สุด เหมาะกับลูกของเราที่สุด ให้กับลูก มาดูกันว่ามีชื่ออะไรกันบ้างที่โดนใจ แม่ ๆ สามารถนำไปตั้งให้ลูกได้เลยค่ะ!

ตั้งชื่อลูก ชื่อผู้ชาย ความหมายดี ๆ ตามวันเกิด

ชื่อผู้ชาย ที่เกิดวันอาทิตย์

ชื่อ คำอ่าน คำแปล
นธีทัพพ์ นะ-ที-ทับ แม่น้ำแห่งทรัพย์สมบัติ
กรองเกียรติ์ กอง-เกียด เส้นทางเกียรติยศ
มณีจันทร์ มะ-นี-จัน เพชรแห่งจันทรา
ธิติพันธ์ ทิ-ติ-พัน เชื้อสายผู้มีปัญญา
ดนุพัฒน์ ดะ-นุ-พัด เจริญรุ่งเรืองด้วยตนเอง
นิธิพัฒน์ นิ-ทิ-พัด เจริญด้วยขุมทรัพย์
กฤชกำภู กริด-กัม-พู อาวุธของแผ่นดินที่อยู่ในมือ
กัญจนกฤช กัน-จะ-นะ-กริด หลักแหลมดังทองคำ,กริชทองคำ
วิธินันท์ วิ-ทิ-นัน หนทางของความยินดี
กันต์นภนต์ กัน-นะ-พน สุดขอบฟ้าอันงดงาม
กตัญญ์ปัจน์ กะ-ตัน-ปัด ศัตรูที่กตัญญู
ธีร์ดนัย ที-ดะ-นัย ลูกชายที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
อาภากร อา-พา-กอน พระอาทิตย์
กัณฑ์ยชญ์ กัน-นะ-ยด ผู้ได้รับเกียรติตามขั้นตอน,ผู้ได้รับเกียรติและมีทรัพย์
กตนพัต กะ-ตะ-นะ-พัด ผู้ได้กระทำสิ่งใหม่,ผู้ได้ริเริ่ม
ก้องปณัทฐ์ ก้อง-ปะ-นัด ผู้ให้ความรู้ยิ่งที่ดังไปไกล
ณัฐชานนท์ นัด-ถะ-ชา-นน ผู้เป็นที่ชื่นชอบที่เกิดมาเป็นปราชญ์
กฤตย์พัฒน์ กริด-ตะ-พัด ผู้เจริญรุ่งเรืองในการกระทำ
กัณฑ์พิพัฒน์ กัน-พิ-พัด ผู้เจริญยิ่งเป็นบทตอน
กรินพัฑฒ์ กะ-ริน-พัด ผู้เจริญดุจช้าง
กฤชญ์พชรด์ กริด-พะ-ชะ-ระ ผู้เข้มแข็งหรือผู้ขยัน
กฤชญ์พชรฎ์ กริด-พะ-ชะ-ระ ผู้เข้มแข็งที่รู้ในสิ่งที่พึงกระทำ
เกิดชูพันธ์ เกิด-ชู-พัน ผู้เกิดมาเพื่อปกป้องพวกพ้องของตน
ณกรณ์ นะ-กอน ผู้อยู่ในการริเริ่ม
เอกอนันต์ เอก-อะ-นัน ผู้หลากหลายความเป็นหนึ่ง
กรณัฏฐ์ กอ-ระ-นัด ผู้สร้างนักปราชญ์, นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
ฐนกร ถน-กอน ผู้สร้างความมั่นคง
กรณ์พิรัล กอน-พิ-รัน ผู้สร้างความงาม
กรัรณย์กร กะ-รัน-นะ-กอน ผู้สร้างการงาน
กฤตธนัท กริด-ทะ-นัด ผู้ร่ำรวยจากการกระทำ
กฤตย์วรัชญ์ กริด-วะ-รัด ผู้รู้สิ่งประเสริฐอันมีเกียรติ
กัณฑ์คุณัชญ์ กัน-คุ-นัด ผู้รู้บทตอนแห่งความดี
ปภัช ปะ-พัด ผู้รู้จักแยกแยะยิ่ง
อธิปพัฒน์ อะ-ทิบ-ปะ-พัด ผู้รุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่
กฤชญาณ กริด-ชะ-ยาน ผู้รอบรู้ด้วยความเฉียบแหลม
กัญจน์บุรินทร์ กัน-จะ-บุ-ริน ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองทองคำ
เมธานันท์ เม-ทา-นัน ผู้ยินดีในความรอบรู้
นิธินนทน์ นิ-ทิ-นน ผู้ยินดีในขุมทรัพย์
กัณฑ์ชัยนันท์ กัน-ชัย-ยะ-นัน ผู้ยินดีในขั้นตอนแห่งชัยชนะ
กฤตย์ตานนท์ กริด-ตา-นน ผู้ยินดีหรือผู้มีความสุขในการกระทำ
นันทวัฒน์ นัน-ทะ-วัด ผู้ยินดีที่มีความเจริญแล้ว
พันเครือ พัน-เครือ ผู้มีเผ่าพันธุ์ของตน
กชชนน กด-ชะ-นน ผู้มีเชื้อสายแห่งบัว
กชลภน กด-ละ-พน ผู้มีลาภดังดอกบัว
กานต์อนันต์ กาน-อะ-นัน ผู้มีมากมายในความน่ารัก
เกียรติกำจร เกียด-กัม-จอน ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือ
กันตชาคร กัน-ตะ-ชา-คอน ผู้มีความเพียรที่น่ารัก
ธิติวัฒน์ ทิ-ติ-วัด ผู้มีความเจริญมั่นคง, ผู้มีปัญญาเจริญ
อัครวิชช์ อัก-คะ-ระ-วิด ผู้มีความรู้เป็นเลิศ
นิธิวิทย์ นิ-ทิ-วิด ผู้มีความรู้เป็นขุมทรัพย์
อภิรพัชญ์ อะ-พิ-ระ-พัด ผู้มีความรู้ที่มีชื่อเสียงยิ่ง
รุ่งโรจน์ รุ่ง-โรด ผู้มีความรุ่งเรือง
กันต์ธีภพ กัน-ที-พบ ผู้มีความยินดีในปัญญา
กรณ์กรวีร์ กอน-กอ-ระ-วี ผู้มีความกล้าหาญในการกระทำ
นิธิวัตต์ นิ-ทิ-หวัด ผู้มีขุมทรัพย์อันประเสริฐ
กัณฐพัชช์ กัน-ถะ-พัด ผู้พูดจาเป็นบทตอน
กฤตาพันธ์ กริด-ตา-พัน ผู้ผูกพันการกระทำ
กฤชปณต กริด-ปะ-นด ผู้น้อมไหว้อย่างเฉียบแหลม
กัญจนกันต์ กัน-จะ-นะ-กัน ผู้น่ารักดุจทองคำ
กฤชปภพ กริด-ปะ-พบ ผู้นำที่เฉียบแหลม
กชภณ กด-ชะ-พน ผู้ชอบพูดเป็นดอกบัว(อ่อนน้อม)
ภัทรวีร์ พัด-ทะ-ระ-หวี ผู้กล้าหาญและดีงาม
อัคราวิชญ์ อัก-ขะ-รา-วิด ปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
กวินท์วิชญ์ กะ-วิน-วิด นักปราชญ์จอมกวี
กัญจน์อเนกข์ กัน-จะ-อะ-เนก ทองที่ไม่ใช่ทองแท่ง
กลวชิร กน-วะ-ชิ-ระ ดูจเพชรที่งดงาม
เนตร เนด ดวงตา
กรณ์กวินท์ กอน-กะ-วิน จอมกวีผู้กระทำ
กรชปกร กอน-ชะ-ปะ-กอน คัมภีร์หรือตำราที่สร้างจากมือ
อิทธิ อิด-ทิ ความเจริญ, ความงอกงาม, ความสำเร็จ
จตุพันธ์ จะ-ตุ-พัน ข้อผูกมัดทั้งสี่
ตั้งชื่อลูกชาย
ตั้งชื่อลูกชาย

ชื่อผู้ชาย ที่เกิดวันจันทร์

ชื่อ คำอ่าน คำแปล
กตนพัต กะ-ตะ-นะ-พัด ผู้ได้กระทำสิ่งใหม่,ผู้ได้ริเริ่ม
กมนทรรศน์ กะ-มน-ทัด ผู้ดูมีเสน่ห์
กรณภพ กอน-นะ-พบ ผู้ที่ทำเพื่อแผ่นดิน
กรณ์ศรัณย์ กอน-สะ-รัน ผู้เป็นที่พึ่งอันพึงกระทำ
กรภณัฐ กอน-พะ-นัด ปราชญ์ผู้มีรัสมีแห่งแสงสว่าง
กรัญญ์กรณ์ กรัน-กอน ผู้ชำนาญที่มีความรู้ใหม่
กรัณย์กร กะ-รัน-กอน ผู้ชำนาญที่มีความรู้ใหม่, ผู้ฉลาดที่มีความรอบรู้ใหม่
กรัณย์พล กะ-รัน-พน ผู้มีพลังในหน้าที่การงาน
กฤชญ์พชรฎ์ กริด-พะ-ชะ-ระ ผู้เข้มแข็งที่รู้ในสิ่งที่พึงกระทำ
กฤชญ์พชรด์ กริด-พะ-ชะ-ระ ผู้เข้มแข็งหรือผู้ขยัน
กฤตธนัท กริด-ทะ-นัด ผู้ร่ำรวยจากการกระทำ
กฤตธรรศ กริด-ตะ-ทัด ผู้กระทำด้วยความมั่นใจ
กฤตย์พัฒน์ กริด-ตะ-พัด ผู้เจริญรุ่งเรืองในการกระทำ
กฤตย์วรัชญ์ กริด-วะ-รัด ผู้รู้สิ่งประเสริฐอันมีเกียรติ
กฤตัชญ์พงศ์ กริ-ตัด-พง ตระกูลของผู้มีความกตัญญู
กฤศศรัณย์ กริด-สะ-รัน ผู้เป็นที่พึ่งคนจน
กฤษณ์ปัณณ์ กริด-สะ-ปัน ผู้มีความรู้พระกฤษณะ
กฤษณ์มนัส กริด-สะ-มะ-นัด ได้ดังใจพระกฤษณะ
กฤษณศักย์ กริด-สะ-นะ-สัก มีความสามารถดังพระกฤษณเจ้า
กัญจนกฤช กัน-จะ-นะ-กริด หลักแหลมดังทองคำ,กริชทองคำ
กัญจน์นภัทร กัน-นะ-พัด ผู้ประเสริฐด้วยความรู้และงดงามดุจทองคำ
กัณฑ์ยชญ์ กัน-นะ-ยด ผู้ได้รับเกียรติตามขั้นตอน,ผู้ได้รับเกียรติและมีทรัพย์
กันต์กฤษณ์ กัน-กริด ผู้งามดังพระกฤษณะ
กันต์นภนต์ กัน-นะ-พน สุดขอบฟ้าอันงดงาม
กันตวรวัฒน์ กัน-ตะ-วอ-ระ-วัด งดงามในความเจริญอันประเสริฐ
ขัมน์ปกรณ์ ขำ-ปะ-กอน ผู้มีคัมภีร์แห่งความอดทน
คณณัฐ์ คะ-นะ-นัด เป็นผู้นำในหมู่นักปราชญ์
ชวศรัณย์ ชะ-วะ-สะ-รัน มีความว่องไวเป็นที่พึ่ง
ชัยณพงศ์ ชัย-นะ-พง ชัยชนะของวงศ์ตระกูลที่มีปัญญา
ฐนกร ถน-กอน ผู้สร้างความมั่นคง
ฑัสนัยก์ ทัด-สะ-นัย ความหมายทั้งสิบ
ณกรณ์ นะ-กอน ผู้อยู่ในการริเริ่ม
ณรัฐกรณ์ นะ-รัด-ถะ-กอน นักปราชญ์ผู้สร้างประเทศ, ผู้มีการกระทำด้วยปัญญาแห่งรัฐ
ณัชชนล นัด-ชะ-นน ผู้เปล่งแสงที่เกิดมาให้ความรู้
ณัฏฐ์ณรัณ นัด-นะ-รัน นักปราชญ์ผู้เด่นดังทางความรู้ของตน
ณัฏฐ์ธนชัย นัด-ทะ-นะ-ชัย นักปราชญ์ผู้ชนะด้วยทรัพย์
ณัฏฐ์พัชร์ นัด-ตะ-พัด เพชรของนักปราชญ์, ผู้มีคุณค่าดั่งนักปราชญ์
ณัฐนพงษ์ นัด-นะ-พง ผู้อยู่ในตระกูลของนักปราชญ์
ณัฐพจน์ นัด-ถะ-พด คำพูดของนักปราชญ์
ณัฐภัคพล นัด-ถะ-พัก-ขะ-พน พลังของโชคแห่งนักปราชญ์
ตรัยวรรธน์ ตัย-วัด ผู้มีความเจริญสามประการ
ทัศนพงษ์ ทัด-สะ-นะ-พง เชื้อสายผู้มีความคิด
ธนพช ทะ-นะ-พด ผู้มีเพชรเป็นทรัพย์
ธนยศ ทะ-นะ-ยด ผู้มีทรัพย์และชื่อเสียง
ธันย์ณภัทร ทัน-นะ-พัด ผู้มีเจริญงอกงามด้วยความรู้อันประเสริฐ
นันทณัฏฐ์ นัน-ทะ-นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ที่มีความยินดี
นันทวัฒน์ นัน-ทะ-วัด ผู้ยินดีที่มีความเจริญแล้ว
ปภัช ปะ-พัด ผู้รู้จักแยกแยะยิ่ง
พงษ์กรณ์ พง-กอน ตระกูลของผู้สร้าง
พงษ์นภัส พง-นะ-พัด ตระกูลแห่งท้องฟ้า
พชรกร พะ-ชะ-ระ-กอน บ่อเกิดแห่งเพชร
พลสรรค์ พะ-ละ-สัน ผู้สร้างกำลัง
พัชรณัฏฐ์ พัด-ชะ-ระ-นัด เพชรของนักปราชญ์
ภพภกร พบ-พะ-กอน ผู้ที่สร้างแผ่นดิน
ภฤศ พะ-รึด มาก, กล้า, จัดเจน
ภวัต พะ-วัด ผู้เจริญ
ภัทรชัย พัด-ทะ-ระ-ชัย ชัยชนะแห่งความสุข ความสิริมงคล
ภัทรฐ์สกล พัด-ทะ-ระ-สะ-กน ผู้มีความประเสริฐทั้งหมด
ภัทรพงศ์ พัด-ทะ-ระ-พง เชื้อสายตระกูลที่ดีงาม
ยศวัฒน์ ยด-วัด ผู้เจริญด้วยยศศักดิ์
วรพงศ์ปพน วอ-ระ-พง-ปะ-พน วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐและบริสุทธิ์
วรรณพงษ์ วัน-นะ-พง ผู้มีตระกูลร่ำรวย
วัฒนพงษ์ วัด-ทะ-นะ-พง ตระกูลหรือเชื้อสายที่มีความเจริญ
ศรัณย์ชัย สะ-รัน-ชัย ชัยชนะอันเป็นที่พึ่ง
ศรัณย์ธนกร สะ-รัน-ทะ-กอน สร้างทรัพย์และเป็นที่พึ่ง
ศรันยพงศ์ สะ-รัน-ยะ-พง ผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล
สรรค์ชัย สัน-ชัย การชนะ, การปราบปรามสำเร็จ
สฤษฏ์พงศ์ สะ-หริด-พง ตระกูลของผู้สร้าง
สัจนันท์ สัด-จะ-นัน พึงใจในความสัตย์, ผู้ยินดีในความจริง
สัณห์ชนน สัน-ชะ-นน ผู้เกิดมาสุภาพ
สัณห์ปพน สัน-ปะ-พน ผู้บริสุทธิ์และเรียบร้อย

ชื่อผู้ชาย ที่เกิดวันอังคาร

ชื่อ คำอ่าน คำแปล
นธีทัพพ์ นะ-ที-ทับ แม่น้ำแห่งทรัพย์สมบัติ
ธิติพันธ์ ทิ-ติ-พัน เชื้อสายผู้มีปัญญา
ศิษฏ์ชนน สิด-ชะ-นน เชื้อสายผู้มีความรู้
ดนุพัฒน์ ดะ-นุ-พัด เจริญรุ่งเรืองด้วยตนเอง
นิธิพัฒน์ นิ-ทิ-พัด เจริญด้วยขุมทรัพย์
วิธินันท์ วิ-ทิ-นัน หนทางของความยินดี
วิสุท วิ-สุด สะอาด, สดใส
ธีร์ดนัย ที-ดะ-นัย ลูกชายที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ชัยณิวัฒน์ ชัย-นิ-วัด ผู้ได้รับชัยชนะจากความชั่วร้าย
สมภูมิ สม-พูม ผู้เหมาะกับแผ่นดิน
จันทริษฎ์ จัน-ทะ-ริด ผู้เป็นที่รักของจันทร์
ณัฐชานนท์ นัด-ถะ-ชา-นน ผู้เป็นที่ชื่นชอบที่เกิดมาเป็นปราชญ์
ยศวัฒน์ ยด-วัด ผู้เจริญด้วยยศศักดิ์
ไพทูตย์ พัย-ทูด ผู้เจรจาด้านเงินโบราณ
อธินชนุตต์ อะ-ทิน-ชะ-นุด ผู้อยู่สูงสุดที่คนเชื่อฟัง
ปรุฬห์เลิศ ปะ-รุด-เลิด ผู้สุดยอดในความเจริญ
อิศรานุวัฒน์ อิ-สะ-รา-นุ-วัด ผู้สร้างความเจริญอันยิ่งใหญ่
วิบาล วิ-บาน ผู้รู้แจ้งเรื่องการปกครอง
ปภัช ปะ-พัด ผู้รู้จักแยกแยะยิ่ง
อธิปพัฒน์ อะ-ทิบ-ปะ-พัด ผู้รุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่
นริศร นะ-ริ-สอน ผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่คน
นิธินนทน์ นิ-ทิ-นน ผู้ยินดีในขุมทรัพย์
นันทวัฒน์ นัน-ทะ-วัด ผู้ยินดีที่มีความเจริญแล้ว
จิตวิวัฒน์ จิด-วิ-วัด ผู้มีใจที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
ธันย์ณภัทร ทัน-นะ-พัด ผู้มีเจริญงอกงามด้วยความรู้อันประเสริฐ
อิทธิเดช อิด-ทิ-เดด ผู้มีอำนาจแห่งความเจริญและความสำเร็จ
สุริยันต์ สุ-ริ-ยัน ผู้มีรัศมีอันยิ่งใหญ่ดุจดวงอาทิตย์
ธนยศ ทะ-นะ-ยด ผู้มีทรัพย์และชื่อเสียง
ปัจนาสย์ ปัด-จะ-นาด ผู้มีชื่อเหมือนพระศิวะ
ภัสดา พัด-สะ-ดา ผู้มีความเป็นสามี
ธิติวัฒน์ ทิ-ติ-วัด ผู้มีความเจริญมั่นคง, ผู้มีปัญญาเจริญ
เจษฏาวิทย์ เจด-ตา-วิด ผู้มีความเจริญทางความรู้สูงสุด
สำริต สัม-ริด ผู้มีความสำเร็จ
ชามินณพัฒน์ ชา-มิน-นะ-พัด ผู้มีความสมบูรณ์ งอกงามในความรู้
นิธิวิทย์ นิ-ทิ-วิด ผู้มีความรู้เป็นขุมทรัพย์
เศรษฐวิทย์ เสด-ถะ-วิด ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
อภิรพัชญ์ อะ-พิ-ระ-พัด ผู้มีความรู้ที่มีชื่อเสียงยิ่ง
สุประวิทย์ สุ-ประ-วิด ผู้มีความบริสุทธิ์
นิธิวัตต์ นิ-ทิ-หวัด ผู้มีขุมทรัพย์อันประเสริฐ
ศตพล สะ-ตะ-พน ผู้มีกำลังเป็นร้อย
สัณห์ปพน สัน-ปะ-พน ผู้บริสุทธิ์และเรียบร้อย
ภัทรวีร์ พัด-ทะ-ระ-หวี ผู้กล้าหาญและดีงาม
ศรันย์ปวีร์ สะ-รัน-ปะ-วี ผู้กล้าหาญยิ่งอันเป็นที่พึ่ง
วสุอนันต์ วะ-สุ-อะ-นัน ผุ้มีทรัพย์ล้นเหลือ
ปุณณ์ปวีณ ปุน-ปะ-วีน ปราชญ์อันประเสริฐ, ผู้เต็มไปด้วยความฉลาดรอบรู้
ธิติณัฏฐ์ ทิ-ติ-นัด นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง
ณัฏฐ์ธนชัย นัด-ทะ-นะ-ชัย นักปราชญ์ผู้ชนะด้วยทรัพย์
ศุภณพิชญ์ สุ-พน-พิด นักปราชญที่ประเสริฐ
ณัฏฐ์พจน์ นัด-ตะ-พด ถ้อยคำของนักปราชญ์
ศรัณย์ชัย สะ-รัน-ชัย ชัยชนะอันเป็นที่พึ่ง
สุรสิทธิ์ สุ-ระ-สิด ความสำเร็จอันกล้าหาญ
เผ่าภูมิ เผ่า-พูม กลุ่มชนของผู้มีความรู้
ชื่อเด็กผู้ชาย
ชื่อเด็กผู้ชาย

ชื่อผู้ชาย ที่เกิดวันพุธ

ชื่อ คำอ่าน คำแปล
กฤษณ์มนัส กริด-สะ-มะ-นัด ได้ดังใจพระกฤษณะ
นธีทัพพ์ นะ-ที-ทับ แม่น้ำแห่งทรัพย์สมบัติ
พงษ์พิษณุ พง-พิด-นุ เชื้อสายพระวิษณุ,เชื้อสายผู้คุ้มครอง
ธิติพันธ์ ทิ-ติ-พัน เชื้อสายผู้มีปัญญา
ภัทรพงศ์ พัด-ทะ-ระ-พง เชื้อสายตระกูลที่ดีงาม
ดนุพัฒน์ ดะ-นุ-พัด เจริญรุ่งเรืองด้วยตนเอง
นิธิพัฒน์ นิ-ทิ-พัด เจริญด้วยขุมทรัพย์
วิธินันท์ วิ-ทิ-นัน หนทางของความยินดี
กันต์นภนต์ กัน-นะ-พน สุดขอบฟ้าอันงดงาม
ธีร์ดนัย ที-ดะ-นัย ลูกชายที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กัณฐพัสส์ กัน-ถะ-พัด ฤดูกาลแห่งฝน,ช่วงแห่งฤดูฝน
กฤษณารัศมิ์ กริด-สะ-หนา-รัด รัศมีที่มีสีดำ,ประกายแสงสีดำ
กฤษณศักย์ กริด-สะ-นะ-สัก มีความสามารถดังพระกฤษณเจ้า
กตนพัต กะ-ตะ-นะ-พัด ผู้ได้กระทำสิ่งใหม่,ผู้ได้ริเริ่ม
ก้องปณัทฐ์ ก้อง-ปะ-นัด ผู้ให้ความรู้ยิ่งที่ดังไปไกล
สิริพงศ์ สิ-หริ-พง ผู้เป็นสิริมงคลแห่งวงศ์ตระกูล
พงศ์สิริ พง-สิ-หริ ผู้เป็นมงคลแห่งตระกูล
กรณ์ศรัณย์ กอน-สะ-รัน ผู้เป็นที่พึ่งอันพึงกระทำ
กฤศศรัณย์ กริด-สะ-รัน ผู้เป็นที่พึ่งคนจน
กฤตย์พัฒน์ กริด-ตะ-พัด ผู้เจริญรุ่งเรืองในการกระทำ
ยศวัฒน์ ยด-วัด ผู้เจริญด้วยยศศักดิ์
กรณ์ปรุฬห์ กอน-ปะ-รุด ผู้เจริญด้วยการสร้าง
ณัฐนพงษ์ นัด-นะ-พง ผู้อยู่ในตระกูลของนักปราชญ์
ณกรณ์ นะ-กอน ผู้อยู่ในการริเริ่ม
กรณัฏฐ์ กอ-ระ-นัด ผู้สร้างนักปราชญ์, นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
อิศรานุวัฒน์ อิ-สะ-รา-นุ-วัด ผู้สร้างความเจริญอันยิ่งใหญ่
ฐนกร ถน-กอน ผู้สร้างความมั่นคง
กรัรณย์กร กะ-รัน-นะ-กอน ผู้สร้างการงาน
รังสฤษฏ์ รัง-สะ-หริด ผู้สร้าง, ผู้แต่งตั้ง
กมลหิรัณย์ กะ-มน-หิ-รัน ผู้ร่ำรวยเงินทองด้วยหัวใจ
กฤตธนัท กริด-ทะ-นัด ผู้ร่ำรวยจากการกระทำ
อธิปพัฒน์ อะ-ทิบ-ปะ-พัด ผู้รุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่
เมธานันท์ เม-ทา-นัน ผู้ยินดีในความรอบรู้
นิธินนทน์ นิ-ทิ-นน ผู้ยินดีในขุมทรัพย์
กฤศรดา กริด-สอ-ระ-ดา ผู้ยินดีเพียงแต่น้อย
กฤตย์ตานนท์ กริด-ตา-นน ผู้ยินดีหรือผู้มีความสุขในการกระทำ
นันทวัฒน์ นัน-ทะ-วัด ผู้ยินดีที่มีความเจริญแล้ว
สุทธิพงษ์ สุด-ทิ-พง ผู้มีเชื้อสายที่บริสุทธิ์
ธันย์ณภัทร ทัน-นะ-พัด ผู้มีเจริญงอกงามด้วยความรู้อันประเสริฐ
วรศักดิ์ วอ-ระ-สัก ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
วิสิฐศักดิ์ วิ-สิด-สัก ผู้มีอำนาจที่ดียิ่ง, ผู้มีอำนาจที่ประเสริฐ
วรรณพงษ์ วัน-นะ-พง ผู้มีตระกูลร่ำรวย
กฤติธัส กริด-ติ-ทัด ผู้มีการกระทำในทางสร้างสรรค์อย่างกล้าหาญ
กฤตาพันธ์ กริด-ตา-พัน ผู้ผูกพันการกระทำ
กฤษวัต กริด-สะ-วัด ผู้ทำหน้าที่, ผู้กระทำเสร็จสิ้นแล้ว
กันต์กฤษณ์ กัน-กริด ผู้งามดังพระกฤษณะ
ภัทรวีร์ พัด-ทะ-ระ-หวี ผู้กล้าหาญและดีงาม
วสุอนันต์ วะ-สุ-อะ-นัน ผุ้มีทรัพย์ล้นเหลือ
ธิติณัฏฐ์ ทิ-ติ-นัด นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง

ชื่อผู้ชาย ที่เกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อ คำอ่าน คำแปล
กฤษณ์วรงค์ กริด-สะ-วะ-รง เศียรของพระกฤษณะ, ผู้ประเสริฐเหมือนพระกฤษณะ
คณณัฐ์ คะ-นะ-นัด เป็นผู้นำในหมู่นักปราชญ์
กัณฐพัสส์ กัน-ถะ-พัด ฤดูกาลแห่งฝน,ช่วงแห่งฤดูฝน
กฤษณารัศมิ์ กริด-สะ-หนา-รัด รัศมีที่มีสีดำ,ประกายแสงสีดำ
กฤษณศักย์ กริด-สะ-นะ-สัก มีความสามารถดังพระกฤษณเจ้า
วชิรวิชญ์ วะ-ชิ-ระ-วิด มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
กัณฑ์ยชญ์ กัน-นะ-ยด ผู้ได้รับเกียรติตามขั้นตอน,ผู้ได้รับเกียรติและมีทรัพย์
กฤษฏิ์ยชญ์ กริด-สะ-ยด ผู้ให้เกียรติความฉลาด
กรัณย์กริช กะ-รัน-กริด ผู้แหลมคมในการงาน, ผู้รู้ทั้งสองด้านทางการงาน
กรณ์ศรัณย์ กอน-สะ-รัน ผู้เป็นที่พึ่งอันพึงกระทำ
กฤศศรัณย์ กริด-สะ-รัน ผู้เป็นที่พึ่งคนจน
กรณ์ปรุฬห์ กอน-ปะ-รุด ผู้เจริญด้วยการสร้าง
กฤชญ์พชรฎ์ กริด-พะ-ชะ-ระ ผู้เข้มแข็งที่รู้ในสิ่งที่พึงกระทำ
ณกรณ์ นะ-กอน ผู้อยู่ในการริเริ่ม
ปรุฬห์เลิศ ปะ-รุด-เลิด ผู้สุดยอดในความเจริญ
กฤษชุกร กริด-ชุ-กอน ผู้สร้างเกียรติยศให้เชิดชูด้วยตนเอง
กรณัฏฐ์ กอ-ระ-นัด ผู้สร้างนักปราชญ์, นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
กรศรัณย์ชัย กอน-สะ-รัน-ชัย ผู้สร้างชัยชนะอันเป็นที่พึ่ง
กรณ์พิรัล กอน-พิ-รัน ผู้สร้างความงาม
กรัรณย์กร กะ-รัน-นะ-กอน ผู้สร้างการงาน
กมลหิรัณย์ กะ-มน-หิ-รัน ผู้ร่ำรวยเงินทองด้วยหัวใจ
กฤษณ์ประจักษ์ กริด-ปะ-จัก ผู้รู้แจ้งจริงดังองค์กฤษณะ
พุฒิเศรษฐ์ พุด-ทิ-เสด ผู้รู้ยิ่งในสิ่งประเสริฐ
กัณฑ์คุณัชญ์ กัน-คุ-นัด ผู้รู้บทตอนแห่งความดี
อัครวิชช์ อัก-คะ-ระ-วิด ผู้มีความรู้เป็นเลิศ
กฤษณ์ปัณณ์ กริด-สะ-ปัน ผู้มีความรู้พระกฤษณะ
อภิรพัชญ์ อะ-พิ-ระ-พัด ผู้มีความรู้ที่มีชื่อเสียงยิ่ง
กรณ์กรวีร์ กอน-กอ-ระ-วี ผู้มีความกล้าหาญในการกระทำ
พีระพงษ์ พี-ระ-พง ผู้มีความกล้าหาญแห่งวงศ์ตระกูล
กัณฐพัชช์ กัน-ถะ-พัด ผู้พูดจาเป็นบทตอน
เศรษฐสัณห์ เสด-ถะ-สัน ผู้ประเสริฐสุดและเรียบร้อย
กฤชปภพ กริด-ปะ-พบ ผู้นำที่เฉียบแหลม
พรไพบูลย์ พอน-พัย-บูน ผู้ที่ได้รับพรอย่างสมบูรณ์
กชภณ กด-ชะ-พน ผู้ชอบพูดเป็นดอกบัว(อ่อนน้อม)
กฤษลชา กริด-สะ-ละ-ชา ปล่อยทิ้งเกียรติยศที่เกิดขึ้น
ปุณณ์ปวีณ ปุน-ปะ-วีน ปราชญ์อันประเสริฐ, ผู้เต็มไปด้วยความฉลาดรอบรู้
อัคราวิชญ์ อัก-ขะ-รา-วิด ปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
พชรกร พะ-ชะ-ระ-กอน บ่อเกิดแห่งเพชร
ณัฏฐ์ณรัณ นัด-นะ-รัน นักปราชญ์ผู้เด่นดังทางความรู้ของตน
ศุภณพิชญ์ สุ-พน-พิด นักปราชญที่ประเสริฐ
เปี่ยมพงศ์ เปี่ยม-พง ตระกูลแห่งความบริบูรณ์
จิรัสย์พงษ์ จิ-หรัด-พง ตระกูลที่ยืนยงตลอดกาล
จิรัสฎ์พงศ์ จิ-หรัด-พง ตระกูลที่ยืนยงตลอดกาล
สฤษฏ์พงศ์ สะ-หริด-พง ตระกูลของผู้สร้าง
กลวชิร กน-วะ-ชิ-ระ ดูจเพชรที่งดงาม
กัญจณ์วริษฐ์ กัน-จะ-วะ-ริด ชายผู้ประเสริฐยิ่งดั่งทอง
ศรัณย์ชัย สะ-รัน-ชัย ชัยชนะอันเป็นที่พึ่ง
กรชปกร กอน-ชะ-ปะ-กอน คัมภีร์หรือตำราที่สร้างจากมือ

ชื่อผู้ชาย ที่เกิดวันศุกร์

ชื่อ คำอ่าน คำแปล
นธีทัพพ์ นะ-ที-ทับ แม่น้ำแห่งทรัพย์สมบัติ
คณณัฐ์ คะ-นะ-นัด เป็นผู้นำในหมู่นักปราชญ์
ธิติพันธ์ ทิ-ติ-พัน เชื้อสายผู้มีปัญญา
ธนินพงษ์ ทะ-นิน-พง เชื้อสายผู้มีทรัพย์
ศิษฏ์ชนน สิด-ชะ-นน เชื้อสายผู้มีความรู้
ทัศนพงษ์ ทัด-สะ-นะ-พง เชื้อสายผู้มีความคิด
กันดิศพัฒน์ กัน-ดิด-สะ-พัด เจ้าแห่งความรักและเจริญ
ดนุพัฒน์ ดะ-นุ-พัด เจริญรุ่งเรืองด้วยตนเอง
นิธิพัฒน์ นิ-ทิ-พัด เจริญด้วยขุมทรัพย์
อิทธิพัทธ์ อิด-ทิ-พัด เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ, มีความสำเร็จมั่นคง
อิทธิ์ศักดิ์ อิด-ทะ-สัก อำนาจแห่งความสำเร็จ, อำนาจแห่งความเจริญ
กันต์นภนต์ กัน-นะ-พน สุดขอบฟ้าอันงดงาม
กตัญญ์ปัจน์ กะ-ตัน-ปัด ศัตรูที่กตัญญู
กัณฐพัสส์ กัน-ถะ-พัด ฤดูกาลแห่งฝน,ช่วงแห่งฤดูฝน
สิทธิภาคดิ์ สิด-ทิ-พาก มีความสำเร็จและโชคดี
พิมพ์ชนก์ พิม-ชน พ่อผู้เป็นแบบอย่าง
คาเชน คา-เชน พญาช้าง
อคินธันญ์ อะ-คิน-ทัน ผู้ได้รับโชคจากพระอาทิตย์
กตนพัต กะ-ตะ-นะ-พัด ผู้ได้กระทำสิ่งใหม่,ผู้ได้ริเริ่ม
ก้องปณัทฐ์ ก้อง-ปะ-นัด ผู้ให้ความรู้ยิ่งที่ดังไปไกล
ธนศิษฐ์ ทะ-นะ-สิด ผู้เป็นเลิศในเรื่องทรัพย์
ณัฐชานนท์ นัด-ถะ-ชา-นน ผู้เป็นที่ชื่นชอบที่เกิดมาเป็นปราชญ์
กัณฑ์พิพัฒน์ กัน-พิ-พัด ผู้เจริญยิ่งเป็นบทตอน
เกิดชูพันธ์ เกิด-ชู-พัน ผู้เกิดมาเพื่อปกป้องพวกพ้องของตน
สัณห์ชนน สัน-ชะ-นน ผู้เกิดมาสุภาพ
ณัฐนพงษ์ นัด-นะ-พง ผู้อยู่ในตระกูลของนักปราชญ์
อธินชนุตต์ อะ-ทิน-ชะ-นุด ผู้อยู่สูงสุดที่คนเชื่อฟัง
เอกอนันต์ เอก-อะ-นัน ผู้หลากหลายความเป็นหนึ่ง
กัณฑ์คุณัชญ์ กัน-คุ-นัด ผู้รู้บทตอนแห่งความดี
ปภัช ปะ-พัด ผู้รู้จักแยกแยะยิ่ง
อธิปพัฒน์ อะ-ทิบ-ปะ-พัด ผู้รุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่
เมธานันท์ เม-ทา-นัน ผู้ยินดีในความรอบรู้
นิธินนทน์ นิ-ทิ-นน ผู้ยินดีในขุมทรัพย์
พิสิษฐภัค พิ-สิด-ทะ-พัก ผู้มีโชคที่ดีที่สุด
กชชนน กด-ชะ-นน ผู้มีเชื้อสายแห่งบัว
สุทธิพงษ์ สุด-ทิ-พง ผู้มีเชื้อสายที่บริสุทธิ์
อิทธิเดช อิด-ทิ-เดด ผู้มีอำนาจแห่งความเจริญและความสำเร็จ
ภามพัฒน์ พาม-พัด ผู้มีอำนาจอันเจริญ
สุขภคิน สุ-ขะ-พะ-คิน ผู้มีสุขสิริมงคล
กานต์อนันต์ กาน-อะ-นัน ผู้มีมากมายในความน่ารัก
ฐานันทศักดิ์ ถา-นัน-ทะ-สัก ผู้มีฐานะอำนาจที่น่ายินดี
ภัสดา พัด-สะ-ดา ผู้มีความเป็นสามี
ปุณญเกษม ปุน-ยะ-กะ-เสม ผู้มีความสุขสบายในบุญ
ปัญญาศักดิ์ ปัน-ยา-สัก ผู้มีความสามารถ มีอำนาจทางปัญญา
ชามินณพัฒน์ ชา-มิน-นะ-พัด ผู้มีความสมบูรณ์ งอกงามในความรู้
กันต์ธีภพ กัน-ที-พบ ผู้มีความยินดีในปัญญา
ณัฐพิศุทธิ์ นัด-ถะ-พิ-สุด ผู้มีความงามดุจนักปราชญ์
ศตเนติ สะ-ตะ-เน-ติ ผู้มากด้วยประเพณีอันดีงาม, ผู้มากด้วยกฏหมาย
กัณฐพัชช์ กัน-ถะ-พัด ผู้พูดจาเป็นบทตอน
ตั้งชื่อลูก
ตั้งชื่อลูก

ชื่อผู้ชาย ที่เกิดวันเสาร์

ชื่อ คำอ่าน คำแปล
กฤศนภัสส์ กริด-สะ-นะ-พัด แสงน้อยๆบนสวรรค์
นธีทัพพ์ นะ-ที-ทับ แม่น้ำแห่งทรัพย์สมบัติ
กรองเกียรติ์ กอง-เกียด เส้นทางเกียรติยศ
ธิติพันธ์ ทิ-ติ-พัน เชื้อสายผู้มีปัญญา
ภัทรพงศ์ พัด-ทะ-ระ-พง เชื้อสายตระกูลที่ดีงาม
รัชศักดิ์ รัด-ชะ-สัก อำนาจแห่งพระราชา, พลังแห่งกษัตริย์
กฤชกำภู กริด-กัม-พู อาวุธของแผ่นดินที่อยู่ในมือ
กัญจนกฤช กัน-จะ-นะ-กริด หลักแหลมดังทองคำ,กริชทองคำ
วิธินันท์ วิ-ทิ-นัน หนทางของความยินดี
กันต์นภนต์ กัน-นะ-พน สุดขอบฟ้าอันงดงาม
กตัญญ์ปัจน์ กะ-ตัน-ปัด ศัตรูที่กตัญญู
ธีร์ดนัย ที-ดะ-นัย ลูกชายที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กตนพัต กะ-ตะ-นะ-พัด ผู้ได้กระทำสิ่งใหม่,ผู้ได้ริเริ่ม
กฤชญ์พชรด์ กริด-พะ-ชะ-ระ ผู้เข้มแข็งหรือผู้ขยัน
เกิดชูพันธ์ เกิด-ชู-พัน ผู้เกิดมาเพื่อปกป้องพวกพ้องของตน
กฤษภพ กริด-สะ-พบ ผู้สร้างแผ่นดิน
กฤษชุกร กริด-ชุ-กอน ผู้สร้างเกียรติยศให้เชิดชูด้วยตนเอง
กฤตธนัท กริด-ทะ-นัด ผู้ร่ำรวยจากการกระทำ
กฤตย์วรัชญ์ กริด-วะ-รัด ผู้รู้สิ่งประเสริฐอันมีเกียรติ
กสิรวิชญ์ กะ-สิ-ระ-วิด ผู้รอบรู้ทางเพราะปลูกอย่างยอดเยี่ยม
กัญจน์บุรินทร์ กัน-จะ-บุ-ริน ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองทองคำ
นิธินนทน์ นิ-ทิ-นน ผู้ยินดีในขุมทรัพย์
กฤศรดา กริด-สอ-ระ-ดา ผู้ยินดีเพียงแต่น้อย
กฤตย์ตานนท์ กริด-ตา-นน ผู้ยินดีหรือผู้มีความสุขในการกระทำ
กชชนน กด-ชะ-นน ผู้มีเชื้อสายแห่งบัว
สุทธิพงษ์ สุด-ทิ-พง ผู้มีเชื้อสายที่บริสุทธิ์
วรศักดิ์ วอ-ระ-สัก ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
กชลภน กด-ละ-พน ผู้มีลาภดังดอกบัว
สุริยันต์ สุ-ริ-ยัน ผู้มีรัศมีอันยิ่งใหญ่ดุจดวงอาทิตย์
กานต์อนันต์ กาน-อะ-นัน ผู้มีมากมายในความน่ารัก
ปัจนาสย์ ปัด-จะ-นาด ผู้มีชื่อเหมือนพระศิวะ
เกียรติกำจร เกียด-กัม-จอน ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือ
กันตชาคร กัน-ตะ-ชา-คอน ผู้มีความเพียรที่น่ารัก
ภัสดา พัด-สะ-ดา ผู้มีความเป็นสามี
กฤษดาวุธ กริด-สะ-ดา-วุด ผู้มีความสำเร็จเป็นอาวุธ, ผู้มีอภินิหารเป็นอาวุธ
กศิรวิชญ์ กะ-สิ-ระ-วิด ผู้มีความรู้เรื่องศรีษะ, ผู้มีความรู้เต็มหัว
อัครวิชช์ อัก-คะ-ระ-วิด ผู้มีความรู้เป็นเลิศ
นิธิวิทย์ นิ-ทิ-วิด ผู้มีความรู้เป็นขุมทรัพย์
อภิรพัชญ์ อะ-พิ-ระ-พัด ผู้มีความรู้ที่มีชื่อเสียงยิ่ง
กันต์ธีภพ กัน-ที-พบ ผู้มีความยินดีในปัญญา
สุประวิทย์ สุ-ประ-วิด ผู้มีความบริสุทธิ์
นิธิวัตต์ นิ-ทิ-หวัด ผู้มีขุมทรัพย์อันประเสริฐ
ศตพล สะ-ตะ-พน ผู้มีกำลังเป็นร้อย
กฤติธัส กริด-ติ-ทัด ผู้มีการกระทำในทางสร้างสรรค์อย่างกล้าหาญ
กฤตาพันธ์ กริด-ตา-พัน ผู้ผูกพันการกระทำ
กัญจนกันต์ กัน-จะ-นะ-กัน ผู้น่ารักดุจทองคำ
กฤชปภพ กริด-ปะ-พบ ผู้นำที่เฉียบแหลม
พรศิลป์ พอน-สิน ผู้ที่ได้รับพรทางด้านศิลปะ
กฤษวัต กริด-สะ-วัด ผู้ทำหน้าที่, ผู้กระทำเสร็จสิ้นแล้ว
กมนทรรศน์ กะ-มน-ทัด ผู้ดูมีเสน่ห์

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

300+ ชื่อเล่นลูกชาย อัพเดตล่าสุด 2021!! ไม่ซ้ำ ไม่เชย เท่ล้ำไม่เหมือนใคร

212 ชื่อเพราะๆ ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย เป็นมงคล เน้นเสริมดวงอุปถัมภ์

272 ชื่อเท่ๆ ลูกชาย ชื่อเล่นแนวๆ ยอดฮิต 2 พยางค์

ชื่อเล่นยอดฮิต และเก๋ๆ แบบครบถ้วน ทั้งไทยและอังกฤษ กว่า 500 ชื่อ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.79hora.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up