ชื่อผู้ชาย

300+ ชื่อผู้ชาย ความหมายดี ปี 2021-2022 ตามวันเกิด

event
ชื่อผู้ชาย
ชื่อผู้ชาย

จัดเต็ม 300+ ชื่อผู้ชาย ที่มีความหมายดี ๆ ตั้งตามวันเกิดของลูก เพื่อเสริมดวง เสริมบารมี และความเป็นมงคลให้กับลูกของเรา มาดูกันว่ามีชื่ออะไรกันบ้างที่โดนใจแม่!!

300+ ชื่อผู้ชาย ความหมายดี ปี 2021-2022 ตามวันเกิด

ชื่อ จะเป็นสิ่งที่ติดตัวลูกไปตั้งแต่เกิด โดยเฉพาะชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ย่อมเป็นเหมือนคำอวยพรจากพ่อแม่ ดังนั้นพ่อแม่มักจะเลือกชื่อที่ดีที่สุด เหมาะกับลูกของเราที่สุด ให้กับลูก มาดูกันว่ามีชื่ออะไรกันบ้างที่โดนใจ แม่ ๆ สามารถนำไปตั้งให้ลูกได้เลยค่ะ!

ตั้งชื่อลูก ชื่อผู้ชาย ความหมายดี ๆ ตามวันเกิด

ชื่อผู้ชาย ที่เกิดวันอาทิตย์

ชื่อคำอ่านคำแปล
นธีทัพพ์นะ-ที-ทับแม่น้ำแห่งทรัพย์สมบัติ
กรองเกียรติ์กอง-เกียดเส้นทางเกียรติยศ
มณีจันทร์มะ-นี-จันเพชรแห่งจันทรา
ธิติพันธ์ทิ-ติ-พันเชื้อสายผู้มีปัญญา
ดนุพัฒน์ดะ-นุ-พัดเจริญรุ่งเรืองด้วยตนเอง
นิธิพัฒน์นิ-ทิ-พัดเจริญด้วยขุมทรัพย์
กฤชกำภูกริด-กัม-พูอาวุธของแผ่นดินที่อยู่ในมือ
กัญจนกฤชกัน-จะ-นะ-กริดหลักแหลมดังทองคำ,กริชทองคำ
วิธินันท์วิ-ทิ-นันหนทางของความยินดี
กันต์นภนต์กัน-นะ-พนสุดขอบฟ้าอันงดงาม
กตัญญ์ปัจน์กะ-ตัน-ปัดศัตรูที่กตัญญู
ธีร์ดนัยที-ดะ-นัยลูกชายที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
อาภากรอา-พา-กอนพระอาทิตย์
กัณฑ์ยชญ์กัน-นะ-ยดผู้ได้รับเกียรติตามขั้นตอน,ผู้ได้รับเกียรติและมีทรัพย์
กตนพัตกะ-ตะ-นะ-พัดผู้ได้กระทำสิ่งใหม่,ผู้ได้ริเริ่ม
ก้องปณัทฐ์ก้อง-ปะ-นัดผู้ให้ความรู้ยิ่งที่ดังไปไกล
ณัฐชานนท์นัด-ถะ-ชา-นนผู้เป็นที่ชื่นชอบที่เกิดมาเป็นปราชญ์
กฤตย์พัฒน์กริด-ตะ-พัดผู้เจริญรุ่งเรืองในการกระทำ
กัณฑ์พิพัฒน์กัน-พิ-พัดผู้เจริญยิ่งเป็นบทตอน
กรินพัฑฒ์กะ-ริน-พัดผู้เจริญดุจช้าง
กฤชญ์พชรด์กริด-พะ-ชะ-ระผู้เข้มแข็งหรือผู้ขยัน
กฤชญ์พชรฎ์กริด-พะ-ชะ-ระผู้เข้มแข็งที่รู้ในสิ่งที่พึงกระทำ
เกิดชูพันธ์เกิด-ชู-พันผู้เกิดมาเพื่อปกป้องพวกพ้องของตน
ณกรณ์นะ-กอนผู้อยู่ในการริเริ่ม
เอกอนันต์เอก-อะ-นันผู้หลากหลายความเป็นหนึ่ง
กรณัฏฐ์กอ-ระ-นัดผู้สร้างนักปราชญ์, นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
ฐนกรถน-กอนผู้สร้างความมั่นคง
กรณ์พิรัลกอน-พิ-รันผู้สร้างความงาม
กรัรณย์กรกะ-รัน-นะ-กอนผู้สร้างการงาน
กฤตธนัทกริด-ทะ-นัดผู้ร่ำรวยจากการกระทำ
กฤตย์วรัชญ์กริด-วะ-รัดผู้รู้สิ่งประเสริฐอันมีเกียรติ
กัณฑ์คุณัชญ์กัน-คุ-นัดผู้รู้บทตอนแห่งความดี
ปภัชปะ-พัดผู้รู้จักแยกแยะยิ่ง
อธิปพัฒน์อะ-ทิบ-ปะ-พัดผู้รุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่
กฤชญาณกริด-ชะ-ยานผู้รอบรู้ด้วยความเฉียบแหลม
กัญจน์บุรินทร์กัน-จะ-บุ-รินผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองทองคำ
เมธานันท์เม-ทา-นันผู้ยินดีในความรอบรู้
นิธินนทน์นิ-ทิ-นนผู้ยินดีในขุมทรัพย์
กัณฑ์ชัยนันท์กัน-ชัย-ยะ-นันผู้ยินดีในขั้นตอนแห่งชัยชนะ
กฤตย์ตานนท์กริด-ตา-นนผู้ยินดีหรือผู้มีความสุขในการกระทำ
นันทวัฒน์นัน-ทะ-วัดผู้ยินดีที่มีความเจริญแล้ว
พันเครือพัน-เครือผู้มีเผ่าพันธุ์ของตน
กชชนนกด-ชะ-นนผู้มีเชื้อสายแห่งบัว
กชลภนกด-ละ-พนผู้มีลาภดังดอกบัว
กานต์อนันต์กาน-อะ-นันผู้มีมากมายในความน่ารัก
เกียรติกำจรเกียด-กัม-จอนผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือ
กันตชาครกัน-ตะ-ชา-คอนผู้มีความเพียรที่น่ารัก
ธิติวัฒน์ทิ-ติ-วัดผู้มีความเจริญมั่นคง, ผู้มีปัญญาเจริญ
อัครวิชช์อัก-คะ-ระ-วิดผู้มีความรู้เป็นเลิศ
นิธิวิทย์นิ-ทิ-วิดผู้มีความรู้เป็นขุมทรัพย์
อภิรพัชญ์อะ-พิ-ระ-พัดผู้มีความรู้ที่มีชื่อเสียงยิ่ง
รุ่งโรจน์รุ่ง-โรดผู้มีความรุ่งเรือง
กันต์ธีภพกัน-ที-พบผู้มีความยินดีในปัญญา
กรณ์กรวีร์กอน-กอ-ระ-วีผู้มีความกล้าหาญในการกระทำ
นิธิวัตต์นิ-ทิ-หวัดผู้มีขุมทรัพย์อันประเสริฐ
กัณฐพัชช์กัน-ถะ-พัดผู้พูดจาเป็นบทตอน
กฤตาพันธ์กริด-ตา-พันผู้ผูกพันการกระทำ
กฤชปณตกริด-ปะ-นดผู้น้อมไหว้อย่างเฉียบแหลม
กัญจนกันต์กัน-จะ-นะ-กันผู้น่ารักดุจทองคำ
กฤชปภพกริด-ปะ-พบผู้นำที่เฉียบแหลม
กชภณกด-ชะ-พนผู้ชอบพูดเป็นดอกบัว(อ่อนน้อม)
ภัทรวีร์พัด-ทะ-ระ-หวีผู้กล้าหาญและดีงาม
อัคราวิชญ์อัก-ขะ-รา-วิดปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
กวินท์วิชญ์กะ-วิน-วิดนักปราชญ์จอมกวี
กัญจน์อเนกข์กัน-จะ-อะ-เนกทองที่ไม่ใช่ทองแท่ง
กลวชิรกน-วะ-ชิ-ระดูจเพชรที่งดงาม
เนตรเนดดวงตา
กรณ์กวินท์กอน-กะ-วินจอมกวีผู้กระทำ
กรชปกรกอน-ชะ-ปะ-กอนคัมภีร์หรือตำราที่สร้างจากมือ
อิทธิอิด-ทิความเจริญ, ความงอกงาม, ความสำเร็จ
จตุพันธ์จะ-ตุ-พันข้อผูกมัดทั้งสี่
ตั้งชื่อลูกชาย
ตั้งชื่อลูกชาย

ชื่อผู้ชาย ที่เกิดวันจันทร์

ชื่อคำอ่านคำแปล
กตนพัตกะ-ตะ-นะ-พัดผู้ได้กระทำสิ่งใหม่,ผู้ได้ริเริ่ม
กมนทรรศน์กะ-มน-ทัดผู้ดูมีเสน่ห์
กรณภพกอน-นะ-พบผู้ที่ทำเพื่อแผ่นดิน
กรณ์ศรัณย์กอน-สะ-รันผู้เป็นที่พึ่งอันพึงกระทำ
กรภณัฐกอน-พะ-นัดปราชญ์ผู้มีรัสมีแห่งแสงสว่าง
กรัญญ์กรณ์กรัน-กอนผู้ชำนาญที่มีความรู้ใหม่
กรัณย์กรกะ-รัน-กอนผู้ชำนาญที่มีความรู้ใหม่, ผู้ฉลาดที่มีความรอบรู้ใหม่
กรัณย์พลกะ-รัน-พนผู้มีพลังในหน้าที่การงาน
กฤชญ์พชรฎ์กริด-พะ-ชะ-ระผู้เข้มแข็งที่รู้ในสิ่งที่พึงกระทำ
กฤชญ์พชรด์กริด-พะ-ชะ-ระผู้เข้มแข็งหรือผู้ขยัน
กฤตธนัทกริด-ทะ-นัดผู้ร่ำรวยจากการกระทำ
กฤตธรรศกริด-ตะ-ทัดผู้กระทำด้วยความมั่นใจ
กฤตย์พัฒน์กริด-ตะ-พัดผู้เจริญรุ่งเรืองในการกระทำ
กฤตย์วรัชญ์กริด-วะ-รัดผู้รู้สิ่งประเสริฐอันมีเกียรติ
กฤตัชญ์พงศ์กริ-ตัด-พงตระกูลของผู้มีความกตัญญู
กฤศศรัณย์กริด-สะ-รันผู้เป็นที่พึ่งคนจน
กฤษณ์ปัณณ์กริด-สะ-ปันผู้มีความรู้พระกฤษณะ
กฤษณ์มนัสกริด-สะ-มะ-นัดได้ดังใจพระกฤษณะ
กฤษณศักย์กริด-สะ-นะ-สักมีความสามารถดังพระกฤษณเจ้า
กัญจนกฤชกัน-จะ-นะ-กริดหลักแหลมดังทองคำ,กริชทองคำ
กัญจน์นภัทรกัน-นะ-พัดผู้ประเสริฐด้วยความรู้และงดงามดุจทองคำ
กัณฑ์ยชญ์กัน-นะ-ยดผู้ได้รับเกียรติตามขั้นตอน,ผู้ได้รับเกียรติและมีทรัพย์
กันต์กฤษณ์กัน-กริดผู้งามดังพระกฤษณะ
กันต์นภนต์กัน-นะ-พนสุดขอบฟ้าอันงดงาม
กันตวรวัฒน์กัน-ตะ-วอ-ระ-วัดงดงามในความเจริญอันประเสริฐ
ขัมน์ปกรณ์ขำ-ปะ-กอนผู้มีคัมภีร์แห่งความอดทน
คณณัฐ์คะ-นะ-นัดเป็นผู้นำในหมู่นักปราชญ์
ชวศรัณย์ชะ-วะ-สะ-รันมีความว่องไวเป็นที่พึ่ง
ชัยณพงศ์ชัย-นะ-พงชัยชนะของวงศ์ตระกูลที่มีปัญญา
ฐนกรถน-กอนผู้สร้างความมั่นคง
ฑัสนัยก์ทัด-สะ-นัยความหมายทั้งสิบ
ณกรณ์นะ-กอนผู้อยู่ในการริเริ่ม
ณรัฐกรณ์นะ-รัด-ถะ-กอนนักปราชญ์ผู้สร้างประเทศ, ผู้มีการกระทำด้วยปัญญาแห่งรัฐ
ณัชชนลนัด-ชะ-นนผู้เปล่งแสงที่เกิดมาให้ความรู้
ณัฏฐ์ณรัณนัด-นะ-รันนักปราชญ์ผู้เด่นดังทางความรู้ของตน
ณัฏฐ์ธนชัยนัด-ทะ-นะ-ชัยนักปราชญ์ผู้ชนะด้วยทรัพย์
ณัฏฐ์พัชร์นัด-ตะ-พัดเพชรของนักปราชญ์, ผู้มีคุณค่าดั่งนักปราชญ์
ณัฐนพงษ์นัด-นะ-พงผู้อยู่ในตระกูลของนักปราชญ์
ณัฐพจน์นัด-ถะ-พดคำพูดของนักปราชญ์
ณัฐภัคพลนัด-ถะ-พัก-ขะ-พนพลังของโชคแห่งนักปราชญ์
ตรัยวรรธน์ตัย-วัดผู้มีความเจริญสามประการ
ทัศนพงษ์ทัด-สะ-นะ-พงเชื้อสายผู้มีความคิด
ธนพชทะ-นะ-พดผู้มีเพชรเป็นทรัพย์
ธนยศทะ-นะ-ยดผู้มีทรัพย์และชื่อเสียง
ธันย์ณภัทรทัน-นะ-พัดผู้มีเจริญงอกงามด้วยความรู้อันประเสริฐ
นันทณัฏฐ์นัน-ทะ-นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ที่มีความยินดี
นันทวัฒน์นัน-ทะ-วัดผู้ยินดีที่มีความเจริญแล้ว
ปภัชปะ-พัดผู้รู้จักแยกแยะยิ่ง
พงษ์กรณ์พง-กอนตระกูลของผู้สร้าง
พงษ์นภัสพง-นะ-พัดตระกูลแห่งท้องฟ้า
พชรกรพะ-ชะ-ระ-กอนบ่อเกิดแห่งเพชร
พลสรรค์พะ-ละ-สันผู้สร้างกำลัง
พัชรณัฏฐ์พัด-ชะ-ระ-นัดเพชรของนักปราชญ์
ภพภกรพบ-พะ-กอนผู้ที่สร้างแผ่นดิน
ภฤศพะ-รึดมาก, กล้า, จัดเจน
ภวัตพะ-วัดผู้เจริญ
ภัทรชัยพัด-ทะ-ระ-ชัยชัยชนะแห่งความสุข ความสิริมงคล
ภัทรฐ์สกลพัด-ทะ-ระ-สะ-กนผู้มีความประเสริฐทั้งหมด
ภัทรพงศ์พัด-ทะ-ระ-พงเชื้อสายตระกูลที่ดีงาม
ยศวัฒน์ยด-วัดผู้เจริญด้วยยศศักดิ์
วรพงศ์ปพนวอ-ระ-พง-ปะ-พนวงศ์ตระกูลที่ประเสริฐและบริสุทธิ์
วรรณพงษ์วัน-นะ-พงผู้มีตระกูลร่ำรวย
วัฒนพงษ์วัด-ทะ-นะ-พงตระกูลหรือเชื้อสายที่มีความเจริญ
ศรัณย์ชัยสะ-รัน-ชัยชัยชนะอันเป็นที่พึ่ง
ศรัณย์ธนกรสะ-รัน-ทะ-กอนสร้างทรัพย์และเป็นที่พึ่ง
ศรันยพงศ์สะ-รัน-ยะ-พงผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล
สรรค์ชัยสัน-ชัยการชนะ, การปราบปรามสำเร็จ
สฤษฏ์พงศ์สะ-หริด-พงตระกูลของผู้สร้าง
สัจนันท์สัด-จะ-นันพึงใจในความสัตย์, ผู้ยินดีในความจริง
สัณห์ชนนสัน-ชะ-นนผู้เกิดมาสุภาพ
สัณห์ปพนสัน-ปะ-พนผู้บริสุทธิ์และเรียบร้อย

ชื่อผู้ชาย ที่เกิดวันอังคาร

ชื่อคำอ่านคำแปล
นธีทัพพ์นะ-ที-ทับแม่น้ำแห่งทรัพย์สมบัติ
ธิติพันธ์ทิ-ติ-พันเชื้อสายผู้มีปัญญา
ศิษฏ์ชนนสิด-ชะ-นนเชื้อสายผู้มีความรู้
ดนุพัฒน์ดะ-นุ-พัดเจริญรุ่งเรืองด้วยตนเอง
นิธิพัฒน์นิ-ทิ-พัดเจริญด้วยขุมทรัพย์
วิธินันท์วิ-ทิ-นันหนทางของความยินดี
วิสุทวิ-สุดสะอาด, สดใส
ธีร์ดนัยที-ดะ-นัยลูกชายที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ชัยณิวัฒน์ชัย-นิ-วัดผู้ได้รับชัยชนะจากความชั่วร้าย
สมภูมิสม-พูมผู้เหมาะกับแผ่นดิน
จันทริษฎ์จัน-ทะ-ริดผู้เป็นที่รักของจันทร์
ณัฐชานนท์นัด-ถะ-ชา-นนผู้เป็นที่ชื่นชอบที่เกิดมาเป็นปราชญ์
ยศวัฒน์ยด-วัดผู้เจริญด้วยยศศักดิ์
ไพทูตย์พัย-ทูดผู้เจรจาด้านเงินโบราณ
อธินชนุตต์อะ-ทิน-ชะ-นุดผู้อยู่สูงสุดที่คนเชื่อฟัง
ปรุฬห์เลิศปะ-รุด-เลิดผู้สุดยอดในความเจริญ
อิศรานุวัฒน์อิ-สะ-รา-นุ-วัดผู้สร้างความเจริญอันยิ่งใหญ่
วิบาลวิ-บานผู้รู้แจ้งเรื่องการปกครอง
ปภัชปะ-พัดผู้รู้จักแยกแยะยิ่ง
อธิปพัฒน์อะ-ทิบ-ปะ-พัดผู้รุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่
นริศรนะ-ริ-สอนผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่คน
นิธินนทน์นิ-ทิ-นนผู้ยินดีในขุมทรัพย์
นันทวัฒน์นัน-ทะ-วัดผู้ยินดีที่มีความเจริญแล้ว
จิตวิวัฒน์จิด-วิ-วัดผู้มีใจที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
ธันย์ณภัทรทัน-นะ-พัดผู้มีเจริญงอกงามด้วยความรู้อันประเสริฐ
อิทธิเดชอิด-ทิ-เดดผู้มีอำนาจแห่งความเจริญและความสำเร็จ
สุริยันต์สุ-ริ-ยันผู้มีรัศมีอันยิ่งใหญ่ดุจดวงอาทิตย์
ธนยศทะ-นะ-ยดผู้มีทรัพย์และชื่อเสียง
ปัจนาสย์ปัด-จะ-นาดผู้มีชื่อเหมือนพระศิวะ
ภัสดาพัด-สะ-ดาผู้มีความเป็นสามี
ธิติวัฒน์ทิ-ติ-วัดผู้มีความเจริญมั่นคง, ผู้มีปัญญาเจริญ
เจษฏาวิทย์เจด-ตา-วิดผู้มีความเจริญทางความรู้สูงสุด
สำริตสัม-ริดผู้มีความสำเร็จ
ชามินณพัฒน์ชา-มิน-นะ-พัดผู้มีความสมบูรณ์ งอกงามในความรู้
นิธิวิทย์นิ-ทิ-วิดผู้มีความรู้เป็นขุมทรัพย์
เศรษฐวิทย์เสด-ถะ-วิดผู้มีความรู้อันประเสริฐ
อภิรพัชญ์อะ-พิ-ระ-พัดผู้มีความรู้ที่มีชื่อเสียงยิ่ง
สุประวิทย์สุ-ประ-วิดผู้มีความบริสุทธิ์
นิธิวัตต์นิ-ทิ-หวัดผู้มีขุมทรัพย์อันประเสริฐ
ศตพลสะ-ตะ-พนผู้มีกำลังเป็นร้อย
สัณห์ปพนสัน-ปะ-พนผู้บริสุทธิ์และเรียบร้อย
ภัทรวีร์พัด-ทะ-ระ-หวีผู้กล้าหาญและดีงาม
ศรันย์ปวีร์สะ-รัน-ปะ-วีผู้กล้าหาญยิ่งอันเป็นที่พึ่ง
วสุอนันต์วะ-สุ-อะ-นันผุ้มีทรัพย์ล้นเหลือ
ปุณณ์ปวีณปุน-ปะ-วีนปราชญ์อันประเสริฐ, ผู้เต็มไปด้วยความฉลาดรอบรู้
ธิติณัฏฐ์ทิ-ติ-นัดนักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง
ณัฏฐ์ธนชัยนัด-ทะ-นะ-ชัยนักปราชญ์ผู้ชนะด้วยทรัพย์
ศุภณพิชญ์สุ-พน-พิดนักปราชญที่ประเสริฐ
ณัฏฐ์พจน์นัด-ตะ-พดถ้อยคำของนักปราชญ์
ศรัณย์ชัยสะ-รัน-ชัยชัยชนะอันเป็นที่พึ่ง
สุรสิทธิ์สุ-ระ-สิดความสำเร็จอันกล้าหาญ
เผ่าภูมิเผ่า-พูมกลุ่มชนของผู้มีความรู้
ชื่อเด็กผู้ชาย
ชื่อเด็กผู้ชาย

ชื่อผู้ชาย ที่เกิดวันพุธ

ชื่อคำอ่านคำแปล
กฤษณ์มนัสกริด-สะ-มะ-นัดได้ดังใจพระกฤษณะ
นธีทัพพ์นะ-ที-ทับแม่น้ำแห่งทรัพย์สมบัติ
พงษ์พิษณุพง-พิด-นุเชื้อสายพระวิษณุ,เชื้อสายผู้คุ้มครอง
ธิติพันธ์ทิ-ติ-พันเชื้อสายผู้มีปัญญา
ภัทรพงศ์พัด-ทะ-ระ-พงเชื้อสายตระกูลที่ดีงาม
ดนุพัฒน์ดะ-นุ-พัดเจริญรุ่งเรืองด้วยตนเอง
นิธิพัฒน์นิ-ทิ-พัดเจริญด้วยขุมทรัพย์
วิธินันท์วิ-ทิ-นันหนทางของความยินดี
กันต์นภนต์กัน-นะ-พนสุดขอบฟ้าอันงดงาม
ธีร์ดนัยที-ดะ-นัยลูกชายที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กัณฐพัสส์กัน-ถะ-พัดฤดูกาลแห่งฝน,ช่วงแห่งฤดูฝน
กฤษณารัศมิ์กริด-สะ-หนา-รัดรัศมีที่มีสีดำ,ประกายแสงสีดำ
กฤษณศักย์กริด-สะ-นะ-สักมีความสามารถดังพระกฤษณเจ้า
กตนพัตกะ-ตะ-นะ-พัดผู้ได้กระทำสิ่งใหม่,ผู้ได้ริเริ่ม
ก้องปณัทฐ์ก้อง-ปะ-นัดผู้ให้ความรู้ยิ่งที่ดังไปไกล
สิริพงศ์สิ-หริ-พงผู้เป็นสิริมงคลแห่งวงศ์ตระกูล
พงศ์สิริพง-สิ-หริผู้เป็นมงคลแห่งตระกูล
กรณ์ศรัณย์กอน-สะ-รันผู้เป็นที่พึ่งอันพึงกระทำ
กฤศศรัณย์กริด-สะ-รันผู้เป็นที่พึ่งคนจน
กฤตย์พัฒน์กริด-ตะ-พัดผู้เจริญรุ่งเรืองในการกระทำ
ยศวัฒน์ยด-วัดผู้เจริญด้วยยศศักดิ์
กรณ์ปรุฬห์กอน-ปะ-รุดผู้เจริญด้วยการสร้าง
ณัฐนพงษ์นัด-นะ-พงผู้อยู่ในตระกูลของนักปราชญ์
ณกรณ์นะ-กอนผู้อยู่ในการริเริ่ม
กรณัฏฐ์กอ-ระ-นัดผู้สร้างนักปราชญ์, นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
อิศรานุวัฒน์อิ-สะ-รา-นุ-วัดผู้สร้างความเจริญอันยิ่งใหญ่
ฐนกรถน-กอนผู้สร้างความมั่นคง
กรัรณย์กรกะ-รัน-นะ-กอนผู้สร้างการงาน
รังสฤษฏ์รัง-สะ-หริดผู้สร้าง, ผู้แต่งตั้ง
กมลหิรัณย์กะ-มน-หิ-รันผู้ร่ำรวยเงินทองด้วยหัวใจ
กฤตธนัทกริด-ทะ-นัดผู้ร่ำรวยจากการกระทำ
อธิปพัฒน์อะ-ทิบ-ปะ-พัดผู้รุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่
เมธานันท์เม-ทา-นันผู้ยินดีในความรอบรู้
นิธินนทน์นิ-ทิ-นนผู้ยินดีในขุมทรัพย์
กฤศรดากริด-สอ-ระ-ดาผู้ยินดีเพียงแต่น้อย
กฤตย์ตานนท์กริด-ตา-นนผู้ยินดีหรือผู้มีความสุขในการกระทำ
นันทวัฒน์นัน-ทะ-วัดผู้ยินดีที่มีความเจริญแล้ว
สุทธิพงษ์สุด-ทิ-พงผู้มีเชื้อสายที่บริสุทธิ์
ธันย์ณภัทรทัน-นะ-พัดผู้มีเจริญงอกงามด้วยความรู้อันประเสริฐ
วรศักดิ์วอ-ระ-สักผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
วิสิฐศักดิ์วิ-สิด-สักผู้มีอำนาจที่ดียิ่ง, ผู้มีอำนาจที่ประเสริฐ
วรรณพงษ์วัน-นะ-พงผู้มีตระกูลร่ำรวย
กฤติธัสกริด-ติ-ทัดผู้มีการกระทำในทางสร้างสรรค์อย่างกล้าหาญ
กฤตาพันธ์กริด-ตา-พันผู้ผูกพันการกระทำ
กฤษวัตกริด-สะ-วัดผู้ทำหน้าที่, ผู้กระทำเสร็จสิ้นแล้ว
กันต์กฤษณ์กัน-กริดผู้งามดังพระกฤษณะ
ภัทรวีร์พัด-ทะ-ระ-หวีผู้กล้าหาญและดีงาม
วสุอนันต์วะ-สุ-อะ-นันผุ้มีทรัพย์ล้นเหลือ
ธิติณัฏฐ์ทิ-ติ-นัดนักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง

ชื่อผู้ชาย ที่เกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อคำอ่านคำแปล
กฤษณ์วรงค์กริด-สะ-วะ-รงเศียรของพระกฤษณะ, ผู้ประเสริฐเหมือนพระกฤษณะ
คณณัฐ์คะ-นะ-นัดเป็นผู้นำในหมู่นักปราชญ์
กัณฐพัสส์กัน-ถะ-พัดฤดูกาลแห่งฝน,ช่วงแห่งฤดูฝน
กฤษณารัศมิ์กริด-สะ-หนา-รัดรัศมีที่มีสีดำ,ประกายแสงสีดำ
กฤษณศักย์กริด-สะ-นะ-สักมีความสามารถดังพระกฤษณเจ้า
วชิรวิชญ์วะ-ชิ-ระ-วิดมีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
กัณฑ์ยชญ์กัน-นะ-ยดผู้ได้รับเกียรติตามขั้นตอน,ผู้ได้รับเกียรติและมีทรัพย์
กฤษฏิ์ยชญ์กริด-สะ-ยดผู้ให้เกียรติความฉลาด
กรัณย์กริชกะ-รัน-กริดผู้แหลมคมในการงาน, ผู้รู้ทั้งสองด้านทางการงาน
กรณ์ศรัณย์กอน-สะ-รันผู้เป็นที่พึ่งอันพึงกระทำ
กฤศศรัณย์กริด-สะ-รันผู้เป็นที่พึ่งคนจน
กรณ์ปรุฬห์กอน-ปะ-รุดผู้เจริญด้วยการสร้าง
กฤชญ์พชรฎ์กริด-พะ-ชะ-ระผู้เข้มแข็งที่รู้ในสิ่งที่พึงกระทำ
ณกรณ์นะ-กอนผู้อยู่ในการริเริ่ม
ปรุฬห์เลิศปะ-รุด-เลิดผู้สุดยอดในความเจริญ
กฤษชุกรกริด-ชุ-กอนผู้สร้างเกียรติยศให้เชิดชูด้วยตนเอง
กรณัฏฐ์กอ-ระ-นัดผู้สร้างนักปราชญ์, นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
กรศรัณย์ชัยกอน-สะ-รัน-ชัยผู้สร้างชัยชนะอันเป็นที่พึ่ง
กรณ์พิรัลกอน-พิ-รันผู้สร้างความงาม
กรัรณย์กรกะ-รัน-นะ-กอนผู้สร้างการงาน
กมลหิรัณย์กะ-มน-หิ-รันผู้ร่ำรวยเงินทองด้วยหัวใจ
กฤษณ์ประจักษ์กริด-ปะ-จักผู้รู้แจ้งจริงดังองค์กฤษณะ
พุฒิเศรษฐ์พุด-ทิ-เสดผู้รู้ยิ่งในสิ่งประเสริฐ
กัณฑ์คุณัชญ์กัน-คุ-นัดผู้รู้บทตอนแห่งความดี
อัครวิชช์อัก-คะ-ระ-วิดผู้มีความรู้เป็นเลิศ
กฤษณ์ปัณณ์กริด-สะ-ปันผู้มีความรู้พระกฤษณะ
อภิรพัชญ์อะ-พิ-ระ-พัดผู้มีความรู้ที่มีชื่อเสียงยิ่ง
กรณ์กรวีร์กอน-กอ-ระ-วีผู้มีความกล้าหาญในการกระทำ
พีระพงษ์พี-ระ-พงผู้มีความกล้าหาญแห่งวงศ์ตระกูล
กัณฐพัชช์กัน-ถะ-พัดผู้พูดจาเป็นบทตอน
เศรษฐสัณห์เสด-ถะ-สันผู้ประเสริฐสุดและเรียบร้อย
กฤชปภพกริด-ปะ-พบผู้นำที่เฉียบแหลม
พรไพบูลย์พอน-พัย-บูนผู้ที่ได้รับพรอย่างสมบูรณ์
กชภณกด-ชะ-พนผู้ชอบพูดเป็นดอกบัว(อ่อนน้อม)
กฤษลชากริด-สะ-ละ-ชาปล่อยทิ้งเกียรติยศที่เกิดขึ้น
ปุณณ์ปวีณปุน-ปะ-วีนปราชญ์อันประเสริฐ, ผู้เต็มไปด้วยความฉลาดรอบรู้
อัคราวิชญ์อัก-ขะ-รา-วิดปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
พชรกรพะ-ชะ-ระ-กอนบ่อเกิดแห่งเพชร
ณัฏฐ์ณรัณนัด-นะ-รันนักปราชญ์ผู้เด่นดังทางความรู้ของตน
ศุภณพิชญ์สุ-พน-พิดนักปราชญที่ประเสริฐ
เปี่ยมพงศ์เปี่ยม-พงตระกูลแห่งความบริบูรณ์
จิรัสย์พงษ์จิ-หรัด-พงตระกูลที่ยืนยงตลอดกาล
จิรัสฎ์พงศ์จิ-หรัด-พงตระกูลที่ยืนยงตลอดกาล
สฤษฏ์พงศ์สะ-หริด-พงตระกูลของผู้สร้าง
กลวชิรกน-วะ-ชิ-ระดูจเพชรที่งดงาม
กัญจณ์วริษฐ์กัน-จะ-วะ-ริดชายผู้ประเสริฐยิ่งดั่งทอง
ศรัณย์ชัยสะ-รัน-ชัยชัยชนะอันเป็นที่พึ่ง
กรชปกรกอน-ชะ-ปะ-กอนคัมภีร์หรือตำราที่สร้างจากมือ

ชื่อผู้ชาย ที่เกิดวันศุกร์

ชื่อคำอ่านคำแปล
นธีทัพพ์นะ-ที-ทับแม่น้ำแห่งทรัพย์สมบัติ
คณณัฐ์คะ-นะ-นัดเป็นผู้นำในหมู่นักปราชญ์
ธิติพันธ์ทิ-ติ-พันเชื้อสายผู้มีปัญญา
ธนินพงษ์ทะ-นิน-พงเชื้อสายผู้มีทรัพย์
ศิษฏ์ชนนสิด-ชะ-นนเชื้อสายผู้มีความรู้
ทัศนพงษ์ทัด-สะ-นะ-พงเชื้อสายผู้มีความคิด
กันดิศพัฒน์กัน-ดิด-สะ-พัดเจ้าแห่งความรักและเจริญ
ดนุพัฒน์ดะ-นุ-พัดเจริญรุ่งเรืองด้วยตนเอง
นิธิพัฒน์นิ-ทิ-พัดเจริญด้วยขุมทรัพย์
อิทธิพัทธ์อิด-ทิ-พัดเกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ, มีความสำเร็จมั่นคง
อิทธิ์ศักดิ์อิด-ทะ-สักอำนาจแห่งความสำเร็จ, อำนาจแห่งความเจริญ
กันต์นภนต์กัน-นะ-พนสุดขอบฟ้าอันงดงาม
กตัญญ์ปัจน์กะ-ตัน-ปัดศัตรูที่กตัญญู
กัณฐพัสส์กัน-ถะ-พัดฤดูกาลแห่งฝน,ช่วงแห่งฤดูฝน
สิทธิภาคดิ์สิด-ทิ-พากมีความสำเร็จและโชคดี
พิมพ์ชนก์พิม-ชนพ่อผู้เป็นแบบอย่าง
คาเชนคา-เชนพญาช้าง
อคินธันญ์อะ-คิน-ทันผู้ได้รับโชคจากพระอาทิตย์
กตนพัตกะ-ตะ-นะ-พัดผู้ได้กระทำสิ่งใหม่,ผู้ได้ริเริ่ม
ก้องปณัทฐ์ก้อง-ปะ-นัดผู้ให้ความรู้ยิ่งที่ดังไปไกล
ธนศิษฐ์ทะ-นะ-สิดผู้เป็นเลิศในเรื่องทรัพย์
ณัฐชานนท์นัด-ถะ-ชา-นนผู้เป็นที่ชื่นชอบที่เกิดมาเป็นปราชญ์
กัณฑ์พิพัฒน์กัน-พิ-พัดผู้เจริญยิ่งเป็นบทตอน
เกิดชูพันธ์เกิด-ชู-พันผู้เกิดมาเพื่อปกป้องพวกพ้องของตน
สัณห์ชนนสัน-ชะ-นนผู้เกิดมาสุภาพ
ณัฐนพงษ์นัด-นะ-พงผู้อยู่ในตระกูลของนักปราชญ์
อธินชนุตต์อะ-ทิน-ชะ-นุดผู้อยู่สูงสุดที่คนเชื่อฟัง
เอกอนันต์เอก-อะ-นันผู้หลากหลายความเป็นหนึ่ง
กัณฑ์คุณัชญ์กัน-คุ-นัดผู้รู้บทตอนแห่งความดี
ปภัชปะ-พัดผู้รู้จักแยกแยะยิ่ง
อธิปพัฒน์อะ-ทิบ-ปะ-พัดผู้รุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่
เมธานันท์เม-ทา-นันผู้ยินดีในความรอบรู้
นิธินนทน์นิ-ทิ-นนผู้ยินดีในขุมทรัพย์
พิสิษฐภัคพิ-สิด-ทะ-พักผู้มีโชคที่ดีที่สุด
กชชนนกด-ชะ-นนผู้มีเชื้อสายแห่งบัว
สุทธิพงษ์สุด-ทิ-พงผู้มีเชื้อสายที่บริสุทธิ์
อิทธิเดชอิด-ทิ-เดดผู้มีอำนาจแห่งความเจริญและความสำเร็จ
ภามพัฒน์พาม-พัดผู้มีอำนาจอันเจริญ
สุขภคินสุ-ขะ-พะ-คินผู้มีสุขสิริมงคล
กานต์อนันต์กาน-อะ-นันผู้มีมากมายในความน่ารัก
ฐานันทศักดิ์ถา-นัน-ทะ-สักผู้มีฐานะอำนาจที่น่ายินดี
ภัสดาพัด-สะ-ดาผู้มีความเป็นสามี
ปุณญเกษมปุน-ยะ-กะ-เสมผู้มีความสุขสบายในบุญ
ปัญญาศักดิ์ปัน-ยา-สักผู้มีความสามารถ มีอำนาจทางปัญญา
ชามินณพัฒน์ชา-มิน-นะ-พัดผู้มีความสมบูรณ์ งอกงามในความรู้
กันต์ธีภพกัน-ที-พบผู้มีความยินดีในปัญญา
ณัฐพิศุทธิ์นัด-ถะ-พิ-สุดผู้มีความงามดุจนักปราชญ์
ศตเนติสะ-ตะ-เน-ติผู้มากด้วยประเพณีอันดีงาม, ผู้มากด้วยกฏหมาย
กัณฐพัชช์กัน-ถะ-พัดผู้พูดจาเป็นบทตอน
ตั้งชื่อลูก
ตั้งชื่อลูก

ชื่อผู้ชาย ที่เกิดวันเสาร์

ชื่อคำอ่านคำแปล
กฤศนภัสส์กริด-สะ-นะ-พัดแสงน้อยๆบนสวรรค์
นธีทัพพ์นะ-ที-ทับแม่น้ำแห่งทรัพย์สมบัติ
กรองเกียรติ์กอง-เกียดเส้นทางเกียรติยศ
ธิติพันธ์ทิ-ติ-พันเชื้อสายผู้มีปัญญา
ภัทรพงศ์พัด-ทะ-ระ-พงเชื้อสายตระกูลที่ดีงาม
รัชศักดิ์รัด-ชะ-สักอำนาจแห่งพระราชา, พลังแห่งกษัตริย์
กฤชกำภูกริด-กัม-พูอาวุธของแผ่นดินที่อยู่ในมือ
กัญจนกฤชกัน-จะ-นะ-กริดหลักแหลมดังทองคำ,กริชทองคำ
วิธินันท์วิ-ทิ-นันหนทางของความยินดี
กันต์นภนต์กัน-นะ-พนสุดขอบฟ้าอันงดงาม
กตัญญ์ปัจน์กะ-ตัน-ปัดศัตรูที่กตัญญู
ธีร์ดนัยที-ดะ-นัยลูกชายที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กตนพัตกะ-ตะ-นะ-พัดผู้ได้กระทำสิ่งใหม่,ผู้ได้ริเริ่ม
กฤชญ์พชรด์กริด-พะ-ชะ-ระผู้เข้มแข็งหรือผู้ขยัน
เกิดชูพันธ์เกิด-ชู-พันผู้เกิดมาเพื่อปกป้องพวกพ้องของตน
กฤษภพกริด-สะ-พบผู้สร้างแผ่นดิน
กฤษชุกรกริด-ชุ-กอนผู้สร้างเกียรติยศให้เชิดชูด้วยตนเอง
กฤตธนัทกริด-ทะ-นัดผู้ร่ำรวยจากการกระทำ
กฤตย์วรัชญ์กริด-วะ-รัดผู้รู้สิ่งประเสริฐอันมีเกียรติ
กสิรวิชญ์กะ-สิ-ระ-วิดผู้รอบรู้ทางเพราะปลูกอย่างยอดเยี่ยม
กัญจน์บุรินทร์กัน-จะ-บุ-รินผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองทองคำ
นิธินนทน์นิ-ทิ-นนผู้ยินดีในขุมทรัพย์
กฤศรดากริด-สอ-ระ-ดาผู้ยินดีเพียงแต่น้อย
กฤตย์ตานนท์กริด-ตา-นนผู้ยินดีหรือผู้มีความสุขในการกระทำ
กชชนนกด-ชะ-นนผู้มีเชื้อสายแห่งบัว
สุทธิพงษ์สุด-ทิ-พงผู้มีเชื้อสายที่บริสุทธิ์
วรศักดิ์วอ-ระ-สักผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
กชลภนกด-ละ-พนผู้มีลาภดังดอกบัว
สุริยันต์สุ-ริ-ยันผู้มีรัศมีอันยิ่งใหญ่ดุจดวงอาทิตย์
กานต์อนันต์กาน-อะ-นันผู้มีมากมายในความน่ารัก
ปัจนาสย์ปัด-จะ-นาดผู้มีชื่อเหมือนพระศิวะ
เกียรติกำจรเกียด-กัม-จอนผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือ
กันตชาครกัน-ตะ-ชา-คอนผู้มีความเพียรที่น่ารัก
ภัสดาพัด-สะ-ดาผู้มีความเป็นสามี
กฤษดาวุธกริด-สะ-ดา-วุดผู้มีความสำเร็จเป็นอาวุธ, ผู้มีอภินิหารเป็นอาวุธ
กศิรวิชญ์กะ-สิ-ระ-วิดผู้มีความรู้เรื่องศรีษะ, ผู้มีความรู้เต็มหัว
อัครวิชช์อัก-คะ-ระ-วิดผู้มีความรู้เป็นเลิศ
นิธิวิทย์นิ-ทิ-วิดผู้มีความรู้เป็นขุมทรัพย์
อภิรพัชญ์อะ-พิ-ระ-พัดผู้มีความรู้ที่มีชื่อเสียงยิ่ง
กันต์ธีภพกัน-ที-พบผู้มีความยินดีในปัญญา
สุประวิทย์สุ-ประ-วิดผู้มีความบริสุทธิ์
นิธิวัตต์นิ-ทิ-หวัดผู้มีขุมทรัพย์อันประเสริฐ
ศตพลสะ-ตะ-พนผู้มีกำลังเป็นร้อย
กฤติธัสกริด-ติ-ทัดผู้มีการกระทำในทางสร้างสรรค์อย่างกล้าหาญ
กฤตาพันธ์กริด-ตา-พันผู้ผูกพันการกระทำ
กัญจนกันต์กัน-จะ-นะ-กันผู้น่ารักดุจทองคำ
กฤชปภพกริด-ปะ-พบผู้นำที่เฉียบแหลม
พรศิลป์พอน-สินผู้ที่ได้รับพรทางด้านศิลปะ
กฤษวัตกริด-สะ-วัดผู้ทำหน้าที่, ผู้กระทำเสร็จสิ้นแล้ว
กมนทรรศน์กะ-มน-ทัดผู้ดูมีเสน่ห์

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

300+ ชื่อเล่นลูกชาย อัพเดตล่าสุด 2021!! ไม่ซ้ำ ไม่เชย เท่ล้ำไม่เหมือนใคร

212 ชื่อเพราะๆ ตั้งชื่อลูกสาวพร้อมความหมาย เป็นมงคล เน้นเสริมดวงอุปถัมภ์

272 ชื่อเท่ๆ ลูกชาย ชื่อเล่นแนวๆ ยอดฮิต 2 พยางค์

ชื่อเล่นยอดฮิต และเก๋ๆ แบบครบถ้วน ทั้งไทยและอังกฤษ กว่า 500 ชื่อ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.79hora.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up