ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร

200+ ไอเดีย ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร พร้อมความหมาย

Alternative Textaccount_circle
event
ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร
ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร

อยากให้ลูกมีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเดียวกับพ่อแม่ ต้องดู!! ทีมแม่ ABK ขอเสนอ 200 ไอเดีย ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร พร้อมคำอ่านและความหมายดี ๆ

200+ ไอเดีย ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร พร้อมความหมาย

ชื่อพ่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนี้ ชื่อแม่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนี้ อยากให้ชื่อลูกมีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเดียวกัน หรือมีอักษรในใจ ไม่ว่าจะลูกสาว หรือลูกชาย มาดูไอเดีย ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร พร้อมความหมายได้ที่นี่เลยค่ะ

ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ก – ฉ

ชื่อ

ความหมาย

กช ดอกบัว
กชอินทร์ ดอกบัวใหญ่
กนกนุช หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
กนกวลัย กำไลทอง
กมลเทพ เทพแห่งทรัพย์ เทพผู้มีจิตใจสูง
กมลภู เกิดจากดอกบัว พระพรหม
กรกฏ ปู
กรพินธุ์ ทับทิม
กรฤทธ์ เจริญรุ่งเรืองด้วยมือ
กรัสวัน เสียงตบมือ
กฤตชยา กระทำชนะแล้ว
กฤตัชญ์ ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
กฤติยา หน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ
กวินนาฎ หญิงสาวผู้ดีงาม
กษมา อดทน อดโทษ แผ่นดิน
กัญจน์ ทอง
กัญญ์วรา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัญวรา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัทลี กล้วย
กันตพล มีพลังน่าชอบใจ
กันติยา ความรัก
กันยาพร สาวผู้ประเสริญ
กาจพล มีพลังกล้าแข็ง
กานติมา งามน่ารัก
กำธร สนั่น หวั่นไหว สะเทือน
กิตติพร มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
กิติมา ผู้มีชื่อเสียง
กุมุท บัว บัวขาว
ขจร ฟุ้งไป
คคนางค์ ท้องฟ้า
คมแก้ว ความเฉียบแหลมอันสูงค่า
คริษฐา ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คุณิตา ผู้มีคุณงามความดี
จรณะ ความประพฤติ กริยาที่ควรประพฤติ
จักรกฤช อาวุธของแว่นแคว้น
จันจิมา งามเหมือนดวงจันทร์
จันทมณี แก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์
จาริณี ผู้ประพฤติ
จารุพิชญา นักปราชญ์ผู้งดงาม
จิณห์นิภา รัศมีแห่งเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายอันงดงาม
จิตรภณ ดูดดี พูดไพเราะ
จิรชยา มีชัยนาน
จิรภา ผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน
จิรัสยา ตลอดกาลนาน นิรันดร
จุลินทร์ ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก
ฉันท์ชนก ผู้ให้เกิดความพอใจ
ฉันทิศา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ตั้งชื่อลูก
ตั้งชื่อลูก

ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ช – ธ

ชื่อ

ความหมาย

ชญานี ผู้มีความรู้
ชนจันทร์ ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน(เด่นกว่าคนอื่น)
ชนัฐกานต์ บุคคลทั้ง 8 อันเป็นที่รัก
ชนาภัทร คนดี คนเจริญ
ชนิตสิรี ให้เกิดสิริมงคล
ชนุตต์ คนที่สูงสุด
ชยานันต์ มีชัยชนะหาที่สุดมิได้
ชรัณ การต่อสู้ที่มีชัย
ชลพินทุ์ หยาดน้ำ
ชวินบุตร ลูกชายผู้มีเชาวน์ปัญญา
ชัชฤทธิ์ ฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ
ชัยมลล์ ผู้ต่อสู้ที่มีชัยชนะ
ชินบุตร บุตรแห่งพระพุทธเจ้า
ชุติวัต ผู้มีความรุ่งเรือง
ญาณวร ผู้รู้ประเสริฐ
ญาณิดา มีความรู้
ญานิศา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ฐานิกา ผู้ดำรงมั่น
ฐายินี ผู้ตั้งมั่น
ฐิติกาญจน์ ผู้มีทองเป็นความมั่นคง
ฐิติมน มีใจประกอบด้วยความมั่นคง
ณฐิตา ดำรงอยู่ด้วยความรู้
ณัชวดี หญิงผู้มีความรู้
ณัฏฐนิช ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
ณัฐชนน เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัฐธิดา ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ณัฐยมล คู่แห่งนักปราชญ์, คู่ผู้ฉลาด
ณัฐวศา หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ณิชพน มีใจบริสุทธิ์
ดรณ์ การข้ามพ้นทุกข์
ดารินทร์ ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
ตรรกย ความนึกคิด
ตวิษา รุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว
ตุรียะ บรรลุญาณที่สี่
ถาวิระ มั่นคง
ถิรมัน มีใจมั่นคง
ทรงรัฐ ครองเมือง
ทาตฤ ยกให้
ทิฐิพล ทหารที่มีความทนง
ทินภัทร วันที่เป็นสิริมงคล
ทีปกร ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง
ธนชาติ ตระกูลเศรษฐี
ธนวัตน์ เจริญด้วยทรัพย์
ธนัตพร มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธนาปัติ การได้สมบัติ
ธนิสร เจ้าแห่งทรัพย์
ธยานี ผู้มีปัญญาแห่งพินิจ
ธรรมนิตย์ มีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้
ธราเทพ ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน
ธวัลยา บริสุทธิ์
ธัญชนก ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
ธัญธรณ์ ทรงไว้ซึ่งความโชคดี
ธัญวลัย กำไลดีเลิซ
ธันยวีร์ มีโชคและมีความกล้า
ธารทิพย์ สายน้ำวิเศษ
ธาวินี วิ่ง ว่วงไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์
ธิติสุดา หญิงผู้มีปัญญา
ธีรกุล ตระกูลนักปราชญ์
ธีรนุช นางผู้ฉลาด
ธีราพร นักปราชญ์ผู้ประเสริ
ชื่อลูก
ชื่อลูก

ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย น – ป

ชื่อ

ความหมาย

นทีนท แม่น้ำ
นพวิทย์ มีความรู้ใหม่เสมอ
นภัสรพี พระอาทิตย์บนท้องฟ้า
นภิสา จอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา
นรวุฒิ ผู้เจริญ
นรียา สตรี
นลิน ดอกบัว
นวิยา สาวเสมอ สดชื่อนเสมอ
นันท์ธร ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข
นันทรัตน์ รัตนะน่ายินดี
นันทิภาคย์ ยินดีในโชคลาภ
นิเวทน์ การกล่าวประกาศ
นิจิต สั่งสมไว้
นิชาภา มีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน
นิธิอรรถ แสวงขุมทรัพย์
นิมมาน นฤมิต
นิรมัท ไม่มัวเมา
นิรินธน์ ไม่มีกิเลศ
นิศมา สงบสุข
นีร น้ำ
นุชรดี ความยินดีของหญิงสาว หญิงสาวผู้มีความดี
บริบูรณ์ เต็ม
บวรรัช สมบัติอันประเสริฐ
บุญถึง ได้มีคุณงามความดี
บุณยกร สร้งคุณความดี สร้างบุญกุศล
ปกิต ประกาศ แสดง
ปณิฏฐา นักปราชญ์
ปนัดดา หลาน
ปภานัน มีใบหน้าสวยงาม
ปยุดา ขวนขวาย ขยันขันแข็ง
ประโมท พอใจ ยินดี
ประดิบาล อารักขา ดูแล
ประพล แข็งแรง มีอำนาจ
ประมณฑ์ ผ่องใส
ปรัตถ์ ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปริชาดา ผลสีแดง
ปริยฉัตร ฉัตรเป็นที่รัก
ปรีดิพัทธ์ เนื่องด้วยความยินดี ผูกพันด้วยความยินดี
ปวรา ผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ
ปวิมล บริสุทธิ์อย่างยิ่ง
ป้องเกียรติ รักษาเกียรติ
ปัญญากร บ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้สร้างปัญญา
ปัณณ์ หนังสือ
ปัถย์ ผู้เหมาะสม
ปานชีวา รักปานชีวิต
ปาริฉัตร ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์
ปาลิน ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
ปิยดนัย ลูกรัก บุตรอันเป็นที่รัก
ปิยภา ผู้มีประกายความเป็นที่รัก
ปิยวลี ถ้อยคำอันแสดงความรัก
ปีวรา อ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม
ปุณยนุช สาวผู้มีโชควาสนา
ปุรุเมธ มีปัญญามาก
ชื่อลูกสาว
ชื่อลูกสาว

ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ผ – อ

ชื่อ

ความหมาย

ผณินทร นาคราช
ผลิตา เมล็ดผล
พจีรจิต เรียงถ้อยร้อยคำ
พนิตพร เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ
พรชนิตว์ เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า
พรนภา พรจากฟ้า
พรรณพัชร สีน้ำหรือประกายเพชร
พลิน แข็งแรง มีพลัง
พัชรวลัย กำไลเพชร
พิชญาภา แสงสว่างของนักปราชญ์
พิมพิดา สะท้อนแสง
พีรกานต์ เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
ภณิดา ผู้บอกเล่า
ภัตติมา ผู้มีอาหารบริบูรณ์
ภัทรพรรณ ผิวพรรณงาม
ภัทรานุช น้องนางผู้เจริญ
ภาวิดา อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว
มณฑกาญจน์ ทองคำที่น่าลุ่มหลง
มณีมาลา มณีประดับคอ สร้อยคอ
มนชิดา ชนะใจ
มนสิชา เกิดในใจ ความรัก
มนัสวีร์ มีความตั้งใจ, มีความคิดสูง, นักปราชญ์
มัณยาภา แสงแห่งแก้วมณี ประกายแก้ว
มุกตาภา แสงแห่งไข่มุก
รติมา มีความรัก มีความสุข
รักษิณา คุ้มครอง
รุจิราพร รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
วรรณวลี หนังสือหรือตำรา
วรัชยา มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรินทร ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วรีวรรณ ผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว
วสุธา แผ่นดิน
วัชรากร ขุมทรัพย์
วัทนวิภา ใบหน้าสวย พูดเก่ง
วาสิตา กลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล
วิชชุกร แสงสายฟ้า
วิมลรัตน์ บริสุทธิ์ยิ่ง
วิรยา ความเพียร
วิสสุตา ปรากฏชื่อ มีชื่อเสียง
ศลาฆนันท์ ยินดีการสรรเสริญ
ศศิภา แสงจันทร์
ศิวาพร พรของพระอิศวร
ศุกลกานต์ สุ-กน-ละ-กาน ผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ศุทธานต์ ห้องมเหสี ชายาพระราชา
สิโรธร คอ
สิรินันท์ ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง
สุธนี มีเสียงดี
อโรชา ไร้โรค
อธิติยา สูงส่ง
อรชา นางผู้บริสุทธิ์
อรนาถ ผู้มีที่พึ่งอันดี
อรพิชญ์ หญิงผู้เป็นปราชญ์
อังควรา มีสรรพางค์งดงาม งามทั้งสรรพางค์

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

200 ชื่อภาษาญี่ปุ่น+ความหมาย ลูกสาว-ลูกชาย คาวาอี้!!!

ชื่อจริงไทยๆ ผู้หญิง ชื่อเพราะ เหมาะกับลูกสาว ปี 2022

150 ชื่อมงคลผู้หญิง ความหมายดี ตามหลักทักษาปกรณ์

200 ชื่อไทย ความหมายดี เพราะๆ เหมาะกับเด็กชาย-หญิง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.myhora.com, astro.meemodel.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up