ชื่อจริงไทยๆ ผู้หญิง

ชื่อจริงไทยๆ ผู้หญิง ชื่อเพราะ เหมาะกับลูกสาว ปี 2022

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อจริงไทยๆ ผู้หญิง
ชื่อจริงไทยๆ ผู้หญิง

คัดมาให้แล้ว 150 ชื่อจริงไทยๆ ผู้หญิง มาให้แม่ ๆ ได้เลือกใช้ บ่งบอกความเป็นไทย แถมฟังแล้วไพเราะ ไม่ซ้ำ ไม่เชย เหมาะกับลูกสาว ปี 2022

ชื่อจริงไทยๆ ผู้หญิง ชื่อเพราะ เหมาะกับลูกสาว ปี 2022

สิ่งที่ขาดไม่ได้ ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเตรียมไว้ก่อนลูกจะคลอด นอกจาก ข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กอ่อน ไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อม ชุดเด็กอ่อน เตียงเด็ก เปลเด็ก ฯลฯ ก็คือ ชื่อของลูกน้อย การตั้งชื่อลูก เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คิดหนักว่าจะให้ลูกชื่ออะไรดี พ่อแม่หลายคนก็ต้องการคงความเป็นไทยให้ลูก จึงอยากให้ลูกมีชื่อไทยๆ ทีมแม่ ABK จึงคัด ชื่อจริงไทยๆ ผู้หญิง ที่เพราะ ๆ เหมาะสำหรับลูกสาว พร้อมความหมายและคำอ่าน มาให้แม่ ๆ ได้เลือกกันค่ะ

ชื่อจริงไทยๆ ผู้หญิง ชื่อเพราะ เหมาะกับลูกสาว ปี 2022

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

เก็จมณี เก็ด-มะ-นี เม็ดแก้วเลอค่า, แก้วประดับเลอค่า
เกวลิน เก-วะ-ลิน มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
เครือวัลย์ เครือ-วัน เถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์
เนืองนิมมาน เนือง-นิม-มาน สร้างสรรค์ค์เป็นนิตย์
เปมนีย์ เป-มะ-นี น่ารัก
เพราพนิต เพรา-พะ-นิด สาวงาม
เวทิดา เว-ทิ-ดา ให้รู้
แพรววนิต แพรว-วะ-นิด งามเป็นที่รัก งามน่ารัก
โศภนิศ โส-พะ-นิด เจ้าแห่งความงาม
โสภาวรรณ โส-พา-วัน ผิวพรรณสวยงาม
กชพร กด-ชะ-พอน ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
กนกนาถ กะ-หนก-นาด มีทองเป็นที่พึ่ง
กนกวลัย กะ-หนก-วะ-ไล กำไลทอง
กมลฉัตร กะ-มน-ฉัด ร่มใจ
กมลาสน์ กะ-มะ-ลาด พระพรหม
กรรณลดา กัน-ละ-ดา ใบหู
กรวิภา กอน-วิ-พา ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์
กฤตพรต กริด-ตะ-พรด ผู้ประพฤติพรต
กวินทรา กะ-วิน-ทรา จอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่
กษมล กะ-สะ-มน ทำลายมนทิล
กัญจน์อมล กัน-อะ-มน ทองไร้มลทิน บริสุทธิ์ดังทอง
กัญญาณัฐ กัน-ยา-นัด หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
กัณฐมณี กัน-ถะ-มะ-นี ของที่รัก
กันตยา กัน-ตะ-ยา เป็นสุข สาวสวย
กันธิชา กัน-ทิ-ชา เกิดใกล้ทะเล
กัลยกร กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
กานติศา กาน-ติ-สา เจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก
กิรติกา กิ-ระ-ติ-กา ผู้มีเกียรติ
คคนางค์ คะ-คะ-นาง ท้องฟ้า
จรัสรัตน์ จะ-หรัด-รัด แก้วที่มีแสงสว่างใส
จันทนี จัน-ทะ-นี มีกลิ่นจัน
จันทิรา จัน-ทิ-รา พระจันทร์
จารุพิชญา จา-รุ-พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ผู้งดงาม
จิตรกัญญา จิด-กัน-ยา หญิงสาวที่สวยงาม
จิรนันท์ จิ-ระ-นัน มีผู้ชื่นชมยินดี
จิรัสยา จิ-รัด-สะ-ยา ตลอดกาลนาน นิรันดร
ฉันชนก ฉัน-ชะ-นก เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ชญานิน ชะ-ยา-นิน นักปราชญ์
ชฎารัตน์ ชะ-ดา-รัด มงกุฎแก้ว, มงกุฎอันล้ำค่า
ชนัดดา ชะ-นัด-ดา ความเป็นผู้ให้กำเนิด
ชนิกา ชะ-นิ-กา หญิงผู้ให้กำเนิดคือ แม่
ชนิศา ชะ-นิ-สา ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชยามร ชะ-ยา-มอน มีชัยชนะไม่ตาย มีชัยชนะอันประเสริฐ
ชลพินทุ์ ชะ-ละ-พิน หยาดน้ำ
ชัยรัมภา ไช-รำ-พา ชัยชนะของนางฟ้า
ญาณาธร ยา-นา-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ฐปนา ถะ-ปะ-นา การสถาปนา การดำรงอยู่
ฐานีย์ ถา-นี พึงตั้งอยู่
ฐิตารีย์ ถิ-ตา-รี มั่นคงและประเสริฐ
ฐิติภา ถิ-ติ-พา แสงสว่าง
ชื่อไทยๆ
ชื่อไทยๆ

ชื่อจริงไทยๆ ผู้หญิง ชื่อเพราะ เหมาะกับลูกสาว ปี 2022

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ณฐิตา นะ-ทิ-ตา ดำรงอยู่ด้วยความรู้
ณัฏฐณิชา นัด-ถะ-นิ-ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฐชนน นัด-ชะ-นน เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัฐธีรา นัด-ธี-รา นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ณัฐวรา นัด-วะ-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ดรัลพร ดะ-รัน-พอน ทับทิมอันประเสริฐ
ถวิกา ถะ-วิ-กา ถุง
ทิพนาถ ทิบ-พะ-นาด เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน พระอาทิตย์
ธนัฏฐา ทะ-นัด-ถา ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
ธนิสร ทะ-นิด-สอน เจ้าแห่งทรัพย์
ธรรมนาถ ทำ-มะ-นาด มีธรรมเป็นที่พึ่ง
ธัญกร ทัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล
ธัญทิพย์ ทัน-ยะ-ทิบ ข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ
ธัญลักษณ์ ทัน-ยะ-ลัก ลักษณะแห่งโชค, ลักษณะแห่งสิริมงคง
ธันยพร ทัน-ยะ-พอน มีโชคอันประเสริฐ
ธิดาพรรณ ทิ-ดา-พัน ลูกสาวผู้สวยงาม
ธีรกานต์ ที-ระ-กาน นักปราชญ์ผู้น่ารัก
ธีราพร ที-รา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริ
นภัสรพี นะ-พัด-ระ-พี พระอาทิตย์บนท้องฟ้า
นรกมล นอ-ระ-กะ-มน เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น
นรีกานต์ นะ-รี-กาน หญิงผู้เป็นที่รัก
นวพรรษ นะ-วะ-พัด ปีใหม่
นันท์นลิน นัน-นะ-ลิน บัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว
นันทินี นัน-ทิ-นี ผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข
นิกข์นิภา นิก-น-พา เสมือนแห่งทอง
นิชฌาน นิด-ชาน การเพ่งพินิจ ปัญญา
นิดานุช นิ-ดา-นุด หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
นิยา นิ-ยา เป็นของตน พึ่งตน
นิรุช นิ-รุด ดับทุกข์สนิท
นิศารัตน์ นิ-สา-รัด พระจันทร์
นีรัมพร นี-รำ-พอน น้ำกับฟ้า
บวรรัช บอ-วอน-รัด สมบัติอันประเสริฐ
บุญสิริ บุน-สิ-หริ มีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล
ปณิดา ปะ-นิ-ดา ได้รับการสรรเสริญ
ปภาดา ปะ-พา-ดา รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ประติภา ประ-ติ-พา แสงสว่างแห่งความรู้
ปราณนต์ ปรา-นน ลม อากาศ
ปริมล ปะ-ริ-มน กลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต
ปรียาดา ปรี-ยา-ดา ความเป็นที่รัก
ปวิชญาดา ปะ-วิด-ยา-ดา นักปราชญ์ผู้รอบรู้
ปองกานต์ ปอง-กาน เป็นที่รักที่หมายปอง
ปัณฑ์ธร ปัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ปัทมาสน์ ปัด-ทะ-มาด ฐานบัว
ปานฤทัย ปาน-รึ-ไท เปรียบเสมือนดวงใจ
ปารุดา ปา-รุ-ดา ผู้ได้รับการป้องกัน
ปิยชนน์ ปิ-ยะ-ชน สร้งความรัก เป็นที่รัก
ปิยมาณ ปิ-ยะ-มาน เป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต
ปุญชรัสมิ์ ปุน-ชะ-รัด รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง
ปุณยวีร์ ปุน-ยะ-วี ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
ปูชิกา ปู-ชิ-กา ผู้บูชา
ชื่อลูกสาว
ชื่อลูกสาว

ชื่อจริงไทยๆ ผู้หญิง ชื่อเพราะ เหมาะกับลูกสาว ปี 2022

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ผาณิดา ผา-นิ-ดา น้ำอ้อย
พนิตนันท์ พะ-นิด-นัน ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก
พรธวัล พอน-ทะ-วัน ประเสริฐและบริสุทธิ์
พรพรรณ พอน-พัน ผู้มีผิวพรรณดี
พรินพร พะ-ริน-พอน มีพรเป็นพลัง
พัชรพรรณ พัด-ชะ-ระ-พัน งามดุจเพชร
พิชชากร พิด-ชา-กอน บ่อเกิดแห่งความรู้
พิมพ์วลัญช์ พิม-วะ-ลัน มีลักษณะรูปงาม
พิรัล พิ-รัน หายาก งาม โปร่งบาง
พุธิตา พุ-ทิ-ตา รู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด
ภัณฑิรา พัน-ทิ-รา มีลาภ มีความสุข
ภัทรนันท์ พัด-ทระ-นัน ผู้มีกำเนิดดีงาม
ภัทรา พัด-ทรา ดี, เจริญ
ภานิดา พา-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำที่ดี
ภูริชญา พู-ริ-ชะ-ยา มีปัญญา นักปราชญ์
มณีมณฑ์ มะ-นี-มน เครื่องประดับคือแก้วมณี
มธุริน มะ-ทุ-ริน หวานมีเสน่ห์
มนรดา มน-ระ-ดา มีใจยินดี
มนัสวี มะ-นัด-สะ-วี ผู้มีความตั้งใจ
มัณฑิตา มัน-ทิ-ตา ประดับตกแต่งแล้ว
มานิดา มา-นิ-ดา ผู้ที่คนนับถือ
รติกร ระ-ติ-กอน ทำให้ยินดี
รักตาภา รัก-ตา-พา รัศมีสีแดง สีแดง
รุจิรางค์ รุ-จิ-ราง มีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง
วรรณวริน วัน-วะ-ริน งดงามและประเสริฐ
วรรษมน วัด-สะ-มน รูปร่างงาม
วริทธิ์นันท์ วะ-ริด-นัน ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
วรีรัตน์ วะ-รี-รัด แก้วเปรียบแม่น้ำ
วศิมน วะ-สิ-มน จิตใจที่มีเสน่ห์
วัชรวรรณ วัด-ชะ-ระ-วัน เพชรที่งดงาม
วัทนวร วัด-ทะ-นะ-วอน ใบหน้าสวย พูดเก่ง
วารุณี วา-รุ-นี เทวีแห่งเหล้า, เหล้า
วิชชาพร วิ-ชา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ, ความรู้อันประเสริฐ
วิมลมณี วิ-มน-มะ-นี แก้วมณีที่ไร้มลทิน แก้วผนึก
วิรมณ วิ-ระ-มน การงดเว้นจากความชั่ว
วิลาสินี วิ-ลา-สิ-นี สวยงาม
ศลักษณ์พร สะ-ลัก-พอน ความงดงามอันประเสริฐ
ศศิพิมพ์ สะ-สิ-พิม เปรียบเหมือนพระจันทร์
ศิวัช สิ-วัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ ลูกพระศิวะ
ศีลวัต สี-ละ-วัด มีความประพฤติดี
ศุทธา สุด-ทา ผู้บริสุทธิ์
สมิตานัน สะ-มิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
สิรินทร์ สิ-ริน มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่, ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
สุทธิกา สุด-ทิ-กา มีความบริสุทธิ์
อโณชา อะ-โน-ชา ต้นอังกาบ
อธิชา อะ-ทิ-ชา เกิดมายิ่งใหญ่
อรชพร อะ-ระ-ชะ-พอน บริสุทธิ์ยิ่ง
อรนาฎ ออ-ระ-นาด หญิงงาม
อรพลิน ออน-พะ-ลิน หญิงสาวผู้แข็งแรง
อสมาภรณ์ อะ-สะ-มา-พอน เครื่องประดับที่ดีเยี่ยม

ได้ไอเดียกันไปแล้วใช่ไหมล่ะคะ กับ ชื่อจริงไทยๆ ผู้หญิง ให้กับลูกสาวตัวน้อย ของคุณพ่อคุณแม่ แต่หากยังไม่ได้ชื่อที่ถูกใจ ทีมแม่ ABK ยังมีชื่ออีกมากมายให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือก ไม่ว่าจะเป็นชื่อเล่นและชื่อจริง เข้าไปดูตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ไอเดีย ชื่อลูก 1,000 ชื่อ รวมฮิตชื่อเล่น ชื่อลูกสาว-ลูกชาย หลายภาษา

454 ชื่อภาษาอังกฤษ สไตล์อินเตอร์ แบ่งลูกสาว ลูกชาย มีครบทุกตัวอักษร A–Z

272 ชื่อเท่ๆ ลูกชาย ชื่อเล่นแนวๆ ยอดฮิต 2 พยางค์

150 ชื่อมงคลผู้หญิง ความหมายดี ตามหลักทักษาปกรณ์

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : astro.meemodel.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up