ชื่อจริงไทยๆ ผู้ชาย

150 ชื่อจริงไทยๆ ผู้ชาย ความหมายดี ใช้ได้ทุกยุค ทุกสมัย

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อจริงไทยๆ ผู้ชาย
ชื่อจริงไทยๆ ผู้ชาย

คัดมาให้แล้ว 150 ชื่อจริงไทยๆ ผู้ชาย พร้อมคำอ่านเพราะ ๆ และความหมายดี ๆ มีสิริมงคล สามารถใช้ได้กับทุกยุค ไม่มีเชย ไม่มีเอ้าท์

150 ชื่อจริงไทยๆ ผู้ชาย ความหมายดี ใช้ได้ทุกยุค ทุกสมัย

ว่าที่คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ คน น่าจะกำลังกังวลกับการ ตั้งชื่อลูก กันอยู่ใช่ไหมล่ะคะ เพราะก็ยังเลือกไม่ได้ว่าจะตั้งชื่อไหนให้ลูกดี ชื่อไหนที่เพราะ ๆ เข้ากับคนในครอบครัว มีความหมายดี ๆ ตั้งแล้วลูกนำไปใช้แล้วดี มีสิริมงคลกับชีวิต มาค่ะ!! ทีมแม่ ABK มี ชื่อจริงไทยๆ ผู้ชาย มาให้เลือกกันแล้ว

150 ชื่อจริงไทยๆ ผู้ชาย ความหมายดี ใช้ได้ทุกยุค ทุกสมัย

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ประดิพันธ์ ประ – ดิ – พัน เกี่ยวข้องด้วย
ประดิลาภ ประ – ดิ – ลาบ การได้ลาภ ได้ผล
ประเดิมชัย ประ – เดิม – ไช ชัยชนะครั้งแรก
ประตินันท์ ประ – ติ – นัน ความเพลิดเพลิน
ประพุธ ประ – พุด ตื่น มีสติ
ประภฤติ ประ – พรึด ยกย่อง
ปรัตถ์ ปะ – รัด ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปรัตถกร ปะ – รัด – ถะ – กอน ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปราณยุต ปราน – ยุด ที่มีชีวิต
ปรีดิกร ปรี – ดิก – อน พอใจ
ปรีดิท ปรี – ดิด เป็นที่รัก ให้ความเพลิดเพลินยินดี
ปรีดิวัฒน์ ปรี – ดิ – วัด สิ่งเสริมความยินดี
ปวัตร ปะ – วัด ผู้บริสุทธิ์
ปวิช ปะ – วิด ผู้สร้าง
ปองเดช ปอง – เดด มุ่งหมายอำนาจ
ปองพล ปอง – พน มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง
ปองภพ ปอง – พบ ปรารถนาความเจริญ
ปัณณทัต ปัน – นะ – ทัด ให้ความรู้
ปัณณวิชญ์ ปัน – นะ – วิด ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
ปาล ปาน รักษา คุ้มครอง
ปิติภัทร ปิ – ติ – พัด ผู้เจริญด้วยปีติ
ปิยมัณฑน์ ปิ – ยะ – มัน ชอบการประดับ
ปิยะนันท์ ปิ – ยะ – นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
ปิยะวัฒน์ ปิ – ยะ – วัด เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
ปุรุเมธ ปุ – รุ – เมด มีปัญญามาก
เปรมภาพ เปรม – มะ – พาบ ความรักใคร่
ผลภฤต ผน – ละ – พรึด ให้ผล
พรกิตติ์ พอน – กิด ชื่อเสียงอันประเสริฐ
พรเกียรติ พอน – เกียด ชื่อเสียงอันประเสริฐ
พฤทธิกร พรึด – ทิ – กอน ส่งเสริมความเจริญ
ไพน์ทวี ไพ – ทะ – วี ชื่อชนเผ่านักรบ
โรจกร โรด – จะ – กอน ผู้ให้ความรุ่งโรจน์
เลปกร เล – ปะ – กอน ผู้สร้างแบบ
เวทน เว – ทน ความรู้
ไวภพ ไว – พบ อำนาจ ความเจริญ
ไวรัลย์ ไว – รัน ความมีค่าหาได้ยาก
เอกฉัท เอก – กะ – ฉัด ยินดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โอบกิจ โอบ – กิด เอากิจธุระ เอาใจใส่ในหน้าที่
กรองเกียรติ กรอง – เกียด เส้นทางแห่งเกียรติยศ
กฤต กริด กระทำแล้ว
ก้องกิดากร ก้อง – กิ – ดา – กอน เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
กัทลี กัด – ทะ – ลี กล้วย
กัมปนาท กัม – ปะ – นาด เสียงกึกก้อง
กำธร กำ – ทอน สนั่น หวั่นไหว สะเทือน
กิตติพิชญ์ กิด – ติ – พิด นำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
คันธทรัพย์ คัน – ทะ – ซับ เครื่องหอม
คารม คา – รม พูดแหลมคม
จรณะ จะ – ระ – นะ ความประพฤติ กริยาที่ควรประพฤติ
จารุกิตติ์ จา – รุ – กิด มีชื่อเสียงดีงาม
จิรเวช จิ – ระ – เวด หมอที่ยั่งยืน
ชื่อจริงลูกชาย
ชื่อจริงลูกชาย

150 ชื่อจริงไทยๆ ผู้ชาย ความหมายดี ใช้ได้ทุกยุค ทุกสมัย

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

เจตนิพัทธ์ เจด – นิ – พัด มีความคิดมั่นคง
เจียมพจน์ เจียม – พด รู้จักประมาณคำพูด
ฉัตรธร ฉัด – ตระ – ทอน ผู้ถือร่ม (กลด)
ชลาธิป ชะ – ลา – ทิป ชื่อพระวิษณุ
ชัชชน ชัด – ชน นักสู้
ชัยภัทร ไช – ยะ – พัด สิริมงคลและชัยชนะ
ชาตเวท ชา – ตะ – เวท เปลวไฟ
ชุติวัต ชุ – ติ – วัด ผู้มีความรุ่งเรือง
ญาณโชติ ยา – นา – โชค ปัญญาที่สว่างไสว
ญาณพัทธ์ ยาน – นะ – พัด เกี่ยวข้องกับปัญญา
ณัฐวิโรจน์ นัด – ถะ – วิ – โรด นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ดรัล ดะ – รัน ทับทิม เพชร
เดชาธร เด – ชา – ทอน ทรงไว้ซึ่งเดช
เดชาวัต เด – ชา – วัด รุ่งโรจน์ด้วยอำนาจ
ตรัย ไตร สาม
ตุรากร ตุ – รา – กอน ผู้ทรงความเร็ว ผู้มั่งคั่ง
ถิรพุทธิ์ ถิ – ระ – พุด มีความรู้มั่นคง
มนตรวิท มน – ตร – ะวิด ความรู้ในการท่อง
ทนุธรรม ทะ – นุ – ทำ รักษาความดี
ทวีเดช ทะ – วี – เดช ผู้มีอำนาจมากขึ้น
ทำนุรัฐ ทำ – นุ – รัด อุดหนุนหรือส่งเสริมประเทศชาติ
ทินบัติ ทิ – นะ – บัด พระอาทิตย์
ธนภัทร ทะ – นะ – พัด ดีงามด้วยทรัพย์ เจริญด้วยทรัพย์
ธนวัตน์ ทะ – นะ – วัด เจริญด้วยทรัพย์
ธนวันต์ ทะ – นะ – วัน มีทรัพย์
ธนวุฒิ ทะ – นะ – วุด เจริญด้วยทรัพย์
ธนันดร ทะ – นัน – ดอน ผู้อยู่ท่ามกลางทรัพย์สมบัติคือเศรษฐี
ธนาปัติ ทะ – นา – ปัด การได้สมบัติ
ธรรมทาน ทัม – มะ – ทาน ให้ธรรมเป็นทาน
ธรรมนาถ ทำ – มะ – นาด มีธรรมเป็นที่พึ่ง
ธายุกร ทา – ยุ – กอน ผู้ให้ ผู้ใจกว้าง
ธีรกุล ที – ระ – กุน ตระกูลนักปราชญ์
ธีระ ที – ระ นักปราชญ์
นทีบดี นะ – ที – บอ – ดี เจ้าแห่งแม่น้ำ
นฤชิต นะ – รึ – ชิด ผู้ชนะ
นันทิภาคย์ นัน – ทิ – พาก ยินดีในโชคลาภ
นาถธรรม นา – ถะ – ทัม ธรรมอันเป็นที่พึ่งๆ
นิพิฐพนธ์ นิ – พิด – พน มีความผูกพันมั่นคง
นิพิฑย์ นิ – พิด กอดคอ
บุณพจน์ บุน – นะ – พด ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์
บุณยภู บุน – ยะ – พู ชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
บุรี บุ – รี เมือง
บุลากร บุ – ลา – กอน บ่อเกิดอันไพศาล ขุมทรัพย์มหาศาล
ปภาณ ปะ – พาน พูดเก่ง
ประเวก ประ – เวก ยอดเยี่ยม เป็นหลัก เป็นหัวหน
ปิยวร ปิ – ยะ – วอน เป็นที่รักยิ่ง
โพธิบูรพ์ โพ – ทิ – บูน ประกอบด้วยความตั้งใจ
กุลชาต กุน – ละ – ชาด เกิดในตระกูลดี
เกริกไกรวัล เกริก – ไกอน – วัน ผู้มีชื่อเสียงก้องไกล
เกรียง เกรียง ใหญ่ ยิ่ง เข้มแข็ง
ชื่อลูกชาย
ชื่อลูกชาย

150 ชื่อจริงไทยๆ ผู้ชาย ความหมายดี ใช้ได้ทุกยุค ทุกสมัย

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ไกรเดช ไกอน – เดด ผู้มีอำนาจมาก
ขจรเกียรติ ขะ – จอน – เกียด ผู้มีเกียรติฟุ้งไป
ขจิต ขะ – จิด ประดับตกแต่งแล้ว
เขมทิน เข – มะ – ทิน ผู้ให้ความเกษม
คฑาวุธ คะ – ทา – วุด กระบอง
ครองประทีป ครอง – ประ – ทีบ แสงไฟที่ไม่มีวันดับ
จักรธร จัก – กระ – ทอน ทรงไว้ซึ่งจักร พระราชา พระนารายณ์
ชนัย ชะ – ไน ความสุข ความยินดี
ชยน ชะ – ยน ชัยชนะ
ชาติอาชาไนย ชาด – อา – ชา – ไน ผู้มีคุณธรรมและเก่งกล้าสามารถ
ชิตวร ชิ – ตะ – วอน มีชัยอันประเสริฐ
โชติภณ โช – ติ – พน รุ่งโรจน์ด้วยการพูด
ญารพล ยา – นะ – พน กำลังแห่งความรู้
ณัฐดนัย นัด – ดะ – ไน บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด
ดนพ ดะ – นบ ส่องแสง แผ่ ขยาย
ดนัยกฤต ดะ – ไน – กริด ได้ลูกชาย
ดนุนัย ดะ – นุ – นัย บุรุษผู้งามสง่า
ดรณ์ ดอน การข้ามพ้นทุกข์
ดรัณ ดะ – รัน การข้าม เรือหรือแพ
ตรีภพ ตรี – พบ ผู้ครองภพทั้งสามคือ สวรรค์ มนุษย์ บาดาล
ถิรคุณ ถิ – ระ – คุน มีคุณธรรมมั่นคง
ถิรมน ถิ – ระ – มน มีใจมั่นคง
ถิรมัน ถิ – ระ – มัน มีใจมั่นคง
ทรงรัฐ ทรง – รัด ครองเมือง
ทินพล ทิน – นะ – พน กำลังแห่งวัน ชื่อจักรราศี
ธนัท ทะ – นัด ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
ธนาคิม ทะ – นา – คิม ที่มาของกำไร
ธรรมเกียรติ ทำ – มะ – เกียด ความรุ่งเรืองโดยธรรม
ธามวัต ทา – มะ – วัด เข้มแข็ง
ธิติฏฐ์ ทิ – ติด ผู้ดำรงอยู่ในความเพียร ความรู
ธีรัตม์ ที – รัด ผู้ฉลาดที่สุด
นครินทร์ นะ – คะ – ริน เจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง
นภาดล นะ – พา – ดน พื้นฟ้า
นรธิป นอ – ระ – ทิบ เป็นใหญ่ในหมู่คน
นัทธ์ นัด ขันเกลียว ผูกพัน
นิรมัท นิ – ระ – มัด ไม่มัวเมา
นิรุปัทว์ นิ – รุ – ปัด ปลอดภัย
ปณัย ปะ – ไน ความรัก ความไว้วางใจ
ปณัยกร ปะ – ไน – กอน ที่ให้ความรัก คำสรรเสริญ
ปพน ปะ – พน บริสุทธิ์
ประภพ ประ – พบ เด่น อำนาจ
ประยุทธ ประ – ยุด การสู้รบ
ปรัณ ปรัน เต็ม บริบูรณ์ พึงพอใจ
ปรานต์ ปราน ที่สุด
ปัณณธร ปัน – นะ – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ มีความรู้หรือฉลาด
ปัตมกร ปัต – มะ – กอน แสงจันทร์
ปุณยวัจน์ ปุน – ยะ – วัด มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์
พชร พด – ชะ – ระ เพชร
เอื้ออังกูร เอื้อ – อัง – กูน อุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล
การิน กา – ริน ผู้สร้าง ผู้กระทำ

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

100 ชื่อมงคลผู้ชาย พร้อมความหมาย ใช้แล้วดี มีแต่คนรัก

ชื่อเล่นผู้หญิง น่ารักไว้ตั้งให้ลูกสาว..ดวงปังเพราะชื่อดี!!

300+ ชื่อผู้ชาย ความหมายดี ปี 2021-2022 ตามวันเกิด

แม่บ้านญี่ปุ่นคัดมาให้!! 100 ชื่อภาษาญี่ปุ่น เพราะๆ ทั้งลูกชายลูกสาว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.myhora.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up