แบบฝึกหัดอนุบาล 3

แจก แบบฝึกหัดอนุบาล 3 แบบฝึกการพัฒนาทักษะการคิด

event
แบบฝึกหัดอนุบาล 3
แบบฝึกหัดอนุบาล 3

แบบฝึกหัดอนุบาล 3 แบบฝึกพัฒนาทักษะการคิดในเรื่องต่าง ๆ สำหรับเด็กวัยอนุบาล เตรียมความพร้อมลูกได้ทั้งกล้ามเนื้อ สมอง ความคิด เติมทักษะให้พร้อม

แจกฟรี!! แบบฝึกหัดอนุบาล 3 แบบฝึกการพัฒนาทักษะการคิด

งานวิจัยของ Center on Developing Child แห่ง Harvard University กล่าวว่า คนสองคนที่มีต้นทุนชีวิตเท่ากันทั้งฐานะของครอบครัว และได้รับการศึกษามาเหมือนกันแต่เหตุผลที่คนหนึ่งประสบความสำเร็จมากกว่าอีกคนหนึ่งนั้นเกิดจากคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่านั้นได้รับการฝึกทักษะสมอง EF มามากกว่าอีกคนหนึ่งนั่นเอง และ EF บ่มเพาะได้ดีที่สุดในช่วงวัย 3 – 6 ขวบ (วัยอนุบาล)  และทักษะสมอง EF จะพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อมนุษย์มีอายุครบ 25 ปี

EF คืออะไร??

EF ย่อมาจาก Executive Functions เป็นชื่อเรียกหน้าที่ของสมองส่วนหน้า (Pre-frontal Cortex) ซึ่งสมองส่วนหน้านี้มีหน้าที่บริหารจัดการชีวิตของมนุษย์แต่ละคน เป็นที่อยู่ของทักษะการคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหา ความจดจ่อ ไหวพริบ การควบคุมตัวเองให้อยู่ในขอบเขต การควบคุมอารมณ์ ทัศนคติ บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ทักษะสมอง EF แบ่งออกเป็น 9 คุณลักษณะ และเด็กทุกคนควรได้รับการบ่มเพาะให้มีทั้ง 9 ด้านนี้เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จต่อไปได้ด้วยตนเอง

 1. Working Memory ความจำเพื่อใช้งาน เมื่อจำข้อมูลใดได้แล้วต้องนำไปประยุกต์ใช้เป็น เมื่อพบเจอกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ข้อมูลนั้น ไม่ใช่จำเพื่อสอบ มีความรู้แค่ในตำรา แต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง
 2. Cognitive Flexibility  มีความหมายเดียวกับ Flexible Thinking หมายถึง ไม่ยึดติดกับวิธีคิดแบบใดแบบหนึ่ง ยืดหยุ่นเป็น
 3. Inhibitory Control  ควบคุมตัวเองให้อยู่ในขอบเขตที่ควรทำ ควรเป็น ควรมีได้
 4. Focus / Attention  มีความจดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ไม่หยิบโหย่งทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
 5. Planning & Organizing  วางแผนเป็น จัดลำดับเป็น รู้ว่าควรทำอะไรก่อน หลัง วางระบบระเบียบให้กับชีวิตเป็น
 6. Initiative  เมื่อคิดแล้วก็ลงมือทำ
 7. Goal-directed Persistence  ไม่ย่อท้อ เรียนรู้สิ่งที่ทำอยู่จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ไม่ยกเลิกกลางคัน
 8. Emotional Control  มี EQ ที่ดี จัดการบริหารอารมณ์ตัวเองได้ สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมได้ ไม่ให้เกิดปัญหา
 9. Self-Monitoring  คอยติดตามดูผลของการกระทำของตนเองเสมอ ปรับปรุงงาน พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

***ในเด็กปฐมวัย 3 – 8 ขวบ ขอให้พ่อแม่สร้าง 3 ข้อแรกก่อนแล้วจึงค่อยเขยิบออกมายังข้อที่ 4 – 9 ***

การพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย
การพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย

แบบฝึกหัดอนุบาล พัฒนาลูกน้อยอย่างไร??

การให้เด็กได้ฝึกเชาวน์ปัญญาในหัวข้อการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่าน แบบฝึกหัดอนุบาล 3 เป็นการกระตุ้นให้สมองส่วนหน้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมชาติของเชาวน์ที่ดีต้องอาศัยคุณลักษณะของ EF นำพาเสมอ

ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้

ฝึกให้เด็กสังเกตภาพเหมือน – ภาพต่าง เป็นการพัฒนา EF เด็กในด้านใดบ้าง

 • Focus / Attention : เด็กต้องจดจ่อใส่ใจสังเกตความเหมือน – ความต่างของภาพที่อยู่ตรงหน้า
 • Goal – directed Persistence : เด็กต้องมีความพยายามในการหาจุดที่แตกต่างให้ครบตามที่กำหนด
 • Emotional Control : แม้ยากลำบากในการหาแต่ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ ดูแลใจของตนเองไม่ให้หงุดหงิด เหนื่อยก็พัก หายเหนื่อยก็มาทำต่อ
ที่มา : PlayAcademy

แจกฟรี! แบบฝึกหัดอนุบาล 3 ฝึกพัฒนาทักษะครบทุกด้าน โหลดเลย…

การกระตุ้นให้เด็กมีเชาวน์ปัญญาที่ดี คือ การฝึกให้เด็กช่างสังเกต คิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหาซึ่งเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองส่วน EF นั่นเอง คุณพ่อคุณแม่สามารถหา แบบฝึกหัดอนุบาล 3 ที่เป็นแบบฝึกหัดสำหรับเด็กที่มีภาพสวยงาม และสอดแทรกเนื้อหาการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาทักษะแก่เด็กในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้เขาได้เตรียมความพร้อม ฝึกฝนทักษะได้อย่างเต็มที่ ในช่วงวัยที่ EF บ่มเพาะได้ดีที่สุดวัยนี้

แบบฝึกหัดอนุบาล 3 ฝึกทักษะการสังเกต ความจำ

นิวแมน (Neuman 1978: 26)  ได้เสนอหลักสำคัญไปสู่การสังเกตสำหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้

1. ความรู้ที่ได้จากการสังเกตต้องเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสทั้งห้า
2. ควรใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการสังเกตอย่างละเอียดละออ
3. ต้องใช้ความสามารถของร่างกาย โดยเฉพาะประสาทสัมผัสทั้งห้าในการสังเกตอย่างระมัดระวัง และจากประสบการณ์ที่ได้รับจะทำให้การสังเกตของเด็กพัฒนาขึ้น การสังเกตสามารถกลายเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่มีคุณค่า

การสังเกตที่สำคัญที่ควรฝึกให้แก่เด็ก มี 3 ทางคือ

 1. การสังเกตรูปร่างลักษณะและคุณสมบัติทั่วไป คือ ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่าง สังเกตสิ่งต่าง ๆ แล้วรายงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง คือ การใช้ตาดูรูปร่าง ลักษณะ หูฟังเสียง ลิ้นชิมรส จมูกดมกลิ่น และการสัมผัสจับต้องดูว่าเรียบ ขรุขระ แข็ง นิ่ม เป็นต้น
 2. การสังเกตควบคู่กับการวัดเพื่อทราบปริมาณ เช่น การใช้เทอร์โมมิเตอร์ ตาชั่ง ไม้บรรทัด กระบอกตวง ช้อน ลิตร ถัง เป็นต้น ใช้เครื่องมือเหล่านี้วัดสิ่งต่าง ๆ แล้วรายงานออกมาเป็นปริมาณ เป็นจำนวน
 3. การสังเกตเพื่อรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง เช่น สังเกตการเจริญเติบโตของต้นพืช การเจริญเติบโตของสัตว์ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงขนาดของผลึก การกลายเป็นไอของน้ำ เป็นต้น

ตัวอย่าง แบบฝึกหัดอนุบาล เรื่องการสังเกต

แบบฝึกหัดอนุบาล 3 beginning sound

แบบฝึกหัดอนุบาล 3

                 ใบงานอนุบาล

แบบฝึกหัดอนุบาล 3        แบบฝึกหัดอนุบาล

 

แบบฝึกหัดอนุบาล 3 ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

เด็กอนุบาลจะสามารถคิดวิเคราะห์ได้จริงหรือ?? เด็กนั้นสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ และตัดสินใจได้จริง โดยอาศัยประสบการณ์ที่เขาเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ถ้าเด็กสามารถสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ ไว้ได้จำนวนมาก เด็กจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว เพราะเด็กจะรู้จักคิดเชื่อมโยงเหตุ และผลได้เป็นอย่างดี ซึ่งทักษะนี้จะนำไปต่อยอดสู่กระบวนการคิดในด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย

วิธีที่จะช่วยให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

 1. ฝึกตั้งคำถามปลายเปิดให้เด็กคิด เพื่อหาคำตอบตามมุมมอง และความคิดของเด็กเอง เมื่อได้คำตอบแล้วก็ลองพูดคุยร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมที่สุดในเรื่องนั้น
 2. นำผลที่เกิดจากเหตุการณ์รอบๆ ตัว เข่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มาให้เด็กลองค้นคว้าหาสาเหตุว่าทำไมจึงเกิดการระบาดนี้ได้ และถ้าเป็นตัวเด็กเองจะมีวิธีป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อีกในอนาคต เป็นต้น
 3. กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กให้ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเด็กเกิดคำถาม อย่าปล่อยผ่าน ให้ช่วยกันหาคำตอบ เช่น ถ้าเด็กอยากรู้ว่าสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ทำไมถึงกินอาหารไม่เหมือนกัน เช่น แมวก็ต้องกินอาหารแมว สุนัขก็ต้องกินอาหารสุนัข หรือปลาก็ต้องกินอาหารปลา เราก็ลองให้เด็กเข้าไปสืบค้นข้อมูลแล้วเอามาแชร์ร่วมกันเพื่อหาข้อสรุป แล้วก็อาจตั้งคำถามเชื่อมโยงต่อไปด้วยเลยว่า ถ้าสัตว์กินอาหารที่ไม่ใช่ของตนแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
 4. สร้างนิสัยการช่างสังเกตให้เด็กตั้งแต่ยังเล็ก ด้วยการชวนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้มรอบตัวทุกเรื่อง เพื่อกระตุ้นสมองให้มีพัฒนาการสม่ำเสมอ
 5. ให้ทำแบบฝึกหัด ที่ออกแบบมาสำหรับการคิดวิเคราะห์ เนื้อหาในหนังสือจะเป็นแบบฝึกที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้จักคิดอย่างมีเหตุและผล เมื่อใช้แบบฝึกเหล่านี้อย่างม่ำเสมอ เด็กจะเรียนรู้การตั้งคำถามด้วยตนเองเพื่อค้นคว้าให้ได้คำตอบ และข้อสรุปเก็บเป็นองค์ความรู้เข้าคลังสมองอย่างต่อเนื่อง

 

อ่านต่อ>> แบบฝึกหัดอนุบาล 3 ฝึกทักษะให้ลูกเก่งรอบด้าน คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

keyboard_arrow_up