เด็ก สายตาสั้น รับแว่นฟรี

สายตาสั้น ตามีปัญหาตัดแว่นฟรี!ของขวัญวันเด็กจากสปสช.

event
เด็ก สายตาสั้น รับแว่นฟรี
เด็ก สายตาสั้น รับแว่นฟรี

สปสช.ห่วงปัญหาเด็กไทย สายตาสั้น มอบของขวัญวันเด็กด้วยการตรวจวัดสายตา ตัดแว่นให้ฟรี จะมีแนวทางการรับบริการอย่างไร ใครได้สิทธิ์บ้าง มาดูแล้วสายตาดีไปด้วยกัน

สายตาสั้น ตามีปัญหาตัดแว่นฟรี!! ของขวัญวันเด็กจากสปสช.

ปัญหาสายตาในเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็กในสังคมปัจจุบัน ที่รายล้อมไปด้วยเทคโนโลยีหน้าจอ ไม่ว่าจะเป็นจอสมาร์ทโฟน จอทีวี จอคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่ป้ายโฆษณาตามรายทางก็เป็นจอภาพเคลื่อนไหว ป้ายไฟกันเสียหมดไปแล้ว เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดปัญหาสายตาได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน

พัฒนาการของเด็ก ๆ ในวัยเรียน วัยแห่งการเรียนรู้นั้น การมองเห็นที่ชัดเจนก็เป็นส่วนหนึ่ง และเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเหมือนดั่งประตูเปิดโลกการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ๆ หากเด็กต้องนั่งเรียนในสภาพที่สายตาพร่ามัว มองเห็นกระดานดำไม่ชัด หรือต้องเพ่งสายตาแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กอย่างแน่นอน

จากการศึกษาของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) การคัดกรองเด็กนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาพบว่ามีความผิดปกติร้อยละ 11.4 และวินิจฉัยยืนยันมีภาวะสายตาผิดปกติถึงร้อยละ 6.6 โดยมีประมาณร้อยละ 4.1 จำเป็นต้องใช้แว่นตา แต่มีเด็กส่วนหนึ่งไม่มีแว่นตาใช้จนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน และดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพประชากรประเทศในอนาคตได้

ปัญหา สายตาสั้น มีผลต่อพัฒนาการเด็ก
ปัญหา สายตาสั้น มีผลต่อพัฒนาการเด็ก

สปสช.มอบของขวัญวันเด็ก

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การมองเห็นที่ชัดเจนของสายตาเป็นส่วนสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก แต่มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาสายตาบกพร่อง และส่วนหนึ่งไม่ได้รับการแก้ไข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตระหนักต่อปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดเพิ่มเติมให้ “บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ” เป็นสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่ให้เด็กไทยอายุ 3-12 ปี มีสิทธิได้รับการตรวจคัดกรองสายตา และได้รับสนับสนุนค่าแว่นตา พร้อมเดินหน้าให้ปีงบประมาณ 2565 มีหน่วยบริการที่ตรวจวัดสายตา และจัดหาแว่นตาให้แก่เด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติได้รับอย่างทั่วถึง

 

สปสช.ห่วงปัญหาสายตา สายตาสั้น ในเด็กไทย
สปสช.ห่วงปัญหาสายตา สายตาสั้น ในเด็กไทย

แนวทางการรับบริการสำหรับเด็กสายตาผิดปกติ

เพื่อให้เกิดการเข้าถึงสิทธิประโยชน์บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ ทาง สปสช. ได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด โดยมีการจัดแนวทางการรับบริการ ดังนี้

1. คัดกรองเชิงรุกในโรงเรียน 

เน้นการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยทำเป็นลำดับขั้นตอน ดังนี้

 • ครู ผู้ที่ใกล้ชิดเด็ก และมีโอกาสสังเกตเห็นถึงความผิดปกติในการมองเห็นของเด็ก ทำหน้าที่เป็นผู้คัดกรองสายตาเด็ก ค้นหาเด็กที่มีสายตาผิดปกติเบื้องต้น
 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากรพ.สต. หน่วยปฐมภูมิ และโรงพยาบาลอำเภอ นำนักเรียนที่ครูพบความผิดปกติมาตรวจคัดกรอง วินิจฉัยเด็กที่มีสายตาผิดปกติซ้ำ โดยค่า VA < 20/40 (ค่าสายตาที่ดีที่สุด คือ VA 20/20 และค่าที่ยอมรับได้ VA 20/40)
 • สำหรับเด็กที่มีค่า VA < 20/40 จะถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาล สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท(รพช.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลศูนย์(รพศ.) ที่มีจักษุแพทย์ และหน่วย Refraction Unit เพื่อตรวจวินิจฉัยยืนยัน วัดค่าสายตา พร้อมสั่งตัดแว่นตามค่าสายตาที่ได้
 • จักษุคลินิก หรือร้านแว่นตา ตัดแว่นตาตามสั่ง

สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอื่น เช่น ชั้นอนุบาล และ ป.2-ป.6 หากครูสงสัยว่าอาจมีสายตาผิดปกติ ก็เข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรอง และมีสิทธิได้รับแว่นตาเช่นเดียวกัน

เด็กที่ สายตาสั้น มักอ่านหนังสือใกล้ ๆ
เด็กที่ สายตาสั้น มักอ่านหนังสือใกล้ ๆ

2. คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครอง หากสังเกตเห็นลูกหลานตนเองมีสายตาผิดปกติ สามารถพาลูกหลานไปรับการตรวจคัดกรองสายตาได้เช่นกัน โดยมีลำดับขั้นตอน ดังนี้

 • พาเด็กไปรับการตรวจวัดสายตาที่ รพ.สต. หน่วยปฐมภูมิ และโรงพยาบาลอำเภอ หากตรวจพบค่าสายตาผิดปกติทำการส่งต่อ
 • พบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยยืนยันว่าต้องใส่แว่นตา สั่งตัดแว่นตามค่าสายตาที่ได้
 • จักษุคลินิก หรือร้านแว่นตา ตัดแว่นตาตามสั่ง

สามารถเบิกจ่ายชดเชยค่าแว่นตาซึ่งครอบคลุมทั้งค่าเลนส์ กรอบแว่น อุปกรณ์และค่าประกอบแว่นตา ได้จาก สปสช. เด็กที่จักษุแพทย์วินิจฉัยมีสายผิดปกติจำเป็นต้องใช้แว่นตา มีสิทธิรับแว่นตาได้คนละไม่เกิน 1 อันต่อปี และได้รับการติดตามการใช้แว่นเมื่อครบ 6 เดือนโดยจักษุแพทย์ โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำพาเด็กนักเรียนไปพบจักษุแพทย์

ทั้งนี้ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์นี้ให้เป็นของขวัญเด็กไทยทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 สปสช.ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย กรมการแพทย์ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาตา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ดำเนินการ “โครงการเด็กไทยสายตาดี” ในช่วงสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกิดความตื่นตัว เร่งคัดกรองสายตาให้กับเด็กไทยเพื่อค้นหาเด็กที่มีสายตาผิดปกติให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

ทำความรู้จักกับปัญหาสายตาในเด็ก

ปัญหาสายตาในเด็กคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจเพียงแค่ว่า สายตาสั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัญหาสายตาในเด็กยังมีภาวะอื่น ๆ อีก ดังต่อไปนี้

สายตาสั้น ทำให้การเรียนรู้ของเด็กไม่ก้าวหน้า
สายตาสั้น ทำให้การเรียนรู้ของเด็กไม่ก้าวหน้า

สายตายาว (Hyperopia)

สายตายาวในเด็กจะแตกต่างจากสายตายาวในผู้ใหญ่ เด็กจะมีอาการมองเห็นภาพไม่ชัด โดยเฉพาะเวลามองใกล้ ๆ ในบางรายอาจส่งผลให้เกิดภาวะตาเขเข้าใน หรือหากสายตายาวข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าก็เสี่ยงต่อการเกิดตาขี้เกียจอีกด้วย

สายตาสั้น และสายตาสั้นเทียม (Myopia)

พญ. มัญชิมา มะกรวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์จักษุรักษ์ตา ไลฟ์เซ็นเตอร์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่สาเหตุของสายตาสั้นเกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ บิดาหรือมารดาสายตาสั้นก็จะส่งผลให้ลูกอาจสายตาสั้น อีกทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเด็กในปัจจุบันที่ใช้สายตามากกว่าปกติทั้งการอ่านหนังสือ เล่นเกมส์ ดูโทรทัศน์ ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้สายตาอยู่กับเทคโนโลยีมาก ๆ ซึ่งเป็นพฤติกรรมการใช้สายตาในระยะใกล้นาน ๆ ก็เป็นอีกสาเหตุทำให้เด็กมีสายตาสั้นด้วย โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตว่าลูกมีอาการสายตาสั้นที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ดังนี้

 • มองกระดานไม่ชัด ต้องหรี่ตาถึงจะมองเห็น
 • ต้องเดินไปใกล้โทรทัศน์มากขึ้นเพื่อให้ดูชัด
 • ก้มลงอ่านหนังสือใกล้มากๆ
 • รับลูกบอลพลาดบ่อยๆ
 • กระพริบตา ขยี้ตา เอียงคอ

สายตาสั้นในเด็กต้องระวังว่าอาจเป็นสายตาสั้นเทียมได้ เนื่องจากในเด็กชอบการเพ่งมอง การเพ่งมองนั้นจะทำให้การวัดสายตาออกมาเป็นสายตาสั้นมากกว่าความเป็นจริงหรือที่เรียกว่า “สายตาสั้นเทียม” นั่นเอง

สายตาเอียง (Astigmatism)

เกิดจากการโฟกัสในแต่ละแนวของกระจกตาดำไม่เท่ากัน เนื่องจากกระจกตาดำมีลักษณะกลมรี เหมือนลูกรักบี้ มีความโค้งในแต่ละแนวไม่เท่ากัน ส่งผลให้ภาพไม่ได้ตกโฟกัสในจุดเดียวกัน ส่งผลให้เห็นภาพมัว ทั้งระยะไกล และใกล้ โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตพฤติกรรมเมื่อลูกสายตาเอียงได้จากการเอียงหน้า ตะแคงหน้ามอง เพราะสายตาของลูกกำลังหาแนว หรือมุมโฟกัสที่ชัดที่สุดในการมองนั่นเอง

ภาวะสายตาที่ผิดปกติทั้งสามชนิดที่กล่าวมา อาจนำไปสู่โรคตาขี้เกียจได้หากค่าสายตาข้างใดข้างหนึ่งแย่กว่าอีกข้างหนึ่ง หรือค่าสายตาแย่มากทั้งสองข้าง

การวัดสายตาในเด็ก

ในเด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปี ธรรมชาติของเขามักชอบเพ่ง จ้องมอง ทำให้การวัดค่าสายตาจะผิดเพี้ยนไม่ตรงค่าตามความเป็นจริง จึงมีความจำเป็นที่ต้องหยุดการเพ่งของเด็กชั่วคราว โดยการหยอดยาเพื่อลดการเพ่ง แล้วจึงทำการวัดสายตาได้ถึงจะได้ค่าสายตาจริง ๆ ของเด็ก ปกติเราสามารถหยอดตาวัดสายตา ปีละ 1 ครั้ง จนกระทั่งอายุประมาณ 11 ถึง 12 ปี ก็จะสามารถวัดสายตาได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่

สปสช.ตรวจวัดค่าสายตา ตัดแว่นฟรี!!
สปสช.ตรวจวัดค่าสายตา ตัดแว่นฟรี!!

เตรียมตัวก่อนตรวจวัดสายตา!!

การตรวจวัดสายตาในเด็ก จำเป็นต้องมีวิธีการที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 1. เมื่อหยอดตาแล้วจะทำให้มองที่ใกล้ไม่ชัดประมาณ 1 วัน จึงควรเลือกวันที่ไม่มีไข้ ไม่มีการสอบ หรือการเรียนที่ต้องใช้สายตาในวันรุ่งขึ้น
 2. เตรียมแว่นตาดำ หรือหมวก เพราะอาจมีอาการแพ้แสงได้ ประมาณ 1 วัน หลังการตรวจม่านตา
 3. การหยอดยาเพื่อวัดสายตา จะทำทุก 5 นาที 10 นาที 2 ถึง 3 ครั้งทั้งสองข้าง และรอตรวจประมาณ 30 นาที ซึ่งเด็กอาจงอแงได้ เพราะยาหยอดตาแสบ ควรหากิจกรรมรับมือลูกไว้ก่อน
 4. หลังตรวจวัดสายตาเรียบร้อย จักษุแพทย์จะทำการตรวจจอประสาทตา เนื่องจากม่านตาขยายพอที่จะสามารถตรวจได้
 5. หลังตรวจเรียบร้อยควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง พักผ่อนในบ้าน ไม่ควรโดนแสงไฟสว่างมาก ๆ
ข้อมูลอ้างอิงจาก นพ.วรากร เทียมทัด จักษุแพทย์เฉพาะทาง รพ.เวิลด์เมดิคอล / www.tnnthailand.com/www.bangkokbiznews.com

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ลูกฉลาด ถ้าฉลาดดูแลสายตา

เด็กๆสายตาสั้นเพิ่มขึ้นเพราะจอคอมพิวเตอร์

7 สัญญาณ อันตรายระหว่างตั้งครรภ์ ที่แม่ท้องต้องรีบหาหมอ

มั่นใจได้ สธ.เตรียมตัวรับมือผู้ป่วยเด็ก โอไมครอน เอาอยู่

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up