ประกันสังคม

รับเงินประกันสังคมคืน เมื่ออายุ ครบ 55 ปี

event
ประกันสังคม
ประกันสังคม

สูตรคำนวณบำนาญรายเดือน กรณีจ่ายเงินสมทบมากกว่า 15 ปี

{[20 + (เงินโบนัส 1.5 x (จำนวนปีที่จ่ายเงินสมทบ – 15 ปี))] x เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย} / 100

banner300x250

ตัวอย่างการคำนวณ

จ่ายเงินสมทบ 20 ปี ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายคือ 15,000 บาท

{[20 + (1.5 x (20 – 15))] x 15,000} / 100

= {[20 + (1.5 x 5)] x 15,000} / 100

= {[20 + 7.5] x 15,000} / 100

= {27.5 x 15,000} / 100

= 412,500 / 100

= 4,125 บาท

ตัวอย่างตารางคำนวณเงินบำนาญรายเดือน

ประกันสังคม

ถ้าได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้ว แต่ยังไม่ครบ 5 ปี แต่เสียชีวิตก่อน จะได้เงินบำเหน็จ 10 เท่า ของเดือนสุดท้ายของเงินบำนาญ เช่น เดือนสุดท้ายได้รับเงินบำนาญ 6,375 บาท เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินคืน 63,750 บาท

อ่านต่อ “หลักฐานในการขอรับประโยชน์ทดแทน” คลิกหน้า 4

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up