ประกันสังคม

รับเงินประกันสังคมคืน เมื่ออายุ ครบ 55 ปี

event
ประกันสังคม
ประกันสังคม

ประกันสังคม

หลักฐานในการขอรับประโยชน์ทดแทน

1.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (สปส. 2-01)

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกันตน และของทายาทผู้มีสิทธิ (กรณีถึงแก่ความตาย)

4.ใบมรณะบัตรพร้อมสำเนา (กรณีถึงแก่ความตาย)

5.สำเนาสมุดบัญชี เงินฝากธนาคารหน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 9 ธนาคาร ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน)

banner300x250

ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน

1.ผู้ประกันตน หรือทายาท กรอกแบบ สปส. 2-01 ลงลายมือชื่อ นำมายื่นที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสาขา (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน

2.เจ้าหน้าที่จะตรวจหลักฐาน และพิจารณา

3.สำนักงานประกันสังคม จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

4.พิจารณาสั่งจ่าย

 • เป็นเงินสด หรือเช็ค (กรณีมารับด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน)
 • ส่งธนาณัติให้ผู้ประกันตน
 • โอนเข้าบัญชีธนาคารตามบัญชีของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

หมายเหตุ: เงินบำนาญชราภาพ จ่ายเป็นรายเดือน ส่วนเงินบำเหน็จชราภาพ จ่ายครั้งเดียว

ประกันสังคม

เครดิต: สำนักงานประกันสังคม

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

ทำฟันประกันสังคม เพิ่มวงเงินเป็น 900 บาทต่อปี

เบิกค่าคลอดประกันสังคม พร้อมขั้นตอนและวิธีการยื่น

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เรื่องดีๆ ที่พ่อแม่ต้องรู้

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up